Doradztwo zawodowe

Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły i zawodu młodzieży, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców. Podejmując decyzję o wyborze danego zawodu, młodzież powinna  mieć określone predyspozycje do pełnienia danej funkcji zawodowej jak również określone warunki rozwojowe, zdrowotne i psychofizyczne.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego opiera się na założeniach Strategii Unii Europejskiej 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza odnosi się do wizji uczenia się przez całe życie. Misją WSDZ w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim jest przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej i kształtowania własnej kariery zawodowej w oparciu o możliwości, wiedzę, warunki.

PODSTAWY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425      z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz.532).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 

Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Informacje dla uczniów

Informacje dla rodziców