Rozśpiewane przerwy

Od śro­dy do piąt­ku na dru­giej dłu­giej prze­rwie ucznio­wie i nauczy­cie­le wspól­nie śpie­wa­ją patrio­tycz­ne pie­śni. Już dzi­siaj wybrzmia­ły: “War­sza­wian­ka”, “Przy­by­li uła­ni”, “Legio­ny”, “My, pierw­sza bry­ga­da”. Akom­pa­niu­ją — pani Agniesz­ka Nowak na gita­rze i pani Mag­da­le­na Jaku­bow­ska na key­bo­ar­dzie. Zapra­sza­my wszyst­ki­ch do rado­sne­go świę­to­wa­nia 99. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści.

Pierwszaki w MBP

W ponie­dzia­łek 6 listo­pa­da kla­sa I a była na lek­cji biblio­tecz­nej „Len­ka i Prze­mek w biblio­te­ce” w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Miń­sku Mazo­wiec­kim. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, jak moż­na zostać czy­tel­ni­kiem biblio­te­ki, obej­rza­ły księ­go­zbiór, dowie­dzia­ły się, co to jest audio­bo­ok. Pora­dzi­ły sobie dosko­na­le z pyta­niem, jak nale­ży dbać o książ­ki. Roz­po­zna­ły zwie­rząt­ko pan­dę, któ­ra jest sym­bo­lem miń­skiej biblio­te­ki. Na zakoń­cze­nie zło­ży­ły przy­się­gę, że zawsze będą sza­no­wać książ­ki.

3a i 3c w PARLAMENCIE

6 listo­pa­da kolej­ne kla­sy trze­cie: 3a i 3c poje­cha­ły z wycho­waw­ca­mi i z nauczy­ciel­ką wosu — panią wice­dy­rek­tor Ćwiek na wyciecz­kę do insty­tu­cji, któ­re usta­la­ją pra­wo w Pol­sce. Ucznio­wie zwie­dzi­li Sejm i Senat. W budyn­ku par­la­men­tu spo­tka­li kil­ku zna­ny­ch posłów, obej­rze­li sale posie­dzeń, dowie­dzie­li się, jakie par­tie rzą­dzą w Pol­sce, co to zna­czy loża nie­ma, ile jest miej­sc prze­wi­dzia­ny­ch dla gło­wy pań­stwa i jakie są udo­god­nie­nia dla osób nie­peł­no­spraw­ny­ch. Póź­niej z zapa­łem roz­wią­zy­wa­li zada­nia gry tere­no­wej — byli w Łazien­ka­ch Kró­lew­ski­ch, przy Bel­we­de­rze, obej­rze­li waż­ne pomni­ki: F. Cho­pi­na i J. Pił­sud­skie­go. Dotar­li też na Ale­ję Szu­cha, gdzie swo­ją sie­dzi­bę ma Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny oraz Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej (wcze­śniej — w cza­sie II woj­ny świa­to­wej — była to sie­dzi­ba Gesta­po). W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym 99. rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści ucznio­wie zdo­by­li mnó­stwo infor­ma­cji o insty­tu­cja­ch pań­stwo­wy­ch i miej­sca­ch pamię­ci swo­je­go kra­ju.

Pięknie czytają poezję i prozę Bolesława Leśmiana

W tym roku przy­pa­da 140. rocz­ni­ca uro­dzin i 80. rocz­ni­ca śmier­ci wybit­ne­go pol­skie­go poety i pro­za­ika Bole­sła­wa Leśmia­na. Z tej oka­zji 2 listo­pa­da odby­ły się w naszej szko­le eli­mi­na­cje do VI Kon­kur­su Pięk­ne­go Czy­ta­nia Poezji i Pro­zy Bole­sła­wa Leśmia­na. Do zma­gań kon­kur­so­wy­ch przy­stą­pi­ło 15 uczest­ni­ków. Wystą­pie­nia oce­nia­ło jury w skła­dzie: p. Ewa Psz­czół­kow­ska i p. Alek­san­dra Wró­bel . Przy wybo­rze naj­pięk­niej czy­ta­ją­cy­ch utwo­ry Leśmia­na panie polo­nist­ki bra­ły pod uwa­gę tech­ni­kę czy­ta­nia, środ­ki eks­pre­sji arty­stycz­nej oraz ogól­ny wyraz arty­stycz­ny. W kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wy­ch w kon­kur­sie powia­to­wym repre­zen­to­wać  nas będą: Aga­ta Tka­czyk (7b, opie­kun — p. P. Ani­szew­ski) oraz Julia Dwo­rec­ka (7d, opie­kun — p. A. Kożu­chow­ska). Nato­mia­st w kate­go­rii klas gim­na­zjal­ny­ch wystą­pią: Kata­rzy­na Bień­kow­ska (2f, opie­kun — p. A. Wró­bel) i Rok­sa­na Misz­czak (2g, opie­kun — p. A. Kożu­chow­ska). Dodat­ko­wo komi­sja posta­no­wi­ła wyróż­nić nastę­pu­ją­cy­ch uczniów: Mar­ty­nę Roki­tę (3e), Łuka­sza Kuź­mę (2f ), Micha­li­nę Cie­chań­ską (7d), Annę Kró­lak (7d) i Mar­ty­nę Kruk (7d). Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na zapra­sza na prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we w dnia­ch 9–10 listo­pa­da 2017 roku.

Uwaga na oszustów

Komen­dant Powia­to­wy Poli­cji w Miń­sku Mazo­wiec­kim mł. insp. Sła­wo­mir Rogow­ski ape­lu­je o szcze­gól­ną ostroż­no­ść i czuj­no­ść w związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się na tere­nie powia­tu miń­skie­go oszu­stwa­mi. Spraw­cy sto­su­ją meto­dę “na wnucz­ka” i “na poli­cjan­ta”, a ich ofia­ra­mi pada­ją czę­sto oso­by star­sze. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia ape­lu do miesz­kań­ców powia­tu miń­skie­go:

Kopia ape­lu do miesz­kań­ców

Plan pracy na listopad 2017

HASŁO MIESIĄCA – POD PARASOLEM — pro­fi­lak­ty­ka

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Akcja pro­fi­lak­tycz­na  — POD PARASOLEM

- spo­tka­nie z die­te­ty­kiem dla uczniów kl. II

- spo­tka­nie z poli­cjan­tem dla uczniów kl. VII

- spo­tka­nie ze spe­cja­li­stą ds. pro­fi­lak­ty­ki dla uczniów kl. III

- apel o cyber­prze­mo­cy WYLOGUJ SIĘ dla uczniów kl. VII

J. Koło­dziej­czyk

 

 

16.11.2017

20–30.11.2017

 

27.11.2017

Naro­do­wy Dzień Nie­pod­le­gło­ści – szkol­na gra tere­no­wa A. Nowak 10.11.2017
„Patrio­tycz­ne prze­rwy” —  śpie­wa­nie pio­se­nek patrio­tycz­ny­ch na prze­rwa­ch

A. Nowak

M. Jaku­bow­ska

6–10.11.2017
Lek­cja biblio­tecz­na w MBP dla kl. I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk 6.11.2017

Wyda­rze­nia z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin M. Skło­dows-kiej-Curie:

- kon­kurs „M. Skło­dow­ska-Curie ocza­mi współ­cze­sne­go nasto­lat­ka”

- Mię­dzy­kla­so­wy tur­niej wie­dzy o M. Skło­dow­skiej-Curie

- „Nasza Maria” – wspo­mnie­nie o pol­skiej nobli­st­ce w dzie­dzi­nie fizy­ki i che­mii – apel dla kl. VII, IIIII

N. Ostrow­ska

 

2–17.11.2017

21.11.2017

30.11.2017

Wyj­ście na kon­cert „Pan Teno­rek” do MDK L. Smu­żyń­ska 17.11.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. III prze­wod­ni­czą­cy zespo­łów przedm.

22, 23, 24.11.

2017

Kon­kurs pla­stycz­ny „Miś mój przy­ja­ciel” dla dzie­ci z kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go z oka­zji Dnia Plu­szo­we­go Misia nauczy­cie­le kl. I i oddzia­łu przed­szk, 6.11 — 25.11.2017
Andrzej­ko­we spo­tka­nie z senio­ra­mi – akcja pro­wa­dzo­na we współ­pra­cy z MOPSSM „Prze­łom” J. Koło­dziej­czyk 30.11.2017
Zaba­wy andrzej­ko­we w kla­sa­ch 1a i 1b I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk 30.11.2017
Spo­tka­nie autor­skie z dr L. Kłos dla uczniów klas VII A. Kożu­chow­ska listo­pad
Mistrzo­stwa szko­ły w wyci­ska­niu sztan­gi leżąc K. Chło­pik listo­pad
Ogól­no­pol­ski kon­kurs gra­ma­tycz­ny P. Ani­szew­ski listo­pad
Kon­kurs orto­gra­ficz­ny — eli­mi­na­cje do kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Woje­wódz­ką Komen­dę Huf­ca (OHP) A. Wie­sner, H. Przy­by­sz (OHP) II poło­wa listo­pa­da
Kom­pu­ter (nie) szko­dzi — kon­kurs w oddzia­ła­ch OHP A. Wie­sner listo­pad
Ogło­sze­nie kon­kur­su fizycz­no-foto­gra­ficz­ne­go „Fizy­ka w obiek­tyw­nie” (kon­kurs trwa od 1.11.2017 do 30.05.2018) N. Ostrow­ska listo­pad
Ogło­sze­nie kon­kur­su na naj­ład­niej­szą kart­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą z życze­nia­mi w języ­ku nie­miec­kim (kon­kurs trwa od 20.11 do 1.12) B. Saw­czuk listo­pad
 Śla­da­mi pow. listo­pa­do­we­go — kl. VIIIII — wyciecz­ki n-le histo­rii listo­pad
“Róż­ne obli­cza nie­peł­no­spraw­no­ści” — godzi­ny wycho­waw­cze w kl. VII M. Boruc­ka oraz zespół d/s inte­grac. listo­pad
„Baśnio­lu­dek” – kon­kurs pla­stycz­ny dla kl. I K. Duczek, A. Bor­kow­ska listo­pad
Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny E. Raczyń­ska, M. Jagu­ścik listo­pad
Zbie­ra­nie Kar­my dla Psów (Schro­ni­sko Cele­sty­nów) R. Ziół­kow­ska listo­pad
Akcja infor­mac.: Bon­fi­re Night, Remem­bran­ce Day, St Andrew’s Day K. Łada, E. Kren­dler listo­pad
Współ­pra­ca z zewnętrz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi pro­mu­ją­cy­mi zdro­wy styl życia

I. Cie­siel­ska

L. Smu­żyń­ska

listo­pad
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szko­le­nio­wa „Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umie­ją” – kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ucze­nia się ORKE

07.11.17,

g. 15.30

Naro­do­wy Dzień Nie­pod­le­gło­ści dzień wol­ny 11.11.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na — andrzej­ko­wa A. Nowak 28.11.2017
Wykła­dy Otwar­tej Szko­ły — histo­ria regio­nal­na L. Kłos listo­pad

 

Kampania informacyjna Urzędu Skarbowego

W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cą się ogól­no­pol­ską akcję szko­leń prze­zna­czo­ny­ch dla mikro­przed­się­bior­ców JPK_VAT Urząd Skar­bo­wy w Miń­sku Mazo­wiec­kim infor­mu­je, że orga­ni­zu­je w każ­dy wto­rek listo­pa­da o godz. 14.00 spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne. W poniż­szy­ch załącz­ni­ka­ch znaj­dą Pań­stwo sto­sow­ne infor­ma­cje:

JPK_u­lot­ka9

Pla­kat Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne Wtor­ki z JPK

JPK_A3

Dla tych, którzy odeszli …

1 listo­pa­da 2017r. podob­nie jak w lata­ch poprzed­ni­ch nie zabra­kło nas na Spo­łecz­nej Kwe­ście na Rze­cz Rato­wa­nia Zabyt­ko­wy­ch Nagrob­ków. Kwe­sta orga­ni­zo­wa­na jest w Miń­sku od 2001r. i dzię­ki niej odno­wio­no już 24 nagrob­ki miń­skie­go cmen­ta­rza para­fial­ne­go. W tym roku mło­dzież i nauczy­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 włą­czy­li się w nią wcze­śniej, porząd­ku­jąc opusz­czo­ne gro­by  pod­czas wrze­śnio­wej akcji Sprzą­ta­nia świa­ta. Jak co roku pod­czas kwe­sty nie zabra­kło pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go i nauczy­ciel­ki histo­rii Lil­li Kłos, któ­ry­ch wspie­ra­ła Agniesz­ka Pięt­ka z kl. 3d gim­na­zjum. Agniesz­ka ze swo­ją panią zbie­ra­ły dat­ki m. in. na odno­wie­nie gro­bu Marii z Berend­sów Sikor­skiej. Maria Sikor­ska to oso­ba do tej pory ano­ni­mo­wa, któ­ra dzię­ki pozy­ska­nym doku­men­tom archi­wal­nym odzy­ska­ła swo­ją toż­sa­mo­ść, a jej grób prze­stał być tajem­ni­czym pomni­kiem na miń­skim cmen­ta­rzu. Zapra­sza­my na sprzą­ta­nie i kwe­stę już za rok.

Szlakiem wielkiej polityki

31 paź­dzier­ni­ka kla­sy 3b i 3e pozna­wa­ły miej­sca w War­sza­wie, gdzie two­rzy się wiel­ka poli­ty­ka. Ucznio­wie odwie­dzi­li Bel­we­der, czy­li jed­ną z rezy­den­cji pre­zy­den­ta. Mogli nie tyl­ko obej­rzeć miej­sca, gdzie pre­zy­dent spo­ty­ka się z waż­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi, ale też zoba­czyć wysta­wę poświę­co­ną Józe­fo­wi Pił­sud­skie­mu. Trze­cio­kla­si­ści zwie­dzi­li Sejm i Senat, dowie­dzie­li się, jak powsta­je usta­wa, prze­szli kory­ta­rzem medial­nym, zasie­dli w loży nie­mej, obej­rze­li makie­tę par­la­men­tar­ny­ch budyn­ków przy Wiej­skiej. W cza­sie gry tere­no­wej ucznio­wie odna­leź­li Kan­ce­la­rię Pre­ze­sa Rady Mini­strów, Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny, gma­ch Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, a tak­że Pomnik Cho­pi­na w Kró­lew­ski­ch Łazien­ka­ch. W każ­dym punk­cie roz­wią­zy­wa­li zada­nia, dzię­ki któ­rym pozna­li histo­rię i funk­cję tych miej­sc i insty­tu­cji. To była bar­dzo cie­ka­wa i poucza­ją­ca wyciecz­ka, w dodat­ku przy pięk­nej pogo­dzie. Wyra­zy wdzięcz­no­ści dla orga­ni­za­to­ra i pomy­sło­daw­cy wyjaz­du — pani wice­dy­rek­tor Urszu­li Ćwiek.

A PAMIĘĆ O NICH BĘDZIE TRWAŁA WIECZNIE

Jesien­na aura sprzy­ja chwi­lom reflek­sji i zadu­my, dla­te­go  ucznio­wie z oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy posta­no­wi­li  wybrać się na miej­ski cmen­ta­rz. Chcie­li nie tyl­ko odwie­dzić gro­by bli­ski­ch, ale rów­nież zapa­lić sym­bo­licz­ny zni­cz na mogi­ła­ch pole­gły­ch żoł­nie­rzy. Cie­szy­my się, że ta wyjąt­ko­wa ini­cja­ty­wa Samo­rzą­du Uczniow­skie­go jest już tra­dy­cją w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy. War­to pamię­tać o tych, któ­rzy ode­szli i w spo­sób szcze­gól­ny na naszą pamięć i sza­cu­nek zasłu­ży­li.

Wybraliśmy nowy samorząd

W dniu 30.10.2017 r. w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Od kan­dy­da­tów ocze­ki­wa­li­śmy, aby wyka­za­li się  odpo­wie­dzial­no­ścią, wraż­li­wo­ścią, przed­się­bior­czo­ścią oraz umie­jęt­no­ścią reali­za­cji zapla­no­wa­ny­ch dzia­łań. Kam­pa­nia wybor­cza trwa­ła od 12.10. do 28.10. Skła­da­ły się na nią: pre­zen­ta­cja kan­dy­da­tów, roz­wie­sze­nie pla­ka­tów infor­ma­cyj­ny­ch  oraz roz­da­wa­nie pla­kie­tek agi­ta­cyj­ny­ch. W tym roku wyjąt­ko­wą kre­atyw­no­ścią wyka­zał się komi­tet wybor­czy kla­sy 3j. Prze­bra­ne za zwie­rza­ki uczen­ni­ce pro­mo­wa­ły swo­ją kan­dy­dat­kę. Cięż­ka pra­ca przy­nio­sła efek­ty. Prze­wod­ni­czą­cą zosta­ła Wero­ni­ka Jaku­bow­ska – uczen­ni­ca kla­sy 3j. Gra­tu­lu­je­my!

Pyszne Halloween!!

Hal­lo­we­en to świę­to  pocho­dzą­ca z kra­jów anglo­ję­zycz­ny­ch. W tym dniu tra­dy­cyj­nie prze­bie­ra­my się za strasz­li­we stwo­ry, a domy ozda­bia­ne są lam­pio­na­mi z dyni zwa­ny­mi Jack-o’-lantern. W naszej szko­le rów­nież poja­wi­ła się dynia, ale jako skład­nik prze­pysz­ny­ch hal­lo­we­eno­wy­ch potraw. Aż 18 uczniów przy­go­to­wa­ło potra­wy i  prze­pi­sy (w języ­ku angiel­skim) na dania z dynią w roli głów­nej. Na dłu­giej prze­rwie nauczy­cie­le i ucznio­wie degu­sto­wa­li dania i oce­nia­li ich walo­ry sma­ko­we. Wybór naj­lep­szej potra­wy był napraw­dę trud­ny, szcze­gól­nie, że do spró­bo­wa­nia były tak róż­ne rodza­je dań: pla­cusz­ki, babecz­ki, dże­my, dese­ry, cia­sta, tort a nawet zupa!

Wyni­ki kon­kur­su nie­ba­wem, a już dzi­siaj dzię­ku­je­my wszyst­kim uczniom za udział i gra­tu­lu­je­my zdol­no­ści kuchar­ski­ch!

Lekcja ze zwierzątkami

W paź­dzier­ni­ku dzie­ci z zerów­ki i pierw­szy­ch klas mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w lek­cji z żywy­mi zwie­rząt­ka­mi. Ani­ma­tor­ka opo­wia­da­ła wie­le cie­ka­wo­stek na temat obec­ny­ch w szko­le zwie­rząt. Dzie­ci były bar­dzo zacie­ka­wio­ne i zada­wa­ły wie­le pytań. W trak­cie lek­cji mogły tak­że doty­kać i bawić się wybra­ny­mi pupi­la­mi co spra­wi­ło im wie­le rado­ści.

W spódnicy i w krawacie

Dzi­siaj bawi­li­śmy się bar­dzo tłum­nie w Dzień Spód­ni­cy i Kra­wa­ta. W naszej szko­le zro­bi­ło się kobie­co i ele­ganc­ko. Róż­no­rod­no­ść spód­ni­czek i  pomy­sło­wo­ść kra­wa­cia­rzy dowio­dła, że w naszej szko­le nie bra­ku­je kre­atyw­ny­ch mło­dy­ch ludzi. Pomy­sł naszy­ch siód­mo­kla­si­stów wraz z wycho­waw­cą Panią Kata­rzy­ną Kozłow­ską-Wyszo­grodz­ką oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę. Dzi­siej­szy dzień poka­zał, że umie­my się bawić.