Gazetka Szkolna

NaMarginesie (2)Gazet­ka szkol­na NA MARGINESIE (do wrze­śnia 2014r. — TWOJE DZIECKO”) uka­zu­je się w naszej szko­le regu­lar­nie co mie­siąc od 2004 roku. Pomy­sło­daw­czy­nią wyda­wa­nia z mło­dzie­żą szkol­nej pra­sy jest Iza­be­la Saga­now­ska. Przez lata ist­nie­nia mie­sięcz­ni­ka jego opie­ku­na­mi byli tak­że inni polo­ni­ści: Woj­cie­ch Biardz­ki, Anna Lubie­niec­ka i Agniesz­ka Kożu­chow­ska. Od roku szkol­ne­go 2011/2012 doro­sły­mi cen­zor­ka­mi w uczniow­skiej gazet­ce są Iza­be­la Saga­now­ska i Agniesz­ka Kożu­chow­ska.

W roku szkol­nym 2017/2018 NA MARGINESIE reda­gu­ją:
z kl. 3b: Julia Pała­sz, Kare­na Paź­dzio­ch, Zuzia Sitek, Mag­da Mali­now­ska, Zuzia Pie­cho­wi­cz, Ola Kru­pa, Patry­cja Urak­czyń­cow, Gabry­sia Rybac­ka, Maja Bier­nac­ka z kl. 3c: Paweł Koło­dzik, Maja Ostrow­ska, z kl. 3a: Julia Grec­ka, Bar­tek Kar­wac­ki, Klau­dia Kró­lak, Wanes­sa Kurow­ska, Julia Łysz­kow­ska, Juli­ta Nie­dział­kow­ska, Karo­li­na Trza­sko­ma, Lau­ra Wło­dar­czyk, Domi­ni­ka Zwie­rz, z kl. 3g: Julia Wój­cik, Ali­cja Kró­lak, Pau­li­na Pęka­ła, Jakub Bro­dzik, Artur Kło­cze­wiak, Dawid Szczę­sny, Jan Mar­ci­now­ski, z kl. 2e — Ola Dusz­czyk, z kl. 7d — Klau­dia Poni­kow­ska, Julia Woło­sie­wi­cz, Micha­li­na Cie­chań­ska, z kl. 7a — Apo­lo­nia Rokic­ka.

Opie­ka (czyt. cen­zu­ra) — Iza­be­la Saga­now­ska, Agniesz­ka Kożu­chow­ska.

Spo­tka­nia redak­cyj­ne — śro­dy w godz. 14.45–15.30 w sali nr 21.
Zapra­sza­my do współ­pra­cy!

Cze­ka­my na ludzi uważ­ny­ch — odważ­ny­ch — nie­obo­jęt­ny­ch!
Nie może­sz przyj­ść, napi­sz lub zgłoś nam temat — zaj­mie­my się nim!
Kon­takt z redak­cją — szkoła@sp3mm.pl lub izabela.saganowska@sp3mm.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Aktu­al­ny numer:

Na Marginesie – lipiec/sierpień 2017

2017-06-29 14:12:41 admin

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym nume­rem naszej gazet­ki szkol­nej a w nim mię­dzy inny­mi:

SPIS TREŚCI
str. 2–3 – CS GO — feno­men e-spor­tu
str. 4 — Gry bez prą­du — kar­cian­ko­we sza­leń­stwo
str. 5 – Gry bez prą­du — RPG bez kom­pu­te­ra
str. 6–7 – Mine­cra­ft — postaw kloc­ka
str. 8–9 – Książ­ki — czy lubi­my jesz­cze czy­tać?
str. 10–11 – Małe… jest pięk­ne — nawet gdy stra­szy
str. 12 – To mogą być waka­cje Two­je­go życia!


Archi­wal­ne wyda­nia: