Biblioteka

Biblio­te­ka jest insty­tu­cją,

któ­ra samym swo­im ist­nie­niem

świad­czy o roz­wo­ju kul­tu­ry.

Jest ona bowiem skarb­ni­cą piśmien­nic­twa,

przez któ­re czło­wiek wyra­ża swój zamy­sł twór­czy,

inte­li­gen­cję, zna­jo­mo­ść świa­ta i ludzi,

a tak­że umie­jęt­no­ść pano­wa­nia nad sobą,

oso­bi­ste­go poświę­ce­nia, soli­dar­no­ści

i pra­cy dla roz­wo­ju dobra wspól­ne­go.

                                                                           Jan Paweł II

***************************************************************************************

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Ponie­dzia­łek                8.00 — 16.00

Wto­rek                         8.00 — 16.00

Śro­da                           8.00 — 16.00

Czwar­tek                      8.00 — 16.00

Pią­tek                           8.00 — 16.00

Czytanie łączy pokolenia

2016-01-08 22:52:54 ako­zu­chow­ska

P1100165aW piąt­ko­we popo­łu­dnie panie biblio­te­kar­ki z naszej szko­ły zor­ga­ni­zo­wa­ły rodzin­ne czy­ta­nie wier­szy zimo­wo-świą­tecz­ny­ch. Do udzia­łu w akcji wspól­ne­go czy­ta­nia byli zapro­sze­ni wszy­scy chęt­ni — rodzi­ce, bab­cie, dziad­ko­wie, rodzeń­stwo uczniów oraz nauczy­cie­le i — oczy­wi­ście — dyrek­cja. Chęt­ny­ch do pre­zen­to­wa­nia talen­tów recy­ta­tor­ski­ch nie zabra­kło. Wie­lu wystę­pu­ją­cy­ch mia­ło tre­mę, ale każ­do­ra­zo­we grom­kie bra­wa ośmie­la­ły każ­de­go, kto poja­wiał się na sce­nie. Cie­szy­my się, że do akcji włą­czy­ła się mama Mać­ka z 2f — pani Urszu­la Gol­ba, był z nami pan Zyg­munt Jusz­czuk — tata Prze­mka z 1b. Pięk­ne wier­sze czy­ta­ła też pani Iza­bel­la Rom­bel — bab­cia Mać­ka z 2e. Wie­le braw otrzy­ma­ła nasza dyrek­cja — pan Wyszo­grodz­ki, pani Ćwiek i pani Saga­now­ska, któ­ra wystą­pi­ła w podwój­nej roli (wice­dy­rek­to­ra i mamy Kuby z 3d). Po angiel­sku czy­ta­ły dla nas pani Brew­czyń­ska i Kare­na Paź­dzio­ch z 1b, widzo­wie doce­ni­li też uro­cze trio — panią Koło­dziej­czyk z córecz­ką i z synem oraz duet — panią Kożu­chow­ską z synem. Wybra­ne wier­sze czy­ta­li też nie­za­stą­pie­ni ucznio­wie naszej szko­ły, a świą­tecz­ną atmos­fe­rę budo­wa­ły wystę­py instru­men­tal­ne uczniów z kla­sy 1g oraz kolę­dy śpie­wa­ne przez dziew­czy­ny z zespo­łu ARS NOVA. War­to było być z nami!

P1100136aP1100138aP1100140aP1100141aP1100143aP1100154a

 

 


Czytanie łączy pokolenia”

