Teatr szkolny TERAZ MY

Gru­pę teatral­ną Teraz MY! two­rzą ludzie pomy­sło­wi, peł­ni pozy­tyw­nej ener­gii, nie­ba­nal­ni, a jed­nak zwy­czaj­ni nie­zwy­czaj­ni:
Julia Rodzo­ch IId,  Ali­cja Cho­dor­ska IIc, Pau­li­na Mogiel­ska IIa, Kata­rzy­na Lesz­czyń­ska IIa, Iza­be­la Rosiec­ka IIa, Eli­za Tom­kie­wi­cz IIa, Julia Pato­ka IIa, Pio­tr Zyglar­ski IIa, Kari­na Gra­bow­ska IIa, Julia Cho­do­ro­wi­cz IIa, Kami­la Sera­fiń­ska IIa, Wero­ni­ka Bart­nic­ka IIf,Mikołaj Twar­dow­ski IIIa, Remi­giu­sz Frąc­kie­wi­cz IIa, Pio­tr Zyglar­ski IIa — GRUPA I

Maciej Lesz­czyń­ski Ie, Patry­cja Pło­choc­ka Ie, Micha­li­na Smo­leń­ska Ie, Maria Piąt­kow­ska Ie, Aga­ta Cał­ka Ie, Julia Kar­wow­ska Ie, Justy­na Zawad­ka Ie, Gabrie­la Maj­chrzyk Ie, Maja Sysiak Ie, Mar­ta Obło­za Ie, Alek­san­dra Rosik Ig, Kac­per Seku­lar Id, Miło­sz Mora­le­wi­cz Id, Paweł Rogal­ski Id, Kamil Łastow­ski Ic,- GRUPA II

Kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym teatral­ne­go zamie­sza­nia jest Anna Lubie­niec­ka.
Spo­tka­nia odby­wa­ją się w ponie­dział­ki o 14.40 w sali teatral­nej. — gru­pa II i o 15.30 — gru­pa I
Zaba­wa w teatr daje dużo przy­jem­no­ści i satys­fak­cji, dla­te­go cze­ka­my na każ­de­go, komu teatr w ser­cu gra. Zapra­sza­my.

NASZE SUKCESY

I miej­sce w Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Róż­ny­ch Form Arty­sycz­ny­ch  “KULTUROMANIAK” ( maj 2015)

Sta­tu­et­ka Żura­wia w Prze­glą­dzie Ama­tor­ski­ch Zespo­łów Teatral­ny­ch ( marzec 2015)

III miej­sce w Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Róż­ny­ch Form Arty­stycz­ny­ch “KULTUROMANIAK” (maj 2014)

III miej­sce w powia­to­wym Kon­kur­sie Teatral­nym “PAŁACOWA MASKA” (marzec 2014)

I miej­sce w Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Róż­ny­ch Form Arty­stycz­ny­ch “KULTUROMANIAK” (maj 2012)

III miej­sce w Powia­to­wym Kon­kur­sie Teatral­nym “PAŁACOWA MASKA” (marzec 2012)

II miej­sce w Powia­to­wym Kon­kur­sie Teatral­nym “PAŁACOWA MASKA” ( marzec 2011)

MY zagra­li­śmy, a inni zoba­czy­li

Tanecznym krokiem na Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

2015-10-15 20:14:30 anka­lu­bie­niec­ka

Ucznio­wie kla­sy 3a na zapro­sze­nie Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­ne­go w Sie­dl­ca­ch otwo­rzy­li Festi­wal Nauki i Sztu­ki w Sie­dl­ca­ch spek­ta­klem teatru tań­ca „I sta­ła się świa­tło­ść”. Występ uka­zy­wał powsta­nie świa­ta i był podró­żą po wszech­świe­cie. Peł­na eks­pre­sji ruchu muzycz­na uczta dla zmy­słów i podróż w nie­zna­ne – taki­mi sło­wa­mi naj­traf­niej moż­na okre­ślić występ zgra­ne­go zespo­łu akto­rów kla­sy 3a. Auto­rem cho­re­ogra­fii był Pio­tr Zyglar­ski, opie­ku­nem przed­się­wzię­cia dum­na z wycho­wan­ków pani Anna Lubie­niec­ka, a prze­wod­ni­kiem men­tal­nym pani Doro­ta Sugier. Udział naszy­ch uczniów w Festi­wa­lu Nauki to kolej­ny dowód na to, że nawią­za­na współ­pra­ca z uni­wer­sy­te­tem to krok ku przy­szło­ści dla gim­na­zja­li­stów. Przy­po­mnij­my, że w naszy­ch sze­re­ga­ch mamy kla­sę przy­rod­ni­czą i kla­sę aka­de­mic­ką.

DSC08542DSC08545DSC08546DSC08547


Złoto teatralne

2015-05-13 20:44:00 anka­lu­bie­niec­ka

Nie­zmier­nie miło nam poin­for­mo­wać, że ucznio­wie szkol­nej gru­py teatral­nej Teraz MY! zacza­ro­wa­li swo­im wystę­pem jury Woje­wódz­kie­go Prze­glą­du Róż­ny­ch Form Arty­stycz­ny­ch “Kul­tu­ro­ma­niak” i zdo­by­li zaszczyt­ne I miej­sce. Poka­za­li “Histo­rię pew­nej miło­ści”, któ­ra zachwy­ci­ła publicz­no­ść, ale tak­że wzru­szy­ła prze­ka­zem. Rów­nież gru­pa uczniów klas pierw­szy­ch w “Krzy­ku Wiel­błą­dów” zyska­ła uzna­nie  juro­rów. Naszym teatral­nym Talen­cia­kom gra­tu­lu­je­my i życzy­my zapa­łu przy reali­za­cji kolej­ny­ch teatral­ny­ch wyzwań. Zwy­cię­ski zespół skła­da się z uczniów kla­sy teatral­nej przy dwu­oso­bo­wym wspar­ciu —  uczen­ni­cy kla­sy mate­ma­tycz­nej i ucznia kla­sy inte­gra­cyj­nej.

P1070986Kata­rzy­na Leszcz­czyń­ska (2a), Eli­za Tom­kie­wi­cz (2a), Iza­be­la Rosiec­ka (2a), Pio­tr Zyglarski(2a), Remi­giu­sz Frąc­kie­wi­cz (2a), Domi­ni­ka Żołąd­kie­wi­cz ( 2a), Pau­li­na Mogiel­ska (2a), Julia Pato­ka (2a), Kami­la Sera­fiń­ska (2a), Nata­lia Kozłow­ska (2a), Kari­na Gra­bow­ska (2a), Julia Rodzo­ch (2d), Miko­łaj Twar­dow­ski (3a).


Kabaret na podium

2015-03-30 20:00:16 anka­lu­bie­niec­ka

Ucznio­wie kla­sy IIa wzię­li udział w Powia­to­wym Kon­kur­sie Pio­sen­ki Kaba­re­to­wej i Teatral­nej. Dwa zespo­ły przy­go­to­wa­ły nie­co­dzien­ne wystę­py z dużym roz­ma­chem i dystan­sem do świa­ta. Zespół pio­sen­ki teatral­nej: Nata­lia Kozłow­ska, Mar­ta Kali­now­ska, Julia Pato­ka, Kari­na Gra­bow­ska i Kami­la Sera­fiń­ska sta­no­wi­ły nie­la­da aktor­skie tło dla Pau­li­ny Mogiel­skiej w pio­sen­ce “Z kim tak ci będzie źle jak ze mną”, zaś zespół Iza­be­li Rosiec­kiej w skła­dzie: Pio­tr Zyglar­ski, Hubert Szcze­pan­kie­wi­cz, Remi­giu­sz Frąc­kie­wi­cz i Eli­za Tom­kie­wi­cz roz­ba­wi­li publicz­no­ść do łez wyko­nu­jąc pio­sen­kę kaba­re­tu Potem pt. “Nudzę się” i to wła­śnie im jury przy­zna­ło III miej­sce. Dobra zaba­wa była mot­tem naszy­ch gim­na­zja­li­stów i ich opie­ku­na pani Anny Lubie­niec­kiej.

DSC07135DSC07138DSC07156DSC07169


Brązowy Żuraw Teatralny

2015-03-25 17:47:55 anka­lu­bie­niec­ka

DSC07129Szkol­na gru­pa teatral­na Teraz My! wró­ci­ła ze Sta­tu­et­ką Żura­wia z Prze­glą­du Ama­tor­ski­ch Zespo­łów Teatral­ny­ch. Uczen­ni­ce wysta­wi­ły przej­mu­ją­cą  etiu­dę “Kosmi­ta”, któ­ra przed­sta­wia­ła widzom isto­tę auty­zmu. W związ­ku z tym, że nasza pla­ców­ka jest szko­łą inte­gra­cyj­ną, na dowód naszej soli­dar­no­ści z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi pod­ję­li nie­ba­ga­tel­ny trud­ny temat. Poprzez teatr podzie­li­li się z inny­mi swo­ją wie­dzą na temat auty­zmu. Dziew­czy­ny spo­tka­ły się z dużą przy­chyl­no­ścią i podzi­wem. Gra­tu­lu­je­my.

DSC07002        DSC07003         DSC07004


Zmagania o Pałacową Maskę

2015-03-24 17:32:26 anka­lu­bie­niec­ka

DSC07009Nasi akto­rzy ze szkol­nej gru­py teatral­nej Teraz My! DSC07014god­nie repre­zen­to­wa­li nasze gim­na­zjum w Powia­to­wym Kon­kur­sie Zma­ga­nia o Pała­co­wą Maskę. Nie­ste­ty nie uda­ło im się pod­bić serc juro­rów i wró­ci­li bez miej­sca na podium, ale o gusta­ch teatral­ny­ch się nie dys­ku­tu­je. Dla nas byli naj­lep­si. Oni bawią się w teatr, a dowo­dem tego jest fakt, że aż 27 uczniów repre­zen­to­wa­ło szko­łę na senie. Poka­za­li bra­wu­ro­wy “Krzyk wiel­błą­dów” i opo­wie­dzie­li “Histo­rię pew­nej miło­ści”. Życzy­my im dal­szy­ch suk­ce­sów i rów­nie uda­ny­ch wystę­pów. Doda­my tyl­ko, że z rado­ścią w ser­ca­ch patrzy­li­śmy na naszy­ch absol­wen­tów, któ­rzy kon­ku­ro­wa­li z nami, ale prze­cież w naszej szko­le zła­pa­li bak­cy­la na teatr.


Dzieci Kornela” dla Kornela Makuszyńskiego

2014-11-13 23:00:27 anka­lu­bie­niec­ka

DSC06723Szkol­na gru­pa teatral­na Teraz MY przy­go­to­wa­ła insce­ni­za­cję “Dzie­ci Kor­ne­la”. Na pod­su­mo­wa­niu Powia­to­we­go Kon­kur­su Pięk­ne­go Czy­ta­nia Pro­zy Kor­ne­la Maku­szyń­skie­go mię­li oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je teatral­ne umie­jęt­no­ści. Bra­wu­ro­wy występ akto­rek wzbo­ga­cił uro­czy­sto­ść, wzbu­dził wie­le rado­ści, ale przede wszyst­kim przy­po­mniał boha­te­rów Maku­szyń­skie­go. Wyjąt­ko­we dziew­czy­ny ze szkol­ne­go teatru na zdję­ciu: Kata­rzy­na Lesz­czyń­ska (2a), Julia Doro­cho­wi­cz (2a), Julia Rodzo­ch (2d), Eli­za Tom­kie­wi­cz (2a), Wero­ni­ka Bart­nic­ka (2f), Jago­da Szwal­ska (1e), Ali­cja Cho­dor­ska (2c), Julia Pato­ka ( 2a), Kami­la Sera­fiń­ska (2a), Iza­be­la Rosiec­ka (2a), Pau­li­na Mogiel­ska (2a),Karina Gra­bow­ska (2a), Maria Piąt­kow­ska (1e).


Dzień Patrona

2014-10-16 19:09:46 anka­lu­bie­niec­ka

W naszej szko­le świę­to­wa­li­śmy dziś Dzień Patro­na. Szko­ła przy­bra­ła papie­skie bar­wy, a Jan Paweł II choć co dzień uśmie­cha się do nas na dol­nym kory­ta­rzu, dziś witał nas wyjąt­ko­wym, pro­mien­nym uśmie­chem. Ubra­ni w odświęt­ne stro­je przy­szli­śmy świę­to­wać z patro­nem. Zaśpie­wa­li­śmy Mu  pio­sen­ki, wspo­mi­na­li­śmy Jego życie, a ucznio­wie z kla­sy IIa ( teatral­nej) przy­go­to­wa­li dla nas i dla Nie­go wzru­sza­ją­cą pan­to­mi­mę o świę­to­ści. Ucznio­wie klas pierw­szy­ch zma­ga­li się w mul­ti­me­dial­nym kon­kur­sie wie­dzy o patro­nie. Naj­lep­si oka­za­li się ucznio­wie kla­sy If, a zaraz za nimi kla­sa Ie i kasa Id. Na wszyst­ki­ch cze­ka­ły kre­mów­ki i inne słod­ko­ści.

P1060048P1060053P1060067P1060081


Dzień Teatru

2014-03-27 20:17:03 anka­lu­bie­niec­ka

 Ucznio­wie kla­sy Ia (teatral­nej) zro­bi­li dzi­siaj na kory­ta­rza­ch szko­ły nie­ba­nal­ny teatral­ny show. Hap­pe­ning teatral­ny nie pozwo­lił niko­mu przej­ść obo­jęt­nie. Wśród gim­na­zja­li­stów nie zabra­kło dziś paja­ca, cza­row­ni­cy, księż­nicz­ki, czy wam­pi­ra. Na doda­tek po szkol­nym kory­ta­rzu prze­cha­dza­ła się Mer­lin Mon­roe i Scar­lett O’hara. Dzień jak co dzień, bo Leonar­do DiCa­prio malo­wał Kate Win­slet, a arab­ski szejk i Maha­ra­dża szu­ka­li mężów dla swo­ich córek. A nad wszyst­kim czu­wa­li Face­ci w czer­ni. Bawi­li się w teatr, bo teatr im w duszy gra. Uczci­li Dzień Teatru nie­ba­nal­nie i z roz­ma­chem. Gra­tu­lu­je­my odwa­gi i kre­atyw­no­ści.


