Rekrutacja

plakat2 — kopia

Zasa­dy rekru­ta­cji uczniów do Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2
im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim
w roku szkol­nym 2016/2017

Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej pre­zen­ta­cji o naszym Gim­na­zjum:

 1. O przy­ję­ciu do wszyst­ki­ch klas gim­na­zjum decy­du­je dyrek­tor szko­ły.
 2. Do gim­na­zjum przyj­mu­je się kan­dy­da­tów posia­da­ją­cy­ch świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej:
  1. z urzę­du — na pod­sta­wie zgło­sze­nia rodzi­ców uczniów zamiesz­ka­ły­ch w obwo­dzie szko­ły
  2. na wnio­sek rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) – uczniów zamiesz­ka­ły­ch poza obwo­dem szko­ły w przy­pad­ku, gdy dys­po­nu­je ono wol­ny­mi miej­sca­mi.
  3. do oddzia­łów inte­gra­cyj­ny­ch liczą­cy­ch do 20 uczniów: 
   1. na wnio­sek rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) uczniów posia­da­ją­cy­ch orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go na pod­sta­wie odręb­ny­ch prze­pi­sów,
   2. dzie­ci peł­no­spraw­ne.
  4. do oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy na wnio­sek rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) uczniów z tere­nu powia­tu miń­skie­go speł­nia­ją­cy­ch nastę­pu­ją­ce warun­ki:
   1. ukoń­czo­ne 15 lat w dniu roz­po­czę­cia zajęć dydak­tycz­no- wycho­waw­czy­ch,
   2. zaświad­cze­nie lekar­skie o sta­nie zdro­wia i bra­ku prze­ciw­wska­zań do wyko­ny­wa­nia pra­cy w wybra­nym zawo­dzie,
   3. pisem­na zgo­da rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) na pod­ję­cie pra­cy w celu przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go,
   4. opi­nia porad­ni peda­go­gicz­no-psy­cho­lo­gicz­nej,
   5. potwier­dze­nie przy­ję­cia na prak­tycz­ną naukę zawo­du.
 3. Do klas pierw­szy­ch pro­wa­dzo­na jest rekru­ta­cja elek­tro­nicz­na. Szcze­gó­ło­we zasa­dy rekru­ta­cji elek­tro­nicz­nej okre­ślo­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej orga­nu pro­wa­dzą­ce­go, czy­li Urzę­du Mia­sta Miń­sk Mazo­wiec­ki
 4. W celu prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go dla kan­dy­da­tów zamiesz­ka­ły­ch poza obwo­dem gim­na­zjum, dyrek­tor powo­łu­je Szkol­ną Komi­sję Rekru­ta­cyj­ną, spo­śród jej człon­ków wyzna­cza prze­wod­ni­czą­ce­go i okre­śla jej zada­nia
 5. Prze­wod­ni­czą­cy komi­sji rekru­ta­cyj­nej może pro­sić o udo­ku­men­to­wa­nie fak­tu zamiesz­ka­nia dziec­ka wraz z rodzi­ca­mi (praw­ny­mi opie­ku­na­mi) w obwo­dzie szko­ły lub zwró­cić się do bur­mi­strza o potwier­dze­nie dany­ch doty­czą­cy­ch miej­sca zamiesz­ka­nia kan­dy­da­ta
 6. Kan­dy­da­ci zamiesz­ka­li poza obwo­dem gim­na­zjum mogą być przy­ję­ci do kla­sy pierw­szej po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go. W postę­po­wa­niu rekru­ta­cyjm bra­ne są pod uwa­gę kry­te­ria okre­ślo­ne przez organ pro­wa­dzą­cy z uwzględ­nie­niem zapew­nie­nia reali­za­cji potrzeb dziec­ka i jego rodzi­ny oraz lokal­ny­ch potrzeb spo­łecz­ny­ch.
  1. Kry­te­ria obo­wiąz­ko­we
   W rekru­ta­cji do gim­na­zjów mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów moż­li­wy­ch do uzy­ska­nia w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­no-kwa­li­fi­ka­cyj­nym wyno­si 90 pkt., w tym:
   • - max. 40 pkt. – licz­ba punk­tów moż­li­wy­ch do uzy­ska­nia za spraw­dzia­nu prze­pro­wa­dzo­ne­go w ostat­nim roku nauki w szko­le pod­sta­wo­wej, tj.: max 30 pkt. z czę­ści pierw­szej spraw­dzia­nu – wynik ogól­ny (1% = 0,3pkt) oraz max 10 pkt. z czę­ści dru­giej spraw­dzia­nu – język obcy (1%=0,1 pkt.). Wyni­ki wyra­żo­ne w pro­cen­ta­ch poda­ne w zaświad­cze­niu o szcze­gó­ło­wy­ch wyni­ka­ch spraw­dzia­nu.
   • - max. 30 pkt. – licz­ba punk­tów moż­li­wa do uzy­ska­nia za oce­ny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej z pię­ciu wska­za­ny­ch przez szko­łę zajęć obo­wiąz­ko­wy­ch,
