Edukacyjna Wartość Dodana 2013

E W D  dla GM nr 2– histo­ria i spo­łe­czeń­stwo = 2,1

E WD dla GM nr 2 — język pol­ski = 1,3

 

EWD dla GM nr 2 — czę­ść mate­ma­tycz­no- przy­rod­ni­cza= 1,1

EWD  dla GM nr 2- wskaź­ni­ki trzy­let­nie (2011–2013)

Czę­ść huma­ni­stycz­na

EWD  dla GM nr 2- wskaź­ni­ki trzy­let­nie (2011–2013)

Czę­ść mate­ma­tycz­no- przy­rod­ni­cza