Projekt Edukacyjny

Doku­men­ty doty­czą­ce pro­jek­tów edu­ka­cyj­ny­ch
w Gim­na­zjum Miej­skim nr 2
w Miń­sku Mazo­wiec­kim

Pro­jekt edu­ka­cyj­ny
Załącz­ni­ki 1 i 2
Załącz­ni­ki 3 i 4 

Pro­jekt edu­ka­cyj­ny

(Załącz­nik do WSO okre­śla­ją­cy szcze­gó­ło­we warun­ki reali­za­cji pro­jek­tu)

I. Infor­ma­cje ogól­ne

1. Ucznio­wie gim­na­zjum będąc w kla­sie dru­giej, bio­rą udział w reali­za­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go

2. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny jest zespo­ło­wym, pla­no­wym dzia­ła­niem uczniów, mają­cym na celu roz­wią­za­nie kon­kret­ne­go pro­ble­mu, z zasto­so­wa­niem róż­no­rod­ny­ch metod

3. Zakres tema­tycz­ny pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go może doty­czyć wybra­ny­ch tre­ści naucza­nia okre­ślo­ny­ch w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go dla gim­na­zjów lub wykra­czać poza te tre­ści

4.Projekt edu­ka­cyj­ny jest reali­zo­wa­ny przez zespól uczniów pod opie­ką nauczy­cie­la i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:

a) Wybra­nie tema­tu
b) Okre­śle­nie celów pro­jek­tu i zapla­no­wa­nie eta­pów jego reali­za­cji
c) Wyko­na­nie zapla­no­wa­ny­ch dzia­łań
d) Publicz­ne przed­sta­wie­nie rezul­ta­tów pro­jek­tu

5. Infor­ma­cje o udzia­le ucznia w reali­za­cji pro­jek­tu oraz temat pro­jek­tu wpi­su­je się na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum

6. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch, unie­moż­li­wia­ją­cy­ch udział ucznia w reali­za­cji pro­jek­tu, dyrek­tor gim­na­zjum na pisem­ny umo­ty­wo­wa­ny wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów może zwol­nic ucznia z reali­za­cji pro­jek­tu w ter­mi­nie do 30 paź­dzier­ni­ka (w roku szk. 2010/2011 – do 15 grud­nia 2010)

7. W przy­pad­ka­ch, o któ­ry­ch mowa w punk­cie 6, na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum w miej­scu prze­zna­czo­nym na wpi­sa­nie infor­ma­cji o udzia­le ucznia w reali­za­cji pro­jek­tu wpi­su­je się „zwol­nio­ny” albo „zwol­nio­na”

8. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch, unie­moż­li­wia­ją­cy­ch udział ucznia w reali­za­cji pro­jek­tu w kla­sie dru­giej, dyrek­tor gim­na­zjum na pisem­ny umo­ty­wo­wa­ny wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów może zezwo­lić na reali­za­cję pro­jek­tu w kla­sie trze­ciej

9. Ucznio­wie oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy mogą reali­zo­wać pro­jekt w cza­sie zajęć lek­cyj­ny­ch

10. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny pod­le­ga oce­nie.

11. Nauczy­ciel opie­kun wysta­wia oce­nę cząst­ko­wą z tego przed­mio­tu, w rama­ch któ­re­go był reali­zo­wa­ny pro­jekt uwzględ­nia­jąc:

a) Zaan­ga­żo­wa­nie ucznia
b) Efekt pra­cy zespo­łu
c) Oce­ny człon­ków zespo­łu

12. Wycho­waw­ca wysta­wia­jąc rocz­ną oce­nę zacho­wa­nia ucznia w roku szkol­nym, w któ­rym reali­zo­wał pro­jekt, uwzględ­nia zaan­ga­żo­wa­nie ucznia w reali­za­cję pro­jek­tu

II. Szcze­gó­ło­we warun­ki reali­za­cji pro­jek­tu:

1. Wycho­waw­ca kla­sy do 15 czerw­ca, w roku szkol­nym poprze­dza­ją­cym reali­za­cję pro­jek­tów, infor­mu­je uczniów i ich rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) o warun­ka­ch reali­za­cji pro­jek­tu (w roku szk. 2010/2011 – do 25 listo­pa­da 2010)

