Gimnazjalne Sesje Popularnonaukowe

Sesje popu­lar­no­nau­ko­we dla gim­na­zja­li­stów to pomy­sł nauczy­ciel­ki histo­rii — dr Lil­li Kłos. Dzię­ki tej ini­cja­ty­wie ucznio­wie mają szan­sę wystą­pić w roli spe­cja­li­stów, znaw­ców lokal­nej histo­rii. Co dwa lata przed­sta­wi­cie­le miń­ski­ch gim­na­zjów spo­ty­ka­ją się, by w nauko­wej atmos­fe­rze pre­zen­to­wać wie­dzę, dzie­lić się odkry­cia­mi na temat histo­rii swo­jej małej ojczy­zny i spo­ty­kać się z doro­sły­mi histo­ry­ka­mi i cenio­ny­mi bada­cza­mi losów zie­mi miń­skiej. Każ­da kolej­na edy­cja potwier­dza fakt, że gim­na­zja­li­ści rozu­mie­ją zna­cze­nie histo­rii dla przy­szło­ści.

 

 Archi­wum: