Informacje dla uczniów

Gim­na­zja­list­ko! Gim­na­zja­li­sto!
Gim­na­zjum to czas Wasze­go zain­te­re­so­wa­nia zawo­da­mi i ryn­kiem pra­cy oraz pierw­sze decy­zje się­ga­ją­ce swo­imi skut­ka­mi w dale­ką przy­szło­ść zawo­do­wą. Dla­te­go też, by świa­do­mie, odpo­wie­dzial­nie i doj­rza­le kon­stru­ować swo­ją ponad­gim­na­zjal­ną ścież­kę edu­ka­cyj­ną prze­ka­zu­je­my Wam mate­ria­ły, któ­re usys­te­ma­ty­zu­ją wie­dzę o zawo­da­ch, ryn­ku pra­cy, moż­li­wo­ścia­ch kształ­ce­nia oraz pozwo­lą Wam lepiej poznać samy­ch sie­bie i two­rzyć obiek­tyw­ną samo­oce­nę.