Regulamin Gimnazjum

Regulamin Gimnazjum Miejskiego nr 2
w Mińsku Mazowieckim

Regulamin określa prawa i obowiązki uczniów, zasady dotyczące stroju uczniowskiego,
używania telefonów komórkowych oraz nagrody i kary

(Tekst jednolity zatwierdzony
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 stycznia 2013r.)

PRAWA I OBOWIĄZKI

Uczniowie gimnazjum mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. Organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 3. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 5. Pomocy w przypadku trudności w nauce,
 6. Korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 7. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
 8. Znajomości sposobów kontroli osiągnięć edukacyjnych i trybu przystąpienia
 9. Zdawania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi  w wewnątrzszkonym systemie  oceniania,
 10. Redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 11. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 12. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
 13. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządów klasowych, samorządu uczniowskiego oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,
 14. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 15. Pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach

Ponadto uczniowie gimnazjum mają prawo do:

 1. Godności, szacunku, nietykalności osobistej, równości,
 2. Swobody myśli sumienia i wyznania – nie może to jednak naruszać dobra innych osób,
 3. Wyrażania własnych poglądów dotyczących życia szkoły – nie może to jednak naruszać dobra innych osób,
 4. Życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, wolnego od wszelkiego okrucieństwa,
 5. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 6. Informacji,
 7. Prywatności,
 8. Tajemnicy korespondencji.

Uczniowie gimnazjum mają prawo do znajomości swoich praw.

 1. W przypadku naruszenia praw, uczeń może zgłosić ten fakt do :
  1. nauczyciela
  2. wychowawcy,
  3. pedagoga szkolnego,
  4. psychologa szkolnego
  5. dyrektora szkoły,

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień regulaminu gimnazjum,
 2. Wzajemnego przestrzegania i szanowania przysługujących sobie praw, a w szczególności prawa do:
  1. Godności, równości życia bez przemocy fizycznej psychicznej
  2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
  3. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego,
  4. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
  5. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury
  6. Troszczenia się o mienie gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku w otoczeniu szkoły
  7. Reagowania na wszelkie przejawy agresji słownej, fizycznej bądź psychicznej, zachowania społecznie nieakceptowane i zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych
  8. Poznawania, szanowania i ochrony przyrody oraz właściwego gospodarowania jej zasobami.

ZASADY DOTYCZĄCE STROJU UCZNIOWSKIEGO

 1. Od każdego ucznia wymaga się, aby przychodził do szkoły schludnie ubrany . Przez schludny wygląd rozumie się:
  1. Noszenie czystej odzieży
  2. Brak kolczyków w miejscach innych niż uszy
  3. Brak makijażu
  4. Włosy w naturalnym kolorze
  5. Niepomalowane paznokcie
  6. Spódnica nie krótsza niż ok. 5 cm powyżej kolan
  7. Bluzki powinny zakrywać dekolt, ramiona i brzuch
 2. Podczas  uroczystości czy ceremonii szkolnych w Gimnazjum obowiązuje strój galowy: biała bluzka i ciemna spódnica dla dziewcząt oraz biała koszula i ciemne spodnie dla chłopców.
 3. Rodziców zobowiązuje się do pomocy w przestrzeganiu regulaminu dotyczącego ubioru
 4. Za kontrolowanie wypełniania przez uczniów obowiązku schludnego ubierania się odpowiedzialny jest przede wszystkim wychowawca klasy, ale także każdy nauczyciel pracujący w gimnazjum.

WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

 1. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego (kamera, aparat fotograficzny, MP3, MP4, dyktafony) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, o czym jest poinformowany przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego (urządzenie to podczas zajęć powinno być wyłączone).
 2. W przypadku, gdy uczeń mimo zakazu korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, nauczyciel odbiera mu urządzenie.
 3. Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel oddaje do sekretariatu oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy.
 4. Wychowawca telefonicznie informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia.
 5. W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, wychowawca  informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego nauczycielowi, nauczyciel zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu /wicedyrektorowi lub dyrektorowi szkoły/, który bezzwłocznie wzywa rodziców do szkoły.

NAGRODY I KARY

Uczniowie otrzymują nagrody za następujące działania:

 1. Aktywność ucznia na rzecz klasy
  • udział w przygotowaniach i w uroczystościach klasowych
  • dbanie o estetyczny wygląd klasy
  •  wykonywanie gazetek ściennych
 2. Aktywność ucznia na rzecz szkoły
  • udział w przygotowaniach i w uroczystościach szkolnych
  • działalność na rzecz społeczności szkolnej
  • uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań
  • uczestniczy w konkursach przedmiotowych
  • uczestniczy w innego rodzaju działalności na rzecz własnego rozwoju
 3. Działalność pozaszkolna
  •  reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
  • reprezentowanie szkoły w imprezach kulturalnych
  • reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich
 4. Uczeń dba o własny rozwój
 5. Otwarte przeciwstawianie się zachowaniom nagannym
  • przeciwstawianie się agresji, marazmowi, znieczulicy, zachowaniom szkodliwym dla zdrowia i bezpieczeństwa innych, zachowaniom mającym charakter wykroczeń/przestępstw wobec praw
  • właściwa frekwencja

Rodzaj nagrody za w/w działania:

 1. Pochwała nauczyciela
 2. Pochwała wychowawcy
 3. Pochwała dyrektora
 4. Wyróżnienie dyrektora na apelu szkolnym

 

Konsekwencją przyznanej nagrody jest:

 1. Podwyższenie oceny zachowania w danym miesiącu
 2. Podwyższenie oceny zachowania w semestrze (roku szkolnym)
 3. List gratulacyjny do rodziców
 4. Nagroda rzeczowa, dyplom wzorowego ucznia

Uczniowie otrzymują kary za następujące przewinienia:

 1. Nieprzestrzeganie zasad porządku
  • niezmienianie obuwia, chodzenie po szkole w butach na ciemnej podeszwie
  • śmiecenie
  • korzystanie z telefonów komórkowych na lekcji
 2. Kradzież, niszczenie mienia szkoły
 3. Agresja słowna,
 4. Agresja fizyczna
 5. Znęcanie się psychiczne nad innymi
 6. Zagrożenie bezpieczeństwa innych osób
 7. Nałogi
 8. Niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły
 9. Lekceważąca postawa wobec nauczycieli i pracowników szkoły
 10. Uporczywe używanie wulgaryzmów
 11. Grożenie innym w sposób bezpośredni bądź za pomocą technicznych środków przekazu (sms-y, portale społecznościowe, inne)
 12. Zamieszczanie w Internecie zdjęć, filmów, informacji bez zgody osób uwiecznionych bądź opisanych
 13. Przynoszenie do szkoły, przedmiotów, które mogą być wykorzystane przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu innych
 14. Zażywanie środków odurzających, psychoaktywnych (papierosy, papierosy elektroniczne, fajki, tabaki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne)
 15. Brak reakcji na naganne zachowanie innych

Rodzaj kary za w/w przewinienia:

 1. Upomnienie nauczyciela
 2. Upomnienie wychowawcy klasy
 3. Upomnienie dyrektora szkoły
 4. Nagana dyrektora szkoły

Konsekwencją kary jest:

 1. Obniżenie oceny zachowania miesięcznej, semestralnej, lub rocznej
 2. Praca na rzecz szkoły
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne
 4. Pozbawienie możliwości uczestnictwa w przyjemnych wydarzeniach klasowych, szkolnych
 5. Przeniesienie do innej klasy
 6. Informacja do sądu, na policję
 1. Konsekwencje nagród i kar są stosowane w rodzaju i wymiarze w zależności od rodzaju i wagi osiągnięć bądź przewinień.
 2. W sytuacjach uzasadnionych uczeń może otrzymać nagrodę lub karę z pominięciem wyżej ustalonej hierarchii nagród i kar
 3. Nagana dyrektora szkoły skutkuje więcej niż jedną konsekwencją
 4. O przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary decyduje wychowawca w porozumieniu z nauczycielem, współwychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły
 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody bądź udzieleniu kary może wystąpić każdy nauczyciel
 6. O przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary powiadamiani są rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie w dzienniczku ucznia. Powiadomienie to występuje w przypadku: pochwały wychowawcy, pochwały dyrektora, wyróżnienia dyrektora (nagroda) oraz upomnieniu wychowawcy, dyrektora i naganie dyrektora (kara) Powiadomienie pisemne jest konieczne zawsze w przypadku  skutków nagrodzenia bądź ukarania ucznia.
 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od przyznanej nagrody (udzielonej kary) w formie pisemnej z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania.
 8. Organem odwołującym od nagany dyrektora szkoły jest Rada Pedagogiczna, a w następnej kolejności Rzecznik Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Termin na rozpatrzenie odwołania – dwa tygodnie.
 9. Przyznanie nagrody bądź udzielenie kary ma wpływ na miesięczną, semestralną, roczną ocenę z zachowania.