Wewnątrzszkolny System Oceniania

WSO – do druku

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum
(Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia  2015r.)

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425), ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 357/2015).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 843/2015).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 959/2015).

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Ocena uwzględnia udział ucznia w projekcie edukacyjnym.

 

 1. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest:
 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
 2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 2. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ustalenie kryteriów oceny zachowania.
 4. Ocenianie bieżące.
 5. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 7. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
 8. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Sposób informowania uczniów i rodziców. Uzasadnianie oceny i wgląd do prac.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o:
 3. a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 4. b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 5. c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 6. d) warunkach i trybie poprawiania ocen bieżących,
 7. e) powyższe informacje nauczyciele przedmiotu przekazują poprzez odczytanie w/w oraz umieszczenie ich w salach lekcyjnych w widocznym miejscu.
 8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów na godzinach wychowawczych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów na zebraniu klasowym o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Powyższe ustalenia w formie pisemnej znajdują się w dokumentacji szkoły i są dostępne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na życzenie do wglądu.
 9. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 10. bieżące,
 11. klasyfikacyjne – śródroczne, roczne, końcowe.
 12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do e-dziennika.
 13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
 14. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 15. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli, co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy nauczyciel odnosi się do wcześniej podanych kryteriów.
 16. Nauczyciel może zdecydować, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia będzie oceniał opisowo, a które sumująco (stosując przyjętą w szkole skalę stopniową). O swojej decyzji powinien poinformować uczniów.
 17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom w szkole przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę klasy do końca roku szkolnego. Prac kontrolnych lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania nie wolno przepisywać, kopiować, fotografować i filmować.
 18. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać trudności.
 19. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
 20. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
 21. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie na prośbę ucznia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
 22. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.
 23. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym podczas spotkań z rodzicami (odbywającymi się zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny) lub podczas indywidualnych spotkań rodzica z nauczycielem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 24. Rodzic po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodziców nauczyciel omawia pracę ucznia.
 25. Na prośbę rodzica/prawnego opiekuna udostępniana jest dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inna dokumentacja dotycząca oceniania jego dziecka w obecności dyrektora lub wyznaczonego nauczyciela w terminie i miejscu ustalonym między zainteresowanymi.
 26. Ustalając ocenę, nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i dostosować wymagania do danego ucznia.
 27. O pracach klasowych informuje się uczniów na tydzień przed planowanym terminem, wtedy też wpisuje się informacje do dziennika lekcyjnego.
 28. W jednym tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe.
 29. Praca klasowa przełożona przez uczniów za zgodą nauczyciela na inny termin, odbywa się w ustalonym przez nauczyciela dniu i może być czwartą klasówką w danym tygodniu.
 30. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną, może ją poprawić w terminie dwóch tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy.
 31. Krótki sprawdzian wiadomości zwany kartkówką obejmujący materiał z trzech ostatnich lekcji może odbyć się na każdej lekcji, niezależnie od mającej w tym dniu miejsce pracy klasowej.

 

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowując ją odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 3. a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
 4. b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 5. c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej– na podstawie tej opinii;
 6. d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w gimnazjum – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 9. Dyrektor szkoły zwalania ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii. Uczeń w takiej sytuacji uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel dostosowuje pracę z uczniem do jego możliwości psychofizycznych.
 10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 11. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.
 12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji o przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony lub zwolniona.
 13. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca nauki w gimnazjum ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony lub zwolniona.

 

III. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 1. OCENIANIE BIEŻĄCE

 

 1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z poszczególnych przedmiotów są zgodne z ogólnymi wymaganiami edukacyjnymi.
 3. Wymagania edukacyjne formułuje nauczyciel (bądź grupa nauczycieli tego samego przedmiotu).

 

Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są następujące

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy,
 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 • rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
 • nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 1. Ogólne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 1. prace pisemne: prace klasowe, kartkówki,
 2. praca ucznia na lekcji,
 3. praca domowa,
 4. wypowiedź ustna,
 5. dodatkowa (nadobowiązkowa) praca ucznia w formie określonej przez nauczyciela,
 6. prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
 7. egzaminy (próbne – wykreślić) diagnostyczne,
 8. udział w realizacji projektu.
 9. Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych przez nauczycieli przedmiotu są zgodne z ogólnymi sposobami sprawdzania osiągnięć.

Skala i forma oceniania bieżącego:

 1. Stosuje się następującą skalę ocen (dotyczy ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych oraz końcowych):

stopień:                                         wartość liczbowa:

celujący ………………………………………. 6

bardzo dobry ……………………………….. 5

dobry ………………………………………….. 4

dostateczny …………………………………. 3

dopuszczający ……………………………… 2

niedostateczny ……………………………… 1

 1. Wybrane przez nauczyciela sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych mogą być oceniane w sposób opisowy.
 2. Wyróżnia się oceny:
 3. (cząstkowe – wykreślić) bieżące – określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka materiału. Przy zapisywaniu tych ocen dopuszcza się stosowanie plusów i  minusów,
 4. klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe – określające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu za określony czas nauki. Oceny te są ocenami pełnymi.
 5. Pozytywne oceny klasyfikacyjne to: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3) i dopuszczający (2). Ocena niedostateczna (1) jest negatywną oceną klasyfikacyjną.
 6. Przy dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych stosujemy kolor czarny (i niebieski -wykreślić) i zielony – przy zapisie oceny ze sprawdzianu (testu), kartkówki oraz (zielony – wykreślić) niebieski przy zapisie oceny przewidywanej.

 

 1. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu, w terminie ustalonym w rocznym planie pracy szkoły.
 3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz oceny zachowania.
 4. Wychowawca klasy, podsumowując wyniki dydaktyczne i wychowawcze, jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania klasyfikacyjnego. Sprawozdania te stanowią załączniki do uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i znajdują się w dokumentacji pracy szkoły.
 5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zapoznaniu się z opiniami: nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
 6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen (nie – wykreślić) wlicza się oceny uzyskane z tych zajęć.
 7. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 8. W oddziałach integracyjnych śródroczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
 9. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania. Informacje te umieszcza się w (dzienniczku ucznia – wykreślić) dzienniku elektronicznym.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapoznać się z przewidywanymi ocenami i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem podczas zebrania z rodzicami lub indywidualnego spotkania z wychowawcą.
 11. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, który nie zgadza się z przewidywaną na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceną z przedmiotu, występuje z prośbą do nauczyciela o ustalenie warunków zmiany oceny. Warunki te ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o nich ucznia i rodziców/prawnych opiekunów. Warunki, o których mowa wyżej, muszą być spełnione najpóźniej na 7 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej śródrocznej. Sytuacja ta nie dotyczy ucznia, u którego brak jest podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej.
 12. W klasach przysposabiających do pracy śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
 13. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 14. Oceny klasyfikacyjne śródroczne są wystawiane najpóźniej na 3 dni poprzedzające klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 15. Uczeń, który z przedmiotu na semestr śródroczny otrzymał ocenę klasyfikacyjną niedostateczną, bądź jest niesklasyfikowany ma obowiązek zaliczenia materiału w terminie i formie określonej przez nauczyciela, jednak w czasie nie dłuższym niż 8 tygodni. Zaliczenie to będzie uwzględniane przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej rocznej.
 16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom zajęć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub może utrudnić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów, wsparcie pedagoga szkolnego, pomoc nauczyciela świetlicy.

 

 1. KLASYFIKACJA ROCZNA

 

 1. Klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu, na tydzień przed ustalonym przez MEN  terminem zakończenia roku szkolnego.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych i oceny z zachowania.
 3. Wychowawca klasy podsumowując wyniki dydaktyczne i wychowawcze jest zobowiązany do wypełnienia sprawozdania klasyfikacyjnego. Sprawozdania te stanowią załączniki do uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i znajdują się w dokumentacji pracy szkoły.
 4. Oceny klasyfikacyjne roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zapoznaniu się z opiniami: nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
 5. W oddziałach integracyjnych roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
 6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,                       do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 7. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 8. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania w (dzienniczku ucznia – wykreślić) dzienniku elektronicznym.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapoznać się z przewidywanymi ocenami i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem podczas zebrania z rodzicami lub indywidualnego spotkania z wychowawcą.
 10. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, który nie zgadza się z przewidywaną na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceną z przedmiotu, występuje z prośbą do nauczyciela o ustalenie warunków zmiany oceny. Warunki te ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o nich ucznia i rodziców/prawnych opiekunów. Warunki, o których mowa wyżej, muszą być spełnione najpóźniej na 7 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej rocznej. Sytuacja ta nie dotyczy ucznia, u którego brak jest podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej.
 11. W klasach przysposabiających do pracy roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
 12. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 13. Oceny klasyfikacyjne roczne są wystawiane najpóźniej na 3 dni poprzedzające klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem p. V .

 

 1. ZACHOWANIE

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom,
 8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
 9. frekwencję ucznia na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
 10. udział w projekcie edukacyjnym.

 

Wyróżnia się oceny:

 1. miesięczne – określające zachowanie uczniów w danym miesiącu,
 2. klasyfikacyjne: śródroczne i roczne  – określające zachowanie ucznia  w ciągu semestru (roku).

 

Ustala się następującą skalę ocen zachowania:

– wzorowe,

– bardzo dobre,

– dobre,

– poprawne,

– nieodpowiednie,

– naganne.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca po przeanalizowaniu samooceny ucznia, uzyskaniu opinii klasy i po konsultacji z zespołem klasowym.
 2. Miesięczną ocenę zachowania ustala wychowawca po przeanalizowaniu samooceny ucznia.
 3. Przy wystawianiu ocen zachowania wychowawca uwzględnia się zapisy wynikające                         z Regulaminu Gimnazjum.
 4. Ocena zachowania ustalana jest w połowie kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni i pod koniec semestrów za kończący się semestr.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

– ocenę z przedmiot

– promocję lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 7. i 8.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Podstawową oceną zachowania jest ocena poprawna.
 4. Frekwencja nie może być jedynym warunkiem wystawienia oceny z zachowania.
 5. Frekwencja uczniów klas pierwszych i drugich od dnia rady klasyfikacyjnej rocznej jest rozliczana we wrześniu następnego roku szkolnego.
 6. Wychowawca może wystawić uczniowi ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną w przypadku, gdy uczeń nie spełnia jednego z wymienionych poniżej kryteriów na daną ocenę.
 7. W przypadku oceny nieodpowiedniej i nagannej – wychowawca powinien je wystawić, jeżeli uczeń spełnia chociaż jedno z poniżej wymienionych kryteriów na daną ocenę (z pominięciem frekwencji – patrz punkt 12).
 8. Uczeń, dla którego jedynym możliwym kryterium ustalenia oceny zachowania jest frekwencja, otrzymuje:
 9. a) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej – ocenę zachowania poprawną
 10. b) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych – ocenę zachowania nieodpowiednią
 11. Ustalono następujące kryteria zachowania na poszczególne oceny:

Ocena wzorowa – ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach przestrzega Regulaminu Gimnazjum i dla innych uczniów może stanowić wzór do naśladowania pod względem:

 1. kultury zachowania – słowa, wygląd, kultura osobista
 2. frekwencji i punktualności – 100% usprawiedliwionych i max. 2 spóźnienia
 3. stosunku do obowiązków szkolnych
 4. dbałości o zdrowie własne i innych – nie ulega nałogom
 5. otwartego przeciwstawiania się zachowaniom nagannym – arogancji, marazmowi,

znieczulicy

 1. przejawiania inicjatywy w jednej lub kilku dziedzinach:

– organizacja życie klasy i szkoły

– inicjowanie prac porządkowych w klasie i w szkole

– pomaganie innym w pokonywaniu trudności

– wykazywanie się pracą na forum szkoły – organizowanie i udział w apelach, akademiach, w redagowaniu gazetek, działalność w organizacjach szkolnych, itp.

– reprezentowanie szkoły na forum miasta i regionu

 1. dbałości o własny rozwój:

– uczestnictwo w kółkach zainteresowań i konkursach przedmiotowych

– samodzielnie poszukiwanie nowych form doskonalenia się i własnego rozwoju

 1. codziennie przynosi (dzienniczek ucznia – wykreślić) zeszyt kontaktów
 2. jest liderem projektu edukacyjnego

Ocena bardzo dobra – ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega Regulaminu Gimnazjum i wyróżnia się wśród uczniów pod względem:

 1. kultury zachowania – słowa, wygląd, kultura osobista
 2. frekwencji i punktualności – 100% usprawiedliwionych i max. 4 spóźnienia
 3. stosunku do obowiązków szkolnych
 4. dbałości o zdrowie własne i innych – nie ulega nałogom
 5. uczestnictwa w życiu klasy i szkoły poprzez:

– pomoc innym w pokonywaniu trudności

– pomoc w organizowaniu życia klasy i szkoły

– aktywny udział w życiu klasy i szkoły

– reprezentowanie klasy i szkoły w dziedzinach zgodnych z uzdolnieniami i zainteresowaniami

– wykazanie się pracą na forum szkoły, organizowanie i udział w apelach, akademiach, w redagowaniu gazetek, działalność w organizacjach szkolnych, itp.

 1. dbałości o własny rozwój – uczestniczy w kółkach zainteresowań i konkursach przedmiotowych
 2. codziennie przynosi (dzienniczek ucznia – wykreślić) zeszyt kontaktów
 3. aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem edukacyjnym

Ocena dobra –  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega Regulaminu Gimnazjum                 i wyróżnia się wśród innych uczniów pod względem:

 1. kultury zachowania – słowa, wygląd, kultura osobista
 2. frekwencji i punktualności – 100% usprawiedliwionych i max. 4 spóźnienia
 3. stosunku do obowiązków szkolnych
 4. dbałości o zdrowie własne i innych – nie ulega nałogom
 5. uczestnictwa w życiu klasy poprzez:

– pomoc innym w pokonywaniu trudności

– pomoc w organizowaniu życia klasy

– aktywny udział w życiu klasy

– reprezentowanie klasy w dziedzinach zgodnych z uzdolnieniami i zainteresowaniami

 1. dbałością o własny rozwój – uczestniczy w kółkach zainteresowań
 2. codziennie przynosi (dzienniczek ucznia – wykreślić) zeszyt kontaktów
 3. uczestniczy pod kierunkiem nauczyciela w pracach nad projektem edukacyjnym

Ocena poprawna – jest to ocena wyjściowa; ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który                     w większości sytuacji przestrzega Regulaminu Gimnazjum

 1. jest kulturalny, z szacunkiem odnosi się do osób starszych i rówieśników
 2. posiada 100% usprawiedliwionych nieobecności – może mieć max. 6 spóźnień
 3. wypełnia obowiązki szkolne w miarę swych możliwości
 4. dba o zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom
 5. w sposób bierny uczestniczy w życiu szkoły i klasy
 6. codziennie przynosi (dzienniczek ucznia – wykreślić) zeszyt kontaktów
 7. bierze udział w niewielkim stopniu w pracach nad projektem edukacyjnym

Ocena nieodpowiednia – ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza postanowienia Regulaminu Gimnazjum, a w szczególności:

 1. niekulturalnie odnosi się do osób starszych i rówieśników
 2. incydentalnie używa niecenzuralnego słownictwa, pokazuje niekulturalne gesty, bierze udział w zatargach
 3. zdarzają mu się pojedyncze przypadki niszczenia mienia szkoły
 4. nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły
 5. nie dba o zdrowie własne i innych – ulega nałogom
 6. nie reaguje na niewłaściwe zachowania rówieśników
 7. posiada max. 5 nieusprawiedliwionych godzin w miesiącu i max. 5 spóźnień nieusprawiedliwionych
 8. raz w miesiącu nie ma (dzienniczka ucznia – wykreślić) zeszytu kontaktów
 9. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości
 10. uporczywie unika udziału w apelach i imprezach organizowanych przez klasę i szkołę
 11. unika pracy w zespole nad projektem edukacyjnym

Ocena naganna – ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nagminnie narusza postanowienia Regulaminu Gimnazjum:

 1. niekulturalnie odnosi się do osób starszych i rówieśników – jest arogancki
 2. w sposób powtarzający się przejawia agresję słowną, znęca się psychicznie i zastrasza innych
 3. często przejawia agresję fizyczną – bierze udział w bójkach
 4. nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, oraz przeciwstawia się im – wdaje się w „pyskówki” słowne
 5. ma powyżej 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu i nagminne spóźnienia
 6. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości
 7. w sposób powtarzający niszczy mienie szkoły
 8. nie dba o zdrowie własne i innych – ulega nałogom
 9. uporczywie unika udziału w apelach i imprezach organizowanych przez klasę i szkołę
 10. nie ma (dzienniczka ucznia – wykreślić) zeszytu kontaktów
 11. lekceważy przydzielone mu zadania i nie bierze udziału w pracach nad projektem edukacyjnym
 12. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie zachowania w (dzienniczku ucznia – wykreślić) dzienniku elektronicznym.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapoznać się z przewidywaną oceną i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem podczas zebrania z rodzicami lub indywidualnego spotkania z wychowawcą.
 14. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, który nie zgadza się z przewidywaną na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceną zachowania występuje z prośbą do (wychowawcy) o ustalenie warunków zmiany oceny. Warunki te ustala wychowawca i informuje o nich ucznia i rodziców (prawnych opiekunów). Warunki, o których mowa wyżej, muszą być spełnione najpóźniej na 7 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej. Sytuacja ta nie dotyczy ucznia, u którego brak jest podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej.
 15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem p. V.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego:

 1. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach szkolnych, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność, bądź zaświadczeniem lekarskim, bądź wpisem rodziców do (dzienniczka ucznia – wykreślić) zeszytu kontaktów w terminie nieprzekraczającym 14 dni od pojawienia się w szkole.
 2. Nieobecności usprawiedliwia wychowawca klasy, stawiając w odpowiednich rubrykach literkę ”u”. (Wychowawca podlicza frekwencję do 15 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu. – wykreślić)
 3. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
 4. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców wpisem do (dzienniczka – wykreślić) zeszytu kontaktów.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mogą być wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 6. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z lekcji, powinien przynieść od rodzica informację w (dzienniczku – wykreślić) zeszycie kontaktów potwierdzającą ten fakt.
 7. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować w dzienniku elektronicznym nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji (stawiając w odpowiedniej rubryce poziomą kreskę – wykreślić). W przypadku, gdy uczeń jest nieobecny na zajęciach edukacyjnych, a uczestniczy w innych zajęciach przewidzianych w działalności statutowej szkoły w rubryce stawia się literki „ns”. W przypadku spóźnienia się na lekcje w odpowiedniej rubryce stawia się literę „s”, a spóźnienia usprawiedliwione oznacza się „su”.
 8. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami.
 9. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo usprawiedliwić nieobecność ucznia na lekcjach.
 10. W przypadku przekroczenia przez ucznia 40 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej w miesiącu, wychowawca w połowie następnego miesiąca wysyła list polecony do rodziców /prawnych opiekunów wyrażający niepokój i obligujący rodziców/prawnych opiekunów do kontaktu ze szkołą na wezwanie. Wg wzoru druku znajdującego się u pedagoga szkolnego.
 11. W przypadku przekroczenia przez ucznia 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w ciągu miesiąca oraz braku współpracy rodzica z wychowawcą, rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. Przygotowanie listu – wg wzoru druku znajdującego się u pedagoga szkolnego – należy do wychowawcy.
 12. W przypadku przekroczenia przez ucznia 100 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej od początku semestru, wychowawca klasy – wg wzorów druków znajdujących się u pedagoga szkolnego – przygotowuje listy do: Urzędu Miasta, Sądu Rejonowego i do rodziców /prawnych opiekunów. Listy te podpisuje dyrektor szkoły.
 13. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do Urzędu Miasta. Środkiem egzekucji może być grzywna.

 

 1. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pełną skalę ocen.
 2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach spowodowanych zdarzeniami losowymi bądź trudną sytuacją rodzinną ucznia, może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny najwyżej z trzech przedmiotów. (wykreślić)
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dopuszczającą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki lub realizujący obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać także uczeń przechodzący ze szkoły jednego typu do innego.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora i ma on formę pisemną i ustną.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.
 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 12. Egzamin dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą lub przechodzącego z jednego typu szkoły do innego przeprowadza komisja:
 13. a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel (zajmujący kierownicze stanowisko – wykreślić) wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 14. b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin. (określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy – wykreślić)
 15. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przechodzącego ze szkoły jednego typu do innego, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 16. Przewodniczący komisji, o których mowa w p.11, ustala z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
 17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 19. a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,
 20. b) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
 21. c) termin egzaminu klasyfikacyjnego
 22. d) imię i nazwisko ucznia,
 23. e) zadania egzaminacyjne,
 24. f) (wynik egzaminu oraz uzyskane oceny – wykreślić) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 25. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 26. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
 27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 28. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany lub nieklasyfikowana.
 29. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem p. V.

 

 1. ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu (7 – skreślić) 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 4. a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 5. b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w p. 2.a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami i przeprowadza w terminie nie dłuższym niż  5 dni od złożenia uzasadnionych zastrzeżeń.
 7. W skład komisji wchodzą:
 8. a) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej – wykreślić) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor (wicedyrektor) szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

(dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne – wykreślić)

 1. b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor (wicedyrektor) szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, o którym mowa w p. 4a, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Ustalona przez komisję roczna (semestralna – wykreślić) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. W przypadku, gdy uczeń otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.
 5. Z prac komisji, o której mowa w p. 4a, sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Protokół zawiera: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, ustalona ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Z prac komisji, o której mowa w p. 4b, sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustalona ocenę klasyfikacyjna zachowania z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w p. 2a w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 8. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

 

 1. PROMOCJA

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

 

VII. EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem z egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły: W skład komisji wchodzą:
 5. a) dyrektor lub wicedyrektor lub nauczyciel powołany przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 6. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
 7. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek
 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 10. a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin,
 11. b) skład komisji,
 12. c) termin egzaminu poprawkowego,
 13. d) imię i nazwisko ucznia,
 14. e) pytania egzaminacyjne,
 15. f) (wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu – wykreślić) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 18. Ucznia przystępującego do egzaminu poprawkowego obowiązuje wiedza i umiejętności zgodne z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dopuszczającą.
 19. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jeśli wykonał minimum 80% zadań przewidzianych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dopuszczającą.
 20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 21. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyżej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Podejmując decyzję, rada pedagogiczna jest zobowiązana uwzględnić możliwości edukacyjne ucznia, frekwencję na zajęciach i powody nieobecności, sytuację domową/losową ucznia, ewentualne zaburzenia natury emocjonalnej.

 

VIII. PROJEKT EDUKACYJNY

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 5. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
 6. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 7. wykonanie zaplanowanych działań,
 8. publiczne przedstawienie rezultatów projektu,
 9. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
 10. Szczegółowe warunki realizacji projektu określa dyrektor gimnazjum (w porozumieniu – wykreślić) po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczną. Zawierają one: zadania nauczyciela – opiekuna grupy projektowej, czas realizacji projektu edukacyjnego, termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. Określa je załącznik do wso.
 11. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu w tym roku szkolnym, w którym uczeń brał udział w realizacji projektu.
 12. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt, informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 13. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział w realizacji projektu, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 15. W powyższym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 1. UKOŃCZENIE SZKOŁY
 2. Uczeń kończy gimnazjum jeśli:
 3. a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  z zastrzeżeniem p. VI podp .4.
 4. b) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem IX , podp. 16, 17.
 5. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

