Rekrutacja

Wszelkie informacje przydatne przy rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej szkoły podstawowej znajdą Państwo po kliknięciu w wybrany baner poniżej na stronie urzędu miasta:

https://www.minsk-maz.pl/1123,rekrutacja

Wycieczka Wirtualna

TORAMI NOWEJ EDUKACJI – projekt unijny w naszej szkole

Nasza szkoła od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. uczestniczy w projekcie Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckie-go współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu,  Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem głównym projektu jest podniesienie minimum dwóch kompetencji kluczowych i sześciu umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic z naszej szkoły (oraz innych szkół podstawowych mieszczących się na ternie miasta). Aby osiągnąć ten cel w ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

–  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające dla uczniów i uczennic,

–  stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych,

– zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK,

– zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.

Poniżej zamieszczamy dokumentację niezbędną do realizacji projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w_projekcie_TORAMI EDUKACJI

Załącznik nr 1 -Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 4 – Protokół z rekrutacji

Załącznik Nr 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie

Wszelkie szczegóły dotyczące projektu będą Państwu przekazywać wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów. Koordynatorem szkolnym projektu jest pani wicedyrektor Urszula Ćwiek.