Regulamin Gimnazjum

Regu­la­min Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2
w Miń­sku Mazo­wiec­kim

Regu­la­min okre­śla pra­wa i obo­wiąz­ki uczniów, zasa­dy doty­czą­ce stro­ju uczniow­skie­go,
uży­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wy­ch oraz nagro­dy i kary

(Tek­st jed­no­li­ty zatwier­dzo­ny
na posie­dze­niu Rady Peda­go­gicz­nej w dniu 24 stycz­nia 2013r.)

PRAWA I OBOWIĄZKI

Ucznio­wie gim­na­zjum mają pra­wo do:

 1. Wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­ne­go pro­ce­su kształ­ce­nia, zgod­nie z zasa­da­mi higie­ny pra­cy umy­sło­wej,
 2. Orga­ni­za­cji życia szkol­ne­go umoż­li­wia­ją­cej zacho­wa­nie wła­ści­wy­ch pro­por­cji mię­dzy wysił­kiem szkol­nym a moż­li­wo­ścią roz­wi­ja­nia i zaspo­ka­ja­nia wła­sny­ch zain­te­re­so­wań,
 3. Zapo­zna­nia się z pro­gra­mem naucza­nia, z jego tre­ścią, celem i sta­wia­ny­mi wyma­ga­nia­mi,
 4. Roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań, zdol­no­ści i talen­tów,
 5. Pomo­cy w przy­pad­ku trud­no­ści w nauce,
 6. Korzy­sta­nia z pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no — peda­go­gicz­nej,
 7. Spra­wie­dli­wej, obiek­tyw­nej, jaw­nej umo­ty­wo­wa­nej oce­ny postę­pów w nauce i zacho­wa­nia,
 8. Zna­jo­mo­ści spo­so­bów kon­tro­li osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch i try­bu przy­stą­pie­nia
 9. Zda­wa­nia egza­mi­nów popraw­ko­wy­ch i kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi  w wewnątrz­sz­ko­nym sys­te­mie  oce­nia­nia,
 10. Reda­go­wa­nia i wyda­wa­nia gaze­ty szkol­nej,
 11. Orga­ni­zo­wa­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, oświa­to­wej, spor­to­wej oraz roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­sny­mi potrze­ba­mi i moż­li­wo­ścia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem szko­ły,
 12. Wybo­ru nauczy­cie­la peł­nią­ce­go rolę opie­ku­na samo­rzą­du uczniow­skie­go,
 13. Wpły­wa­nia na życie szko­ły przez dzia­łal­no­ść samo­rzą­dów kla­so­wy­ch, samo­rzą­du uczniow­skie­go oraz zrze­sze­nie się w orga­ni­za­cja­ch dzia­ła­ją­cy­ch w szko­le,
 14. Korzy­sta­nia z pomiesz­czeń szkol­ny­ch, sprzę­tu, środ­ków dydak­tycz­ny­ch, księ­go­zbio­ru biblio­te­ki pod­czas zajęć poza­lek­cyj­ny­ch,
 15. Pomo­cy mate­rial­nej na zasa­da­ch okre­ślo­ny­ch w odręb­ny­ch prze­pi­sa­ch

Ponad­to ucznio­wie gim­na­zjum mają pra­wo do:

 1. God­no­ści, sza­cun­ku, nie­ty­kal­no­ści oso­bi­stej, rów­no­ści,
 2. Swo­bo­dy myśli sumie­nia i wyzna­nia – nie może to jed­nak naru­szać dobra inny­ch osób,
 3. Wyra­ża­nia wła­sny­ch poglą­dów doty­czą­cy­ch życia szko­ły – nie może to jed­nak naru­szać dobra inny­ch osób,
 4. Życia bez prze­mo­cy fizycz­nej i psy­chicz­nej, wol­ne­go od wszel­kie­go okru­cień­stwa,
 5. Pra­wo do wypo­czyn­ku i cza­su wol­ne­go,
 6. Infor­ma­cji,
 7. Pry­wat­no­ści,
 8. Tajem­ni­cy kore­spon­den­cji.

Ucznio­wie gim­na­zjum mają pra­wo do zna­jo­mo­ści swo­ich praw.

 1. W przy­pad­ku naru­sze­nia praw, uczeń może zgło­sić ten fakt do :
  1. nauczy­cie­la
  2. wycho­waw­cy,
  3. peda­go­ga szkol­ne­go,
  4. psy­cho­lo­ga szkol­ne­go
  5. dyrek­to­ra szko­ły,

Ucznio­wie gim­na­zjum mają obo­wią­zek:

 1. Prze­strze­ga­nia posta­no­wień regu­la­mi­nu gim­na­zjum,
 2. Wza­jem­ne­go prze­strze­ga­nia i sza­no­wa­nia przy­słu­gu­ją­cy­ch sobie praw, a w szcze­gól­no­ści pra­wa do:
  1. God­no­ści, rów­no­ści życia bez prze­mo­cy fizycz­nej psy­chicz­nej
  2. God­ne­go, kul­tu­ral­ne­go zacho­wa­nia się w szko­le i poza nią
  3. Oka­zy­wa­nia sza­cun­ku nauczy­cie­lom oraz innym pra­cow­ni­kom szko­ły, pod­po­rząd­ko­wa­nia się zale­ce­niom i zarzą­dze­niom dyrek­to­ra gim­na­zjum, rady peda­go­gicz­nej, nauczy­cie­li oraz usta­le­niom samo­rzą­du kla­so­we­go lub samo­rzą­du uczniow­skie­go,
  4. Dba­nia o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie wła­sne oraz swo­ich kole­gów
  5. Prze­strze­ga­nia zasad higie­ny oso­bi­stej, dba­nia o este­ty­kę ubio­ru oraz indy­wi­du­al­nie dobra­nej fry­zu­ry
  6. Trosz­cze­nia się o mie­nie gim­na­zjum i jego este­tycz­ny wygląd, sta­ra­nia się o utrzy­ma­nie czy­sto­ści i porząd­ku w oto­cze­niu szko­ły
  7. Reago­wa­nia na wszel­kie prze­ja­wy agre­sji słow­nej, fizycz­nej bądź psy­chicz­nej, zacho­wa­nia spo­łecz­nie nie­ak­cep­to­wa­ne i zagra­ża­ją­ce zdro­wiu i bez­pie­czeń­stwu inny­ch
  8. Pozna­wa­nia, sza­no­wa­nia i ochro­ny przy­ro­dy oraz wła­ści­we­go gospo­da­ro­wa­nia jej zaso­ba­mi.

ZASADY DOTYCZĄCE STROJU UCZNIOWSKIEGO

 1. Od każ­de­go ucznia wyma­ga się, aby przy­cho­dził do szko­ły schlud­nie ubra­ny . Przez schlud­ny wygląd rozu­mie się:
  1. Nosze­nie czy­stej odzie­ży
  2. Brak kol­czy­ków w miej­sca­ch inny­ch niż uszy
  3. Brak maki­ja­żu
  4. Wło­sy w natu­ral­nym kolo­rze
  5. Nie­po­ma­lo­wa­ne paznok­cie
  6. Spód­ni­ca nie krót­sza niż ok. 5 cm powy­żej kolan
  7. Bluz­ki powin­ny zakry­wać dekolt, ramio­na i brzu­ch
 2. Pod­czas  uro­czy­sto­ści czy cere­mo­nii szkol­ny­ch w Gim­na­zjum obo­wią­zu­je strój galo­wy: bia­ła bluz­ka i ciem­na spód­ni­ca dla dziew­cząt oraz bia­ła koszu­la i ciem­ne spodnie dla chłop­ców.
 3. Rodzi­ców zobo­wią­zu­je się do pomo­cy w prze­strze­ga­niu regu­la­mi­nu doty­czą­ce­go ubio­ru
 4. Za kon­tro­lo­wa­nie wypeł­nia­nia przez uczniów obo­wiąz­ku schlud­ne­go ubie­ra­nia się odpo­wie­dzial­ny jest przede wszyst­kim wycho­waw­ca kla­sy, ale tak­że każ­dy nauczy­ciel pra­cu­ją­cy w gim­na­zjum.