   • - max. 17 pkt. – licz­ba punk­tów za inne osią­gnię­cia ucznia.
   • 2 pkt. — w przy­pad­ku, gdy rodzeń­stwo kan­dy­da­ta w roku szkol­nym, na któ­ry pro­wa­dzo­ny jest nabór będzie kon­ty­nu­owa­ło nauke w pla­ców­ce.
   • 1 pkt. — w przy­pad­ku samot­ne­go wycho­wy­wa­nia kan­dy­da­ta w rodzi­nie.
  2. Spo­sób prze­li­cza­nia na punk­ty stop­ni z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch:
   • - celu­ją­cy – 6 pkt.
   • - bar­dzo dobry – 5 pkt.
   • - dobry – 4 pkt.
   • - dosta­tecz­ny – 3 pkt.
   • - dopusz­cza­ją­cy – 2 pkt.
  3. Za inne osią­gnię­cia kan­dy­dat może uzy­skać w sumie mak­sy­mal­nie 17 pkt. Przy czym: 
   • - za ukoń­cze­nie szko­ły z wyróż­nie­niem – 2 pkt.,
   • - lau­re­at kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch, arty­stycz­ny­ch, spor­to­wy­ch, inny­ch – 3 pkt. za każ­de osią­gnię­cie wymie­nio­ne na świa­dec­twie szkol­nym – max 9 pkt.,
   • - za dzia­łal­no­ść na rze­cz szko­ły, śro­do­wi­ska, wolon­ta­riat – 2 pkt. za każ­de osią­gnię­cie – max. 6 pkt.
  4. Kry­te­ria dodat­ko­we przy­ję­cia do oddzia­łu spor­to­we­go, dwu­ję­zycz­ne­go, przy­spo­sa­bia­ją­ce­go do pra­cy oraz do grup inte­gra­cyj­ny­ch.
   Rekru­ta­cja do oddzia­łu spor­to­we­go odby­wa się na taki­ch samy­ch zasa­da­ch jak do oddzia­łu ogól­no­do­stęp­ne­go. Opró­cz speł­nie­nia powyż­szy­ch kry­te­riów uczeń przy­stę­pu­je do egza­mi­nu spraw­no­ścio­we­go (ter­min i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­na­ch inter­ne­to­wy­ch szkół). Warun­kiem przy­ję­cia do oddzia­łu spor­to­we­go jest m. in. pozy­tyw­ny wynik testu spraw­no­ścio­we­go ucznia, oraz bar­dzo dobry stan zdro­wia potwier­dzo­ny zaświad­cze­niem lekar­skim.
   Do grup inte­gra­cyj­ny­ch, na wnio­sek rodzi­ców przyj­mo­wa­ne są dzie­ci posia­da­ją­ce orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go (3–5 dzie­ci w oddzia­le) wyda­ne przez zespół orze­ka­ją­cy dzia­ła­ją­cy w publicz­nej porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym publicz­nej porad­ni spe­cja­li­stycz­nej. Rekru­ta­cja uczniów z orze­cze­niem do oddzia­łów ogól­no­do­stęp­ny­ch i inte­gra­cyj­ny­ch pro­wa­dzo­na jest z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go.
   Rekru­ta­cja do oddzia­łu dwu­ję­zycz­ne­go odby­wa się na taki­ch samy­ch zasa­da­ch jak do oddzia­łu ogól­no­do­stęp­ne­go. Opró­cz speł­nie­nia powyż­szy­ch kry­te­riów uczeń przy­stę­pu­je do spraw­dzia­nu uzdol­nień kie­run­ko­wy­ch na warun­ka­ch usta­lo­ny­ch przez radę peda­go­gicz­ną (ter­min i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły). Warun­kiem przy­ję­cia do oddzia­łu dwu­ję­zycz­ne­go jest m. in. pozy­tyw­ny wynik spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji języ­ko­wy­ch.
   Powyż­sze kry­te­ria nie doty­czą rekru­ta­cji do oddzia­łu gim­na­zjal­ne­go przy­spo­sa­bia­ją­ce­go do pra­cy w Gim­na­zjum Miej­skim Nr 2. Zapi­sy bez­po­śred­nio w szko­le (poza sys­te­mem). Uczeń musi mieć ukoń­czo­ne 15 lat w dniu roz­po­czę­cia zajęć dydak­tycz­no – wycho­waw­czy­ch, zaświad­cze­nie lekar­skie o sta­nie zdro­wia i bra­ku prze­ciw­wska­zań do wyko­ny­wa­nia pra­cy w wybra­nym zawo­dzie, pisem­ną zgo­dę rodziców/prawnych opie­ku­nów na pod­ję­cie pra­cy w celu przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go, opi­nię porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, potwier­dze­nie przy­ję­cia na prak­tycz­ną naukę zawo­du.
 7. Lau­re­aci kon­kur­sów o zasię­gu woje­wódz­kim i ponadwo­je­wódz­kim, któ­ry­ch pro­gram obej­mu­je w cało­ści lub posze­rza tre­ści z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej co naj­mniej jed­ne­go przed­mio­tu, przyj­mo­wa­ni są do gim­na­zjum nie­za­leż­nie od kry­te­riów, o któ­ry­ch mowa w pkt.7.

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji do gim­na­zjów miej­ski­ch moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du mia­sta Miń­sk Mazo­wiec­ki:

REKRUTACJA do GIMNAZJÓW

Ofer­ta edu­ka­cyj­na na rok szkol­ny 2016/2017

 1. W roku szkol­nym 2016/2017 pla­nu­je­my utwo­rzyć kla­sy z zaję­cia­mi kie­run­ko­wy­mi, reali­zo­wa­ny­mi w rama­ch inno­wa­cji peda­go­gicz­ny­ch lub pro­gra­mów wła­sny­ch (z jęz. angiel­skim oraz jęz. nie­miec­kim).
 2. Pla­nu­je­my utwo­rzyć nastę­pu­ją­ce kla­sy:
  1. kla­sa przy­rod­ni­cza
  2. kla­sa inte­gra­cyj­no-poli­tech­nicz­na
  3. kla­sa mate­ma­tycz­no-eko­no­micz­na
  4. kla­sa spor­to­wa (koszy­ków­ka dziew­cząt i chłop­ców)
  5. kla­sa teatral­na
  6. kla­sa języ­ko­wo-tury­stycz­na
  7. kla­sa infor­ma­tycz­na
  8. kla­sa przy­spo­sa­bia­ją­ca do pra­cy
 3. Wybór pre­fe­ro­wa­ne­go oddzia­łu w poda­niu nie jest gwa­ran­cją przy­dzia­łu ucznia do wybra­nej kla­sy.
 4. Szcze­gó­ło­wą ofer­tę edu­ka­cyj­ną szko­ły zapre­zen­tu­je­my na spo­tka­niu pro­mo­cyj­nym, któ­re odbę­dzie się 7 kwiet­nia 2016r. w Gim­na­zjum Miej­skim nr 2 im. Jana Paw­ła II.
 5. Przy­dział do grup zaawan­so­wa­nia języ­ko­we­go odbę­dzie się po prze­pro­wa­dze­niu w pierw­szym tygo­dniu nauki w szko­le testów kom­pe­ten­cji języ­ko­wy­ch.

Har­mo­no­gram rekru­ta­cji

 1. Skła­da­nie podań do klas pierw­szy­ch dro­gą elek­tro­nicz­ną odby­wać się będzie w ter­mi­nie od 11 kwiet­nia 2016r. do 28 czerw­ca 2016r. Przyj­mo­wa­nie podań dro­gą elek­tro­nicz­ną nastę­pu­je poprzez stro­nę: www.minskmaz.gimnasio.pl.
 2. W przy­pad­ku rekru­ta­cji do kla­sy spor­to­wej poda­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną przyj­mo­wa­ne są od 11 kwiet­nia do 10 maja 2016r.
 3. Prze­pro­wa­dze­nie prób spraw­no­ści fizycz­nej dla kan­dy­da­tów do kla­sy spor­to­wej – od 13 do 19 maja 2016r. Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki prób spraw­no­ści fizycz­nej – do 31 maja 2016r. do godz. 15.00.
 4. Od 24 czerw­ca 2016r. do 28 czerw­ca 2016r. do godz. 15.00 kan­dy­da­ci do gim­na­zjum dostar­cza­ją świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej i zaświad­cze­nia o szcze­gó­ło­wy­ch wyni­ka­ch spraw­dzia­nu oraz inne zaświad­cze­ni o szcze­gól­ny­ch osią­gnię­cia­ch.
 5. Do 30 czerw­ca 2016r. do godz. 15.00 – wery­fi­ka­cja przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wnio­sków o przy­ję­cie i doku­men­tów przed­sta­wio­ny­ch przez kan­dy­da­tów.
 6. Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­ny­ch i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch – do 15.07.2016r. do godz. 15.00.
 7. Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­ka­ch spraw­dza­niu, o ile nie zosta­ły one zło­żo­ne wcze­śniej – 18 – 19.07.2016r. do godz. 15.00.
 8. Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów przy­ję­ty­ch i nie­przy­ję­ty­ch – 21.07.2016r. do godz. 15.00.

 Szcze­gó­ło­wą ofer­tę szko­ły na rok szkol­ny 2016/2017 przed­sta­wi­my    

w DNIU PROMOCJI SZKOŁY 7 kwiet­nia 2016r. o godz. 18.00

 Pobie­rz:

regu­la­min rekru­ta­cji

Har­mo­no­gram_dla­_kan­dy­da­ta GM 2016_2017

infor­ma­cja o miej­scu speł­nia­nia obo­wiąz­ku szkol­ne­go przez dziec­ko

ośw. samot­ne wycho­wy­wa­nie

oświad­cze­nie o zamiesz­ka­niu ucznia w celu dopi­sa­nia do obwo­du szko­ły

Rola obwo­du w nabo­rze do gim­na­zjów miej­ski­ch

–>

Wycieczka Wirtualna