Rekrutacja

plakat2 — kopia

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Miejskiego nr 2
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji o naszym Gimnazjum:

 1. O przyjęciu do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.
 2. Do gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
  1. z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami.
  3. do oddziałów integracyjnych liczących do 20 uczniów:
   1. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
   2. dzieci pełnosprawne.
  4. do oddziałów przysposabiających do pracy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z terenu powiatu mińskiego spełniających następujące warunki:
   1. ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
   2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie,
   3. pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
   4. opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej,
   5. potwierdzenie przyjęcia na praktyczną naukę zawodu.
 3. Do klas pierwszych prowadzona jest rekrutacja elektroniczna. Szczegółowe zasady rekrutacji elektronicznej określone są na stronie internetowej organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
 4. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, spośród jej członków wyznacza przewodniczącego i określa jej zadania
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może prosić o udokumentowanie faktu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obwodzie szkoły lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie danych dotyczących miejsca zamieszkania kandydata
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjm brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
  1. Kryteria obowiązkowe
   W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 90 pkt., w tym:

   • – max. 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, tj.: max 30 pkt. z części pierwszej sprawdzianu – wynik ogólny (1% = 0,3pkt) oraz max 10 pkt. z części drugiej sprawdzianu – język obcy (1%=0,1 pkt.). Wyniki wyrażone w procentach podane w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
   • – max. 30 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z pięciu wskazanych przez szkołę zajęć obowiązkowych,
   • – max. 17 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia.
   • 2 pkt. – w przypadku, gdy rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór będzie kontynuowało nauke w placówce.
   • 1 pkt. – w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie.
  2. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   • – celujący – 6 pkt.
   • – bardzo dobry – 5 pkt.
   • – dobry – 4 pkt.
   • – dostateczny – 3 pkt.
   • – dopuszczający – 2 pkt.
  3. Za inne osiągnięcia kandydat może uzyskać w sumie maksymalnie 17 pkt. Przy czym:
   • – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 2 pkt.,
   • – laureat konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, innych – 3 pkt. za każde osiągnięcie wymienione na świadectwie szkolnym – max 9 pkt.,
   • – za działalność na rzecz szkoły, środowiska, wolontariat – 2 pkt. za każde osiągnięcie – max. 6 pkt.
  4. Kryteria dodatkowe przyjęcia do oddziału sportowego, dwujęzycznego, przysposabiającego do pracy oraz do grup integracyjnych.
   Rekrutacja do oddziału sportowego odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów uczeń przystępuje do egzaminu sprawnościowego (termin i szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół). Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest m. in. pozytywny wynik testu sprawnościowego ucznia, oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
   Do grup integracyjnych, na wniosek rodziców przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 dzieci w oddziale) wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Rekrutacja uczniów z orzeczeniem do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
   Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów uczeń przystępuje do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (termin i szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły). Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest m. in. pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
   Powyższe kryteria nie dotyczą rekrutacji do oddziału gimnazjalnego przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Miejskim Nr 2. Zapisy bezpośrednio w szkole (poza systemem). Uczeń musi mieć ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie, pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzenie przyjęcia na praktyczną naukę zawodu.
 7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści z podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.7.

Informacje dotyczące rekrutacji do gimnazjów miejskich można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta Mińsk Mazowiecki:

REKRUTACJA do GIMNAZJÓW

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

 1. W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzyć klasy z zajęciami kierunkowymi, realizowanymi w ramach innowacji pedagogicznych lub programów własnych (z jęz. angielskim oraz jęz. niemieckim).
 2. Planujemy utworzyć następujące klasy:
  1. klasa przyrodnicza
  2. klasa integracyjno-politechniczna
  3. klasa matematyczno-ekonomiczna
  4. klasa sportowa (koszykówka dziewcząt i chłopców)
  5. klasa teatralna
  6. klasa językowo-turystyczna
  7. klasa informatyczna
  8. klasa przysposabiająca do pracy
 3. Wybór preferowanego oddziału w podaniu nie jest gwarancją przydziału ucznia do wybranej klasy.
 4. Szczegółową ofertę edukacyjną szkoły zaprezentujemy na spotkaniu promocyjnym, które odbędzie się 7 kwietnia 2016r. w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II.
 5. Przydział do grup zaawansowania językowego odbędzie się po przeprowadzeniu w pierwszym tygodniu nauki w szkole testów kompetencji językowych.

Harmonogram rekrutacji

 1. Składanie podań do klas pierwszych drogą elektroniczną odbywać się będzie w terminie od 11 kwietnia 2016r. do 28 czerwca 2016r. Przyjmowanie podań drogą elektroniczną następuje poprzez stronę: www.minskmaz.gimnasio.pl.
 2. W przypadku rekrutacji do klasy sportowej podania drogą elektroniczną przyjmowane są od 11 kwietnia do 10 maja 2016r.
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej – od 13 do 19 maja 2016r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 31 maja 2016r. do godz. 15.00.
 4. Od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00 kandydaci do gimnazjum dostarczają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz inne zaświadczeni o szczególnych osiągnięciach.
 5. Do 30 czerwca 2016r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 15.07.2016r. do godz. 15.00.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone wcześniej – 18 – 19.07.2016r. do godz. 15.00.
 8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 21.07.2016r. do godz. 15.00.

 Szczegółową ofertę szkoły na rok szkolny 2016/2017 przedstawimy    

w DNIU PROMOCJI SZKOŁY 7 kwietnia 2016r. o godz. 18.00

 Pobierz:

regulamin rekrutacji

Harmonogram_dla_kandydata GM 2016_2017

informacja o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko

ośw. samotne wychowywanie

oświadczenie o zamieszkaniu ucznia w celu dopisania do obwodu szkoły

Rola obwodu w naborze do gimnazjów miejskich

–>

Wycieczka Wirtualna