WARUNKI KORZYSTANIATELEFONÓW KOMÓRKOWYCHINNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

 1. Uczeń nie może korzy­stać z tele­fo­nu komór­ko­we­go i inne­go urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go (kame­ra, apa­rat foto­gra­ficz­ny, MP3, MP4, dyk­ta­fo­ny) pod­czas zajęć lek­cyj­ny­ch i poza­lek­cyj­ny­ch, o czym jest poin­for­mo­wa­ny przez wycho­waw­cę kla­sy na począt­ku roku szkol­ne­go (urzą­dze­nie to pod­czas zajęć powin­no być wyłą­czo­ne).
 2. W przy­pad­ku, gdy uczeń mimo zaka­zu korzy­sta z tele­fo­nu komór­ko­we­go lub inne­go urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go, nauczy­ciel odbie­ra mu urzą­dze­nie.
 3. Ode­bra­ny tele­fon komór­ko­wy lub inne urzą­dze­nie elek­tro­nicz­ne nauczy­ciel odda­je do sekre­ta­ria­tu oraz infor­mu­je o zaist­nia­łej sytu­acji wycho­waw­cę kla­sy.
 4. Wycho­waw­ca tele­fo­nicz­nie infor­mu­je o tym fak­cie rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) ucznia i zobo­wią­zu­je ich do oso­bi­ste­go zgło­sze­nia się po odbiór urzą­dze­nia.
 5. W trak­cie roz­mo­wy z rodzi­ca­mi (praw­ny­mi opie­ku­na­mi) ucznia, wycho­waw­ca  infor­mu­je rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) o kon­se­kwen­cja­ch wyni­ka­ją­cy­ch z nie­sto­so­wa­nia się do usta­leń okre­ślo­ny­ch w niniej­szym regu­la­mi­nie.
 6. W przy­pad­ku, gdy uczeń nie chce oddać tele­fo­nu komór­ko­we­go lub inne­go urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go nauczy­cie­lo­wi, nauczy­ciel zgła­sza ten fakt peda­go­go­wi szkol­ne­mu /wicedyrektorowi lub dyrek­to­ro­wi szkoły/, któ­ry bez­zwłocz­nie wzy­wa rodzi­ców do szko­ły.

NAGRODYKARY

Ucznio­wie otrzy­mu­ją nagro­dy za nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:

 1. Aktyw­no­ść ucznia na rze­cz kla­sy
  • udział w przy­go­to­wa­nia­ch i w uro­czy­sto­ścia­ch kla­so­wy­ch
  • dba­nie o este­tycz­ny wygląd kla­sy
  •  wyko­ny­wa­nie gaze­tek ścien­ny­ch
 2. Aktyw­no­ść ucznia na rze­cz szko­ły
  • udział w przy­go­to­wa­nia­ch i w uro­czy­sto­ścia­ch szkol­ny­ch
  • dzia­łal­no­ść na rze­cz spo­łecz­no­ści szkol­nej
  • uczest­ni­czy w zaję­cia­ch kół zain­te­re­so­wań
  • uczest­ni­czy w kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch
  • uczest­ni­czy w inne­go rodza­ju dzia­łal­no­ści na rze­cz wła­sne­go roz­wo­ju
 3. Dzia­łal­no­ść pozasz­kol­na
  •  repre­zen­to­wa­nie szko­ły w zawo­da­ch spor­to­wy­ch
  • repre­zen­to­wa­nie szko­ły w impre­za­ch kul­tu­ral­ny­ch
  • repre­zen­to­wa­nie szko­ły w uro­czy­sto­ścia­ch miej­ski­ch
 4. Uczeń dba o wła­sny roz­wój
 5. Otwar­te prze­ciw­sta­wia­nie się zacho­wa­niom nagan­nym
  • prze­ciw­sta­wia­nie się agre­sji, mara­zmo­wi, znie­czu­li­cy, zacho­wa­niom szko­dli­wym dla zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa inny­ch, zacho­wa­niom mają­cym cha­rak­ter wykroczeń/przestępstw wobec praw
  • wła­ści­wa fre­kwen­cja

Rodzaj nagro­dy za w/w dzia­ła­nia:

 1. Pochwa­ła nauczy­cie­la
 2. Pochwa­ła wycho­waw­cy
 3. Pochwa­ła dyrek­to­ra
 4. Wyróż­nie­nie dyrek­to­ra na ape­lu szkol­nym

 

Kon­se­kwen­cją przy­zna­nej nagro­dy jest:

 1. Pod­wyż­sze­nie oce­ny zacho­wa­nia w danym mie­sią­cu
 2. Pod­wyż­sze­nie oce­ny zacho­wa­nia w seme­strze (roku szkol­nym)
 3. List gra­tu­la­cyj­ny do rodzi­ców
 4. Nagro­da rze­czo­wa, dyplom wzo­ro­we­go ucznia

Ucznio­wie otrzy­mu­ją kary za nastę­pu­ją­ce prze­wi­nie­nia:

 1. Nie­prze­strze­ga­nie zasad porząd­ku
  • nie­zmie­nia­nie obu­wia, cho­dze­nie po szko­le w buta­ch na ciem­nej pode­szwie
  • śmie­ce­nie
  • korzy­sta­nie z tele­fo­nów komór­ko­wy­ch na lek­cji
 2. Kra­dzież, nisz­cze­nie mie­nia szko­ły
 3. Agre­sja słow­na,
 4. Agre­sja fizycz­na
 5. Znę­ca­nie się psy­chicz­ne nad inny­mi
 6. Zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa inny­ch osób
 7. Nało­gi
 8. Nie­wy­ko­ny­wa­nie pole­ceń nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły
 9. Lek­ce­wa­żą­ca posta­wa wobec nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły
 10. Upo­rczy­we uży­wa­nie wul­ga­ry­zmów
 11. Gro­że­nie innym w spo­sób bez­po­śred­ni bądź za pomo­cą tech­nicz­ny­ch środ­ków prze­ka­zu (sms-y, por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we, inne)
 12. Zamiesz­cza­nie w Inter­ne­cie zdjęć, fil­mów, infor­ma­cji bez zgo­dy osób uwiecz­nio­ny­ch bądź opi­sa­ny­ch
 13. Przy­no­sze­nie do szko­ły, przed­mio­tów, któ­re mogą być wyko­rzy­sta­ne prze­ciw­ko zdro­wiu i bez­pie­czeń­stwu inny­ch
 14. Zaży­wa­nie środ­ków odu­rza­ją­cy­ch, psy­cho­ak­tyw­ny­ch (papie­ro­sy, papie­ro­sy elek­tro­nicz­ne, faj­ki, taba­ki, alko­hol, nar­ko­ty­ki, dopa­la­cze i inne)
 15. Brak reak­cji na nagan­ne zacho­wa­nie inny­ch

Rodzaj kary za w/w prze­wi­nie­nia:

 1. Upo­mnie­nie nauczy­cie­la
 2. Upo­mnie­nie wycho­waw­cy kla­sy
 3. Upo­mnie­nie dyrek­to­ra szko­ły
 4. Naga­na dyrek­to­ra szko­ły

Kon­se­kwen­cją kary jest:

 1. Obni­że­nie oce­ny zacho­wa­nia mie­sięcz­nej, seme­stral­nej, lub rocz­nej
 2. Pra­ca na rze­cz szko­ły
 3. Dodat­ko­we zaję­cia dydak­tycz­ne
 4. Pozba­wie­nie moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w przy­jem­ny­ch wyda­rze­nia­ch kla­so­wy­ch, szkol­ny­ch
 5. Prze­nie­sie­nie do innej kla­sy
 6. Infor­ma­cja do sądu, na poli­cję
 1. Kon­se­kwen­cje nagród i kar są sto­so­wa­ne w rodza­ju i wymia­rze w zależ­no­ści od rodza­ju i wagi osią­gnięć bądź prze­wi­nień.
 2. W sytu­acja­ch uza­sad­nio­ny­ch uczeń może otrzy­mać nagro­dę lub karę z pomi­nię­ciem wyżej usta­lo­nej hie­rar­chii nagród i kar
 3. Naga­na dyrek­to­ra szko­ły skut­ku­je wię­cej niż jed­ną kon­se­kwen­cją
 4. O przy­zna­niu nagro­dy lub udzie­le­niu kary decy­du­je wycho­waw­ca w poro­zu­mie­niu z nauczy­cie­lem, współ­wy­cho­waw­cą, peda­go­giem, psy­cho­lo­giem, dyrek­to­rem szko­ły
 5. Z wnio­skiem o przy­zna­nie nagro­dy bądź udzie­le­niu kary może wystą­pić każ­dy nauczy­ciel
 6. O przy­zna­niu nagro­dy lub udzie­le­niu kary powia­da­mia­ni są rodzi­ce (praw­ni opie­ku­no­wie) pisem­nie w dzien­nicz­ku ucznia. Powia­do­mie­nie to wystę­pu­je w przy­pad­ku: pochwa­ły wycho­waw­cy, pochwa­ły dyrek­to­ra, wyróż­nie­nia dyrek­to­ra (nagro­da) oraz upo­mnie­niu wycho­waw­cy, dyrek­to­ra i naga­nie dyrek­to­ra (kara) Powia­do­mie­nie pisem­ne jest koniecz­ne zawsze w przy­pad­ku  skut­ków nagro­dze­nia bądź uka­ra­nia ucznia.
 7. Uczeń lub jego rodzi­ce (praw­ni opie­ku­no­wie) mogą wnie­ść odwo­ła­nie od przy­zna­nej nagro­dy (udzie­lo­nej kary) w for­mie pisem­nej z uza­sad­nie­niem do dyrek­to­ra szko­ły w ter­mi­nie 3 dni od jej przy­zna­nia.
 8. Orga­nem odwo­łu­ją­cym od naga­ny dyrek­to­ra szko­ły jest Rada Peda­go­gicz­na, a w następ­nej kolej­no­ści Rzecz­nik Praw Ucznia przy Mazo­wiec­kim Kura­to­rium Oświa­ty. Ter­min na roz­pa­trze­nie odwo­ła­nia – dwa tygo­dnie.
 9. Przy­zna­nie nagro­dy bądź udzie­le­nie kary ma wpływ na mie­sięcz­ną, seme­stral­ną, rocz­ną oce­nę z zacho­wa­nia.