Informacje dla rodziców

Dro­gi rodzi­cu!

W dzi­siej­szym świe­cie, gdzie powszech­ne sta­ły się hasła: zmien­no­ść, glo­ba­li­za­cja i indy­wi­du­ali­zm, w któ­rym koniecz­no­ścią jest cało­ży­cio­we ucze­nie się, jed­nym z waż­niej­szy­ch zadań rodzi­ców jest odpo­wie­dzial­ne wspo­ma­ga­nie swo­ich dzie­ci w budo­wa­niu ich karie­ry edu­ka­cyj­nej. Dla­te­go też, by wspie­rać Pań­stwa, zamiesz­cza­my mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne, któ­re pod­po­wie­dzą “jak poma­gać roz­wi­jać skrzy­dła”.

 

BROSZURY
(aby prze­czy­tać klik­nij w pod­pis pod obraz­kiem)
Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna
Poma­gam swo­je­mu dziec­ku wybrać zawód i szko­łę ponad­gim­na­zjal­ną

Jak pomóc roz­wi­jać skrzy­dła

MATERIAŁY PRASOWE
(aby prze­czy­tać klik­nij w pod­pis pod obraz­kiem)
Co po gima­zjum? — Zapla­nuj swo­ją karie­rę cz.1 Co po gima­zjum? — Zapla­nuj swo­ją karie­rę cz.2 Co po gima­zjum? — Szko­ły zawo­do­we cz.1 Co po gima­zjum? — Szko­ły zawo­do­we cz.1