Zespół wokalno instrumentalny Ars Nova

Międzynarodowe wyróżnienie

2015-06-08 14:24:49 iza­sag

hajnZ dumą infor­mu­je­my, że zespół ARS NOVA pro­wa­dzo­ny przez panią Mag­da­le­nę Jaku­bow­ską zdo­był wyróż­nie­nie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pio­sen­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej “NUTY PRZYJAŹNI”, któ­ry odbył się 6 czerw­ca w Haj­nów­ce. Nagro­dę wyśpie­wa­li: Iza Rosiec­ka, Nata­lia Bobrzyk, Kami­la Sera­fiń­ska, Ali­cja Cho­dor­ska, Agniesz­ka Łukow­ska, Kata­rzy­na Pił­ka, Maja Ratyń­ska, Pio­tr Zyglar­ski, Jan Kon­drac­ki, Ada Woź­nie­wi­cz. Gra­tu­lu­je­my zespo­ło­wi i jego twór­czej sze­fo­wej!

Nuty Przy­jaź­ni — dyplom


Muzyczne talenty na 4M

2014-06-28 18:58:54 iza­sag

Nasi ucznio­wie — Pio­tr Wit­kow­ski, Pau­li­na Mogiel­ska i Jakub Michal­czyk oraz nasz absol­went — Patryk Makać otwo­rzy­li w pią­tek (27 czerw­ca) Festi­wal 4M (Miń­sk Mazo­wiec­ki Mia­sto Muzy­ki). Kuba i Patryk dali ener­ge­tycz­ny popis mistrzow­skiej gry na gita­ra­ch elek­trycz­ny­ch, Pau­li­na zauro­czy­ła moc­nym gło­sem, a Pio­tr zacza­ro­wał dźwię­ka­mi z pia­ni­na. Mło­dy­ch arty­stów w ogó­le nie spe­szy­ła ogrom­na sce­na i tłu­my fanów, wśród któ­ry­ch nie zabra­kło kole­ża­nek i kole­gów ze szko­ły, nauczy­cie­li i pana dyrek­to­ra. Gra­tu­lu­je­my uzdol­nio­nym arty­stom.


Talenty nagrodzone!

2014-05-23 10:59:15 iza­sag

Finał II Prze­glą­du Miń­ski­ch Talen­tów TALENTOMANIA 2014 za nami. 22 maja w Miej­skim Domu Kul­tu­ry jury w skła­dzie: bur­mi­strz Mar­cin Jaku­bow­ski, Dariu­sz Kul­ma, Ane­ta Senk­tas i Mar­cin Stecz­kow­ski obej­rza­ło i wysłu­cha­ło pre­zen­ta­cji dzie­się­cior­ga fina­li­stów. Wybór nie był łatwy, dla­te­go jury za wszel­ką cenę odwle­ka­ło moment uda­nia się na obra­dy. Były pyta­nia do uta­len­to­wa­ny­ch gim­na­zja­li­stów, cie­płe sło­wa o ich pasja­ch i suge­stie do dal­szej aktyw­no­ści twór­czej. W cza­sie kie­dy jury deba­to­wa­ło, na pała­co­wej sce­nie wystą­pi lau­re­aci ubie­gło­rocz­nej TALENTOMANII — Anna Karcz­mar­czyk i Patryk Makać. Tego­rocz­ne talen­ty były tak róż­no­rod­ne i wybit­ne, że juro­rzy posta­no­wi­li nagro­dzić… wszyst­ki­ch. Fun­da­to­ra­mi nagród byli bur­mi­strz Mar­cin Jaku­bow­ski oraz dyrek­tor Stu­dium Języ­ków Obcy­ch Toma­sz Pau­dy­na. Dwie głów­ne nagro­dy — warsz­ta­ty arty­stycz­ne u Aga­ty Stecz­kow­skiej otrzy­ma­li Jakub Michal­czyk (za nie­sa­mo­wi­tą grę na gita­rze elek­trycz­nej) oraz Ada Woź­nie­wi­cz, któ­ra ocza­ro­wa­ła recy­ta­cja i grą na… kub­ka­ch. Nagro­dą głów­ną pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 500 zł uho­no­ro­wa­no Pau­li­nę Kuć za jej arty­stycz­ne zdję­cia wydo­by­wa­ją­ce z mode­li świat wewnętrz­ny­ch prze­żyć. Wyróż­nie­nie i nagro­dy po 150 zł przy­pa­dły w udzia­le twór­cy ori­ga­mi, któ­ry potra­fi zło­żyć figu­rę z 1/64 czę­ści kart­ki papie­ru — Rober­to­wi Nalaz­ko­wi oraz mistrzo­wi w ukła­da­niu kost­ki Rubi­ka — Arko­wi Abra­mow­skie­mu. Po 100 zł dosta­ły wyróż­nio­ne artyst­ki tań­ca — Justy­na Nałę­cz i śpie­wu — Pau­li­na Mogiel­ska (któ­rej zaofe­ro­wa­no rów­nież moż­li­wo­ść odby­cia pro­fe­sjo­nal­nej sesji nagra­nio­wej w stu­diu nagrań). Lek­cje teni­sa w nagro­dę przy­zna­no wyróż­nio­nym Zuzan­nie Szew­czyk (akro­ba­ty­ka arty­stycz­na) oraz Jago­dzie Apa­na­se­wi­cz (mło­dej rzeź­biar­ce). Wyróż­nio­no tak­że twór­cę mode­li kar­to­no­wej bro­ni Paw­ła Sulew­skie­go, w nagro­dę będzie mógł zwie­dzić jed­nost­kę i wej­ść do samo­lo­tu. Uzdol­nie­ni muzycz­nie lau­re­aci będą otwie­rać tego­rocz­ny Festi­wal 4 M. Tego­rocz­na TALENTOMANIA koor­dy­no­wa­na przez panią Annę Lubie­niec­ką odkry­ła kolej­ne nie­zwy­kłe talen­ty. Bur­mi­strz Mar­cin Jaku­bow­ski zapo­wie­dział, że za rok kolej­na odsło­na prze­glą­du.

