Turniej Bilardowy

Tur­niej bilar­do­wy o Puchar Dyrek­to­ra Szko­ły roz­gry­wa­ny jest w naszym Gim­na­zjum od 2011 roku. Mogą wziąć w nim udział ucznio­wie nasze­go Gim­na­zjum oraz ucznio­wie Ochot­ni­cze­go Huf­ca Pra­cy dzia­ła­ją­ce­go przy naszej szko­le.

Uczest­ni­cy podzie­le­ni są naj­pierw na gru­py, w któ­ry­ch roz­gry­wa­ją mecze sys­te­mem każ­dy z każ­dym. Na jeden mecz skła­da­ją się 3 par­tie, za któ­re przy­zna­wa­ne są punk­ty. Za każ­dą wygra­ną 1 punkt. Po roze­gra­niu wszyst­ki­ch meczów punk­ty są sumo­wa­ne i decy­du­ją o kolej­no­ści zawod­ni­ków w gru­pie. Do dal­szej czę­ści awan­su­ją naj­lep­si ze wszyst­ki­ch grup, gdzie w fazie play­off roz­gry­wa­ją już mecze roz­sta­wie­ni zgod­nie z tra­dy­cyj­ną tur­nie­jo­wą dra­bin­ką.

Dotych­czas uda­ło się już roze­grać ponad 100 meczów, co skła­da sie na wie­le godzin zacię­tej rywa­li­za­cji przy zie­lo­nym suk­nie. Dotych­cza­so­wi zwy­cięz­cy to

  • w roku szkol­nym 2011/12 — Kamil Szo­stak
  • w roku szkol­nym 2012/13 — Łuka­sz Para­fi­niuk
  • w tur­nie­ju zespo­ło­wym w roku szkol­nym 2012/13 — Łuka­sz Para­fi­niuk i Maciej Rzeź­nik
Pobie­rz zgo­dę na udział w tur­nie­ju:
———————————————————————————————————————–
Aktu­al­no­ści