Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Miejskiego nr 2
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
w roku szkolnym 2015/2016

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji o naszym Gimnazjum:

 1. O przyjęciu do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.
 2. Do gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
  1. z urzędu- na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami.
  3. do oddziałów integracyjnych liczących do 20 uczniów:
   1. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
   2. dzieci pełnosprawne.
  4. do oddziałów przysposabiających do pracy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z terenu powiatu mińskiego spełniających następujące warunki:
   1. ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
   2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie,
   3. pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
   4. opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej,
   5. potwierdzenie przyjęcia na praktyczną naukę zawodu.
 3. Do klas pierwszych prowadzona jest rekrutacja elektroniczna. Szczegółowe zasady rekrutacji elektronicznej określone są na stronie internetowej organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
 4. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, spośród jej członków wyznacza przewodniczącego i określa jej zadania
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może prosić o udokumentowanie faktu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obwodzie szkoły lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie danych dotyczących miejsca zamieszkania kandydata
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjm brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
  1. Kryteria obowiązkowe
   W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 82 pkt., w tym:

   • - max. 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, tj.: max 30 pkt. z części pierwszej sprawdzianu – wynik ogólny (1% = 0,3pkt) oraz max 10 pkt. z części drugiej sprawdzianu – język obcy (1%=0,1 pkt.). Wyniki wyrażone w procentach podane w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
   • - max. 30 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z pięciu wskazanych przez szkołę zajęć obowiązkowych,
   • - max. 12 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia.
  2. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   • - celujący – 6 pkt.
   • - bardzo dobry – 5 pkt.
   • - dobry – 4 pkt.
   • - dostateczny – 3 pkt.
   • - dopuszczający – 2 pkt.
  3. Za inne osiągnięcia kandydat może uzyskać w sumie maksymalnie 12 pkt. Przy czym:
   • - za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 2 pkt.,
   • - laureat konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, innych – 3 pkt. za każde osiągnięcie – max 9 pkt.,
   • - za działalność na rzecz szkoły, środowiska, wolontariat – 2 pkt. za każde osiągnięcie – max. 6 pkt.,
   • - za inne osiągnięcia – 1 pkt za każde osiągnięcie max. 5 pkt.
  4. Kryteria dodatkowe przyjęcia do oddziału sportowego, dwujęzycznego, przysposabiającego do pracy oraz do grup integracyjnych.
   Rekrutacja do oddziału sportowego odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów uczeń przystępuje do egzaminu sprawnościowego (termin i szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół). Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest m. in. pozytywny wynik testu sprawnościowego ucznia, oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
   Do grup integracyjnych, na wniosek rodziców przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 dzieci w oddziale) wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Rekrutacja uczniów z orzeczeniem do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
   Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów uczeń przystępuje do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (termin i szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły). Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest m. in. pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
   Powyższe kryteria nie dotyczą rekrutacji do oddziału gimnazjalnego przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Miejskim Nr 2. Zapisy bezpośrednio w szkole (poza systemem). Uczeń musi mieć ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie, pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzenie przyjęcia na praktyczną naukę zawodu.
 7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści z podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.7

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

 1. W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzyć klasy z zajęciami kierunkowymi, realizowanymi w ramach innowacji pedagogicznych lub programów własnych (z jęz. angielskim oraz jęz. niemieckim).
 2. Planujemy utworzyć następujące klasy:
  1. klasa humanistyczna – „akademicka”
  2. Klasa integracyjna – artystyczna
  3. klasa przyrodniczo – laboratoryjna
  4. klasa usportowiona
  5. klasa europejska – językowa
  6. klasa matematyczno – informatyczna
  7. klasa politechniczna
  8. klasa przysposabiająca do pracy
 3. Wybór preferowanego oddziału w podaniu nie jest gwarancją przydziału ucznia do wybranej klasy.
 4. Szczegółową ofertę edukacyjną szkoły zaprezentujemy na spotkaniu promocyjnym, które odbędzie się 26 marca 2015r. w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II
 5. Przydział do grup zaawansowania językowego odbędzie się po przeprowadzeniu w pierwszym tygodniu nauki w szkole testów kompetencji językowej

Harmonogram rekrutacji

 1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania do klasy drugiej i trzeciej przysposabiającej do pracy od 8 kwietnia 2015r.
 2. Składanie podań do klas pierwszych (w tym do klasy pierwszej przysposabiającej do pracy) drogą elektroniczną odbywać się będzie w terminie od 13 kwietnia 2015r. do 8 maja 2015r.
 3. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych , tj. 29 maja 2015r. ogłasza się listę uczniów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy I.
 4. Od 22 czerwca 2015r. do 24 czerwca 2015r. do godz. 16.00 kandydaci do gimnazjum objęci rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły.
 5. Przyjmowanie świadectw o ukończeniu szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz zaświadczeń wychowawcy/nauczyciela przedmiotu o szczególnych osiągnięciach odbywa się do 1 lipca 2015r. godz. 15.00.
 6. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I objętych rekrutacją elektroniczną nastąpi 8 lipca 2015r. – do godziny 14.00.
 7. Odwołania rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej można składać do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do 15 lipca 2015r.
 8. Listy z podziałem na zespoły klasowe zostaną wywieszone 27 sierpnia 2015r.
 9. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.
 10. Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu przyjmowane są na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 11. Uczniowie powracający z zagranicy przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 12. Kryteria przyjmowania uczniów mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych, które wystąpią po dacie ogłoszenia niniejszego dokumentu.

Mińsk Mazowiecki, 26.02.2015 r.

Wycieczka Wirtualna