 

 


Patronowi, który został ŚWIĘTYM

2014-04-28 22:35:35 iza­sag

W ponie­dzia­łek 28 kwiet­nia cała spo­łecz­no­ść naszej szko­ły wraz z bur­mi­strzem mia­sta panem Mar­ci­nem Jaku­bow­skim oraz prze­wod­ni­czą­ca komi­sji oświa­ty i wycho­wa­nia panią Wan­dą Iza­bel­lą Rom­bel cele­bro­wa­ła uro­czy­sto­ści kano­ni­za­cyj­ne. Wspól­nie uczest­ni­czy­li­śmy w uro­czy­sty­ch ape­la­ch. Zespół muzycz­ny Ars Nova pod kie­run­kiem pani Mag­da­le­ny Jaku­bow­skiej wyśpie­wał uko­cha­ne pie­śni Jana Paw­ła II, a mło­dzież z inno­wa­cyj­nej kla­sy teatral­nej 1a przed­sta­wi­ła wzru­sza­ją­ca etiu­dę teatral­ną w reży­se­rii pani Anny Lubie­niec­kiej. Za pomo­cą gestów i pro­sty­ch słów zapre­zen­to­wa­li życie Karo­la Woj­ty­ły. Było pod­nio­śle i wzru­sza­ją­co. Na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia stwo­rzy­li nie­zwy­kłą fla­gę papie­ską, odci­ska­jąc na niej swój kciuk. Fla­ga oraz listy do Jana Paw­ła II stwo­rzo­ne przez uczniów i nauczy­cie­li zosta­ną wysła­ne do Waty­ka­nu na znak pamię­ci o nie­zwy­kłym wyda­rze­niu, jakim jest kano­ni­za­cja papie­ża — Pola­ka. Dopeł­nie­niem szkol­ny­ch obcho­dów uro­czy­sto­ści kano­ni­za­cyj­ny­ch była wysta­wa zdjęć Jana Paw­ła II udo­stęp­nio­na przez pana Lesz­ka Cele­ja, dyrek­to­ra Muzeum Zie­mi Miń­skiej. Pomy­sło­daw­czy­nia­mi uro­czy­sto­ści były panie Lil­la Kłos i Kata­rzy­na Kozłow­ska-Wyszo­grodz­ka. Dostoj­nie, ele­ganc­ko i z arty­stycz­nym sma­kiem spo­łecz­no­ść gim­na­zjum świę­to­wa­ła kano­ni­za­cję. Poka­za­li­śmy, że jeste­śmy dum­ni ze swo­je­go patro­na. Nosi­my imię wspa­nia­łe­go, sil­ne­go w wie­rze, kocha­ją­ce­go mło­dzież, peł­ne­go miło­ści i cie­pła, a teraz świę­te­go Jana Paw­ła II.


Wyśpiewali trzecie miejsce w Polsce

2014-02-04 13:04:47 iza­sag

Zespół Wokal­no-Instru­men­tal­ny ARS NOVA z naszej szko­ły kie­ro­wa­ny przez panią Mag­da­le­nę Jaku­bow­ską zajął III miej­sce w IV Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej i Anglo­ję­zycz­nej „OBe­eBOK” orga­ni­zo­wa­nym przez Bia­ło­łęc­ki Dom Kul­tu­ry w War­sza­wie.dyplom-o-bee-bok

Pierw­szy etap kon­kur­su muzycz­ne­go odby­wał się w pią­tek 31 stycz­nia. Bra­ło w nim udział ponad 150 uczest­ni­ków z całej Pol­ski – soli­ści, zespo­ły i duety. Wal­czo­no w dwó­ch kate­go­ria­ch wie­ko­wy­ch – gim­na­zjum i szko­ły ponad­gim­na­zjal­ne. W każ­dej gru­pie wyło­nio­no pię­ciu fina­li­stów, któ­rzy kon­ku­ro­wa­li ze sobą w kolej­nym eta­pie. Suk­ces uczniów z gim­na­zjum papie­skie­go jest tym więk­szy, że jako jedy­ny zespół kon­ku­ro­wa­li ze star­szy­mi kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi w kate­go­rii duety/zespoły open. Poza tym zosta­li doce­nie­ni przez bar­dzo kom­pe­tent­ne jury, w któ­rym zasia­da­li: Agniesz­ka Pio­trow­ska-Haj­duk, Mario­la Napie­ral­ska, Prze­my­sław Hin­de­ra, Iwo­na Pru­ger-Fie­do­ro­wi­cz, Kata­rzy­na Jakób­czak-Drą­żek i Urszu­la Smo­czyń­ska.

Lau­re­atów szcze­gól­nie urze­kła oso­bo­wo­ść, wraż­li­wo­ść, wie­dza z dzie­dzi­ny peda­go­gi­ki i meto­dy­ki muzy­ki pani Urszu­li Smo­czyń­skiej, któ­ra nie szczę­dzi­ła cie­pły­ch słów, pochwał za pra­cę pani jaku­bow­skiej i jej pod­opiecz­ny­ch. Pro­si­ła, by pozdro­wić gim­na­zjum przy Budow­la­nej i cały Miń­sk, któ­ry jest jej szcze­gól­nie bli­ski (jest patron­ką Przed­szko­la Miej­skie­go nr 4).