Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ w roku 2016/2017

Nazwa koła Opie­kun Dzień godz. sala
Koło dzien­ni­kar­skie Iza­be­la Saga­now­ska czwar­tek 14.30–16.05 sala nr 21
Koło teatral­ne Anna Lubie­niec­ka wto­rek 14.30–15.15 sala teatral­na
czwar­tek 14.30–15.15 sala teatral­na
Koło pla­stycz­ne Kata­rzy­na Milew­ska wto­rek 14.30–15.15 sala nr 9
Koło hist­prycz­ne Agniesz­ka Nowak ponie­dzia­łek 14.30–15.15 sala nr 14
Koło infor­ma­ty­zne Mariu­sz Jagu­ścik śro­da 15.20–16.05 sala nr 11
Koło gra­ficz­ne Mariu­sz Jagu­ścik pią­tek 16.10–17.00 sala nr 11
Koło muzycz­ne Doro­ta Lewan­dow­ska czwar­tek 14.30–16.05 sala teatral­na
Koło miło­śni­ków mia­sta i regio­nu Lil­la Kłos pią­tek 14.30–15.15 sala nr 14
Szkol­ne Koło Cari­tas Iwo­na Szu­law­ska, Anna Bor­kow­ska, ks. Mar­cin Wojt­czak śro­da 14.30–15.15 sala nr 7
pią­tek 14.30–15.15 sala nr 7
Koło tury­stycz­ne Paweł Ani­szew­ski pią­tek 14.30–15.15 sala nr 17
Pił­ka siat­ko­wa i koszy­ko­wa Kamil Chło­pik ponie­dzia­łek 15.50–16.35 sala gim­na­stycz­na
śro­da 15.50–16.35 sala gim­na­stycz­na
Gim­na­sty­ka, Pił­ka siat­ko­wa Aldo­na Szew­czyk ponie­dzia­łek 13.40–14.25 sala gim­na­stycz­na, sala fit­ness
czwar­tek 14.30–15.15
Pił­ka ręcz­na Rena­ta Mrocz­kow­ska pią­tek 13.40–15.15 sala gim­na­stycz­na
Siłow­nia Dawid Matwiej czwar­tek 14.30–15.15 siło­qnia
Basen Marek Kudel­ski śro­da 17.15–19.00 basen
Pił­ka ręcz­na, pił­ka noż­na Toma­sz Ruta śro­da 13.40–16.00 sala gim­na­stycz­na
Fit­ness, gim­na­sty­ka Pio­tr Licho­ta ponie­dzia­łek 13.40–14.25 sala fit­ness
wto­rek 16.00–16.45 sala fit­ness
Lek­ko­atle­ty­ka Olga Pech­cin śro­da 14.30–16.00 sala gim­na­stycz­na
Bilard Mariu­sz Jagu­ścik pią­tek 15.15–16.05 dol­ny kory­ta­rz

Innowacje pedagpgiczne

Kla­sa 1a — teatral­na Anna Lubie­niec­ka ponie­dzia­łek 14.30–15.15 sala teatral­na
Kla­sa 1b — mate­ma­tycz­no-eko­no­micz­na Agniesz­ka Kra­su­ska śro­da — zaję­cia blo­ko­we 14.30–15.15  
Kla­sa 1d — infor­ma­tycz­na Mariu­sz Jagu­ścik pią­tek — gru­pa­mi co dwa tygo­dnie 9.00–10.40 sala nr 11
Kla­sa 1e — języ­ko­wo-tury­stycz­na Ilo­na Kru­pa wto­rek 14.30–15.15  
Kla­sa 1f — przy­rod­ni­cza Gra­ży­na Olczak czwar­tek 8.10–8.55  
Kla­sa 2a — huma­ni­stycz­na Agniesz­ka Kożu­chow­ska pią­tek — raz w mie­sią­cu 15.00–18.30 sala nr 19
Kla­sa 2b — języ­ko­wa Mag­da­le­na Brew­czyń­ska pią­tek 14.30–15.15  
Kla­sa 2e — przy­rod­ni­cza Doro­ta Sugier czwar­tek 8.10–9.00 sala nr 8
Kla­sa 2f — mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­na Bar­ba­ra Czer­wiń­ska czwar­tek — w gru­pa­ch co dwa tygo­dnie 13.40–15.15 gru­pa 1 sala nr 11
14.30–16.05 gru­pa 2 sala nr 11
Kla­sa 2g — poli­tech­nicz­na Bar­ba­ra Czer­wiń­ska śro­da 14.30–15.15  
Kla­sa 3f- wie­lo­kul­tu­ro­wa Lil­la Kłos śro­da — co dwa tygo­dnie 14.30–15.15 sala nr 14
Kla­sa 3g — języ­ko­wa Agniesz­ka Nowak czwar­tek 14.30–15.15  

Zajęcia kierunkowe

Kla­sa 1c — inte­gra­cyj­no-poli­tech­nicz­na Agniesz­ka Kra­su­ska śro­da — zaję­cia blo­ko­we 14.30–15.15  
Kla­sa 1g — języ­ko­wa Ewe­li­na Grom­ska wto­rek 15.30–16.15  
lub czwar­tek 14.30–15.15
Kla­sa 1h — lin­gwi­stycz­na Moni­ka Gro­mul­ska pią­tek 14.30–15.15  
Justy­na Ryczek czwar­tek 12.45–13.30
Kla­sa 2d — spor­to­wa Marek Kudel­ski ponie­dzia­łek 13.40–14.25 sala gim­na­stycz­na
Kla­sa 3b — poli­tech­nicz­na Rena­ta Ziół­kow­ska śro­da 14.30–15.15 sala nr 15
Kla­sa 3d — infor­ma­tycz­na Agniesz­ka Kra­su­ska, Ewa Raczyń­ska ponie­dzia­łek 14.30–15.15  
wto­rek 14.30–15.15  
Kla­sa 3e — poli­tech­nicz­na Rena­ta Ziół­kow­ska wto­rek 14.30–15.15 sala nr 15