Obiady

Dekla­ra­cje na obia­dy przyj­mu­je pani inten­dent­ka. Pra­cu­je od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­na­ch od 7.00–11.00.
Koszt jed­ne­go posił­ku (zupa + dru­gie danie + kom­pot) to 3,00 zł.
Odpłat­no­ść za obia­dy wno­si się z góry do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca na rachu­nek ban­ko­wy;
UWAGA!!! NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO:

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 w Miń­sku Mazo­wiec­kim
ul. Budow­la­na 2
nr kon­ta 84 9226 0005 0024 4617 2000 0030

Pro­si­my, aby w tytu­le płat­no­ści zosta­ły zawar­te nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje:
Imię i nazwi­sko dziec­ka, kla­sa oraz dopi­sek: Wyży­wie­nie za mie­siąc.….

Opła­ta za obia­dy w grud­niu wyno­si 48,00 zł dla uczniów gim­na­zjum i szko­ły pod­sta­wo­wej
lub 114,00 zł dla oddzia­łu zero­we­go

W przy­pad­ku prze­wi­dzia­nej nie­obec­no­ści dziec­ka w szko­le rezy­gna­cję z obia­du (obia­dów) nale­ży zgło­sić przy­naj­mniej dzień wcze­śniej do godzi­ny 11.00 lub w dniu nie­obec­no­ści do godzi­ny 9.00 bez­po­śred­nio u inten­den­ta szko­ły lub tele­fo­nicz­nie pod nr tele­fo­nu 25–758 95 47 w.14.

Jadło­spis
11.12.2017 PONIEDZIAŁEK
Zupa gro­cho­wa z ziem­nia­ka­mi i kieł­ba­są
Pie­ro­gi z kapu­stą i pie­czar­ka­mi i cebul­ką
Kom­pot
Owoc
Aler­ge­ny 1,3,7,9

12.12.2017 WTOREK
Zupa neapo­li­tań­ska z maka­ro­nem
Kotlet scha­bo­wy
Ziem­nia­ki goto­wa­ne
Buracz­ki
Kom­pot
Owoc
Aler­ge­ny 1,3,7,9

13.12.2017 ŚRODA
Zupa kala­fio­ro­wa z włosz­czy­zną i
ziem­nia­ka­mi
Maka­ron spa­ghet­ti z sosem bolo­gne­se
Ogó­rek kon­ser­wo­wy
Kom­pot
Owoc
Aler­ge­ny 1,3,7,9

14.12.2017 CZWARTEK
Zie­lo­na zupa z fasol­ki szpa­ra­go­wej
Dro­bio­we klop­si­ki w sosie wła­snym
Ryż
Surów­ka po żydow­sku
Kom­pot
Owoc
Aler­ge­ny 1,3,7,9

15.12.2017 PIĄTEK
Krup­nik z kaszą jęcz­mien­ną
Ryba z pie­ca
Ziem­nia­ki goto­wa­ne
Surów­ka z kapu­sty pekiń­skiej
Kom­pot
Owoc
Aler­ge­ny 1,3,7,9

Jadło­spis może w cią­gu tygo­dnia ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­ny­ch.
*nume­ry ozna­cza­ją aler­ge­ny wystę­pu­ją­ce w potra­wa­ch (wykaz aler­ge­nów poni­żej)

Lista 14 aler­ge­nów wystę­pu­ją­cy­ch w żyw­no­ści:
1. glu­ten
2. sko­ru­pia­ki i pro­duk­ty pochod­ne
3. jaja i pro­duk­ty pochod­ne
4. ryby i pro­duk­ty pochod­ne
5. orzesz­ki ziem­ne, ara­chi­do­we i pro­duk­ty pochod­ne
6. soja i pro­duk­ty sojo­we
7. mle­ko i pro­duk­ty pochod­ne (z lak­to­zą włącz­nie)
8. orze­chy (pozo­sta­łe) i pro­duk­ty pochod­ne
9. seler i pro­duk­ty pochod­ne
10. gor­czy­ca (w tym musz­tar­da)
11. sezam i pro­duk­ty pochod­ne
12. dwu­tle­nek siar­ki i siar­czy­ny w stę­że­niu powy­żej 10mg/l w prze­li­cze­niu na SO2
13. łubin i pro­duk­ty pochod­ne
14. mię­cza­ki i pro­duk­ty pochod­ne

(Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2011r. w spra­wie prze­ka­zy­wa­nia kon­su­men­tom infor­ma­cji na temat żyw­no­ści.)

