Wystawa Psów i Innych Zwierząt Domowych

W roku szkol­nym 2001/2002 po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Wysta­wę Psów i Inny­ch Zwie­rząt Domo­wy­ch. Koor­dy­na­tor­ką tego kon­kur­su prze­pro­wa­dza­ne­go w for­mie pik­ni­ku rodzin­ne­go jest nauczy­ciel­ka bio­lo­gii Gra­ży­na Olczak. Na szkol­nym dzie­dziń­cu w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­ch rin­ga­ch prze­cha­dza­ją się psy, koty, świn­ki mor­skie, żół­wie i inne domo­we pupi­le, któ­re oce­nia pro­fe­sjo­nal­ne jury skła­da­ją­ce się z sędziów kyno­lo­gicz­ny­ch i leka­rzy wete­ry­na­rii. Do tego poka­zy, zaba­wy, kon­kur­sy na świe­żym powie­trzu. Miło­śni­cy zwie­rząt — łącz­cie się!