2. We wrze­śniu, w roku szkol­nym, w któ­rym jest reali­zo­wa­ny pro­jekt edu­ka­cyj­ny:

a) ucznio­wie mają pra­wo zgła­sza­nia do wycho­waw­ców klas pro­po­zy­cje tema­tów
b) swo­je pro­po­zy­cje tema­tów zgła­sza­ją rów­nież nauczy­cie­le
c) w poło­wie mie­sią­ca dyrek­tor szko­ły ogła­sza Szkol­ną Bazę Pro­jek­tów Edu­ka­cyj­ny­ch,
d) ucznio­wie two­rzą zespo­ły 4–5 – oso­bo­we z jed­nej kla­sy (w uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch o innej licz­bie człon­ków) i doko­nu­ją wybo­ru pro­jek­tu, (nie zna­jąc jego opie­ku­na), po czym infor­mu­ją o swo­im wybo­rze wycho­waw­cę kla­sy
e) jeden pro­jekt może być wybra­ny przez wię­cej niż jeden zespół
f) uczeń może zmie­nić temat i zespół wyłącz­nie w fazie pla­no­wa­nia prac zwią­za­ny­ch z jego reali­za­cją po wyra­że­niu zgo­dy przez nauczy­cie­li – opie­ku­nów: pro­jek­tu, z któ­re­go rezy­gnu­je i pro­jek­tu, do któ­re­go przy­stę­pu­je. O powyż­szej zmia­nie wycho­waw­ca kla­sy infor­mu­je pisem­nie rodzi­ców ucznia.
g) Dyrek­tor szko­ły doko­nu­je przy­dzia­łu opie­ku­nów grup pro­jek­to­wy­ch
h) Każ­dy nauczy­ciel szko­ły zatrud­nio­ny przy­naj­mniej na ½ eta­tu jest opie­ku­nem co naj­mniej 1 pro­jek­tu
i) Jeśli licz­ba zespo­łów uczniow­ski­ch róż­ni się od licz­by nauczy­cie­li odpo­wie­dzial­ny­ch za reali­za­cję pro­jek­tu, nauczy­cie­le z wybo­ru podej­mu­ją się opie­ki nad wię­cej niż jed­nym pro­jek­tem bądź sta­ją się dru­gim opie­ku­nem pro­jek­tu

3. Do 1 paź­dzier­ni­ka dyrek­tor szko­ły ogła­sza Szkol­ny Zestaw Pro­jek­tów Edu­ka­cyj­ny­ch, skład zespo­łów uczniow­ski­ch oraz wykaz nauczy­cie­li odpo­wie­dzial­ny­ch za ich reali­za­cję

4. Do poło­wy paź­dzier­ni­ka opie­kun pro­jek­tu zbie­ra wypeł­nio­ne dekla­ra­cje od uczniów oraz infor­mu­je pisem­nie rodzi­ców uczniów o warun­ka­ch jego reali­za­cji (zał. nr 1)

5. Zespo­ły uczniow­skie pra­cu­ją nad pro­jek­tem od poło­wy paź­dzier­ni­ka do 30 kwiet­nia

6. Czas pra­cy pro­jek­tu nie powi­nien prze­kra­czać 8 tygo­dni

7. Pre­zen­ta­cja pro­jek­tu musi się odbyć w ter­mi­nie okre­ślo­nym przez dyrek­to­ra szko­ły – (dru­gi i trze­ci tydzień maja)

8. Doku­men­ta­cja reali­za­cji pro­jek­tu obej­mu­je:

a) Dekla­ra­cję udzia­łu w pro­jek­cie oraz infor­ma­cję do rodzi­ców (załącz­nik nr 1)
b) Kar­tę pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go (załącz­nik nr 2)
c) Kar­tę pra­cy zespo­łu zawie­ra­ją­cą oce­nę pro­jek­tu (załącz­nik nr 3)

9. Za doku­men­ta­cję pro­jek­tu jest odpo­wie­dzial­ny opie­kun

10. W przy­pad­ku dłuż­szej nie­obec­no­ści nauczy­cie­la – opie­ku­na pro­jek­tu – zobo­wią­za­ny jest on powia­do­mić dyrek­to­ra szko­ły o nie­moż­no­ści spra­wo­wa­nia opie­ki nad pro­jek­tem i prze­ka­zać opie­kę wraz z doku­men­ta­cją nauczy­cie­lo­wi wska­za­ne­mu przez dyrek­to­ra szko­ły

11. Wycho­waw­ca kla­sy jest zobo­wią­za­ny do moni­to­ro­wa­nia udzia­łu swo­ich wycho­wan­ków w pro­jek­cie i infor­mo­wa­nia dyrek­to­ra szko­ły o ucznia­ch, któ­rzy pro­jek­tu nie reali­zu­ją

Pro­jekt edu­ka­cyj­ny
Załącz­ni­ki 1 i 2
Załącz­ni­ki 3 i 4