Mistrz Odkrywania Talentów

P1060424Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim jako jed­na z pięć­dzie­się­ciu szkół w całej Pol­sce otrzy­ma­ło pre­sti­żo­wy tytuł

MISTRZA ODKRYWANIA TALENTÓW.

17 listo­pa­da 2014r. pod­czas uro­czy­stej gali w sie­dzi­bie Ośrod­ka Roz­wo­ju Edu­ka­cji w War­sza­wie pani wice­dy­rek­tor Iza­be­la Saga­now­ska i koor­dy­na­tor wspie­ra­nia uzdol­nień pani Anna Lubie­niec­ka ode­bra­ły wyjąt­ko­wą nagro­dę dla nasze­go gim­na­zjum. Zosta­li­śmy wyróż­nie­ni w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez ORE pre­sti­żo­wym tytu­łem MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓWPodob­ny tytuł otrzy­ma­ło tyl­ko pięć­dzie­siąt szkół w Pol­sce, w tym dwa­na­ście gim­na­zjów, a wśród nich NASZE!. Zosta­li­śmy nagro­dze­ni za to, że potra­fi­my efek­tyw­nie pra­co­wać z uczniem zdol­nym. Inspi­ru­je­my, dia­gno­zu­je­my, odkry­wa­my, wspie­ra­my i roz­wi­ja­my talen­ty w spo­sób wyjąt­ko­wy! W pre­zen­cie dosta­li­śmy wyso­kiej kla­sy mikro­skop, grę mul­ti­me­dial­ną, publi­ka­cje doty­czą­ce pra­cy z uczniem zdol­nym. Mamy się czym chwa­lić – to ogrom­ny suk­ces!

W pią­tek (21 listo­pa­da 2014r.) gościem nasze­go gim­na­zjum był bur­mi­strz mia­sta pan Mar­cin Jaku­bow­ski, któ­ry uczest­ni­czył w spo­tka­niu z ucznia­mi klas I. W sto­łów­ce szkol­nej przed panem bur­mi­strzem, panem dyr. Grze­go­rzem Wyszo­grodz­kim, nauczy­cie­la­mi i inny­mi pierw­szo­kla­si­sta­mi swo­je talen­ty zapre­zen­to­wa­li ci ucznio­wie, któ­rzy już zdra­dzi­li nie­któ­re swo­je pasje i umie­jęt­no­ści, a teraz mają moż­li­wo­ść ich szli­fo­wa­nia. Przed publicz­no­ścią zapre­zen­to­wał się teatr „Teraz MY” ze spek­ta­klem „Dzie­ci Kor­ne­la”, wystą­pi­ły też uta­len­to­wa­ne dziew­czy­ny: Julia Tomasz­kie­wi­czLau­ra Kul­bac­ka z 1f oraz Pau­li­na Milew­ska z 1g. Kolej­ni mło­dzi-zdol­ni to dzien­ni­ka­rze ze szkol­ne­go mie­sięcz­ni­ka (Syl­wia Szu­ba, Kin­ga Woj­cie­chow­ska, Rado­sław Kuź­maŁuka­sz Sit­kow­ski z 3f), któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li krót­ki wywiad z panem bur­mi­strzem o jego talen­ta­ch (wywiad moż­na prze­czy­tać w gru­dnio­wym nume­rze gazet­ki „Na mar­gi­ne­sie”). Na koniec gospo­da­rze zosta­wi­li moment ofi­cjal­ne­go odsło­nię­cia wyróż­nie­nia w kon­kur­sie dla Szkół Odkryw­ców Talen­tów. Może­my pochwa­lić się tytu­łem Mistrza Odkry­wa­nia Talen­tów, któ­ry otrzy­ma­li­śmy za nowa­tor­skie i kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w kształ­ce­niu oraz orga­ni­zo­wa­niu wspar­cia dla dzie­ci i uczniów zdol­ny­ch. Zatem chwa­li­my się i zapra­sza­my do nas ludzi uzdol­nio­ny­ch, czy­li wszyst­ki­ch, bo prze­cież każ­dy ma jakiś talent. My pomo­że­my go odkryć i oszli­fo­wać.

Dzia­ła­nia zwią­za­ne z odkry­wa­niem i wspie­ra­niem talen­tów pro­wa­dzi­my w opar­ciu o Szkol­ny Sys­tem Wspie­ra­nia Zdol­no­ści, któ­re­go szkol­nym koor­dy­na­to­rem jest pani Anna Lubie­niec­ka.