Strefa nauczyciela

Otwie­ra­my dla inny­ch warsz­tat pra­cy. Nauczy­cie­le nasze­go gim­na­zjum sto­su­ją cie­ka­we, nowa­tor­skie roz­wią­za­nia meto­dycz­ne. W rama­ch dzie­le­nia się wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi w obsza­rze dydak­ty­ki, wycho­wa­nia i opie­ki przed­sta­wia­my sce­na­riu­sze zajęć otwar­ty­ch pro­wa­dzo­ny­ch przez naszy­ch Nauczy­cie­li.

***********************************************************************************************************

SCENARIUSZE LEKCJI:

***********************************************************************************************************