IX    EGZAMIN GIMNAZJALNY

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
 2. a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 4. c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają dyrektorowi szkoły do dnia 20 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o:
 7. a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji do dnia 20 września danego roku szkolnego,
 8. b) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, w przypadku, gdy uczeń zdaje go nieobowiązkowo,
 9. c) w przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ppkt b, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”.
 10. Do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.
 11. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego po szkole podstawowej, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym.
 12. Do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić pozostali uczniowie, którzy rozpoczęli w gimnazjum naukę języka obcego od podstaw.
 13. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie głównym w kwietniu oraz w terminie dodatkowym w czerwcu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 14. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, albo poradni specjalistycznej zgodnie z procedurami ogłoszonymi przez dyrektora CKE.
 15. Uczniowie posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia zgodnie z procedurami ogłoszonymi przez dyrektora CKE.
 16. Opinia, o której mowa w p. 8, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 17. Opinia ta musi być wystawiona nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
 18. Opinię tę, rodzice/prawni opiekunowie ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 19. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 20. Uczniowie, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia koncentracji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 21. Opinia, o której mowa w punkcie 14 jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem, i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów lub na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 22. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Mogą jednak przystąpić do tego egzaminu na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 23. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być zwolnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 24. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka nowożytnego – z trzeciej części egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 25. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 18 jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 26. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który deklarował w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 27. Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 28. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli uczących w szkole.
 29. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego:
 30. a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu; listę przewodniczący przesyła pocztą elektroniczna dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej,
 31. b) nadzoruje przygotowanie sal zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 32. c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu,
 33. d) powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu,
 34. e) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu – przed rozpoczęciem egzaminu,
 35. f) przedłuża czas trwania egzaminu dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
 36. g) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo go przerwali, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej,
 37. h) zabezpiecza po zakończeniu egzaminu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
 38. i) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu.
 39. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi i sprawdza, czy nie zostały one naruszone; przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
 40. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin lub jego część i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego o dalszym postępowaniu.
 41. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.
 42. Część pierwsza egzaminu i część druga trwają po 150 minut.
 43. Część trzecia egzaminu jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym i trwają każda po 60 minut.
 44. Dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, czas trwania egzaminu może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 45. Przewodniczący zespołu nadzorującego odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali. W skład zespołu nadzorującego wchodzą:
 46. a) przewodniczący – nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin
 47. b) (dwóch – wykreślić) nauczyciel (, z których jeden jest – wykreślić) zatrudniony w innej szkole.
 48. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
 49. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić (wychowawca zdających oraz – wykreślić):
 50. a) w części pierwszej i drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
 51. b) w części trzeciej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
 52. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi nie zostały naruszone.
 53. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący zawiesza egzamin i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor Komisji Okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
 54. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w salach.
 55. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
 56. Uczeń zgłasza przewodniczącemu braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
 57. Informację o wymianie przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki.
 58. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem egzaminu wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
 59. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy ucznia.
 60. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
 61. Egzamin zaczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 62. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 63. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, zespół nadzorujący oraz obserwatorzy zewnętrzni.
 64. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich nie komentuje.
 65. W przypadku:
 66. a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, lub
 67. b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub
 68. c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom –

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia  zamieszcza się w protokole.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania

zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia  dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

 1. W przypadkach, o których mowa w punkcie 47 i 46 a uczeń przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustalonym przez dyrektora CKE.
 2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w terminie dodatkowym ustalonym w harmonogramie przez dyrektora Centralnej komisji Egzaminacyjnej, powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub  danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
 6. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie pisać lub czytać są zwolnieni z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego.
 7. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części  wpisuje się odpowiednio „ zwolniony” lub „ zwolniona”.
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Procedury odwoławcze zawierają odrębne przepisy.
 9. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:
 10. Języka polskiego,
 11. Historii i wiedzy o społeczeństwie,
 12. Matematyki,
 13. Przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 14. Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 15. Języka obcego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń do niego przystąpił.
 16. Uczeń może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 17. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, lub z urzędu, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe
 19. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.
 20. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia, komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 22. Zaświadczenie to dyrektor szkolny przekazuje uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom w dniu zakończenia szkoły.
 23. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu. Protokół podpisuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. Zakres treści protokołu określają odrębne przepisy.
 24. W celu zapoznania uczniów z formułą egzaminu oraz w związku z badaniem efektywności kształcenia przeprowadza się testy diagnostyczne w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Terminy i zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności zapisuje się w rocznym planie pracy szkoły.
 25. Testy diagnostyczne są obowiązkowe i są oceniane jako praca klasowa z poszczególnych przedmiotów wchodzących w zakres danego egzaminu
  1. W klasie pierwszej:
 • z j. polskiego test diagnozujący „na wejście”
  1. W klasie drugiej:
 • testy diagnostyczne z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego
 • testy diagnostyczne z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki
  1. W klasie trzeciej:
 • testy diagnostyczne z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego
 • testy diagnostyczne z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki
 • testy diagnostyczne z j. obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 1. W dniu, w którym przeprowadzany jest test diagnostyczny nie odbywają się prace klasowe.