Patron Szkoły

WYJĄTKOWY PATRON

Od wrze­śnia 2005 roku Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim z dumą nosi­ło zaszczyt­ne imię Papie­ża Pola­ka. 1 wrze­śnia 2017 roku gim­na­zjum zosta­ło prze­kształ­co­ne w Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 3, ale imię pozo­sta­ło bez zmian — nadal jeste­śmy “papie­ską” szko­łą.

Jan Paweł II to pierw­szy od 1523 roku papież — nie Wło­ch. Uro­dził się 18 maja 1920 roku w pod­kra­kow­ski­ch Wado­wi­ca­ch. Zanim został papie­żem nazy­wał się Karol Woj­ty­ła. Jego ojciec był ofi­ce­rem, mat­ka zaś, któ­ra zmar­ła gdy miał 9 lat — nauczy­ciel­ką. “Lolek” — jak go nazy­wa­no, dobrze się uczył, upra­wiał spor­ty, naj­chęt­niej pił­kę noż­ną i jaz­dę na nar­ta­ch, inte­re­so­wał się teatrem. W roku śmier­ci jego ojca — 1941, Pol­ska znaj­do­wa­ła się pod oku­pa­cją nie­miec­ką, a jej zie­mie wschod­nie zaanek­to­wał Zwią­zek Radziec­ki.

W cza­sie II woj­ny świa­to­wej Karol Woj­ty­ła, któ­ry prze­rwał stu­dia polo­ni­stycz­ne na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, pra­co­wał jako robot­nik w zakła­da­ch che­micz­ny­ch i kamie­nio­ło­ma­ch. Począt­ko­wo pra­gnął zostać akto­rem, był współ­za­ło­ży­cie­lem Teatru Rap­so­dycz­ne­go, póź­niej bar­dziej zain­te­re­so­wa­ło go pisa­nie sztuk teatral­ny­ch, któ­ry­ch powsta­ło sześć. Wkrót­ce jed­nak prze­ko­nał się, że nie to jest jego wła­ści­wym powo­ła­niem i w 1943 roku posta­no­wił pod­jąć taj­ne stu­dia teo­lo­gicz­ne w Kra­ko­wie. 1 listo­pa­da 1946 roku kar­dy­nał Adam Sapie­ha wyświę­cił Karo­la Woj­ty­łę na księ­dza. Tego same­go roku mło­dy ksią­dz wyje­chał do Rzy­mu, by kon­ty­nu­ować naukę. Po powro­cie pra­co­wał w para­fii Nie­go­wić, a potem u św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie. Są to cza­sy jego podró­ży i wycie­czek z mło­dy­mi ludź­mi po Pol­sce.

W 1964 r. został arcy­bi­sku­pem Kra­ko­wa, a trzy lata póź­niej — kar­dy­na­łem. Brał udział w obra­da­ch Sobo­ru Waty­kań­skie­go II i publi­ko­wał swo­je pra­ce nauko­we. Wybór Karo­la Woj­ty­ły na papie­ża w 1978 roku świat przy­jął z zasko­cze­niem. 58-let­nie­go Woj­ty­łę wybra­no mię­dzy inny­mi dla­te­go, że Waty­kan potrze­bo­wał papie­ża sil­ne­go i sto­sun­ko­wo mło­de­go.

Jan Paweł II w cza­sie swo­je­go urzę­do­wa­nia na sto­li­cy Pio­tro­wej stał się wiel­kim auto­ry­te­tem nie tyl­ko w krę­ga­ch kato­lic­ki­ch. Dzię­ki jego podró­żom widzia­ło go bez­po­śred­nio znacz­nie wię­cej ludzi niż któ­re­go­kol­wiek inne­go papie­ża w dzie­ja­ch kościo­ła. Pro­wa­dził poli­ty­kę otwar­to­ści i tole­ran­cji dla inny­ch wyznań oraz cie­szył się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród mło­dzie­ży. Nie bez zna­cze­nia są jego doko­na­nia w dzie­dzi­nie poli­ty­ki — przy­czy­nił się do oba­le­nia komu­ni­zmu, upad­ku żela­znej kur­ty­ny i koń­ca zim­nej woj­ny. Za swe­go pon­ty­fi­ka­tu beaty­fi­ko­wał 1300 człon­ków swe­go Kościo­ła, kano­ni­zo­wał pra­wie 500. Odbył prze­szło 100 podró­ży zagra­nicz­ny­ch. Jest auto­rem 14 ency­klik, a jego nie­zli­czo­ne kaza­nia i zbio­ry doku­men­tów skła­da­ją się w sumie na prze­szło 150 tomów. Zmarł 2 kwiet­nia 2005 roku. Już za życia mówio­no, że będzie świę­ty. Już za życia nazy­wa­no go Janem Paw­łem Wiel­kim. 1 maja 2011 roku następ­ca Pola­ka — papie­ża Bene­dykt XVI beaty­fi­ko­wał Jana Paw­ła II, a 27 kwiet­nia 2014 roku został przez papie­ża Fran­cisz­ka ogło­szo­ny ŚWIĘTYM.

Nada­nie naszej Szko­le zaszczyt­ne­go imie­nia Jana Paw­ła II to dla nas wyróż­nie­nie i jed­no­cze­śnie zobo­wią­za­nie do sys­te­ma­tycz­nej pra­cy, by każ­de­go dnia god­nie repre­zen­to­wać imię Papie­ża — Pola­ka, by kie­ro­wać się Jego życiem i nauką w wypeł­nia­niu naj­waż­niej­szej misji szko­ły, czy­li wycho­wy­wa­niu Dobre­go Czło­wie­ka.