Festiwal Kolęd i Pastorałek

W roku szkol­nym 2001/2002 po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Festi­wal Kolęd i Pasto­ra­łek “Zaśpie­wam Jezu­sko­wi”. Pomy­sło­daw­cą tego muzycz­no-świa­tecz­ne­go kon­kur­su był nauczy­ciel muzy­ki Krzysz­tof Boru­ta. Pro­fe­sjo­nal­ne jury oce­nia­ło młod­szy­ch i star­szy­ch arty­stów z całe­go powia­tu. Od 2009 roku festi­wa­lo­we zma­ga­nia zosta­ły posze­rzo­ne o kate­go­rię pio­se­nek reli­gij­ny­ch i odby­wa­ły się co dwa lata. W lata­ch 2001–2011 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dzie­więć edy­cji Festi­wa­lu. To była nie­za­po­mnia­na muzycz­na przy­go­da w świą­tecz­nej, rodzin­nej atmos­fe­rze.

Z archi­wum: