Wewnątrzszkolny System Oceniania

WSO — do dru­ku

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Załącz­nik nr 1 do Sta­tu­tu Gim­na­zjum
(Tek­st jed­no­li­ty po wpro­wa­dze­niu zmian zatwier­dzo­ny Uchwa­łą Rady Peda­go­gicz­nej w dniu 27 sierp­nia 2015r.)

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Usta­wa z dn. 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425), ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Usta­wy z dnia 20 lute­go 2015r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie oświa­ty oraz nie­któ­ry­ch inny­ch ustaw (Dz. U. 357/2015).

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dn. 10 czerw­ca 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch warun­ków i spo­so­bu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­ła­ch publicz­ny­ch (Dz. U. 843/2015).

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dn. 25 czerw­ca 2015 r. w spra­wie  szcze­gó­ło­wy­ch warun­ków i spo­so­bu prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nu, egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go i egza­mi­nu matu­ral­ne­go (Dz. U. 959/2015).

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Oce­nia­niu pod­le­ga­ją:
  1. osią­gnię­cia edu­ka­cyj­ne ucznia,
  2. zacho­wa­nie ucznia.

 

 1. Oce­nia­nie wewnątrz­sz­kol­ne osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch ucznia pole­ga na roz­po­zna­wa­niu przez nauczy­cie­li pozio­mu i postę­pów w opa­no­wa­niu przez ucznia wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści w sto­sun­ku do wyma­gań edu­ka­cyj­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej i reali­zo­wa­ny­ch w szko­le pro­gra­mów naucza­nia uwzględ­nia­ją­cy­ch tę pod­sta­wę, a tak­że wyma­gań edu­ka­cyj­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z reali­zo­wa­ny­ch w szko­le pro­gra­mów naucza­nia – w przy­pad­ku dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch.

 

 1. Oce­nia­nie zacho­wa­nia ucznia pole­ga na roz­po­zna­wa­niu przez wycho­waw­cę oddzia­łu, nauczy­cie­li oraz uczniów dane­go oddzia­łu stop­nia respek­to­wa­nia przez ucznia zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i norm etycz­ny­ch oraz obo­wiąz­ków ucznia okre­ślo­ny­ch w sta­tu­cie szko­ły. Oce­na uwzględ­nia udział ucznia w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym.

 

 1. Celem wewnątrz­sz­kol­ne­go sys­te­mu oce­nia­nia jest:
 1. Infor­mo­wa­nie ucznia o pozio­mie jego osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch i zacho­wa­niu oraz postę­pa­ch w tym zakre­sie.
 2. Udzie­la­nie ucznio­wi pomo­cy w nauce poprzez prze­ka­za­nie ucznio­wi infor­ma­cji o tym, co zro­bił dobrze i jak powi­nien się dalej uczyć.
 3. Pomoc ucznio­wi w samo­dziel­nym pla­no­wa­niu swo­je­go roz­wo­ju.
 4. Moty­wo­wa­nie ucznia do dal­szy­ch postę­pów w nauce i zacho­wa­niu.
 5. Dostar­cza­nie rodzicom/prawnym opie­ku­nom i nauczy­cie­lom infor­ma­cji o postę­pa­ch, trud­no­ścia­ch w nauce, zacho­wa­niu oraz spe­cjal­ny­ch uzdol­nie­nia­ch ucznia.
 6. Umoż­li­wie­nie nauczy­cie­lom dosko­na­le­nia orga­ni­za­cji i metod pra­cy dydak­tycz­no-wycho­waw­czej.

 

 1. Oce­nia­nie wewnątrz­sz­kol­ne obej­mu­je:
 2. For­mu­ło­wa­nie przez nauczy­cie­li wyma­gań edu­ka­cyj­ny­ch nie­zbęd­ny­ch do uzy­ska­nia ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch z obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch.
 3. Usta­le­nie kry­te­riów oce­ny zacho­wa­nia.
 4. Oce­nia­nie bie­żą­ce.
 5. Usta­la­nie śród­rocz­ny­ch i rocz­ny­ch ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch z obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch oraz śród­rocz­nej i rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia.
 6. Usta­la­nie warun­ków i spo­so­bu prze­ka­zy­wa­nia rodzi­com (praw­nym opie­ku­nom) infor­ma­cji o postę­pa­ch i trud­no­ścia­ch ucznia w nauce.
 7. Prze­pro­wa­dza­nie egza­mi­nów kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch.
 8. Usta­la­nie warun­ków i try­bu uzy­ska­nia wyż­szy­ch niż prze­wi­dy­wa­ne rocz­ny­ch ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch z obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch oraz rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia.

 

 1. Spo­sób infor­mo­wa­nia uczniów i rodzi­ców. Uza­sad­nia­nie oce­ny i wgląd do prac.
 2. Nauczy­cie­le na począt­ku każ­de­go roku szkol­ne­go infor­mu­ją uczniów oraz rodziców/prawnych opie­ku­nów o:
 3. a) wyma­ga­nia­ch edu­ka­cyj­ny­ch nie­zbęd­ny­ch do uzy­ska­nia poszcze­gól­ny­ch śród­rocz­ny­ch i rocz­ny­ch z obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z reali­zo­wa­ne­go przez sie­bie pro­gra­mu naucza­nia,
 4. b) spo­so­ba­ch spraw­dza­nia osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch,
 5. c) warun­ka­ch i try­bie uzy­ska­nia wyż­szej niż prze­wi­dy­wa­na rocz­nej lub śród­rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch,
 6. d) warun­ka­ch i try­bie popra­wia­nia ocen bie­żą­cy­ch,
 7. e) powyż­sze infor­ma­cje nauczy­cie­le przed­mio­tu prze­ka­zu­ją poprzez odczy­ta­nie w/w oraz umiesz­cze­nie ich w sala­ch lek­cyj­ny­ch w widocz­nym miej­scu.
 8. Wycho­waw­ca kla­sy na począt­ku każ­de­go roku szkol­ne­go infor­mu­je ust­nie uczniów na godzi­na­ch wycho­waw­czy­ch oraz ich rodziców/prawnych opie­ku­nów na zebra­niu kla­so­wym o warun­ka­ch i spo­so­bie oraz kry­te­ria­ch oce­nia­nia zacho­wa­nia oraz o warun­ka­ch i try­bie uzy­ska­nia wyż­szej niż prze­wi­dy­wa­na rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia oraz o skut­ka­ch usta­le­nia ucznio­wi nagan­nej rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia. Powyż­sze usta­le­nia w for­mie pisem­nej znaj­du­ją się w doku­men­ta­cji szko­ły i są dostęp­ne dla uczniów i ich rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów) na życze­nie do wglą­du.
 9. Uczeń w trak­cie nauki w szko­le otrzy­mu­je oce­ny:
 10. bie­żą­ce,
 11. kla­sy­fi­ka­cyj­ne – śród­rocz­ne, rocz­ne, koń­co­we.
 12. Oce­ny są jaw­ne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opie­ku­nów. Uzy­ska­ne przez ucznia oce­ny wpi­sy­wa­ne są do e-dzien­ni­ka.
 13. Na wnio­sek ucznia lub jego rodziców/prawnych opie­ku­nów nauczy­ciel ust­nie uza­sad­nia usta­lo­ną oce­nę.
 14. W oce­nia­niu bie­żą­cym nauczy­cie­le prze­ka­zu­ją uczniom ust­nie lub pisem­nie infor­ma­cje o osią­gnię­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch poma­ga­ją­ce w ucze­niu się poprzez wska­za­nie, co uczeń robi dobrze, co i jak wyma­ga popra­wy oraz jak dalej powi­nien się uczyć. Infor­ma­cje te mogą rów­nież pocho­dzić od inne­go ucznia – oce­na kole­żeń­ska lub być wyni­kiem samo­oce­ny.
 15. Przed każ­dą for­mą spraw­dza­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści ucznia nauczy­ciel poda­je kry­te­ria do pra­cy, czy­li, co będzie pod­le­gać oce­nia­niu. W komen­ta­rzu do pra­cy nauczy­ciel odno­si się do wcze­śniej poda­ny­ch kry­te­riów.
 16. Nauczy­ciel może zde­cy­do­wać, któ­re z form spraw­dza­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści ucznia będzie oce­niał opi­so­wo, a któ­re sumu­ją­co (sto­su­jąc przy­ję­tą w szko­le ska­lę stop­nio­wą). O swo­jej decy­zji powi­nien poin­for­mo­wać uczniów.
 17. Na wnio­sek ucznia lub jego rodziców/prawnych opie­ku­nów spraw­dzo­ne i oce­nio­ne pisem­ne pra­ce kon­tro­l­ne oraz inna doku­men­ta­cja doty­czą­ca oce­nia­nia jest udo­stęp­nia­na ucznio­wi lub jego rodzicom/prawnym opie­ku­nom w szko­le przez nauczy­cie­la przed­mio­tu, wycho­waw­cę kla­sy do koń­ca roku szkol­ne­go. Prac kon­tro­l­ny­ch lub innej doku­men­ta­cji doty­czą­cej oce­nia­nia nie wol­no prze­pi­sy­wać, kopio­wać, foto­gra­fo­wać i fil­mo­wać.
 18. Spraw­dzo­ne i oce­nio­ne pra­ce ucznia prze­ka­zu­je się ucznio­wi do wglą­du w cza­sie zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, któ­re mają na celu ogól­ne omó­wie­nie spraw­dzo­ny­ch i oce­nio­ny­ch prac uczniów w danym oddzia­le z odwo­ła­niem do zakre­su tre­ści, któ­re obej­mo­wa­ła pra­ca, ze wska­za­niem pozy­tyw­ny­ch roz­wią­zań oraz trud­no­ści, na któ­re napo­tka­li ucznio­wie oraz udzie­le­niu wska­zó­wek, w jaki spo­sób popra­wić swo­ją pra­cę i w jaki spo­sób nale­ży dalej uczyć, aby poko­nać trud­no­ści.
 19. Spraw­dzo­ne i oce­nio­ne pra­ce, uczeń otrzy­mu­je od nauczy­cie­la dany­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch naj­póź­niej do 14 dni od dnia ich napi­sa­nia przez ucznia.
 20. Ucznio­wi udo­stęp­nia­na jest tyl­ko jego wła­sna pra­ca.
 21. Dla ucznia nie­obec­ne­go na zaję­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch, w cza­sie któ­rym nauczy­ciel udo­stęp­nił spraw­dzo­ne i oce­nio­ne pra­ce wszyst­kim obec­nym uczniom w danym oddzia­le – obo­wiąz­kiem nauczy­cie­la jest udo­stęp­nie­nie na proś­bę ucznia spraw­dzo­nej i oce­nio­nej pra­cy pisem­nej w cza­sie naj­bliż­szy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, na któ­ry­ch uczeń będzie obec­ny i krót­kie jej omó­wie­nie z uczniem.
 22. Po zapo­zna­niu się ze spraw­dzo­ną i oce­nio­ną pra­cą pisem­ną oraz po jej omó­wie­niu z nauczy­cie­lem uczeń zwra­ca pra­cę nauczy­cie­lo­wi w cza­sie tych samy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch.
 23. Spraw­dzo­ne i oce­nio­ne pra­ce ucznia są udo­stęp­nia­ne rodzi­com przez nauczy­cie­la dany­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch w pomiesz­cze­niu szkol­nym pod­czas spo­tkań z rodzi­ca­mi (odby­wa­ją­cy­mi się zgod­nie z har­mo­no­gra­mem na dany rok szkol­ny) lub pod­czas indy­wi­du­al­ny­ch spo­tkań rodzi­ca z nauczy­cie­lem po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­mi­nu.
 24. Rodzic po zapo­zna­niu się w obec­no­ści nauczy­cie­la ze spraw­dzo­ną i oce­nio­ną pra­cą swo­je­go dziec­ka zwra­ca ją nauczy­cie­lo­wi. Na proś­bę rodzi­ców nauczy­ciel oma­wia pra­cę ucznia.
 25. Na proś­bę rodzica/prawnego opie­ku­na udo­stęp­nia­na jest doku­men­ta­cja doty­czą­ca egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go, popraw­ko­we­go lub inna doku­men­ta­cja doty­czą­ca oce­nia­nia jego dziec­ka w obec­no­ści dyrek­to­ra lub wyzna­czo­ne­go nauczy­cie­la w ter­mi­nie i miej­scu usta­lo­nym mię­dzy zain­te­re­so­wa­ny­mi.
 26. Usta­la­jąc oce­nę, nauczy­ciel zobo­wią­za­ny jest uwzględ­nić zdol­no­ści poszcze­gól­ny­ch uczniów i dosto­so­wać wyma­ga­nia do dane­go ucznia.
 27. O pra­ca­ch kla­so­wy­ch infor­mu­je się uczniów na tydzień przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem, wte­dy też wpi­su­je się infor­ma­cje do dzien­ni­ka lek­cyj­ne­go.
 28. W jed­nym tygo­dniu mogą odbyć się trzy pra­ce kla­so­we.
 29. Pra­ca kla­so­wa prze­ło­żo­na przez uczniów za zgo­dą nauczy­cie­la na inny ter­min, odby­wa się w usta­lo­nym przez nauczy­cie­la dniu i może być czwar­tą kla­sów­ką w danym tygo­dniu.
 30. Uczeń, któ­ry otrzy­mał z pra­cy kla­so­wej oce­nę nie­do­sta­tecz­ną, może ją popra­wić w ter­mi­nie dwó­ch tygo­dni od otrzy­ma­nia spraw­dzo­nej pra­cy.
 31. Krót­ki spraw­dzian wia­do­mo­ści zwa­ny kart­ków­ką obej­mu­ją­cy mate­riał z trzech ostat­ni­ch lek­cji może odbyć się na każ­dej lek­cji, nie­za­leż­nie od mają­cej w tym dniu miej­sce pra­cy kla­so­wej.

 

 1. Dosto­so­wa­nie wyma­gań edu­ka­cyj­ny­ch do indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb psy­cho­fi­zycz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch ucznia.
 2. Nauczy­ciel jest obo­wią­za­ny indy­wi­du­ali­zo­wać pra­cę z uczniem na obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zaję­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch, dosto­so­wu­jąc ją odpo­wied­nio do potrzeb roz­wo­jo­wy­ch i edu­ka­cyj­ny­ch oraz moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­ny­ch ucznia:
 3. a) posia­da­ją­ce­go orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go — na pod­sta­wie tego orze­cze­nia oraz usta­leń zawar­ty­ch w indy­wi­du­al­nym pro­gra­mie edu­ka­cyj­no- tera­peu­tycz­nym, opra­co­wa­nym dla ucznia na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie warun­ków orga­ni­zo­wa­nia kształ­ce­nia, wycho­wa­nia i opie­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­ny­ch oraz nie­do­sto­so­wa­ny­ch spo­łecz­nie;
 4. b) posia­da­ją­ce­go orze­cze­nie o potrze­bie indy­wi­du­al­ne­go naucza­nia – na pod­sta­wie tego orze­cze­nia;
 5. c) posia­da­ją­ce­go opi­nię porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym porad­ni spe­cja­li­stycz­nej, o spe­cy­ficz­ny­ch trud­no­ścia­ch w ucze­niu się lub inną opi­nię porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym porad­ni spe­cja­li­stycz­nej– na pod­sta­wie tej opi­nii;
 6. d) nie­po­sia­da­ją­ce­go orze­cze­nia lub opi­nii, któ­ry obję­ty jest pomo­cą psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną w gim­na­zjum – na pod­sta­wie roz­po­zna­nia indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb roz­wo­jo­wy­ch i edu­ka­cyj­ny­ch oraz indy­wi­du­al­ny­ch moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­ny­ch ucznia doko­na­ne­go przez nauczy­cie­li i spe­cja­li­stów, o któ­rym mowa w prze­pi­sa­ch w spra­wie zasad udzie­la­nia i orga­ni­za­cji pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej.
 7. e) posia­da­ją­ce­go opi­nię leka­rza o ogra­ni­czo­ny­ch moż­li­wo­ścia­ch wyko­ny­wa­nia przez ucznia okre­ślo­ny­ch ćwi­czeń fizycz­ny­ch na zaję­cia­ch wycho­wa­nia fizycz­ne­go – na pod­sta­wie tej opi­nii.
 8. Przy usta­la­niu oce­ny z wycho­wa­nia fizycz­ne­go, zajęć tech­nicz­ny­ch, zajęć arty­stycz­ny­ch pla­sty­ki i muzy­ki nale­ży w szcze­gól­no­ści brać pod uwa­gę wysi­łek wkła­da­ny przez ucznia w wywią­zy­wa­niu się z obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cy­ch ze spe­cy­fi­ki tych zajęć, a w przy­pad­ku wycho­wa­nia fizycz­ne­go – tak­że sys­te­ma­tycz­no­ść udzia­łu ucznia w zaję­cia­ch oraz aktyw­no­ść ucznia w dzia­ła­nia­ch podej­mo­wa­ny­ch przez szko­łę na rze­cz kul­tu­ry fizycz­nej.
 9. Dyrek­tor szko­ły zwa­la­nia ucznia z wyko­ny­wa­nia okre­ślo­ny­ch ćwi­czeń fizycz­ny­ch na zaję­cia­ch wycho­wa­nia fizycz­ne­go, na pod­sta­wie opi­nii o ogra­ni­czo­ny­ch moż­li­wo­ścia­ch wyko­ny­wa­nia przez ucznia tych ćwi­czeń wyda­nej przez leka­rza, na czas okre­ślo­ny w opi­nii. Uczeń w takiej sytu­acji uczest­ni­czy w zaję­cia­ch wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Nauczy­ciel dosto­so­wu­je pra­cę z uczniem do jego moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­ny­ch.
 10. W uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch uczeń może być zwol­nio­ny na czas okre­ślo­ny z zajęć wycho­wa­nia fizycz­ne­go, infor­ma­ty­ki. Decy­zję o zwol­nie­niu ucznia z w/w zajęć podej­mu­je dyrek­tor szko­ły na pod­sta­wie opi­nii o bra­ku moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w tych zaję­cia­ch wyda­nej przez leka­rza, na czas okre­ślo­ny w tej opi­nii.
 11. Jeśli okres zwol­nie­nia ucznia z zajęć wycho­wa­nia fizycz­ne­go lub infor­ma­ty­ki unie­moż­li­wia usta­le­nie oce­ny śród­rocz­nej lub rocz­nej kla­sy­fi­ka­cyj­nej w doku­men­ta­cji prze­bie­gu naucza­nia zamia­st oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej wpi­su­je się zwol­nio­ny albo zwol­nio­na.
 12. W przy­pad­ku zwol­nie­nia ucznia z zajęć wycho­wa­nia fizycz­ne­go, infor­ma­ty­ki w doku­men­ta­cji o prze­bie­gu naucza­nia zamia­st oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej wpi­su­je się zwol­nio­ny lub zwol­nio­na.
 13. Dyrek­tor szko­ły na wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów oraz na pod­sta­wie opi­nii porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym porad­ni spe­cja­li­stycz­nej, zwal­nia do koń­ca nauki w gim­na­zjum ucznia z wadą słu­chu, głę­bo­ką dys­lek­sją roz­wo­jo­wą, z afa­zją, ze sprzę­żo­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi lub z auty­zmem w tym z zespo­łem Asper­ge­ra z nauki dru­gie­go języ­ka obce­go. W przy­pad­ku ucznia posia­da­ją­ce­go orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go albo indy­wi­du­al­ne­go naucza­nia, zwol­nie­nie z nauki dru­gie­go języ­ka obce­go może nastą­pić na pod­sta­wie tego orze­cze­nia.
 14. W przy­pad­ku zwol­nie­nia ucznia z nauki dru­gie­go języ­ka obce­go w doku­men­ta­cji prze­bie­gu naucza­nia zamia­st oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej wpi­su­je się zwol­nio­ny lub zwol­nio­na.

 

III. OCENIANIEKLASYFIKOWANIE

 1. OCENIANIE BIEŻĄCE

 

 1. Oce­nia­nie bie­żą­ce ma na celu moni­to­ro­wa­nie pra­cy ucznia oraz prze­ka­zy­wa­nie ucznio­wi infor­ma­cji o jego osią­gnię­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch poma­ga­ją­cy­ch w ucze­niu się, poprzez wska­za­nie, co uczeń robi dobrze, co i jak wyma­ga popra­wy oraz jak powi­nien dalej się uczyć.
 2. Wyma­ga­nia edu­ka­cyj­ne na poszcze­gól­ne oce­ny z poszcze­gól­ny­ch przed­mio­tów są zgod­ne z ogól­ny­mi wyma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi.
 3. Wyma­ga­nia edu­ka­cyj­ne for­mu­łu­je nauczy­ciel (bądź gru­pa nauczy­cie­li tego same­go przed­mio­tu).

 

Ogól­ne wyma­ga­nia edu­ka­cyj­ne na poszcze­gól­ne oce­ny są nastę­pu­ją­ce

1) oce­nę celu­ją­cą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry:

 • posia­dł wie­dzę i umie­jęt­no­ści znacz­nie wykra­cza­ją­ce poza pod­sta­wę pro­gra­mo­wą przed­mio­tu w danej kla­sie, samo­dziel­nie i twór­czo roz­wi­ja wła­sne uzdol­nie­nia,
 • bie­gle posłu­gu­je się zdo­by­ty­mi wia­do­mo­ścia­mi w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów teo­re­tycz­ny­ch lub prak­tycz­ny­ch, pro­po­nu­je roz­wią­za­nia nie­ty­po­we, roz­wią­zu­je zada­nia wykra­cza­ją­ce poza pro­gram danej kla­sy,
 • osią­ga suk­ce­sy w kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch, zawo­da­ch spor­to­wy­ch i inny­ch, kwa­li­fi­ku­je się do fina­łów na szcze­blu woje­wódz­kim (regio­nal­nym), kra­jo­wym lub posia­da inne porów­ny­wal­ne osią­gnię­cia;

2) oce­nę bar­dzo dobrą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry:

 • opa­no­wał zakres wie­dzy i umie­jęt­no­ści okre­ślo­ny pro­gra­mem naucza­nia w danej kla­sie,
 • spraw­nie posłu­gu­je się zdo­by­ty­mi wia­do­mo­ścia­mi, roz­wią­zu­je samo­dziel­nie pro­ble­my teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne uję­te w pro­gra­mie,
 • potra­fi zasto­so­wać posia­da­ną wie­dzę do roz­wią­zy­wa­nia zadań i pro­ble­mów w nowy­ch sytu­acja­ch;

3) oce­nę dobrą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry:

 • opa­no­wał wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści w zakre­sie pozwa­la­ją­cym na rozu­mie­nie więk­szo­ści rela­cji mię­dzy ele­men­ta­mi wie­dzy z dane­go przed­mio­tu naucza­nia,
 • popraw­nie sto­su­je wia­do­mo­ści, roz­wią­zu­je samo­dziel­nie typo­we zada­nia teo­re­tycz­ne lub prak­tycz­ne;

4) oce­nę dosta­tecz­ną otrzy­mu­je uczeń, któ­ry:

 • opa­no­wał pod­sta­wo­we tre­ści pro­gra­mo­we w zakre­sie umoż­li­wia­ją­cym postę­py w dal­szym ucze­niu się tego przed­mio­tu,
 • roz­wią­zu­je typo­we zada­nia o śred­nim stop­niu trud­no­ści, cza­sem przy pomo­cy nauczy­cie­la;

5) oce­nę dopusz­cza­ją­cą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry:

 • w ogra­ni­czo­nym zakre­sie opa­no­wał pod­sta­wo­we wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, a bra­ki nie prze­kre­śla­ją moż­li­wo­ści uzy­ska­nia przez ucznia pod­sta­wo­wej wie­dzy z dane­go przed­mio­tu w cią­gu dal­szej nauki,
 • roz­wią­zu­je przy pomo­cy nauczy­cie­la zada­nia typo­we o nie­wiel­kim stop­niu trud­no­ści;

6) oce­nę nie­do­sta­tecz­ną otrzy­mu­je uczeń, któ­ry:

 • nie opa­no­wał nie­zbęd­ne­go mini­mum pod­sta­wo­wy­ch wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści okre­ślo­ny­ch w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej przed­mio­tu w danej kla­sie, a bra­ki unie­moż­li­wia­ją dal­sze zdo­by­wa­nie wie­dzy z dane­go przed­mio­tu,
 • nie jest w sta­nie nawet przy pomo­cy nauczy­cie­la roz­wią­zać zada­nia o ele­men­tar­nym stop­niu trud­no­ści.

 

Spo­so­by spraw­dza­nia osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch:

 1. Ogól­ne spo­so­by spraw­dza­nia osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch:
 1. pra­ce pisem­ne: pra­ce kla­so­we, kart­ków­ki,
 2. pra­ca ucznia na lek­cji,
 3. pra­ca domo­wa,
 4. wypo­wie­dź ust­na,
 5. dodat­ko­wa (nad­obo­wiąz­ko­wa) pra­ca ucznia w for­mie okre­ślo­nej przez nauczy­cie­la,
 6. pro­wa­dze­nie zeszy­tu przed­mio­to­we­go, zeszy­tu ćwi­czeń,
 7. egza­mi­ny (prób­ne – wykre­ślić) dia­gno­stycz­ne,
 8. udział w reali­za­cji pro­jek­tu.
 9. Szcze­gó­ło­we spo­so­by spraw­dza­nia osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch przez nauczy­cie­li przed­mio­tu są zgod­ne z ogól­ny­mi spo­so­ba­mi spraw­dza­nia osią­gnięć.

Ska­la i for­ma oce­nia­nia bie­żą­ce­go:

 1. Sto­su­je się nastę­pu­ją­cą ska­lę ocen (doty­czy ocen bie­żą­cy­ch, kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch śród­rocz­ny­ch i rocz­ny­ch oraz koń­co­wy­ch):

sto­pień:                                         war­to­ść licz­bo­wa:

celu­ją­cy .….….….….….….….….….….….. 6

bar­dzo dobry .….….….….….….….….….. 5

dobry .….….….….….….….….….….….….. 4

dosta­tecz­ny .….….….….….….….….….… 3

dopusz­cza­ją­cy .….….….….….….….….… 2

nie­do­sta­tecz­ny .….….….….….….….….… 1

 1. Wybra­ne przez nauczy­cie­la spo­so­by spraw­dza­nia osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch mogą być oce­nia­ne w spo­sób opi­so­wy.
 2. Wyróż­nia się oce­ny:
 3. (cząst­ko­we – wykre­ślić) bie­żą­ce – okre­śla­ją­ce poziom bie­żą­cy­ch wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści z zakre­su pew­ne­go wycin­ka mate­ria­łu. Przy zapi­sy­wa­niu tych ocen dopusz­cza się sto­so­wa­nie plu­sów i  minu­sów,
 4. kla­sy­fi­ka­cyj­ne: śród­rocz­ne, rocz­ne i koń­co­we – okre­śla­ją­ce poziom wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu oraz postę­py ucznia w nauce tego przed­mio­tu za okre­ślo­ny czas nauki. Oce­ny te są oce­na­mi peł­ny­mi.
 5. Pozy­tyw­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne to: celu­ją­cy (6), bar­dzo dobry (5), dobry (4), dosta­tecz­ny (3) i dopusz­cza­ją­cy (2). Oce­na nie­do­sta­tecz­na (1) jest nega­tyw­ną oce­ną kla­sy­fi­ka­cyj­ną.
 6. Przy doku­men­to­wa­niu osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch sto­su­je­my kolor czar­ny (i nie­bie­ski -wykre­ślić) i zie­lo­ny — przy zapi­sie oce­ny ze spraw­dzia­nu (testu), kart­ków­ki oraz (zie­lo­ny – wykre­ślić) nie­bie­ski przy zapi­sie oce­ny prze­wi­dy­wa­nej.

 

 1. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 
 2. Kla­sy­fi­ka­cję śród­rocz­ną prze­pro­wa­dza się w stycz­niu, w ter­mi­nie usta­lo­nym w rocz­nym pla­nie pra­cy szko­ły.
 3. Kla­sy­fi­ko­wa­nie śród­rocz­ne pole­ga na okre­so­wym pod­su­mo­wa­niu osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch ucznia z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch okre­ślo­nym w szkol­nym pla­nie naucza­nia i usta­le­niu ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch śród­rocz­ny­ch oraz oce­ny zacho­wa­nia.
 4. Wycho­waw­ca kla­sy, pod­su­mo­wu­jąc wyni­ki dydak­tycz­ne i wycho­waw­cze, jest zobo­wią­za­ny do wypeł­nie­nia spra­woz­da­nia kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go. Spra­woz­da­nia te sta­no­wią załącz­ni­ki do uchwa­ły w spra­wie wyni­ków kla­sy­fi­ka­cji i znaj­du­ją się w doku­men­ta­cji pra­cy szko­ły.
 5. Oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch usta­la­ją nauczy­cie­le pro­wa­dzą­cy poszcze­gól­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne, a oce­nę zacho­wa­nia usta­la wycho­waw­ca kla­sy po zapo­zna­niu się z opi­nia­mi: nauczy­cie­li, uczniów danej kla­sy i oce­nia­ne­go ucznia.
 6. Ucznio­wi, któ­ry uczęsz­czał na dodat­ko­we zaję­cia edu­ka­cyj­ne lub reli­gię albo ety­kę, do śred­niej ocen (nie – wykre­ślić) wli­cza się oce­ny uzy­ska­ne z tych zajęć.
 7. W przy­pad­ku, gdy uczeń uczęsz­czał na zaję­cia reli­gii i ety­ki do śred­niej ocen wli­cza się oce­nę usta­lo­ną jako śred­nią z ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch z tych przed­mio­tów. Jeże­li usta­lo­na w ten spo­sób oce­na nie jest licz­bą cał­ko­wi­tą, oce­nę tę nale­ży zaokrą­glić do licz­by cał­ko­wi­tej w górę.
 8. W oddzia­ła­ch inte­gra­cyj­ny­ch śród­rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne dla uczniów posia­da­ją­cy­ch orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go usta­la nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy zaję­cia edu­ka­cyj­ne, po zasię­gnię­ciu opi­nii nauczy­cie­la współ­or­ga­ni­zu­ją­ce­go kształ­ce­nie inte­gra­cyj­ne.
 9. Na mie­siąc przed śród­rocz­nym kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej nauczy­ciel przed­mio­tu obo­wią­za­ny jest poin­for­mo­wać ucznia i jego rodziców/prawnych opie­ku­nów o prze­wi­dy­wa­ny­ch oce­na­ch z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, a wycho­waw­ca o prze­wi­dy­wa­nej oce­nie zacho­wa­nia. Infor­ma­cje te umiesz­cza się w (dzien­nicz­ku ucznia — wykre­ślić) dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym.
 10. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie są zobo­wią­za­ni zapo­znać się z prze­wi­dy­wa­ny­mi oce­na­mi i potwier­dzić ten fakt wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem pod­czas zebra­nia z rodzi­ca­mi lub indy­wi­du­al­ne­go spo­tka­nia z wycho­waw­cą.
 11. Uczeń lub jego rodzice/prawni opie­ku­no­wie, któ­ry nie zga­dza się z prze­wi­dy­wa­ną na mie­siąc przed śród­rocz­nym kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej oce­ną z przed­mio­tu, wystę­pu­je z proś­bą do nauczy­cie­la o usta­le­nie warun­ków zmia­ny oce­ny. Warun­ki te usta­la nauczy­ciel przed­mio­tu i infor­mu­je o nich ucznia i rodziców/prawnych opie­ku­nów. Warun­ki, o któ­ry­ch mowa wyżej, muszą być speł­nio­ne naj­póź­niej na 7 dni przed ter­mi­nem rady kla­sy­fi­ka­cyj­nej śród­rocz­nej. Sytu­acja ta nie doty­czy ucznia, u któ­re­go brak jest pod­staw do wysta­wie­nia oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej.
 12. W kla­sa­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy śród­rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną z zajęć prak­tycz­ny­ch usta­la nauczy­ciel prak­tycz­nej nauki zawo­du.
 13. Śród­rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch nie mają wpły­wu na śród­rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną zacho­wa­nia.
 14. Oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne śród­rocz­ne są wysta­wia­ne naj­póź­niej na 3 dni poprze­dza­ją­ce kla­sy­fi­ka­cyj­ne posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej.
 15. Uczeń, któ­ry z przed­mio­tu na seme­str śród­rocz­ny otrzy­mał oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną nie­do­sta­tecz­ną, bądź jest nie­skla­sy­fi­ko­wa­ny ma obo­wią­zek zali­cze­nia mate­ria­łu w ter­mi­nie i for­mie okre­ślo­nej przez nauczy­cie­la, jed­nak w cza­sie nie dłuż­szym niż 8 tygo­dni. Zali­cze­nie to będzie uwzględ­nia­ne przy usta­le­niu oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej rocz­nej.
 16. Jeże­li w wyni­ku kla­sy­fi­ka­cji śród­rocz­nej stwier­dzo­no, że poziom zajęć edu­ka­cyj­ny­ch ucznia unie­moż­li­wia lub może utrud­nić kon­ty­nu­owa­nie nauki w kla­sie pro­gra­mo­wo wyż­szej, szko­ła stwa­rza ucznio­wi szan­sę uzu­peł­nie­nia bra­ków poprzez orga­ni­zo­wa­nie indy­wi­du­al­ny­ch kon­sul­ta­cji z nauczy­cie­la­mi przed­mio­tów, wspar­cie peda­go­ga szkol­ne­go, pomoc nauczy­cie­la świe­tli­cy.

 

 1. KLASYFIKACJA ROCZNA

 

 1. Kla­sy­fi­ka­cję rocz­ną prze­pro­wa­dza się w czerw­cu, na tydzień przed usta­lo­nym przez MEN  ter­mi­nem zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go.
 2. Kla­sy­fi­ko­wa­nie rocz­ne pole­ga na pod­su­mo­wa­niu osią­gnięć edu­ka­cyj­ny­ch ucznia w danym roku szkol­nym z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch okre­ślo­ny­ch w szkol­nym pla­nie naucza­nia i usta­le­niu ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch rocz­ny­ch i oce­ny z zacho­wa­nia.
 3. Wycho­waw­ca kla­sy pod­su­mo­wu­jąc wyni­ki dydak­tycz­ne i wycho­waw­cze jest zobo­wią­za­ny do wypeł­nie­nia spra­woz­da­nia kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go. Spra­woz­da­nia te sta­no­wią załącz­ni­ki do uchwa­ły w spra­wie wyni­ków kla­sy­fi­ka­cji i znaj­du­ją się w doku­men­ta­cji pra­cy szko­ły.
 4. Oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne rocz­ne z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch usta­la­ją nauczy­cie­le pro­wa­dzą­cy poszcze­gól­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne, a oce­nę zacho­wa­nia usta­la wycho­waw­ca kla­sy po zapo­zna­niu się z opi­nia­mi: nauczy­cie­li, uczniów danej kla­sy i oce­nia­ne­go ucznia.
 5. W oddzia­ła­ch inte­gra­cyj­ny­ch rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne dla uczniów posia­da­ją­cy­ch orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go usta­la nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy zaję­cia edu­ka­cyj­ne, po zasię­gnię­ciu opi­nii nauczy­cie­la współ­or­ga­ni­zu­ją­ce­go kształ­ce­nie inte­gra­cyj­ne.
 6. Ucznio­wi, któ­ry uczęsz­czał na dodat­ko­we zaję­cia edu­ka­cyj­ne lub reli­gię albo ety­kę,                       do śred­niej ocen wli­cza się tak­że rocz­ne oce­ny uzy­ska­ne z tych zajęć.
 7. W przy­pad­ku, gdy uczeń uczęsz­czał na zaję­cia reli­gii i ety­ki do śred­niej ocen wli­cza się oce­nę usta­lo­ną jako śred­nia z ocen kla­sy­fi­ka­cyj­ny­ch z tych przed­mio­tów. Jeże­li usta­lo­na w ten spo­sób oce­na nie jest licz­bą cał­ko­wi­tą, oce­nę tę nale­ży zaokrą­glić do licz­by cał­ko­wi­tej w górę.
 8. Na mie­siąc przed rocz­nym kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej nauczy­ciel przed­mio­tu obo­wią­za­ny jest poin­for­mo­wać ucznia i jego rodziców/prawnych opie­ku­nów o prze­wi­dy­wa­ny­ch oce­na­ch, a wycho­waw­ca o prze­wi­dy­wa­nej oce­nie zacho­wa­nia w (dzien­nicz­ku ucznia – wykre­ślić) dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym.
 9. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie są zobo­wią­za­ni zapo­znać się z prze­wi­dy­wa­ny­mi oce­na­mi i potwier­dzić ten fakt wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem pod­czas zebra­nia z rodzi­ca­mi lub indy­wi­du­al­ne­go spo­tka­nia z wycho­waw­cą.
 10. Uczeń lub jego rodzice/prawni opie­ku­no­wie, któ­ry nie zga­dza się z prze­wi­dy­wa­ną na mie­siąc przed rocz­nym kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej oce­ną z przed­mio­tu, wystę­pu­je z proś­bą do nauczy­cie­la o usta­le­nie warun­ków zmia­ny oce­ny. Warun­ki te usta­la nauczy­ciel przed­mio­tu i infor­mu­je o nich ucznia i rodziców/prawnych opie­ku­nów. Warun­ki, o któ­ry­ch mowa wyżej, muszą być speł­nio­ne naj­póź­niej na 7 dni przed ter­mi­nem rady kla­sy­fi­ka­cyj­nej rocz­nej. Sytu­acja ta nie doty­czy ucznia, u któ­re­go brak jest pod­staw do wysta­wie­nia oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej.
 11. W kla­sa­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną z zajęć prak­tycz­ny­ch usta­la nauczy­ciel prak­tycz­nej nauki zawo­du.
 12. Rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch nie mają wpły­wu na rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną zacho­wa­nia.
 13. Oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne rocz­ne są wysta­wia­ne naj­póź­niej na 3 dni poprze­dza­ją­ce kla­sy­fi­ka­cyj­ne posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej.
 14. Rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch może być zmie­nio­na tyl­ko w wyni­ku egza­mi­nu popraw­ko­we­go z zastrze­że­niem p. V .

 

 1. ZACHOWANIE

 

Śród­rocz­na i rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na zacho­wa­nia uwzględ­nia w szcze­gól­no­ści:

 1. wywią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków ucznia,
 2. postę­po­wa­nie zgod­ne z dobrem szkol­nej spo­łecz­no­ści,
 3. dba­ło­ść o honor i tra­dy­cje szko­ły,
 4. dba­ło­ść o pięk­no mowy ojczy­stej,
 5. dba­ło­ść o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie wła­sne oraz inny­ch osób,
 6. god­ne, kul­tu­ral­ne zacho­wa­nie się w szko­le i poza nią,
 7. oka­zy­wa­nie sza­cun­ku innym oso­bom,
 8. prze­ciw­sta­wia­nie się prze­ja­wom prze­mo­cy, agre­sji i wul­gar­no­ści,
 9. fre­kwen­cję ucznia na obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch zaję­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch,
 10. udział w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym.

 

Wyróż­nia się oce­ny:

 1. mie­sięcz­ne – okre­śla­ją­ce zacho­wa­nie uczniów w danym mie­sią­cu,
 2. kla­sy­fi­ka­cyj­ne: śród­rocz­ne i rocz­ne  – okre­śla­ją­ce zacho­wa­nie ucznia  w cią­gu seme­stru (roku).

 

Usta­la się nastę­pu­ją­cą ska­lę ocen zacho­wa­nia:

- wzo­ro­we,

- bar­dzo dobre,

- dobre,

- popraw­ne,

- nie­od­po­wied­nie,

- nagan­ne.

 

 1. Śród­rocz­ną i rocz­ną oce­nę zacho­wa­nia usta­la wycho­waw­ca po prze­ana­li­zo­wa­niu samo­oce­ny ucznia, uzy­ska­niu opi­nii kla­sy i po kon­sul­ta­cji z zespo­łem kla­so­wym.
 2. Mie­sięcz­ną oce­nę zacho­wa­nia usta­la wycho­waw­ca po prze­ana­li­zo­wa­niu samo­oce­ny ucznia.
 3. Przy wysta­wia­niu ocen zacho­wa­nia wycho­waw­ca uwzględ­nia się zapi­sy wyni­ka­ją­ce                         z Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum.
 4. Oce­na zacho­wa­nia usta­la­na jest w poło­wie kolej­ne­go mie­sią­ca za mie­siąc poprzed­ni i pod koniec seme­strów za koń­czą­cy się seme­str.
 5. Przy usta­la­niu oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia ucznia, u któ­re­go stwier­dzo­no zabu­rze­nia lub odchy­le­nia roz­wo­jo­we, nale­ży uwzględ­nić wpływ stwier­dzo­ny­ch zabu­rzeń lub odchy­leń na jego zacho­wa­nie na pod­sta­wie orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go albo indy­wi­du­al­ne­go naucza­nia lub opi­nii publicz­nej porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym publicz­nej porad­ni spe­cja­li­stycz­nej.
 6. Oce­na zacho­wa­nia nie ma wpły­wu na:

- oce­nę z przed­miot

- pro­mo­cję lub ukoń­cze­nie szko­ły z zastrze­że­niem punk­tu 7. i 8.

 1. Rada peda­go­gicz­na może pod­jąć uchwa­łę o nie­pro­mo­wa­niu do kla­sy pro­gra­mo­wo wyż­szej lub nie­ukoń­cze­niu szko­ły przez ucznia, któ­re­mu co naj­mniej dwa razy z rzę­du usta­lo­no nagan­ną rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną zacho­wa­nia.
 2. Oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch nie mają wpły­wu na oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną zacho­wa­nia.
 3. Pod­sta­wo­wą oce­ną zacho­wa­nia jest oce­na popraw­na.
 4. Fre­kwen­cja nie może być jedy­nym warun­kiem wysta­wie­nia oce­ny z zacho­wa­nia.
 5. Fre­kwen­cja uczniów klas pierw­szy­ch i dru­gi­ch od dnia rady kla­sy­fi­ka­cyj­nej rocz­nej jest roz­li­cza­na we wrze­śniu następ­ne­go roku szkol­ne­go.
 6. Wycho­waw­ca może wysta­wić ucznio­wi oce­nę wzo­ro­wą, bar­dzo dobrą, dobrą lub popraw­ną w przy­pad­ku, gdy uczeń nie speł­nia jed­ne­go z wymie­nio­ny­ch poni­żej kry­te­riów na daną oce­nę.
 7. W przy­pad­ku oce­ny nie­od­po­wied­niej i nagan­nej – wycho­waw­ca powi­nien je wysta­wić, jeże­li uczeń speł­nia cho­ciaż jed­no z poni­żej wymie­nio­ny­ch kry­te­riów na daną oce­nę (z pomi­nię­ciem fre­kwen­cji – patrz punkt 12).
 8. Uczeń, dla któ­re­go jedy­nym moż­li­wym kry­te­rium usta­le­nia oce­ny zacho­wa­nia jest fre­kwen­cja, otrzy­mu­je:
 9. a) w przy­pad­ku nie­obec­no­ści uspra­wie­dli­wio­nej — oce­nę zacho­wa­nia popraw­ną
 10. b) w przy­pad­ku nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­ny­ch – oce­nę zacho­wa­nia nie­od­po­wied­nią
 11. Usta­lo­no nastę­pu­ją­ce kry­te­ria zacho­wa­nia na poszcze­gól­ne oce­ny:

Oce­na wzo­ro­wa – oce­nę wzo­ro­wą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry we wszyst­ki­ch spra­wa­ch prze­strze­ga Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum i dla inny­ch uczniów może sta­no­wić wzór do naśla­do­wa­nia pod wzglę­dem:

 1. kul­tu­ry zacho­wa­nia – sło­wa, wygląd, kul­tu­ra oso­bi­sta
 2. fre­kwen­cji i punk­tu­al­no­ści – 100% uspra­wie­dli­wio­ny­ch i max. 2 spóź­nie­nia
 3. sto­sun­ku do obo­wiąz­ków szkol­ny­ch
 4. dba­ło­ści o zdro­wie wła­sne i inny­ch – nie ule­ga nało­gom
 5. otwar­te­go prze­ciw­sta­wia­nia się zacho­wa­niom nagan­nym – aro­gan­cji, mara­zmo­wi,

znie­czu­li­cy

 1. prze­ja­wia­nia ini­cja­ty­wy w jed­nej lub kil­ku dzie­dzi­na­ch:

- orga­ni­za­cja życie kla­sy i szko­ły

- ini­cjo­wa­nie prac porząd­ko­wy­ch w kla­sie i w szko­le

- poma­ga­nie innym w poko­ny­wa­niu trud­no­ści

- wyka­zy­wa­nie się pra­cą na forum szko­ły — orga­ni­zo­wa­nie i udział w ape­la­ch, aka­de­mia­ch, w reda­go­wa­niu gaze­tek, dzia­łal­no­ść w orga­ni­za­cja­ch szkol­ny­ch, itp.

- repre­zen­to­wa­nie szko­ły na forum mia­sta i regio­nu

 1. dba­ło­ści o wła­sny roz­wój:

– uczest­nic­two w kół­ka­ch zain­te­re­so­wań i kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch

- samo­dziel­nie poszu­ki­wa­nie nowy­ch form dosko­na­le­nia się i wła­sne­go roz­wo­ju

 1. codzien­nie przy­no­si (dzien­ni­czek ucznia – wykre­ślić) zeszyt kon­tak­tów
 2. jest lide­rem pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go

Oce­na bar­dzo dobra – oce­nę bar­dzo dobrą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry prze­strze­ga Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum i wyróż­nia się wśród uczniów pod wzglę­dem:

 1. kul­tu­ry zacho­wa­nia – sło­wa, wygląd, kul­tu­ra oso­bi­sta
 2. fre­kwen­cji i punk­tu­al­no­ści – 100% uspra­wie­dli­wio­ny­ch i max. 4 spóź­nie­nia
 3. sto­sun­ku do obo­wiąz­ków szkol­ny­ch
 4. dba­ło­ści o zdro­wie wła­sne i inny­ch – nie ule­ga nało­gom
 5. uczest­nic­twa w życiu kla­sy i szko­ły poprzez:

- pomoc innym w poko­ny­wa­niu trud­no­ści

- pomoc w orga­ni­zo­wa­niu życia kla­sy i szko­ły

- aktyw­ny udział w życiu kla­sy i szko­ły

- repre­zen­to­wa­nie kla­sy i szko­ły w dzie­dzi­na­ch zgod­ny­ch z uzdol­nie­nia­mi i zain­te­re­so­wa­nia­mi

- wyka­za­nie się pra­cą na forum szko­ły, orga­ni­zo­wa­nie i udział w ape­la­ch, aka­de­mia­ch, w reda­go­wa­niu gaze­tek, dzia­łal­no­ść w orga­ni­za­cja­ch szkol­ny­ch, itp.

 1. dba­ło­ści o wła­sny roz­wój – uczest­ni­czy w kół­ka­ch zain­te­re­so­wań i kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch
 2. codzien­nie przy­no­si (dzien­ni­czek ucznia – wykre­ślić) zeszyt kon­tak­tów
 3. aktyw­nie uczest­ni­czy w pra­ca­ch nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym

Oce­na dobra –  oce­nę dobrą otrzy­mu­je uczeń, któ­ry prze­strze­ga Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum                 i wyróż­nia się wśród inny­ch uczniów pod wzglę­dem:

 1. kul­tu­ry zacho­wa­nia – sło­wa, wygląd, kul­tu­ra oso­bi­sta
 2. fre­kwen­cji i punk­tu­al­no­ści – 100% uspra­wie­dli­wio­ny­ch i max. 4 spóź­nie­nia
 3. sto­sun­ku do obo­wiąz­ków szkol­ny­ch
 4. dba­ło­ści o zdro­wie wła­sne i inny­ch – nie ule­ga nało­gom
 5. uczest­nic­twa w życiu kla­sy poprzez:

- pomoc innym w poko­ny­wa­niu trud­no­ści

- pomoc w orga­ni­zo­wa­niu życia kla­sy

- aktyw­ny udział w życiu kla­sy

- repre­zen­to­wa­nie kla­sy w dzie­dzi­na­ch zgod­ny­ch z uzdol­nie­nia­mi i zain­te­re­so­wa­nia­mi

 1. dba­ło­ścią o wła­sny roz­wój – uczest­ni­czy w kół­ka­ch zain­te­re­so­wań
 2. codzien­nie przy­no­si (dzien­ni­czek ucznia – wykre­ślić) zeszyt kon­tak­tów
 3. uczest­ni­czy pod kie­run­kiem nauczy­cie­la w pra­ca­ch nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym

Oce­na popraw­na – jest to oce­na wyj­ścio­wa; oce­nę popraw­ną otrzy­mu­je uczeń, któ­ry                     w więk­szo­ści sytu­acji prze­strze­ga Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum

 1. jest kul­tu­ral­ny, z sza­cun­kiem odno­si się do osób star­szy­ch i rówie­śni­ków
 2. posia­da 100% uspra­wie­dli­wio­ny­ch nie­obec­no­ści – może mieć max. 6 spóź­nień
 3. wypeł­nia obo­wiąz­ki szkol­ne w mia­rę swy­ch moż­li­wo­ści
 4. dba o zdro­wie wła­sne i inny­ch, nie ule­ga nało­gom
 5. w spo­sób bier­ny uczest­ni­czy w życiu szko­ły i kla­sy
 6. codzien­nie przy­no­si (dzien­ni­czek ucznia – wykre­ślić) zeszyt kon­tak­tów
 7. bie­rze udział w nie­wiel­kim stop­niu w pra­ca­ch nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym

Oce­na nie­od­po­wied­nia — oce­nę nie­od­po­wied­nią otrzy­mu­je uczeń, któ­ry naru­sza posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum, a w szcze­gól­no­ści:

 1. nie­kul­tu­ral­nie odno­si się do osób star­szy­ch i rówie­śni­ków
 2. incy­den­tal­nie uży­wa nie­cen­zu­ral­ne­go słow­nic­twa, poka­zu­je nie­kul­tu­ral­ne gesty, bie­rze udział w zatar­ga­ch
 3. zda­rza­ją mu się poje­dyn­cze przy­pad­ki nisz­cze­nia mie­nia szko­ły
 4. nie wyko­nu­je pole­ceń nauczy­cie­li i inny­ch pra­cow­ni­ków szko­ły
 5. nie dba o zdro­wie wła­sne i inny­ch — ule­ga nało­gom
 6. nie reagu­je na nie­wła­ści­we zacho­wa­nia rówie­śni­ków
 7. posia­da max. 5 nie­uspra­wie­dli­wio­ny­ch godzin w mie­sią­cu i max. 5 spóź­nień nie­uspra­wie­dli­wio­ny­ch
 8. raz w mie­sią­cu nie ma (dzien­nicz­ka ucznia – wykre­ślić) zeszy­tu kon­tak­tów
 9. osią­ga wyni­ki w nauce poni­żej swo­ich moż­li­wo­ści
 10. upo­rczy­wie uni­ka udzia­łu w ape­la­ch i impre­za­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch przez kla­sę i szko­łę
 11. uni­ka pra­cy w zespo­le nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym

Oce­na nagan­na – oce­nę nagan­ną otrzy­mu­je uczeń, któ­ry nagmin­nie naru­sza posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu Gim­na­zjum:

 1. nie­kul­tu­ral­nie odno­si się do osób star­szy­ch i rówie­śni­ków – jest aro­ganc­ki
 2. w spo­sób powta­rza­ją­cy się prze­ja­wia agre­sję słow­ną, znę­ca się psy­chicz­nie i zastra­sza inny­ch
 3. czę­sto prze­ja­wia agre­sję fizycz­ną – bie­rze udział w bój­ka­ch
 4. nie wyko­nu­je pole­ceń nauczy­cie­li i inny­ch pra­cow­ni­ków szko­ły, oraz prze­ciw­sta­wia się im – wda­je się w „pysków­ki” słow­ne
 5. ma powy­żej 5 godzin nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­ny­ch w mie­sią­cu i nagmin­ne spóź­nie­nia
 6. osią­ga wyni­ki w nauce poni­żej swo­ich moż­li­wo­ści
 7. w spo­sób powta­rza­ją­cy nisz­czy mie­nie szko­ły
 8. nie dba o zdro­wie wła­sne i inny­ch – ule­ga nało­gom
 9. upo­rczy­wie uni­ka udzia­łu w ape­la­ch i impre­za­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch przez kla­sę i szko­łę
 10. nie ma (dzien­nicz­ka ucznia – wykre­ślić) zeszy­tu kon­tak­tów
 11. lek­ce­wa­ży przy­dzie­lo­ne mu zada­nia i nie bie­rze udzia­łu w pra­ca­ch nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym
 12. Na mie­siąc przed śród­rocz­nym (rocz­nym) kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej wycho­waw­ca obo­wią­za­ny jest poin­for­mo­wać ucznia i jego rodzi­ców /prawnych opie­ku­nów o prze­wi­dy­wa­nej oce­nie zacho­wa­nia w (dzien­nicz­ku ucznia – wykre­ślić) dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym.
 13. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie są zobo­wią­za­ni zapo­znać się z prze­wi­dy­wa­ną oce­ną i potwier­dzić ten fakt wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem pod­czas zebra­nia z rodzi­ca­mi lub indy­wi­du­al­ne­go spo­tka­nia z wycho­waw­cą.
 14. Uczeń lub jego rodzice/prawni opie­ku­no­wie, któ­ry nie zga­dza się z prze­wi­dy­wa­ną na mie­siąc przed śród­rocz­nym (rocz­nym) kla­sy­fi­ka­cyj­nym posie­dze­niem Rady Peda­go­gicz­nej oce­ną zacho­wa­nia wystę­pu­je z proś­bą do (wycho­waw­cy) o usta­le­nie warun­ków zmia­ny oce­ny. Warun­ki te usta­la wycho­waw­ca i infor­mu­je o nich ucznia i rodzi­ców (praw­ny­ch opie­ku­nów). Warun­ki, o któ­ry­ch mowa wyżej, muszą być speł­nio­ne naj­póź­niej na 7 dni przed ter­mi­nem rady kla­sy­fi­ka­cyj­nej śród­rocz­nej lub rocz­nej. Sytu­acja ta nie doty­czy ucznia, u któ­re­go brak jest pod­staw do wysta­wie­nia oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej.
 15. Usta­lo­na przez wycho­waw­cę kla­sy rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na zacho­wa­nia jest osta­tecz­na z zastrze­że­niem p. V.

 

Zasa­dy uspra­wie­dli­wia­nia nie­obec­no­ści uczniów oraz egze­kwo­wa­nia obo­wiąz­ku szkol­ne­go:

 1. Uczeń, któ­ry był nie­obec­ny na zaję­cia­ch szkol­ny­ch, powi­nien uspra­wie­dli­wić swo­ją nie­obec­no­ść, bądź zaświad­cze­niem lekar­skim, bądź wpi­sem rodzi­ców do (dzien­nicz­ka ucznia – wykre­ślić) zeszy­tu kon­tak­tów w ter­mi­nie nie­prze­kra­cza­ją­cym 14 dni od poja­wie­nia się w szko­le.
 2. Nie­obec­no­ści uspra­wie­dli­wia wycho­waw­ca kla­sy, sta­wia­jąc w odpo­wied­ni­ch rubry­ka­ch liter­kę ”u”. (Wycho­waw­ca pod­li­cza fre­kwen­cję do 15 dnia każ­de­go mie­sią­ca wypeł­nia tabe­lę doty­czą­cą obec­no­ści uczniów w poprzed­nim mie­sią­cu. – wykre­ślić)
 3. O prze­wi­dy­wa­nej dłu­żej niż tydzień nie­obec­no­ści ucznia (np. pobyt w sana­to­rium lub szpi­ta­lu) rodzi­ce są zobo­wią­za­ni powia­do­mić wycho­waw­cę wcze­śniej, a nie po powro­cie dziec­ka do szko­ły.
 4. Jeże­li nie­obec­no­ść nie zosta­nie uspra­wie­dli­wio­na w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, wycho­waw­ca powia­da­mia o tym fak­cie rodzi­ców wpi­sem do (dzien­nicz­ka – wykre­ślić) zeszy­tu kon­tak­tów.
 5. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie mogą być wezwa­ni do szko­ły w celu wyja­śnie­nia nie­obec­no­ści dziec­ka.
 6. Jeże­li uczeń chce się zwol­nić z lek­cji, powi­nien przy­nie­ść od rodzi­ca infor­ma­cję w (dzien­nicz­ku – wykre­ślić) zeszy­cie kon­tak­tów potwier­dza­ją­cą ten fakt.
 7. Wszy­scy nauczy­cie­le mają obo­wią­zek odno­to­wać w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym nie­obec­no­ść ucznia na pro­wa­dzo­nej przez sie­bie lek­cji (sta­wia­jąc w odpo­wied­niej rubry­ce pozio­mą kre­skę – wykre­ślić). W przy­pad­ku, gdy uczeń jest nie­obec­ny na zaję­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch, a uczest­ni­czy w inny­ch zaję­cia­ch prze­wi­dzia­ny­ch w dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej szko­ły w rubry­ce sta­wia się liter­ki „ns”. W przy­pad­ku spóź­nie­nia się na lek­cje w odpo­wied­niej rubry­ce sta­wia się lite­rę „s”, a spóź­nie­nia uspra­wie­dli­wio­ne ozna­cza się „su”.
 8. Każ­dy nauczy­ciel kon­tro­lu­je nie­obec­no­ści uczniów i w przy­pad­ku czę­sto powta­rza­ją­cej się absen­cji ucznia na swo­im przed­mio­cie odno­to­wu­je to w dzien­ni­ku na stro­nie z uwa­ga­mi.
 9. W uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch wycho­waw­ca ma pra­wo uspra­wie­dli­wić nie­obec­no­ść ucznia na lek­cja­ch.
 10. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia przez ucznia 40 godz. nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nej w mie­sią­cu, wycho­waw­ca w poło­wie następ­ne­go mie­sią­ca wysy­ła list pole­co­ny do rodzi­ców /prawnych opie­ku­nów wyra­ża­ją­cy nie­po­kój i obli­gu­ją­cy rodziców/prawnych opie­ku­nów do kon­tak­tu ze szko­łą na wezwa­nie. Wg wzo­ru dru­ku znaj­du­ją­ce­go się u peda­go­ga szkol­ne­go.
 11. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia przez ucznia 50% nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nej w cią­gu mie­sią­ca oraz bra­ku współ­pra­cy rodzi­ca z wycho­waw­cą, rodzic otrzy­mu­je prze­sła­ne listem pole­co­nym upo­mnie­nie dyrek­to­ra szko­ły zawie­ra­ją­ce stwier­dze­nie, że dziec­ko nie reali­zu­je obo­wiąz­ku szkol­ne­go, wezwa­nie do posy­ła­nia dziec­ka do szko­ły z wyzna­cze­niem ter­mi­nu oraz infor­ma­cję, że nie­speł­nie­nie tego obo­wiąz­ku jest zagro­żo­ne postę­po­wa­niem egze­ku­cyj­nym. Przy­go­to­wa­nie listu – wg wzo­ru dru­ku znaj­du­ją­ce­go się u peda­go­ga szkol­ne­go – nale­ży do wycho­waw­cy.
 12. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia przez ucznia 100 godz. nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nej od począt­ku seme­stru, wycho­waw­ca kla­sy — wg wzo­rów dru­ków znaj­du­ją­cy­ch się u peda­go­ga szkol­ne­go – przy­go­to­wu­je listy do: Urzę­du Mia­sta, Sądu Rejo­no­we­go i do rodzi­ców /prawnych opie­ku­nów. Listy te pod­pi­su­je dyrek­tor szko­ły.
 13. W sytu­acji, gdy uczeń w dal­szym cią­gu nie reali­zu­je obo­wiąz­ku szkol­ne­go, dyrek­tor szko­ły kie­ru­je wnio­sek o wsz­czę­cie egze­ku­cji admi­ni­stra­cyj­nej do Urzę­du Mia­sta. Środ­kiem egze­ku­cji może być grzyw­na.

 

 1. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
 2. Uczeń może nie być kla­sy­fi­ko­wa­ny z jed­ne­go, kil­ku lub wszyst­ki­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, jeże­li brak jest pod­staw do usta­le­nia śród­rocz­nej lub rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z powo­du nie­obec­no­ści ucznia na obo­wiąz­ko­wy­ch zaję­cia­ch edu­ka­cyj­ny­ch, prze­kra­cza­ją­cej poło­wę cza­su prze­zna­czo­ne­go na te zaję­cia w szkol­nym pla­nie naucza­nia.
 1. Uczeń nie­kla­sy­fi­ko­wa­ny z powo­du nie­obec­no­ści uspra­wie­dli­wio­nej może zda­wać egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny na peł­ną ska­lę ocen.
 2. Na proś­bę ucznia nie­kla­sy­fi­ko­wa­ne­go z powo­du nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nej lub na wnio­sek jego rodziców/prawnych opie­ku­nów rada peda­go­gicz­na w uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch spo­wo­do­wa­ny­ch zda­rze­nia­mi loso­wy­mi bądź trud­ną sytu­acją rodzin­ną ucznia, może wyra­zić zgo­dę na egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny z jed­ne­go, kil­ku lub wszyst­ki­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch.
 3. Uczeń nie­kla­sy­fi­ko­wa­ny z powo­du nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nej może zda­wać egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny naj­wy­żej z trzech przed­mio­tów. (wykre­ślić)
 4. Uczeń nie­kla­sy­fi­ko­wa­ny z powo­du nie­obec­no­ści nie­uspra­wie­dli­wio­nej może zda­wać egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny zgod­nie z wyma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi na oce­nę dopusz­cza­ją­cą.
 5. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny zda­je rów­nież uczeń reali­zu­ją­cy indy­wi­du­al­ny tok lub pro­gram nauki lub reali­zu­ją­cy obo­wią­zek nauki poza szko­łą.
 6. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny może zda­wać tak­że uczeń prze­cho­dzą­cy ze szko­ły jed­ne­go typu do inne­go.
 7. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny prze­pro­wa­dza komi­sja powo­ła­na przez dyrek­to­ra i ma on for­mę pisem­ną i ust­ną.
 8. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny prze­pro­wa­dza­ny dla ucznia reali­zu­ją­ce­go obo­wią­zek nauki poza szko­łą nie obej­mu­je nastę­pu­ją­cy­ch obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch: zaję­cia tech­nicz­ne, pla­sty­ka, muzy­ka, zaję­cia arty­stycz­ne i wycho­wa­nie fizycz­ne oraz dodat­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch.
 9. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny z pla­sty­ki, muzy­ki, zajęć arty­stycz­ny­ch, zajęć tech­nicz­ny­ch, infor­ma­ty­ki i wycho­wa­nia fizycz­ne­go ma for­mę zadań prak­tycz­ny­ch.
 10. Ter­min egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go uzgad­nia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opie­ku­na­mi i prze­pro­wa­dza się nie póź­niej niż w dniu poprze­dza­ją­cym dzień zakoń­cze­nia rocz­ny­ch zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czy­ch.
 11. Egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny prze­pro­wa­dza nauczy­ciel dany­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch jako prze­wod­ni­czą­cy komi­sji, w obec­no­ści wska­za­ne­go przez dyrek­to­ra szko­ły, nauczy­cie­la taki­ch samy­ch lub pokrew­ny­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch.
 12. Egza­min dla ucznia reali­zu­ją­ce­go obo­wią­zek szkol­ny poza szko­łą lub prze­cho­dzą­ce­go z jed­ne­go typu szko­ły do inne­go prze­pro­wa­dza komi­sja:
 13. a) dyrek­tor szko­ły albo inny nauczy­ciel (zaj­mu­ją­cy kie­row­ni­cze sta­no­wi­sko – wykre­ślić) wyzna­czo­ny przez dyrek­to­ra jako prze­wod­ni­czą­cy komi­sji,
 14. b) nauczy­ciel lub nauczy­cie­le obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, z któ­ry­ch jest prze­pro­wa­dza­ny egza­min. (okre­ślo­ny­ch w szkol­nym pla­nie naucza­nia dla odpo­wied­niej kla­sy – wykre­ślić)
 15. W przy­pad­ku, gdy nie jest moż­li­we powo­ła­nie nauczy­cie­la dane­go języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go w skład komi­sji prze­pro­wa­dza­ją­cej egza­min kla­sy­fi­ka­cyj­ny dla ucznia prze­cho­dzą­ce­go ze szko­ły jed­ne­go typu do inne­go, któ­ry kon­ty­nu­uje we wła­snym zakre­sie naukę języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go jako przed­mio­tu obo­wiąz­ko­we­go lub uczęsz­cza do oddzia­łu w innej szko­le na zaję­cia z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go, dyrek­tor szko­ły powo­łu­je w skład komi­sji nauczy­cie­la dane­go języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go zatrud­nio­ne­go w innej szko­le, w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem tej szko­ły.
 16. Prze­wod­ni­czą­cy komi­sji, o któ­ry­ch mowa w p.11, usta­la z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opie­ku­na­mi licz­bę zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, z któ­ry­ch uczeń może przy­stą­pić do egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go w cią­gu jed­ne­go dnia.
 17. W cza­sie egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go mogą być obec­ni – w cha­rak­te­rze obser­wa­to­rów – rodzice/prawni opie­ku­no­wie ucznia.
 18. Z prze­pro­wa­dzo­ne­go egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go spo­rzą­dza się pro­to­kół zawie­ra­ją­cy:
 19. a) nazwę zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, z któ­ry­ch prze­pro­wa­dza­ny był egza­min,
 20. b) imio­na i nazwi­ska nauczy­cie­li wcho­dzą­cy­ch w skład komi­sji,
 21. c) ter­min egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go
 22. d) imię i nazwi­sko ucznia,
 23. e) zada­nia egza­mi­na­cyj­ne,
 24. f) (wynik egza­mi­nu oraz uzy­ska­ne oce­ny – wykre­ślić) usta­lo­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną.
 25. Do pro­to­ko­łu załą­cza się pisem­ne pra­ce ucznia oraz zwię­złą infor­ma­cję o ust­ny­ch odpo­wie­dzia­ch i zwię­złą infor­ma­cję o wyko­na­niu przez ucznia zada­nia prak­tycz­ne­go.
 26. Pro­to­kół sta­no­wi załącz­nik do arku­sza ocen ucznia
 27. Uczeń, któ­ry z przy­czyn uspra­wie­dli­wio­ny­ch nie przy­stą­pił do egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, może do nie­go przy­stą­pić w dodat­ko­wym ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez dyrek­to­ra szko­ły.
 28. W przy­pad­ku nie­kla­sy­fi­ko­wa­nia ucznia z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, w doku­men­ta­cji prze­bie­gu naucza­nia zamia­st oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej wpi­su­je się nie­kla­sy­fi­ko­wa­ny lub nie­kla­sy­fi­ko­wa­na.
 29. Oce­na usta­lo­na w wyni­ku egza­mi­nu kla­sy­fi­ka­cyj­ne­go jest osta­tecz­na, z zastrze­że­niem p. V.

 

 1. ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
 2. Uczeń lub jego rodzi­ce (praw­ni opie­ku­no­wie) mogą zgło­sić zastrze­że­nia do dyrek­to­ra szko­ły, jeże­li uzna­ją, że rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch lub rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na zacho­wa­nia zosta­ła usta­lo­na nie­zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa doty­czą­cy­mi try­bu usta­la­nia tej oce­ny. Zastrze­że­nia mogą być zgła­sza­ne od dnia usta­le­nia tej oce­ny, nie póź­niej jed­nak niż w cią­gu (7 – skre­ślić) 2 dni od dnia zakoń­cze­nia zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czy­ch.
 3. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch lub zacho­wa­nia zosta­ła usta­lo­na nie­zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa doty­czą­cy­mi try­bu usta­la­nia tej oce­ny, dyrek­tor szko­ły powo­łu­je komi­sję, któ­ra:
 4. a) w przy­pad­ku usta­le­nia rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch – prze­pro­wa­dza pisem­ny i ust­ny spraw­dzian wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści ucznia, oraz usta­la rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną z dany­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch,
 5. b) w przy­pad­ku usta­le­nia rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia – usta­la rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną zacho­wa­nia w dro­dze gło­so­wa­nia zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów; w przy­pad­ku rów­nej licz­by gło­sów decy­du­je głos prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji.
 6. Ter­min spraw­dzia­nu wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, o któ­rym mowa w p. 2.a uzgad­nia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opie­ku­na­mi i prze­pro­wa­dza w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż  5 dni od zło­że­nia uza­sad­nio­ny­ch zastrze­żeń.
 7. W skład komi­sji wcho­dzą:
 8. a) w przy­pad­ku usta­le­nia rocz­nej (seme­stral­nej – wykre­ślić) oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch: dyrek­tor (wice­dy­rek­tor) szko­ły albo nauczy­ciel wyzna­czo­ny przez dyrek­to­ra – jako prze­wod­ni­czą­cy komi­sji, nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy dane zaję­cia edu­ka­cyj­ne, nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy takie same lub pokrew­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne.

(dwó­ch nauczy­cie­li z danej lub innej szko­ły tego same­go typu, pro­wa­dzą­cy takie same zaję­cia edu­ka­cyj­ne – wykre­ślić)

 1. b) w przy­pad­ku usta­le­nia rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej zacho­wa­nia: dyrek­tor (wice­dy­rek­tor) szko­ły albo nauczy­ciel wyzna­czo­ny przez dyrek­to­ra – jako prze­wod­ni­czą­cy komi­sji, wycho­waw­ca oddzia­łu, wska­za­ny przez dyrek­to­ra nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy zaję­cia edu­ka­cyj­ne w danym oddzia­le, peda­gog, psy­cho­log, przed­sta­wi­ciel samo­rzą­du uczniow­skie­go, przed­sta­wi­ciel rady rodzi­ców.
 2. Nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy zaję­cia edu­ka­cyj­ne, o któ­rym mowa w p. 4a, może być zwol­nio­ny z udzia­łu w pra­cy komi­sji na wła­sną proś­bę lub w inny­ch, w szcze­gól­nie uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch. W takim przy­pad­ku dyrek­tor szko­ły powo­łu­je inne­go nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go takie same zaję­cia edu­ka­cyj­ne, z tym, że powo­ła­nie nauczy­cie­la zatrud­nio­ne­go w innej szko­le, nastę­pu­je w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem tej szko­ły.
 3. Usta­lo­na przez komi­sję rocz­na (seme­stral­na – wykre­ślić) oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch oraz rocz­na oce­na kla­sy­fi­ka­cyj­na zacho­wa­nia nie może być niż­sza od usta­lo­nej wcze­śniej oce­ny.
 4. Oce­na usta­lo­na przez komi­sję jest osta­tecz­na. W przy­pad­ku, gdy uczeń otrzy­mał nie­do­sta­tecz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, ma pra­wo do zda­wa­nia egza­mi­nu popraw­ko­we­go.
 5. Z prac komi­sji, o któ­rej mowa w p. 4a, spo­rzą­dza się pro­to­kół, któ­ry pod­pi­su­ją wszyst­kie oso­by wcho­dzą­ce w skład komi­sji. Pro­to­kół zawie­ra: nazwę zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, z któ­ry­ch był prze­pro­wa­dza­ny spraw­dzian, imio­na i nazwi­ska osób wcho­dzą­cy­ch w skład komi­sji, ter­min prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nu wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, imię i nazwi­sko ucznia, zada­nia spraw­dza­ją­ce, usta­lo­na oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną. Do pro­to­ko­łu dołą­cza się pisem­ne pra­ce ucznia oraz zwię­złą infor­ma­cję o jego ust­ny­ch odpo­wie­dzia­ch i zwię­złą infor­ma­cję o wyko­na­niu przez ucznia zada­nia prak­tycz­ne­go. Pro­to­kół sta­no­wi załącz­nik do arku­sza ocen ucznia.
 6. Z prac komi­sji, o któ­rej mowa w p. 4b, spo­rzą­dza się pro­to­kół zawie­ra­ją­cy: imio­na i nazwi­ska osób wcho­dzą­cy­ch w skład komi­sji, ter­min posie­dze­nia komi­sji, imię i nazwi­sko ucznia, wynik gło­so­wa­nia, usta­lo­na oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­na zacho­wa­nia z uza­sad­nie­niem. Pro­to­kół sta­no­wi załącz­nik do arku­sza ocen ucznia.
 7. Uczeń, któ­ry z przy­czyn uspra­wie­dli­wio­ny­ch nie przy­stą­pił do spraw­dzia­nu wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, o któ­rym mowa w p. 2a w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, może przy­stą­pić do nie­go w dodat­ko­wym ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez dyrek­to­ra szko­ły.
 8. Prze­pi­sy powyż­sze sto­su­je się odpo­wied­nio w przy­pad­ku rocz­nej oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­nej z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch uzy­ska­nej w wyni­ku egza­mi­nu popraw­ko­we­go, z tym, że ter­min do zgło­sze­nia zastrze­żeń wyno­si 5 dni od dnia prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu popraw­ko­we­go. W tym przy­pad­ku oce­na usta­lo­na przez komi­sję jest osta­tecz­na

 

 1. PROMOCJA

1.Uczeń otrzy­mu­je pro­mo­cję do kla­sy pro­gra­mo­wo wyż­szej, jeże­li ze wszyst­ki­ch obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, okre­ślo­ny­ch w szkol­nym pla­nie naucza­nia, uzy­skał rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne wyż­sze od oce­ny nie­do­sta­tecz­nej.

 1. Uczeń, któ­ry w wyni­ku kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej uzy­skał z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch śred­nią ocen co naj­mniej 4,75 oraz co naj­mniej bar­dzo dobrą oce­nę zacho­wa­nia, otrzy­mu­je pro­mo­cję do kla­sy pro­gra­mo­wo wyż­szej z wyróż­nie­niem.
 2. Lau­re­aci kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch o zasię­gu woje­wódz­kim i ponadwo­je­wódz­kim oraz lau­re­aci i fina­li­ści olim­piad przed­mio­to­wy­ch otrzy­mu­ją z dany­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch celu­ją­cą rocz­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną. Uczeń, któ­ry tytuł lau­re­ata kon­kur­su przed­mio­to­we­go o zasię­gu woje­wódz­kim bądź ponadwo­je­wódz­kim bądź lau­re­ata lub fina­li­sty olim­pia­dy przed­mio­to­wej uzy­skał po usta­le­niu oce­ny rocz­nej z zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, otrzy­mu­je z tych zajęć edu­ka­cyj­ny­ch celu­ją­cą koń­co­wą oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną.
 3. Rada peda­go­gicz­na może pod­jąć uchwa­łę o nie­pro­mo­wa­niu do kla­sy pro­gra­mo­wo wyż­szej lub nie­ukoń­cze­niu szko­ły przez ucznia, któ­re­mu co naj­mniej dwa razy z rzę­du usta­lo­no nagan­ną oce­nę rocz­ną kla­sy­fi­ka­cyj­ną zacho­wa­nia.
 4. Uczeń, któ­ry nie otrzy­mał pro­mo­cji do kla­sy pro­gra­mo­wo wyż­szej, powta­rza kla­sę.

 

VII. EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1. Uczeń, któ­ry w wyni­ku kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej uzy­skał oce­nę nie­do­sta­tecz­ną z jed­ny­ch albo dwó­ch obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, może zda­wać egza­min popraw­ko­wy.
 2. Egza­min popraw­ko­wy skła­da się z czę­ści pisem­nej i ust­nej, z wyjąt­kiem z egza­mi­nu z pla­sty­ki, muzy­ki, zajęć arty­stycz­ny­ch, infor­ma­ty­ki, zajęć tech­nicz­ny­ch oraz wycho­wa­nia fizycz­ne­go, z któ­ry­ch egza­min ma przede wszyst­kim for­mę zadań prak­tycz­ny­ch.
 3. Ter­min egza­mi­nu popraw­ko­we­go wyzna­cza dyrek­tor szko­ły do dnia zakoń­cze­nia rocz­ny­ch zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czy­ch. Egza­min popraw­ko­wy prze­pro­wa­dza się w ostat­nim tygo­dniu ferii let­ni­ch.
 4. Egza­min popraw­ko­wy prze­pro­wa­dza komi­sja wyzna­czo­na przez dyrek­to­ra szko­ły: W skład komi­sji wcho­dzą:
 5. a) dyrek­tor lub wice­dy­rek­tor lub nauczy­ciel powo­ła­ny przez dyrek­to­ra jako prze­wod­ni­czą­cy komi­sji,
 6. b) nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy dane zaję­cia edu­ka­cyj­ne jako egza­mi­nu­ją­cy,
 7. c) nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy takie same lub pokrew­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne jako czło­nek
 8. Nauczy­ciel pro­wa­dzą­cy dane zaję­cia edu­ka­cyj­ne na wła­sną proś­bę lub w inny­ch, szcze­gól­nie uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch może być zwol­nio­ny z udzia­łu w pra­cy komi­sji. W takim przy­pad­ku dyrek­tor szko­ły powo­łu­je jako oso­bę egza­mi­nu­ją­cą inne­go nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go takie same zaję­cia edu­ka­cyj­ne, z tym, że powo­ła­nie nauczy­cie­la zatrud­nio­ne­go w innej szko­le nastę­pu­je w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem tej szko­ły.
 9. Z prze­pro­wa­dzo­ne­go egza­mi­nu popraw­ko­we­go spo­rzą­dza się pro­to­kół zawie­ra­ją­cy:
 10. a) nazwę zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, z któ­ry­ch prze­pro­wa­dzo­no egza­min,
 11. b) skład komi­sji,
 12. c) ter­min egza­mi­nu popraw­ko­we­go,
 13. d) imię i nazwi­sko ucznia,
 14. e) pyta­nia egza­mi­na­cyj­ne,
 15. f) (wynik egza­mi­nu popraw­ko­we­go oraz oce­nę z tego egza­mi­nu – wykre­ślić) usta­lo­ną oce­nę kla­sy­fi­ka­cyj­ną.
 16. Do pro­to­ko­łu dołą­cza się pisem­ne pra­ce ucznia i zwię­złą infor­ma­cję o ust­ny­ch odpo­wie­dzia­ch ucznia oraz zwię­złą infor­ma­cję o wyko­na­niu zada­nia prak­tycz­ne­go. Pro­to­kół sta­no­wi załącz­nik do arku­sza ocen ucznia.
 17. Uczeń, któ­ry z przy­czyn uspra­wie­dli­wio­ny­ch nie przy­stą­pił do egza­mi­nu popraw­ko­we­go w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, może przy­stą­pić do nie­go w dodat­ko­wym ter­mi­nie, wyzna­czo­nym przez dyrek­to­ra szko­ły, nie póź­niej niż do koń­ca wrze­śnia.
 18. Ucznia przy­stę­pu­ją­ce­go do egza­mi­nu popraw­ko­we­go obo­wią­zu­je wie­dza i umie­jęt­no­ści zgod­ne z wyma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi na oce­nę dopusz­cza­ją­cą.
 19. Uczeń zda­je egza­min popraw­ko­wy, jeśli wyko­nał mini­mum 80% zadań prze­wi­dzia­ny­ch zgod­nie z wyma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi na oce­nę dopusz­cza­ją­cą.
 20. Uczeń, któ­ry nie zdał egza­mi­nu popraw­ko­we­go, nie otrzy­mu­je pro­mo­cji i powta­rza kla­sę.
 21. Rada peda­go­gicz­na może jeden raz w cią­gu dane­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go pro­mo­wać do kla­sy pro­gra­mo­wo wyżej ucznia, któ­ry nie zdał egza­mi­nu popraw­ko­we­go z jed­ny­ch obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, pod warun­kiem, że te obo­wiąz­ko­we zaję­cia edu­ka­cyj­ne są, zgod­ne ze szkol­nym pla­nem naucza­nia, reali­zo­wa­ne w kla­sie pro­gra­mo­wo wyż­szej. Podej­mu­jąc decy­zję, rada peda­go­gicz­na jest zobo­wią­za­na uwzględ­nić moż­li­wo­ści edu­ka­cyj­ne ucznia, fre­kwen­cję na zaję­cia­ch i powo­dy nie­obec­no­ści, sytu­ację domową/losową ucznia, ewen­tu­al­ne zabu­rze­nia natu­ry emo­cjo­nal­nej.

 

VIII. PROJEKT EDUKACYJNY

 1. Ucznio­wie gim­na­zjum bio­rą udział w reali­za­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go.
 2. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny jest zespo­ło­wym, pla­no­wym dzia­ła­niem uczniów, mają­cym na celu roz­wią­za­nie kon­kret­ne­go pro­ble­mu, z zasto­so­wa­niem róż­no­rod­ny­ch metod.
 3. Zakres tema­tycz­ny pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go może doty­czyć wybra­ny­ch tre­ści naucza­nia okre­ślo­ny­ch w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go lub wykra­czać poza te tre­ści.
 4. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny jest reali­zo­wa­ny przez zespół uczniów pod opie­ką nauczy­cie­la i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:
 5. wybra­nie tema­tu pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go,
 6. okre­śle­nie celów pro­jek­tu i zapla­no­wa­nie eta­pów jego reali­za­cji,
 7. wyko­na­nie zapla­no­wa­ny­ch dzia­łań,
 8. publicz­ne przed­sta­wie­nie rezul­ta­tów pro­jek­tu,
 9. pod­su­mo­wa­nie pra­cy uczniów nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym.
 10. Szcze­gó­ło­we warun­ki reali­za­cji pro­jek­tu okre­śla dyrek­tor gim­na­zjum (w poro­zu­mie­niu – wykre­ślić) po zasię­gnię­ciu opi­nii rady peda­go­gicz­ną. Zawie­ra­ją one: zada­nia nauczy­cie­la – opie­ku­na gru­py pro­jek­to­wej, czas reali­za­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go, ter­min oraz spo­sób pre­zen­ta­cji przez uczniów rezul­ta­tów pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go, spo­sób pod­su­mo­wa­nia pra­cy uczniów nad pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym, inne ele­men­ty istot­ne dla pra­wi­dło­wej reali­za­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Okre­śla je załącz­nik do wso.
 11. Kry­te­ria oce­nia­nia zacho­wa­nia ucznia zawar­te w oce­nia­niu wewnątrz­sz­kol­nym uwzględ­nia­ją udział ucznia w reali­za­cji pro­jek­tu w tym roku szkol­nym, w któ­rym uczeń brał udział w reali­za­cji pro­jek­tu.
 12. Wycho­waw­ca kla­sy na począt­ku roku szkol­ne­go, w któ­rym ucznio­wie będą reali­zo­wać pro­jekt, infor­mu­je uczniów i ich rodziców/prawnych opie­ku­nów o warun­ka­ch reali­za­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go.
 13. Infor­ma­cje o udzia­le ucznia w reali­za­cji pro­jek­tu oraz temat pro­jek­tu wpi­su­je się na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum.
 14. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch unie­moż­li­wia­ją­cy­ch udział w reali­za­cji pro­jek­tu, dyrek­tor gim­na­zjum może zwol­nić ucznia z reali­za­cji pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go.
 15. W powyż­szym przy­pad­ku na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum wpi­su­je się „zwol­nio­ny” albo „zwol­nio­na”.

 

 1. UKOŃCZENIE SZKOŁY
 2. Uczeń koń­czy gim­na­zjum jeśli:
 3. a) w wyni­ku kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej, na któ­rą skła­da­ją się rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch uzy­ska­ne w kla­sie pro­gra­mo­wo naj­wyż­szej oraz rocz­ne oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch, któ­ry­ch reali­za­cja zakoń­czy­ła się w kla­sa­ch pro­gra­mo­wo niż­szy­ch uzy­skał oce­ny kla­sy­fi­ka­cyj­ne wyż­sze od oce­ny nie­do­sta­tecz­nej  z zastrze­że­niem p. VI podp .4.
 4. b) przy­stą­pił do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go z zastrze­że­niem IX , podp. 16, 17.
 5. Uczeń koń­czy gim­na­zjum z wyróż­nie­niem, jeśli w wyni­ku kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej uzy­skał z obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch śred­nią ocen co naj­mniej 4,75 oraz co naj­mniej bar­dzo dobrą oce­nę zacho­wa­nia.

 

IX    EGZAMIN GIMNAZJALNY

 1. W kla­sie III gim­na­zjum jest prze­pro­wa­dza­ny egza­min, obej­mu­ją­cy wyma­ga­nia usta­lo­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go:
 2. a) w czę­ści pierw­szej – huma­ni­stycz­nej – wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści z zakre­su języ­ka pol­skie­go oraz z zakre­su histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie,
 3. b) w czę­ści dru­giej – mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­czej – wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści z zakre­su mate­ma­ty­ki oraz z zakre­su przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch: bio­lo­gii, geo­gra­fii, fizy­ki i che­mii,
 4. c) w czę­ści trze­ciej – wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści z zakre­su języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym.
 5. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie ucznia skła­da­ją dyrek­to­ro­wi szko­ły do dnia 20 wrze­śnia roku szkol­ne­go, w któ­rym odby­wa się egza­min, pisem­ną dekla­ra­cję wska­zu­ją­cą język obcy nowo­żyt­ny, z któ­re­go uczeń będzie zda­wał czę­ść trze­cią egza­mi­nu.
 6. Rodzice/prawni opie­ku­no­wie ucznia mogą zło­żyć dyrek­to­ro­wi szko­ły, nie póź­niej niż na 3 mie­sią­ce przed ter­mi­nem egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, pisem­ną infor­ma­cję o:
 7. a) zmia­nie języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go wska­za­ne­go w dekla­ra­cji do dnia 20 wrze­śnia dane­go roku szkol­ne­go,
 8. b) rezy­gna­cji z przy­stą­pie­nia do czę­ści trze­ciej egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym, w przy­pad­ku, gdy uczeń zda­je go nie­obo­wiąz­ko­wo,
 9. c) w przy­pad­ku nie­zło­że­nia rezy­gna­cji, o któ­rej mowa w ppkt b, i nie­przy­stą­pie­nia do czę­ści trze­ciej egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym, ucznio­wi w zaświad­cze­niu o szcze­gó­ło­wy­ch wyni­ka­ch egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go z czę­ści trze­ciej tego egza­mi­nu na pozio­mie roz­sze­rzo­nym wpi­su­je się wynik „0%”.
 10. Do trze­ciej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go uczeń przy­stę­pu­je z zakre­su tego języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go, któ­re­go uczy się w szko­le jako obo­wiąz­ko­we­go.
 11. Ucznio­wie, któ­rzy w gim­na­zjum kon­ty­nu­owa­li naukę języ­ka obce­go po szko­le pod­sta­wo­wej, są obo­wią­za­ni przy­stą­pić dodat­ko­wo do czę­ści trze­ciej egza­mi­nu na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.
 12. Do egza­mi­nu z języ­ka obce­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym mogą rów­nież przy­stą­pić pozo­sta­li ucznio­wie, któ­rzy roz­po­czę­li w gim­na­zjum naukę języ­ka obce­go od pod­staw.
 13. Egza­min gim­na­zjal­ny prze­pro­wa­dza się w ter­mi­nie głów­nym w kwiet­niu oraz w ter­mi­nie dodat­ko­wym w czerw­cu, w ter­mi­nie usta­lo­nym przez dyrek­to­ra Cen­tral­nej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej.
 14. Ucznio­wie ze spe­cy­ficz­ny­mi trud­no­ścia­mi w ucze­niu się mogą przy­stą­pić do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w warun­ka­ch i for­mie dosto­so­wa­ny­ch do indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb psy­cho­fi­zycz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch ucznia, na pod­sta­wie opi­nii publicz­nej bądź nie­pu­blicz­nej porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, albo porad­ni spe­cja­li­stycz­nej zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi ogło­szo­ny­mi przez dyrek­to­ra CKE.
 15. Ucznio­wie posia­da­ją­cy­ch orze­cze­nie o potrze­bie indy­wi­du­al­ne­go naucza­nia mogą przy­stą­pić do egza­mi­nu w warun­ka­ch i for­mie dosto­so­wa­ny­ch do indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb psy­cho­fi­zycz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch ucznia na pod­sta­wie tego orze­cze­nia zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi ogło­szo­ny­mi przez dyrek­to­ra CKE.
 16. Opi­nia, o któ­rej mowa w p. 8, powin­na być wyda­na przez porad­nię psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną, w tym porad­nie spe­cja­li­stycz­ną, nie póź­niej niż do koń­ca wrze­śnia roku szkol­ne­go, w któ­rym jest prze­pro­wa­dza­ny egza­min.
 17. Opi­nia ta musi być wysta­wio­na nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu szko­ły pod­sta­wo­wej.
 18. Opi­nię tę, rodzice/prawni opie­ku­no­wie ucznia przed­kła­da­ją dyrek­to­ro­wi szko­ły do 15 paź­dzier­ni­ka roku szkol­ne­go, w któ­rym jest prze­pro­wa­dza­ny egza­min gim­na­zjal­ny.
 19. Ucznio­wie cho­rzy lub nie­spraw­ni cza­so­wo, na pod­sta­wie zaświad­cze­nia o sta­nie zdro­wia wyda­ne­go przez leka­rza mogą przy­stą­pić do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w warun­ka­ch i for­mie odpo­wied­ni­ch ze wzglę­du na ich stan zdro­wia.
 20. Ucznio­wie, któ­rzy w roku szkol­nym, w któ­rym przy­stę­pu­ją do egza­mi­nu, byli obję­ci pomo­cą psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną w szko­le ze wzglę­du na trud­no­ści adap­ta­cyj­ne zwią­za­ne z wcze­śniej­szym kształ­ce­niem za gra­ni­cą, zabu­rze­nia kon­cen­tra­cji języ­ko­wej lub sytu­ację kry­zy­so­wą lub trau­ma­tycz­ną, mogą przy­stą­pić do egza­mi­nu w warun­ka­ch dosto­so­wa­ny­ch do jego indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb edu­ka­cyj­ny­ch i moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­ny­ch na pod­sta­wie pozy­tyw­nej opi­nii rady peda­go­gicz­nej.
 21. Opi­nia, o któ­rej mowa w punk­cie 14 jest wyda­wa­na na wnio­sek nauczy­cie­la lub spe­cja­li­sty wyko­nu­ją­ce­go w szko­le zada­nia z zakre­su pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, pro­wa­dzą­cy­ch zaję­cia z uczniem, i po uzy­ska­niu zgo­dy rodziców/prawnych opie­ku­nów lub na wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów.
 22. Ucznio­wie z upo­śle­dze­niem w stop­niu lek­kim, posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, któ­rzy w gim­na­zjum kon­ty­nu­owa­li naukę języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pod­bu­do­wie II eta­pu edu­ka­cyj­ne­go, są zwol­nie­ni z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do trze­ciej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Mogą jed­nak przy­stą­pić do tego egza­mi­nu na pozio­mie roz­sze­rzo­nym na wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów.
 23. Ucznio­wie ze sprzę­żo­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, któ­rzy nie roku­ją kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le ponad­gim­na­zjal­nej mogą być zwol­nie­ni przez dyrek­to­ra okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go na wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów) pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez dyrek­to­ra szko­ły.
 24. Lau­re­aci i fina­li­ści kon­kur­sów przed­mio­to­wy­ch o zasię­gu woje­wódz­kim lub ponadwo­je­wódz­kim z zakre­su jed­ne­go z gru­py przed­mio­tów obję­ty­ch egza­mi­nem gim­na­zjal­nym są zwol­nie­ni z dane­go zakre­su odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, a w przy­pad­ku języ­ka nowo­żyt­ne­go – z trze­ciej czę­ści egza­mi­nu na pod­sta­wie zaświad­cze­nia stwier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie tytu­łu lau­re­ata lub fina­li­sty. Zaświad­cze­nie przed­kła­da się prze­wod­ni­czą­ce­mu szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go.
 25. Zwol­nie­nie, o któ­rym mowa w pkt. 18 jest rów­no­znacz­ne z uzy­ska­niem naj­wyż­sze­go wyni­ku z egza­mi­nu. Zwol­nie­nie z czę­ści trze­ciej egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go jest rów­no­znacz­ne z uzy­ska­niem z tej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go naj­wyż­sze­go wyni­ku na pozio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym.
 26. W przy­pad­ku gdy uczeń uzy­skał tytuł lau­re­ata lub fina­li­sty z inne­go języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go niż ten, któ­ry dekla­ro­wał w czę­ści trze­ciej egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, dyrek­tor szko­ły na wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów ucznia, zło­żo­ny nie póź­niej niż na 2 tygo­dnie przed ter­mi­nem egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, infor­mu­je komi­sję okrę­go­wą o zmia­nie języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go, jeże­li uczeń uczy się tego języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go w szko­le jako przed­mio­tu obo­wiąz­ko­we­go.
 27. Za orga­ni­za­cję i prze­bieg egza­mi­nu w szko­le odpo­wia­da prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go, któ­rym jest dyrek­tor szko­ły.
 28. Prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go nie póź­niej niż na dwa mie­sią­ce przed ter­mi­nem egza­mi­nu może powo­łać zastęp­cę prze­wod­ni­czą­ce­go szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go spo­śród nauczy­cie­li uczą­cy­ch w szko­le.
 29. Prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go:
 30. a) przy­go­to­wu­je listę uczniów przy­stę­pu­ją­cy­ch do egza­mi­nu; listę prze­wod­ni­czą­cy prze­sy­ła pocz­tą elek­tro­nicz­na dyrek­to­ro­wi komi­sji okrę­go­wej w ter­mi­nie usta­lo­nym przez dyrek­to­ra komi­sji okrę­go­wej,
 31. b) nad­zo­ru­je przy­go­to­wa­nie sal zgod­nie z prze­pi­sa­mi bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy,
 32. c) powo­łu­je pozo­sta­ły­ch człon­ków szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go nie póź­niej niż na mie­siąc przed ter­mi­nem egza­mi­nu,
 33. d) powo­łu­je zespo­ły nad­zo­ru­ją­ce prze­bieg egza­mi­nu,
 34. e) infor­mu­je uczniów o warun­ka­ch prze­bie­gu egza­mi­nu – przed roz­po­czę­ciem egza­mi­nu,
 35. f) prze­dłu­ża czas trwa­nia egza­mi­nu dla uczniów, któ­rzy przy­stę­pu­ją do egza­mi­nu w warun­ka­ch dosto­so­wa­ny­ch do indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb psy­cho­fi­zycz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch ucznia,
 36. g) spo­rzą­dza wykaz uczniów, któ­rzy nie przy­stą­pi­li do egza­mi­nu albo go prze­rwa­li, oraz nie­zwłocz­nie po zakoń­cze­niu egza­mi­nu prze­ka­zu­je ten wykaz dyrek­to­ro­wi komi­sji okrę­go­wej,
 37. h) zabez­pie­cza po zakoń­cze­niu egza­mi­nu zesta­wy zadań i kar­ty odpo­wie­dzi uczniów i nie­zwłocz­nie dostar­cza je do miej­sca wska­za­ne­go przez dyrek­to­ra komi­sji okrę­go­wej,
 38. i) nad­zo­ru­je pra­wi­dło­we zabez­pie­cze­nie pozo­sta­łej doku­men­ta­cji doty­czą­cej przy­go­to­wa­nia i prze­bie­gu egza­mi­nu.
 39. Prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go odbie­ra prze­sył­ki zawie­ra­ją­ce pakie­ty z zesta­wa­mi zadań i kar­ta­mi odpo­wie­dzi i spraw­dza, czy nie zosta­ły one naru­szo­ne; prze­cho­wu­je i zabez­pie­cza wszyst­kie mate­ria­ły nie­zbęd­ne do prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu.
 40. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że prze­sył­ki zosta­ły naru­szo­ne lub nie zawie­ra­ją wszyst­ki­ch mate­ria­łów nie­zbęd­ny­ch do prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu, prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go zawie­sza egza­min lub jego czę­ść i powia­da­mia o tym dyrek­to­ra komi­sji okrę­go­wej. Dyrek­tor komi­sji okrę­go­wej infor­mu­je prze­wod­ni­czą­ce­go o dal­szym postę­po­wa­niu.
 41. Każ­da czę­ść egza­mi­nu jest prze­pro­wa­dza­na inne­go dnia.
 42. Czę­ść pierw­sza egza­mi­nu i czę­ść dru­ga trwa­ją po 150 minut.
 43. Czę­ść trze­cia egza­mi­nu jest zda­wa­na na pozio­mie pod­sta­wo­wym i na pozio­mie roz­sze­rzo­nym i trwa­ją każ­da po 60 minut.
 44. Dla uczniów, któ­rzy przy­stę­pu­ją do egza­mi­nu w warun­ka­ch dosto­so­wa­ny­ch do indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb psy­cho­fi­zycz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch ucznia, czas trwa­nia egza­mi­nu może być prze­dłu­żo­ny. Czas, o jaki może zostać prze­dłu­żo­ny każ­dy zakres albo poziom odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go okre­śla dyrek­tor Cen­tral­nej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej.
 45. Prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go odpo­wia­da za pra­wi­dło­wy prze­bieg egza­mi­nu w danej sali. W skład zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go wcho­dzą:
 46. a) prze­wod­ni­czą­cy – nauczy­ciel zatrud­nio­ny w szko­le, w któ­rej prze­pro­wa­dza­ny jest egza­min
 47. b) (dwó­ch – wykre­ślić) nauczy­ciel (, z któ­ry­ch jeden jest — wykre­ślić) zatrud­nio­ny w innej szko­le.
 48. Jeże­li w sali egza­mi­na­cyj­nej jest wię­cej niż 25 uczniów licz­bę człon­ków zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go zwięk­sza się o jed­ne­go nauczy­cie­la na każ­dy­ch kolej­ny­ch 20 uczniów.
 49. W skład zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go nie może wcho­dzić (wycho­waw­ca zda­ją­cy­ch oraz – wykre­ślić):
 50. a) w czę­ści pierw­szej i dru­giej — nauczy­cie­le przed­mio­tu lub przed­mio­tów, z któ­ry­ch jest prze­pro­wa­dza­ny dany zakres odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go;
 51. b) w czę­ści trze­ciej — nauczy­cie­le języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go, z któ­re­go prze­pro­wa­dza­ny jest egza­min gim­na­zjal­ny.
 52. Przed roz­po­czę­ciem egza­mi­nu prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go spraw­dza, czy pakie­ty zawie­ra­ją­ce zesta­wy zadań i kar­ty odpo­wie­dzi nie zosta­ły naru­szo­ne.
 53. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że pakie­ty zosta­ły naru­szo­ne, prze­wod­ni­czą­cy zawie­sza egza­min i powia­da­mia o tym dyrek­to­ra komi­sji okrę­go­wej. Dyrek­tor Komi­sji Okrę­go­wej infor­mu­je prze­wod­ni­czą­ce­go szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go o dal­szym postę­po­wa­niu.
 54. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że pakie­ty nie zosta­ły naru­szo­ne, prze­wod­ni­czą­cy otwie­ra je w obec­no­ści prze­wod­ni­czą­cy­ch zespo­łów nad­zo­ru­ją­cy­ch oraz przed­sta­wi­cie­li uczniów, a następ­nie prze­ka­zu­je w licz­bie odpo­wia­da­ją­cej licz­bie uczniów w sala­ch.
 55. Człon­ko­wie zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go roz­da­ją zesta­wy zadań i kar­ty odpo­wie­dzi, pole­ca­jąc spraw­dze­nie, czy zestaw zadań i kar­ta odpo­wie­dzi są kom­plet­ne.
 56. Uczeń zgła­sza prze­wod­ni­czą­ce­mu bra­ki w zesta­wie zadań lub kar­cie odpo­wie­dzi i otrzy­mu­je nowy zestaw zadań lub nową kar­tę odpo­wie­dzi.
 57. Infor­ma­cję o wymia­nie prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go zamiesz­cza w pro­to­ko­le. Pro­to­kół czy­tel­nie pod­pi­su­je uczeń, któ­ry zgło­sił bra­ki.
 58. Na zesta­wie zadań i kar­cie odpo­wie­dzi, przed roz­po­czę­ciem egza­mi­nu wpi­su­je się kod ucznia nada­ny przez komi­sję okrę­go­wą oraz numer PESEL, a w przy­pad­ku bra­ku nume­ru PESEL – serię i numer pasz­por­tu lub inne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mo­ść. Ucznio­wie nie pod­pi­su­ją zesta­wów zadań i kart odpo­wie­dzi.
 59. W cza­sie trwa­nia egza­mi­nu każ­dy uczeń pra­cu­je przy osob­nym sto­li­ku. Sto­li­ki są usta­wio­ne w jed­nym kie­run­ku, w odle­gło­ści zapew­nia­ją­cej samo­dziel­no­ść pra­cy ucznia.
 60. W sali, w któ­rej jest prze­pro­wa­dza­ny egza­min, nie moż­na wno­sić urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch.
 61. Egza­min zaczy­na się z chwi­lą zapi­sa­nia w widocz­nym miej­scu przez prze­wod­ni­czą­ce­go cza­su roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia pra­cy.
 62. W cza­sie trwa­nia egza­mi­nu ucznio­wie nie powin­ni opusz­czać sali. W uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go może zezwo­lić ucznio­wi na opusz­cze­nie sali po zapew­nie­niu warun­ków wyklu­cza­ją­cy­ch moż­li­wo­ść kon­tak­to­wa­nia się ucznia z inny­mi oso­ba­mi, z wyjąt­kiem osób udzie­la­ją­cy­ch pomo­cy medycz­nej.
 63. W cza­sie trwa­nia egza­mi­nu w sali mogą prze­by­wać wyłącz­nie ucznio­wie, zespół nad­zo­ru­ją­cy oraz obser­wa­to­rzy zewnętrz­ni.
 64. W cza­sie trwa­nia egza­mi­nu uczniom nie udzie­la się żad­ny­ch wyja­śnień doty­czą­cy­ch zadań, ani ich nie komen­tu­je.
 65. W przy­pad­ku:
 66. a) stwier­dze­nia nie­sa­mo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia zadań przez ucznia, lub
 67. b) wnie­sie­nia lub korzy­sta­nia przez ucznia w sali egza­mi­na­cyj­nej z urzą­dze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, lub
 68. c) zakłó­ca­nia przez ucznia pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w spo­sób utrud­nia­ją­cy pra­cę pozo­sta­łym uczniom –

prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go prze­ry­wa i unie­waż­nia dany zakres albo poziom odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go tego ucznia. Infor­ma­cję o prze­rwa­niu i unie­waż­nie­niu dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go ucznia  zamiesz­cza się w pro­to­ko­le.

 1. W przy­pad­ku stwier­dze­nia pod­czas spraw­dza­nia pra­cy nie­sa­mo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia

zadań zawar­ty­ch w zesta­wie zadań przez ucznia  dyrek­tor Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej, w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem Cen­tral­nej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej, unie­waż­nia dany zakres albo poziom odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go tego ucznia.

 1. W przy­pad­ka­ch, o któ­ry­ch mowa w punk­cie 47 i 46 a uczeń przy­stę­pu­je ponow­nie do dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w dodat­ko­wym ter­mi­nie usta­lo­nym w har­mo­no­gra­mie prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go usta­lo­nym przez dyrek­to­ra CKE.
 2. Wynik egza­mi­nu usta­lo­ny przez komi­sję okrę­go­wą jest osta­tecz­ny.
 3. Uczeń, któ­ry z przy­czyn loso­wy­ch lub zdro­wot­ny­ch nie przy­stą­pił do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go lub dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w usta­lo­nym ter­mi­nie albo prze­rwał dany zakres albo poziom odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, przy­stę­pu­je do egza­mi­nu w dodat­ko­wym ter­mi­nie usta­lo­nym w har­mo­no­gra­mie przez dyrek­to­ra Cen­tral­nej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej.
 4. Uczeń, któ­ry nie przy­stą­pił do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go lub dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu w ter­mi­nie dodat­ko­wym usta­lo­nym w har­mo­no­gra­mie przez dyrek­to­ra Cen­tral­nej komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej, powta­rza ostat­nią kla­sę gim­na­zjum i przy­stę­pu­je do egza­mi­nu w następ­nym roku.
 5. W szcze­gól­ny­ch przy­pad­ka­ch loso­wy­ch lub zdro­wot­ny­ch, unie­moż­li­wia­ją­cy­ch przy­stą­pie­nie do egza­mi­nu lub dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu w dodat­ko­wym ter­mi­nie, usta­lo­nym w har­mo­no­gra­mie prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, dyrek­tor Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej  na udo­ku­men­to­wa­ny wnio­sek dyrek­to­ra szko­ły, może zwol­nić ucznia z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu lub  dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go. Dyrek­tor szko­ły skła­da wnio­sek w poro­zu­mie­niu z rodzicami/prawnymi opie­ku­na­mi ucznia.
 6. Ucznio­wie ze sprzę­żo­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, któ­re z powo­du swo­jej nie­peł­no­spraw­no­ści nie potra­fią samo­dziel­nie pisać lub czy­tać są zwol­nie­ni z trze­ciej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go.
 7. W przy­pad­ku zwol­nie­nia z czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w zaświad­cze­niu o szcze­gó­ło­wy­ch wyni­ka­ch egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go zamia­st wyni­ku egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go z odpo­wied­niej czę­ści  wpi­su­je się odpo­wied­nio „ zwol­nio­ny” lub „ zwol­nio­na”.
 8. Na wnio­sek ucznia lub jego rodziców/prawnych opie­ku­nów spraw­dzo­na i oce­nio­na pra­ca jest udo­stęp­nia­na do wglą­du w miej­scu i w cza­sie wska­za­nym przez dyrek­to­ra komi­sji okrę­go­wej. Pro­ce­du­ry odwo­ław­cze zawie­ra­ją odręb­ne prze­pi­sy.
 9. Wyni­ki egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go są wyra­żo­ne w ska­li pro­cen­to­wej i ska­li cen­ty­lo­wej dla zadań z zakre­su:
 10. Języ­ka pol­skie­go,
 11. Histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie,
 12. Mate­ma­ty­ki,
 13. Przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch: bio­lo­gii, geo­gra­fii, fizy­ki i che­mii,
 14. Języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym,
 15. Języ­ka obce­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym w przy­pad­ku, gdy uczeń do nie­go przy­stą­pił.
 16. Uczeń może, w ter­mi­nie 2 dni od dnia prze­pro­wa­dze­nie dane­go zakre­su albo pozio­mu odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, zgło­sić zastrze­że­nia do dyrek­to­ra komi­sji okrę­go­wej, jeże­li uzna, że w trak­cie egza­mi­nu zosta­ły naru­szo­ne prze­pi­sy doty­czą­ce jego prze­pro­wa­dza­nia.
 17. W razie stwier­dze­nia naru­sze­nia prze­pi­sów doty­czą­cy­ch prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go na sku­tek zastrze­żeń, lub z urzę­du, dyrek­tor Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej, może unie­waż­nić dany zakres albo poziom odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go i zarzą­dzić ich ponow­ne prze­pro­wa­dze­nie, jeże­li to naru­sze­nie mogło wpły­nąć na wynik egza­mi­nu. Unie­waż­nie­nie może nastą­pić w sto­sun­ku do wszyst­ki­ch uczniów w poszcze­gól­ny­ch szko­ła­ch, a tak­że w sto­sun­ku do poszcze­gól­ny­ch uczniów.
 18. Wyni­ki egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w ska­li pro­cen­to­wej usta­la komi­sja okrę­go­wa na pod­sta­wie licz­by punk­tów przy­zna­ny­ch przez egza­mi­na­to­rów. Wyni­ki egza­mi­nu w ska­li cen­ty­lo­wej usta­la Komi­sja Cen­tral­na, na pod­sta­wie wyni­ków usta­lo­ny­ch przez komi­sje okrę­go­we
 19. Wynik egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go nie wpły­wa na ukoń­cze­nie szko­ły.
 20. Wyni­ku egza­mi­nu nie odno­to­wu­je się na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły.
 21. Wyni­ki egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go oraz zaświad­cze­nia o szcze­gó­ło­wy­ch wyni­ka­ch egza­mi­nu dla każ­de­go ucznia, komi­sja okrę­go­wa prze­ka­zu­je do szko­ły nie póź­niej niż na 7 dni przed zakoń­cze­niem zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czy­ch.
 22. Zaświad­cze­nie to dyrek­tor szkol­ny prze­ka­zu­je ucznio­wi lub jego rodzicom/prawnym opie­ku­nom w dniu zakoń­cze­nia szko­ły.
 23. Prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go spo­rzą­dza pro­to­kół prze­bie­gu egza­mi­nu. Pro­to­kół pod­pi­su­je prze­wod­ni­czą­cy szkol­ne­go zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go oraz prze­wod­ni­czą­cy zespo­łów nad­zo­ru­ją­cy­ch. Pro­to­kół prze­ka­zu­je się nie­zwłocz­nie do komi­sji okrę­go­wej. Zakres tre­ści pro­to­ko­łu okre­śla­ją odręb­ne prze­pi­sy.
 24. W celu zapo­zna­nia uczniów z for­mu­łą egza­mi­nu oraz w związ­ku z bada­niem efek­tyw­no­ści kształ­ce­nia prze­pro­wa­dza się testy dia­gno­stycz­ne w kla­sa­ch pierw­szy­ch, dru­gi­ch i trze­ci­ch. Ter­mi­ny i zakres spraw­dza­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści zapi­su­je się w rocz­nym pla­nie pra­cy szko­ły.
 25. Testy dia­gno­stycz­ne są obo­wiąz­ko­we i są oce­nia­ne jako pra­ca kla­so­wa z poszcze­gól­ny­ch przed­mio­tów wcho­dzą­cy­ch w zakres dane­go egza­mi­nu
  1. W kla­sie pierw­szej:
 • z j. pol­skie­go test dia­gno­zu­ją­cy „na wej­ście”
  1. W kla­sie dru­giej:
 • testy dia­gno­stycz­ne z histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz j. pol­skie­go
 • testy dia­gno­stycz­ne z przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch oraz mate­ma­ty­ki
  1. W kla­sie trze­ciej:
 • testy dia­gno­stycz­ne z histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz j. pol­skie­go
 • testy dia­gno­stycz­ne z przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch oraz mate­ma­ty­ki
 • testy dia­gno­stycz­ne z j. obce­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym
 1. W dniu, w któ­rym prze­pro­wa­dza­ny jest test dia­gno­stycz­ny nie odby­wa­ją się pra­ce kla­so­we.