Koncerty charytatywne Trochę Słońca

Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny TROCHĘ SŁOŃCA to jed­no z naj­waż­niej­szy­ch wyda­rzeń w życiu spo­łecz­nym naszej szko­ły. Na pomy­sł orga­ni­zo­wa­nia impre­zy dobro­czyn­nej, pod­czas któ­rej w wymier­ny spo­sób swo­im dzia­ła­niem poma­ga­li­by­śmy potrze­bu­ją­cym, wpa­dli w pierw­szym roku ist­nie­nia gim­na­zjum dyrek­tor Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki i wice­dy­rek­tor Urszu­la Ćwiek. Od tam­tej pory co roku na jed­nej sce­nie wystę­pu­ją ucznio­wie, pra­cow­ni­cy szko­ły i rodzi­ce, by zbie­rać pie­nią­dze dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy­ch gim­na­zja­li­stów. Przy­go­to­wu­je­my wystę­py teatral­ne, tanecz­ne, muzycz­ne, kier­ma­sz prac pla­stycz­ny­ch. Przy­go­to­wa­nia zwy­kle trwa­ją kil­ka mie­się­cy, anga­żu­je się w nie spo­ra czę­ść spo­łecz­no­ści szko­ły, bar­dzo prze­ży­wa­my każ­dy kon­cert. Za każ­dym razem cudow­na i hoj­na publicz­no­ść zachę­ca nas, by za rok sta­nąć na sce­nie po raz kolej­ny i zaśpie­wać kon­cer­to­wy hymn:

Nie cze­kaj już, nie zwle­kaj dłu­żej

I uczyń choć­by jeden mały gest dla kogoś obok.

 Świat nie zmie­ni się od wiel­ki­ch, pięk­ny­ch słów,

 a od czy­nów w któ­ry­ch TROCHĘ SŁOŃCA jest.”

Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny TROCHĘ SŁOŃCA to wizy­tów­ka nasze­go gim­na­zjum. Szko­ła orga­ni­zu­je, orga­ni­zo­wa­ła i będzie orga­ni­zo­wać wie­le róż­ny­ch imprez edu­ka­cyj­ny­ch, kul­tu­ral­ny­ch, patrio­tycz­ny­ch, spor­to­wy­ch, inte­gra­cyj­ny­ch, ale kon­cert będzie z nami zawsze.

Archi­wum: