Projekt Edukacyjny

Dokumenty dotyczące projektów edukacyjnych
w Gimnazjum Miejskim nr 2
w Mińsku Mazowieckim

Projekt edukacyjny
Załączniki 1 i 2
Załączniki 3 i 4 

Projekt edukacyjny

(Załącznik do WSO określający szczegółowe warunki realizacji projektu)

I. Informacje ogólne

1. Uczniowie gimnazjum będąc w klasie drugiej, biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści

4.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespól uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) Wybranie tematu
b) Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
c) Wykonanie zaplanowanych działań
d) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu, dyrektor gimnazjum na pisemny umotywowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów może zwolnic ucznia z realizacji projektu w terminie do 30 października (w roku szk. 2010/2011 – do 15 grudnia 2010)

7. W przypadkach, o których mowa w punkcie 6, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu w klasie drugiej, dyrektor gimnazjum na pisemny umotywowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów może zezwolić na realizację projektu w klasie trzeciej

9. Uczniowie oddziałów przysposabiających do pracy mogą realizować projekt w czasie zajęć lekcyjnych

10. Projekt edukacyjny podlega ocenie.

11. Nauczyciel opiekun wystawia ocenę cząstkową z tego przedmiotu, w ramach którego był realizowany projekt uwzględniając:

a) Zaangażowanie ucznia
b) Efekt pracy zespołu
c) Oceny członków zespołu

12. Wychowawca wystawiając roczną ocenę zachowania ucznia w roku szkolnym, w którym realizował projekt, uwzględnia zaangażowanie ucznia w realizację projektu

II. Szczegółowe warunki realizacji projektu:

1. Wychowawca klasy do 15 czerwca, w roku szkolnym poprzedzającym realizację projektów, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu (w roku szk. 2010/2011 – do 25 listopada 2010)

2. We wrześniu, w roku szkolnym, w którym jest realizowany projekt edukacyjny:

a) uczniowie mają prawo zgłaszania do wychowawców klas propozycje tematów
b) swoje propozycje tematów zgłaszają również nauczyciele
c) w połowie miesiąca dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych,
d) uczniowie tworzą zespoły 4-5 – osobowe z jednej klasy (w uzasadnionych przypadkach o innej liczbie członków) i dokonują wyboru projektu, (nie znając jego opiekuna), po czym informują o swoim wyborze wychowawcę klasy
e) jeden projekt może być wybrany przez więcej niż jeden zespół
f) uczeń może zmienić temat i zespół wyłącznie w fazie planowania prac związanych z jego realizacją po wyrażeniu zgody przez nauczycieli – opiekunów: projektu, z którego rezygnuje i projektu, do którego przystępuje. O powyższej zmianie wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców ucznia.
g) Dyrektor szkoły dokonuje przydziału opiekunów grup projektowych
h) Każdy nauczyciel szkoły zatrudniony przynajmniej na ½ etatu jest opiekunem co najmniej 1 projektu
i) Jeśli liczba zespołów uczniowskich różni się od liczby nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu, nauczyciele z wyboru podejmują się opieki nad więcej niż jednym projektem bądź stają się drugim opiekunem projektu

3. Do 1 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Projektów Edukacyjnych, skład zespołów uczniowskich oraz wykaz nauczycieli odpowiedzialnych za ich realizację

4. Do połowy października opiekun projektu zbiera wypełnione deklaracje od uczniów oraz informuje pisemnie rodziców uczniów o warunkach jego realizacji (zał. nr 1)

5. Zespoły uczniowskie pracują nad projektem od połowy października do 30 kwietnia

6. Czas pracy projektu nie powinien przekraczać 8 tygodni

7. Prezentacja projektu musi się odbyć w terminie określonym przez dyrektora szkoły – (drugi i trzeci tydzień maja)

8. Dokumentacja realizacji projektu obejmuje:

a) Deklarację udziału w projekcie oraz informację do rodziców (załącznik nr 1)
b) Kartę projektu edukacyjnego (załącznik nr 2)
c) Kartę pracy zespołu zawierającą ocenę projektu (załącznik nr 3)

9. Za dokumentację projektu jest odpowiedzialny opiekun

10. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela – opiekuna projektu – zobowiązany jest on powiadomić dyrektora szkoły o niemożności sprawowania opieki nad projektem i przekazać opiekę wraz z dokumentacją nauczycielowi wskazanemu przez dyrektora szkoły

11. Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania udziału swoich wychowanków w projekcie i informowania dyrektora szkoły o uczniach, którzy projektu nie realizują

Projekt edukacyjny
Załączniki 1 i 2
Załączniki 3 i 4