Doradztwo zawodowe

Zmia­ny na ryn­ku pra­cy, poja­wie­nie się nowy­ch zawo­dów oraz ist­nie­ją­ce bez­ro­bo­cie wyma­ga od dzi­siej­szy­ch absol­wen­tów szkół umie­jęt­ne­go pla­no­wa­nia wła­snej karie­ry zawo­do­wej, dużej mobil­no­ści i umie­jęt­no­ści aktyw­ne­go poszu­ki­wa­nia pra­cy.

Decy­zja doty­czą­ca wybo­ru przy­szłej szko­ły i zawo­du mło­dzie­ży, żeby była traf­ną, wyma­ga pomo­cy ze stro­ny wie­lu osób i insty­tu­cji, mię­dzy inny­mi szko­ły i rodzi­ców. Podej­mu­jąc decy­zję o wybo­rze dane­go zawo­du, mło­dzież powin­na  mieć okre­ślo­ne pre­dys­po­zy­cje do peł­nie­nia danej funk­cji zawo­do­wej jak rów­nież okre­ślo­ne warun­ki roz­wo­jo­we, zdro­wot­ne i psy­cho­fi­zycz­ne.

Wewnątrz­sz­kol­ny Sys­tem Doradz­twa Zawo­do­we­go opie­ra się na zało­że­nia­ch Stra­te­gii Unii Euro­pej­skiej 2020 na rze­cz inte­li­gent­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju – zwłasz­cza odno­si się do wizji ucze­nia się przez całe życie. Misją WSDZ w Gim­na­zjum Miej­skim nr 2 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim jest przy­go­to­wa­nie uczniów do samo­dziel­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cy­ch wybo­ru dro­gi edu­ka­cyj­nej i kształ­to­wa­nia wła­snej karie­ry zawo­do­wej w opar­ciu o moż­li­wo­ści, wie­dzę, warun­ki.

PODSTAWY PRAWNE

  • Usta­wa z dnia 7 wrze­śnia 1991 o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425      z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).
  • Usta­wa z dn. 26 stycz­nia 1982r. – Kar­ta Nauczy­cie­la (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).
  • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 30 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie zasad udzie­la­nia i orga­ni­za­cji pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej w publicz­ny­ch przed­szko­la­ch, szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch (Dz. U. 2013, poz.532).
  • Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 21 maja 2001 r, w spra­wie ramo­wy­ch sta­tu­tów publicz­ne­go przed­szko­la oraz publicz­ny­ch szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).

 

Szkol­ny Sys­tem Doradz­twa Zawo­do­we­go

Informa­cje dla uczniów

Infor­ma­cje dla rodzi­ców