2015-12-07 15:39:40 anna-bor­kow­ska

Biblio­te­ka szkol­na zapra­sza uczniów naszej szko­ły wraz z rodzi­ca­mi, dziad­ka­mi i rodzeń­stwem na spo­tka­nie „Czy­ta­nie łączy poko­le­nia”, w rama­ch któ­re­go będą mogli Pań­stwo zapre­zen­to­wać talent recy­ta­tor­ski i prze­czy­tać rodzin­nie swój ulu­bio­ny wier­sz zimo­wo-świą­tecz­ny. Spo­tka­nie odbę­dzie się 18 grud­nia w sali teatral­nej o godz. 16.00 (w zależ­no­ści od ilo­ści chęt­ny­ch godzi­na może być dosto­so­wa­na do Pań­stwa moż­li­wo­ści). Pro­po­zy­cje wier­szy są dostęp­ne u wycho­waw­cy i na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły. Pro­si­my zgła­szać się do piąt­ku 11 grud­nia, do biblio­te­ki szkol­nej lub wycho­waw­cy kla­so­we­go.
Pro­po­zy­cje wier­szy (wydru­ko­wa­ne tek­sty dostęp­ne są w biblio­te­ce):
1. “Modli­twa zimy” Sta­ni­sław Cie­siel­czuk
2. “Ele­gia śnież­na” Jan Brze­chwa
3. “O anio­ła­ch” Cze­sław Miło­sz
4. “Jest taki dzień” Sewe­ryn Kra­jew­ski
5. “Anio­ło­wie bia­li” Krzysz­tof K. Baczyń­ski
6. “Noc Boże­go Naro­dze­nia” Mie­czy­sław Jastrun
7. “Modli­twa wigi­lij­na” Cze­sław Miło­sz
8. “Pochwa­ła Świąt Boże­go Naro­dze­nia” Kon­stan­ty Ilde­fons Gał­czyń­ski
9. “Zaci­sze” Leopold Staff
10. “Wier­sz sta­ro­świec­ki” ks. Jan Twar­dow­ski
11. “Gwiaz­da” Leopold Staff
12. “Całą noc padał śnieg” sł. Marian Hemar
13. “Gru­dzień czy­li życze­nie świą­tecz­ne” Autor nie­zna­ny
14. “Cho­in­ka” Julian Tuwim
15. “Pierw­szy dzień zimy” Regi­na Nacha­cz
16. “Zima” Anto­ni Lan­ge
17. “Wsta­wa­nie wcze­snym ran­kiem” Robert Burns
18. “Kolę­da” Jan Lechoń


Nowości książkowe

2015-11-20 13:26:18 anna-bor­kow­ska

Pre­zen­to­wa­ne poni­żej tytu­ły dostęp­ne są w biblio­te­ce szkol­nej. Zachę­ca­my do lek­tu­ry!


Konkurs “Moja ulubiona biblioteka”

2015-11-09 16:44:36 anna-bor­kow­ska

Do kon­kur­su moż­na zgła­szać pra­ce pla­stycz­ne lub lite­rac­kie (rysu­nek, rzeź­ba, makie­ta, opo­wia­da­nie, wier­sz itp.) Pra­ce nale­ży przy­no­sić do biblio­te­ki szkol­nej do śro­dy 25 listo­pa­da. Dla zwy­cięz­ców nagro­dy! Wszel­kie infor­ma­cje w biblio­te­ce szkol­nej. Zapra­sza­my!


Książki naszych marzeń

2015-10-18 20:31:38 ako­zu­chow­ska

Infor­mu­je­my, że nasza szko­ła przy­stą­pi­ła do II edy­cji kon­kur­su Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej „Książ­ki naszy­ch marzeń”. Wyko­na­li­śmy wszyst­kie zada­nia kon­kur­so­we: z pomo­cą pań biblio­te­ka­rek stwo­rzy­li­śmy listę 50 ksią­żek, o prze­czy­ta­niu któ­ry­ch marzy­my, a ucznio­wie klas 1a i 1g nagra­li krót­ki fil­mik, któ­rym posta­ra­ją się prze­ko­nać juro­rów kon­kur­su, że to wła­śnie nasza szko­ła powin­na dostać te książ­ki. W załącz­ni­ku pre­zen­tu­je­my Wam zarów­no listę ksią­żek, jak i dwa fil­mi­ki zmon­to­wa­ne przez Nor­ber­ta Ducz­ka z 1g i przez Czar­ka Maciej­ca (ubie­gło­rocz­ne­go absol­wen­ta gim­na­zjum). Trzy­maj­cie kciu­ki, żeby nasze fil­mo­we dzieł­ko zosta­ło zauwa­żo­ne i doce­nio­ne przez jury kon­kur­su. Wyni­ki powin­ni­śmy poznać naj­póź­niej do 26 paź­dzier­ni­ka! Mamy nadzie­ję, że dzię­ki temu nasze książ­ko­we marze­nia się speł­nią!