Dzień Papieski

Od 2008 roku wspól­nie ze Szko­ła­mi Sale­zjań­ski­mi i z Gim­na­zjum im. Karo­la Woj­ty­ły w Hucie Miń­skiej co roku w paź­dzier­ni­ku orga­ni­zu­je­my powia­to­we obcho­dy Dnia Papie­skie­go. Sta­ra­my się inte­gro­wać spo­łecz­no­ść lokal­ną wokół posta­ci i naucza­nia Jana Paw­ła II. Dba­my o poziom, atrak­cyj­no­ść i róż­no­rod­no­ść pro­po­no­wa­ny­ch form uczcze­nia pamię­ci o wiel­kim Pola­ku. Z oka­zji Dnia Papie­skie­go orga­ni­zo­wa­li­śmy kon­kur­sy muzycz­ne, recy­ta­tor­skie, pla­stycz­ne, lite­rac­kie, dzien­ni­kar­skie, ale tak­że kon­cer­ty, spo­tka­nia, grę miej­ską, zawo­dy spor­to­we. Trzy szko­ły, wspól­ne dzia­ła­nia — to rzad­ko­ść. Nam się uda­je, bo czu­wa nad nami Patron i boha­ter tych przed­się­wzięć — Jan Paweł II.

 

Z archi­wum: