POPkultura na początek

Dziew­czy­ny z kl. 3b posta­no­wi­ły roz­po­cząć rok szkol­ny bar­dzo kul­tu­ral­nie. 6 wrze­śnia wybra­ły się ze swo­ją polonistką,p. Iza­be­lą Saga­now­ską na wer­ni­saż wysta­wy #POPART Andy War­hol zor­ga­ni­zo­wa­nej w rama­ch 9. Festi­wa­lu Himils­ba­cha. W bla­sku fle­szy i atmos­fe­rze cele­bryc­kie­go spo­tka­nia przy coca-coli oglą­da­ły przy­kła­dy twór­czo­ści naj­wy­bit­niej­sze­go ame­ry­kań­skie­go współ­cze­sne­go arty­sty, twór­cy popar­tu. Były słyn­ne serie dola­rów, pro­jek­ty pusz­ki zupy Campbell’s, Coca-Coli czy por­tret Mari­lyn Mon­roe.
Obiek­ty pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie w gale­rii Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry pocho­dzą z muzeum w Pit­ts­bur­ghu i muzeum w Medzi­la­bor­ca­ch. To był eks­cy­tu­ją­cy wie­czór! A to dopie­ro począ­tek naszej kul­tu­ral­nej przy­go­dy.

Witamy pierwszoklasistów!

4 wrze­śnia to dla naj­młod­szy­ch uczniów naszej szko­ły dzień nie­zwy­kły, ponie­waż wła­śnie roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z nauką w szko­le pod­sta­wo­wej. Star­si kole­dzy przy­go­to­wa­li dla nich spe­cjal­ne bile­ty wstę­pu na wspól­ny rejs po oce­anie wie­dzy. Opró­cz bile­tu każ­dy uczeń — wcho­dząc na pokład — uści­snął dłoń pana dyrek­to­ra i już pierw­sze­go dnia otrzy­mał w pre­zen­cie worek z logo swo­jej nowej szko­ły. Mamy nadzie­ję, że wraz z wycho­waw­czy­nia­mi — panią Iwo­ną Szu­law­ską (1a) i panią Anną Maj­szyk (1b) — pierw­szacz­ki prze­ży­ją nie­jed­ną fascy­nu­ją­cą przy­go­dę i zdo­bę­dą w tym roku pod­czas swo­je­go rej­su mnó­stwo wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Uro­czy­sto­ść powi­ta­nia klas pierw­szy­ch przy­go­to­wa­ła kla­sa 2f gim­na­zjum wraz z wycho­waw­czy­nią — panią Niną Ostrow­ską. Życzy­my pomyśl­ny­ch wia­trów pod­czas mor­skiej żeglu­gi po oce­anie wie­dzy!

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

W ponie­dzia­łek — 4 wrze­śnia — uro­czy­ście roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny. Tym razem powi­ta­li­śmy w pro­ga­ch naszej szko­ły nie tyl­ko kla­sy dru­gie i trze­cie gim­na­zjum, ale tak­że pierw­szy rocz­nik klas siód­my­ch i dwie kla­sy pierw­sze. Pod­czas spo­tkań z ucznia­mi, nauczy­cie­la­mi i rodzi­ca­mi pan dyrek­tor Wyszo­grodz­ki zachę­cał do otwar­to­ści i wza­jem­nej życz­li­wo­ści, a tak­że życzył wszyst­kim bar­dzo dobre­go roku szkol­ne­go. Czę­ść arty­stycz­ną przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy 2e wraz z wycho­waw­czy­nią — panią Ilo­ną Kru­pą. Od jutra zaczy­na­my naszą wspól­ną szkol­ną przy­go­dę! Powo­dze­nia!

Plan pracy na wrzesień 2017

HASŁO MIESIĄCA – INTEGRACJA/KONKURSY PRZEDMIOTOWE

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Naro­do­we czy­ta­nie „Wese­la” S. Wyspiań­skie­go

 

A. Kożu­chow­ska

chęt­ni nauczy­cie­le

02.09.2017
Uro­czy­sto­ść roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2017/2018 I. Kru­pa, N. Ostrow­ska 4.09.2017
Warsz­ta­ty sito­dru­ku i dub­bin­gu oraz wer­ni­saż prac War­ho­la w rama­ch Festi­wa­lu Himils­ba­cha w MDK

A. Kożu­chow­ska

I. Saga­now­ska

6, 7, 9.09.2017
Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne dla kl. VII

wycho­waw­cy kl. VII

samo­rząd uczniow­ski

8.09.2017
Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki J. Sułek / A. Kożu­chow­ska
chęt­ni nauczy­cie­le
15.09.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. VII (testy na wej­ście) oraz testy dia­gno­zu­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go

nauczy­cie­le przed­mio­tów

 

do 15.09.2017
Akcja „Sprzą­ta­nie świa­ta” G. Olczak 16.09.2017
„Lamp­ka pamię­ci” L. Kłos 18.09.2017
Lek­cja w kinie — efek­ty spe­cjal­ne E. Psz­czół­kow­ska 21.09.2017
Pierw­szy Dzień Jesie­ni

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

22.09.2017
Do you read in Engli­sh? – szkol­ne czy­ta­nie w języ­ku angiel­skim — „Har­ry Pot­ter” I. Kru­pa, M. Brew­czyń­ska 26.09.2017
Świa­to­wy Dzień Języ­ków Obcy­ch – akcja infor­ma­cyj­na dla uczniów. Pro­jekt na lek­cja­ch j angiel­skie­go „Jak uczyć się języ­ków obcy­ch?” nauczy­cie­le j. angiel­skie­go 26.09.2017
Szkol­ne eli­mi­na­cje kon­kur­su kra­so­mów­cze­go P. Ani­szew­ski wrze­sień
Akcja cha­ry­ta­tyw­na na rze­cz wycho­wan­ków Domu Dziec­ka w Fal­bo­ga­ch R. Ziół­kow­ska wrze­sień
Udział klas w zaję­cia­ch festi­wa­lo­wy­ch XX Festi­wa­lu Nauki  w War­sza­wie E. Psz­czół­kow­ska zgod­nie z ter­mi­na­rzem
Wysta­wa o rot­mi­strzu Pilec­kim i spo­tka­nie z rodzi­ną n-le histo­rii i MZM wrze­sień
Stro­na nie­miec­ka w gazet­ce szkol­nej B. Saw­czuk przez cały rok
Dia­gno­za peda­go­gicz­na uczniów klas I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk wrze­sień
Jestem bez­piecz­ny — spo­tka­nie z poli­cjan­tem uczniów kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go nauczy­cie­le kl. I, oddzia­łu przed­szkol­ne­go wrze­sień
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada Peda­go­gicz­na – orga­ni­za­cja pra­cy w roku szkol­nym 2017/2018 dyrek­cja 01.09.2017
Szko­le­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej dla nauczy­cie­li I. Cie­siel­ska 05.09.2017
Spo­tka­nie dla przed­sta­wi­cie­li rodzi­ców, nauczy­cie­li i uczniów w spra­wie two­rze­nia pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go

I. Saga­now­ska

J. Koło­dziej­czyk

M. Złot­nik

07.09.2017
Rada Peda­go­gicz­na – zatwier­dze­nie Pla­nu Pra­cy Szko­ły, przed­sta­wie­nie Pla­nu nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go dyrek­cja 12.09.2017
Zebra­nie z rodzi­ca­mi – infor­ma­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne, wybór Rady Rodzi­ców

dyrek­cja

wycho­waw­cy

19.09.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

26.09.2017
Tydzień „wyciecz­ko­wy” wycho­waw­cy klas 25.09–08.10.2017

 

 

Narodowe Czytanie 2017

Kolej­ny raz nauczy­cie­le naszej szko­ły włą­czy­li się do akcji naro­do­we­go czy­ta­nia zor­ga­ni­zo­wa­nej w mie­ście przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną. W tym roku odczy­ta­li frag­men­ty “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, a póź­niej mie­li moż­li­wo­ść spo­tka­nia się z gościem spe­cjal­nym, czy­li panią Mają Komo­row­ską. Ta wybit­na pol­ska aktor­ka teatral­na i fil­mo­wa przy­po­mnia­ła wszyst­kim postać Rache­li, któ­rą zagra­ła w fil­mie Andrze­ja Waj­dy, czy­ta­ła rów­nież wier­sze i opo­wia­da­ła histo­rie z życia zawo­do­we­go i pry­wat­ne­go. Za rok też będzie­my czy­tać!

 

Wakacje w szkole? Maluchy to lubią!

Ucznio­wie kla­sy 1a i 1b spę­dzi­li ostat­nie waka­cyj­ne dni w szko­le na zaję­cia­ch adap­ta­cyj­ny­ch. Jesz­cze rok szkol­ny ofi­cjal­nie się nie zaczął, a oni już wkro­czy­li na szlak szkol­ny­ch przy­gód. 31 sierp­nia dzie­ci z kla­sy 1a wraz ze swo­ją wycho­waw­czy­nią p. Iwo­ną Szu­law­ską  wyru­szy­ły w rejs po przy­go­dę w zdo­by­wa­niu wie­dzy. Dzień póź­niej z misiem o małym rozum­ku spo­tka­ły się dzie­ci z kla­sy 1b ze swo­ją wycho­waw­czy­nią — panią Anną Maj­szyk. Rodzi­ce w tym cza­sie mogli obser­wo­wać zaję­cia lub prze­by­wać w sali obok przy cie­ście, kawie i her­ba­cie. W cza­sie spo­tka­nie odby­ły się zaję­cia inte­gra­cyj­ne, pod­czas któ­ry­ch dzie­ci poprzez poda­wa­nie pił­ki zapa­mię­ty­wa­ły swo­je imio­na, a w cza­sie pio­sen­ki wita­ły się, przy­bi­ja­jąc ze sobą „piąt­kę”. Dzie­ci wraz z  wycho­waw­czy­nią zamie­ni­ły się tak­że w mary­na­rzy i śpie­wa­ły pio­sen­kę o morzu. Wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną pt. „Moja łód­ka”, któ­rą  w wyobraź­ni mia­ły popły­nąć w wyma­rzo­ne miej­sce. A były to cie­ka­we miej­sca: wyspa pira­tów, dom bab­ci nad morzem, wyspa skar­bów, wyspa, któ­rej nie ma na mapie, wyspa peł­na fry­tek oraz wyspa, na któ­rej moż­na gwiz­dać. Odbył się rów­nież spa­cer po szko­le. Na zakoń­cze­nie zajęć dzie­ci mia­ły trud­ne zada­nie, musia­ły roz­wią­zać zagad­ki słow­ne doty­czą­ce zawo­dów. Pew­ne trud­no­ści mia­ły przy roz­szy­fro­wa­niu zagad­ki o mary­na­rzu, ale już następ­ne odga­dły śpie­wa­ją­co, nawet tę doty­czą­ca arche­olo­ga. Dzie­ci na poże­gna­nie otrzy­ma­ły liza­ki peł­ne wita­min oraz poprzez uści­sk dło­ni z wycho­waw­czy­nią podzię­ko­wa­ły za wspól­nie spę­dzo­ny czas. Od ponie­dział­ku — CAŁA NAPRZÓD KU WIELKIEJ PRZYGODZIE!

Zerówka” wystartowała

W dniu 30 sierp­nia odbył się w szko­le dzień adap­ta­cyj­ny dla gru­py przed­szkol­nej (“zerów­ki”). Licz­nie przy­by­łe przed­szko­la­ki zosta­ły opro­wa­dzo­ne po szko­le oraz bra­ły udział w zaba­wa­ch rucho­wy­ch i muzycz­ny­ch w nowej sali zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez p. Mar­tę Woź­ni­cę. Dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne (wła­sny por­tret), któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne jako deko­ra­cja na tabli­cy w sali. Na zakoń­cze­nie dzie­ci, nauczy­ciel i rodzi­ce bawi­li się chu­s­tą ani­ma­cyj­ną na pla­cu szkol­nym. Od 1 wrze­śnia pra­ca w “zerów­ce” ruszy­ła peł­na parą!

Plan pracy na wrzesień 2017

HASŁO MIESIĄCA – INTEGRACJA/KONKURSY PRZEDMIOTOWE

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Naro­do­we czy­ta­nie „Wese­la” S. Wyspiań­skie­go

 

A. Kożu­chow­ska

chęt­ni nauczy­cie­le

02.09.2017
Uro­czy­sto­ść roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2017/2018 I. Kru­pa, N. Ostrow­ska 4.09.2017
Warsz­ta­ty sito­dru­ku i dub­bin­gu oraz wer­ni­saż prac War­ho­la w rama­ch Festi­wa­lu Himils­ba­cha w MDK

A. Kożu­chow­ska

I. Saga­now­ska

6, 7, 9.09.2017
Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne dla kl. VII

wycho­waw­cy kl. VII

samo­rząd uczniow­ski

8.09.2017
Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki J. Sułek / A. Kożu­chow­ska
chęt­ni nauczy­cie­le
15.09.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. VII (testy na wej­ście) oraz testy dia­gno­zu­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go

nauczy­cie­le przed­mio­tów

 

do 15.09.2017
Akcja „Sprzą­ta­nie świa­ta” G. Olczak 16.09.2017
„Lamp­ka pamię­ci” L. Kłos 18.09.2017
Lek­cja w kinie — efek­ty spe­cjal­ne E. Psz­czół­kow­ska 21.09.2017
Pierw­szy Dzień Jesie­ni

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

22.09.2017
Do you read in Engli­sh? – szkol­ne czy­ta­nie w języ­ku angiel­skim — „Har­ry Pot­ter” I. Kru­pa, M. Brew­czyń­ska 26.09.2017
Świa­to­wy Dzień Języ­ków Obcy­ch – akcja infor­ma­cyj­na dla uczniów. Pro­jekt na lek­cja­ch j angiel­skie­go „Jak uczyć się języ­ków obcy­ch?” nauczy­cie­le j. angiel­skie­go 26.09.2017
Szkol­ne eli­mi­na­cje kon­kur­su kra­so­mów­cze­go P. Ani­szew­ski wrze­sień
Akcja cha­ry­ta­tyw­na na rze­cz wycho­wan­ków Domu Dziec­ka w Fal­bo­ga­ch R. Ziół­kow­ska wrze­sień
Udział klas w zaję­cia­ch festi­wa­lo­wy­ch XX Festi­wa­lu Nauki  w War­sza­wie E. Psz­czół­kow­ska zgod­nie z ter­mi­na­rzem
Wysta­wa o rot­mi­strzu Pilec­kim i spo­tka­nie z rodzi­ną n-le histo­rii i MZM wrze­sień
Stro­na nie­miec­ka w gazet­ce szkol­nej B. Saw­czuk przez cały rok
Dia­gno­za peda­go­gicz­na uczniów klas I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk wrze­sień
Jestem bez­piecz­ny — spo­tka­nie z poli­cjan­tem uczniów kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go nauczy­cie­le kl. I, oddzia­łu przed­szkol­ne­go wrze­sień
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada Peda­go­gicz­na – orga­ni­za­cja pra­cy w roku szkol­nym 2017/2018 dyrek­cja 01.09.2017
Szko­le­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej dla nauczy­cie­li I. Cie­siel­ska 05.09.2017
Spo­tka­nie dla przed­sta­wi­cie­li rodzi­ców, nauczy­cie­li i uczniów w spra­wie two­rze­nia pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go

I. Saga­now­ska

J. Koło­dziej­czyk

M. Złot­nik

07.09.2017
Rada Peda­go­gicz­na – zatwier­dze­nie Pla­nu Pra­cy Szko­ły, przed­sta­wie­nie Pla­nu nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go dyrek­cja 12.09.2017
Zebra­nie z rodzi­ca­mi – infor­ma­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne, wybór Rady Rodzi­ców

dyrek­cja

wycho­waw­cy

19.09.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

26.09.2017
Tydzień „wyciecz­ko­wy” wycho­waw­cy klas 25.09–08.10.2017

 

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

Zapra­sza­my na uro­czy­ste roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go, któ­re odbę­dzie się 4 wrze­śnia 2017r. (w ponie­dzia­łek) według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • g. 9.15 — kla­sy przy­spo­sa­bia­ją­ce do pra­cy,
  • g. 10.15 — kla­sy IIIII gim­na­zjum,
  • g. 11.45 — kla­sy VII szko­ły pod­sta­wo­wej,
  • g. 13.30 — kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej.

CAŁA NAPRZÓD KU WIELKIEJ PRZYGODZIE!

 

Zaprzyjaźnij się z nową szkołą!

Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (“zerów­ki”) i z klas I na spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne z wycho­waw­ca­mi przed roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go. Pro­po­nu­je­my dzie­ciom szan­sę na pierw­szy kon­takt z nową szko­łą, oswo­je­nie z oto­cze­niem, pozna­nie wycho­waw­cy. Pod­czas spo­tka­nia zapew­ni­my: zwie­dza­nie szko­ły, zaba­wy inte­gra­cyj­ne i muzycz­no-rucho­we w sali lek­cyj­nej, wyko­na­nie cie­ka­wej pra­cy pla­stycz­nej, słod­ki upo­mi­nek. Pro­si­my, by dzie­ci zabra­ły ze sobą napo­je. Rodzi­ce będą mie­li oka­zję wza­jem­nie się poznać, pody­sku­to­wać przy kawie i her­ba­cie. Spo­tka­nia zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w ostat­nim tygo­dniu sierp­nia w godz. 15.00–17.00 według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • oddział przed­szkol­ny — 30 sierp­nia,
  • kl. 1 a — 31 sierp­nia,
  • kl. 1 b — 1 wrze­śnia.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Bitwa warszawska 1920

W imie­niu bur­mi­strza mia­sta, pro­bosz­cza para­fii NNMP, dyrek­to­ra Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry i dyrek­to­ra Miej­skiej Szko­ły Arty­stycz­nej zapra­sza­my na obcho­dy 97. rocz­ni­cy bitwy war­szaw­skiej 1920 roku, któ­re odbę­dą się 17 sierp­nia. W pro­gra­mie obcho­dów: msza świę­ta w inten­cji Ojczy­zny, uro­czy­sto­ści przed Pomni­kiem Nie­pod­le­gło­ści oraz seans fil­mo­wy “1920 Bitwa War­szaw­ska” w MSA. Bez­płat­ne wej­ściów­ki na film moż­na ode­brać w kinie Muza, w recep­cji MSA oraz w Biu­rze Obsłu­gi Inte­re­san­ta w Urzę­dzie Mia­sta. Ilo­ść wej­śció­wek ogra­ni­czo­na. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram obcho­dów — na pla­ka­cie.

Zapraszamy Rodziców

Ser­decz­nie zapra­sza­my Rodzi­ców na pierw­sze spo­tka­nie w nowej szko­le, któ­re odbę­dzie się w sto­łów­ce szkol­nej (ul. Budow­la­na 2) 29 sierp­nia 2017r. według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • godz. 17.00 — spo­tka­nie dla Rodzi­ców dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (“zerów­ka”)
  • godz. 18.00 — spo­tka­nie dla Rodzi­ców dzie­ci z kl. I szko­ły pod­sta­wo­wej

Zamiesz­cza­my spis rze­czy, o któ­ry­ch zakup pro­si­my Rodzi­ców — WYPRAWKA:

WYPRAWKA KLASA I

WYPRAWKAZERÓWKA