Kar­ta zgło­sze­nia dziec­ka na obia­dy
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Doko­nu­ję zgło­sze­nia na obia­dy od dnia…………………………. do dnia ……………….…

Nazwi­sko i imię ucznia ………………………………………………………………………

Data uro­dze­nia ………………………………… Kla­sa …… ……………………….

Wycho­waw­ca ………………………………………………………………………………..

1. Imio­na i nazwi­sko rodzi­ców ( opie­ku­nów )

………………………………………………………………………………………..

2. Adres zamiesz­ka­nia rodzi­ców ( opie­ku­nów )

………………………………………………………………………………………..

Kon­takt: tele­fon kon­tak­to­wy …………………………………………………………

Oświad­czam, że wyra­żam zgo­dę na korzy­sta­nie z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej moje­go dziec­ka koszt obia­du wyno­si 3,00 za każ­dy dzień i będę wnosił/a w ter­mi­nie opła­ty do 10 każ­de­go dnia mie­sią­ca.( decy­du­je data wpły­wu środ­ków na kon­to szko­ły w prze­ciw­nym wypad­ku dziec­ko nie zosta­nie wpusz­czo­ne na sto­łów­kę i będą nali­cza­ne odset­ki)

.….….….….….…
( data, pod­pis)

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA

1. Z obia­dów może korzy­stać każ­dy uczeń Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 w Miń­sku Mazo­wiec­kim.
2. Uczeń zobo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia Regu­la­mi­nu i wła­ści­we­go zacho­wa­nia się na tere­nie sto­łów­ki (w przy­pad­ku naru­sze­nia usta­lo­ny­ch zasad zosta­nie wypi­sa­ny z obia­dów).
3. Uczeń spo­ży­wa obia­dy wyłącz­nie w sto­łów­ce szkol­nej.
4. W przy­pad­ku prze­wi­dzia­nej nie­obec­no­ści dziec­ka w szko­le rezy­gna­cję z obia­du (obia­dów) nale­ży zgło­sić przy­naj­mniej dzień wcze­śniej do godzi­ny 11.00 lub w dniu nie­obec­no­ści do godzi­ny 9.00 bez­po­śred­nio u inten­den­ta szko­ły lub tele­fo­nicz­nie pod nr tele­fo­nu 25–758 95 47 w.14.
5. Zwro­ty za nie­wy­ko­rzy­sta­ne obia­dy na pod­sta­wie zgło­szo­ny­ch rezy­gna­cji doko­ny­wa­ne są w następ­nym mie­sią­cu.
6. Odpłat­no­ść za obia­dy wno­si się z góry do dnia 10 każ­de­go mie­sią­ca na rachu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 w Miń­sku Mazo­wiec­kim, ul. Budow­la­na 2 nr kon­ta 84 9226 0005 0024 4617 2000 0030
7. Z tytu­łu nie­ter­mi­no­we­go uisz­cza­nia opłat za korzy­sta­nie z posił­ków w sto­łów­ce szkol­nej pobie­ra­ne są odset­ki usta­wo­we od dnia następ­ne­go po dniu upły­wu ter­mi­nu płat­no­ści.
8. Dopusz­cza się moż­li­wo­ść zmia­ny wyso­ko­ści opła­ty za posił­ki.
9. Rodzi­ce zobo­wią­za­ni są do ter­mi­no­we­go uisz­cza­nia opłat za obia­dy. W przy­pad­ku nie­ter­mi­no­we­go doko­ny­wa­nia wpłat lub nie­za­pła­ce­nia w danym mie­sią­cu dziec­ko zosta­nie wypi­sa­ne z listy korzy­sta­ją­cy­ch ze sto­łów­ki szkol­nej.
10. W przy­pad­ku cał­ko­wi­tej rezy­gna­cji dziec­ka z obia­dów rodzi­ce (opie­ku­no­wie) pro­sze­ni są o kon­takt z inten­den­tem w ter­mi­nie poprze­dza­ją­cym nowy mie­siąc roz­li­cze­nio­wy.
11. Od dnia 01.09.2017r. obo­wią­zu­je opła­ta w wyso­ko­ści 3,00 zł. za jeden obiad, któ­ra może ulec zmia­nie w przy­pad­ku wzro­stu cen żyw­no­ści.
12. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o zasa­da­ch korzy­sta­nia oraz odpłat­no­ścia­ch za posił­ki przy­go­to­wy­wa­ne w sto­łów­ce szkol­nej poda­ne są do wglą­du i zapo­zna­nia na tabli­cy ogło­szeń świe­tli­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 w Miń­sku Mazo­wiec­kim ul. Budow­la­na 2.