Teatralny sukces

2014-03-18 19:39:57 anka­lu­bie­niec­ka

Szkol­na gru­pa teatral­na Teraz MY! po raz kolej­ny się­gnę­ła po suk­ces. Na Powia­to­wym Kon­kur­sie Teatral­nym “Zma­ga­nia o Pała­co­wą Maskę” nasza  tru­pa  zdo­by­ła  zaszczyt­ne III miej­sce. Dziew­czy­ny rywa­li­zo­wa­ły na sce­nie w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie. Nasze pierw­szo­kla­sist­ki urze­kły jury w kate­go­rii gim­na­zja, szko­ły ponad­gim­na­zjal­ne i doro­śli. Bra­wu­ro­wy spek­ta­kl “Bel­fer”  przy­nió­sł naszym akto­rom wie­le słów uzna­nia. Na dowód tego, że występ był rewe­la­cyj­ny będą repre­zen­to­wać nasz miń­ski region na “Srebr­nej Masce” w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Teatral­nym w Sie­dl­ca­ch. Dziew­czy­ny jeste­ście wiel­kie! Gra­tu­la­cje!

Na sce­nie wystą­pi­ły: Ada Woź­nie­wi­cz Id, Julia Rodzo­ch Id, Ali­cja Cho­dor­ska Ic, Pau­li­na Mogiel­ska If, Iza­be­la Rosiec­ka Ia, Kari­na Gra­bow­ska Ia, Julia Pato­ka Ia, Julia Doro­cho­wi­cz Ia, Kata­rzy­na Lesz­czyń­ska Ia, Eli­za Tom­kie­wi­cz Ia. Instruk­tor gru­py: Anna Lubie­niec­ka.


Przeczytali “Dziady cz.II

2014-02-05 20:34:42 anka­lu­bie­niec­ka

Ucznio­wie kla­sy Ia pod kie­run­kiem pani Anny Lubie­niec­kiej prze­czy­ta­li dla kole­gów z rów­no­le­gły­ch klas pierw­szy­ch lek­tu­rę Ada­ma Mic­kie­wi­cza “Dzia­dy cz.II”. Mło­dzi akto­rzy z kla­sy inno­wa­cyj­nej z tre­ścia­mi wie­dzy o teatrze i muzy­ce prze­nie­śli widzów  w realia pogań­skie­go zwy­cza­ju. Nastrój, muzy­ka, stro­je, ruch sce­nicz­ny dopeł­ni­ły czy­ta­ny tek­st. Ten jak­że trud­ny tek­st lite­rac­ki oka­zał się dla współ­cze­sne­go nasto­lat­ka zro­zu­mia­ły, a przede wszyst­kim przy­swa­jal­ny.


Walczyli o Pałacową Maskę

2013-03-12 21:24:04 anka­lu­bie­niec­ka

Gru­pa teatral­na Teraz My dziel­nie wal­czy­ła w “Zma­ga­nia­ch o Pała­co­wą Maskę”.  Nasza tru­pa tym razem przed­sta­wi­ła spek­ta­kl “Bla­cha dachów­ka”. W nowa­tor­ski spo­sób, może tro­chę eks­pe­ry­men­tal­nie por­tre­to­wa­li zamknię­tą spo­łecz­no­ść, któ­rej życie ogra­ni­cza się do usta­wicz­ne­go powta­rza­nia tych samy­ch neu­ro­tycz­ny­ch rytu­ałów. Nie­ste­ty poety­ka absur­du nie przy­nio­sła im miej­sca na podium. DLA NAS BYLI NAJLEPSI. Wystą­pi­li rewe­la­cyj­nie, ale tym razem nie pod­bi­li serc jury. Jeste­śmy z nich bar­dzo dum­ni i życzy­my im suk­ce­sów na kolej­ny­ch teatral­ny­ch kon­kur­sa­ch.


Kosmita” z okazji Tygodnia Autyzmu

2013-02-03 14:20:45 anka­lu­bie­niec­ka

Akto­rzy szkol­nej gru­py teatral­nej Teraz My pod kie­run­kiem Anny Lubie­niec­kiej z oka­zji obcho­dzo­ne­go w szko­le Tygo­dnia Auty­zmu wysta­wi­li spek­ta­kl “Kosmi­ta” wyre­ży­se­ro­wa­ny na pod­sta­wie książ­ki Rok­sa­ny Jędrze­jew­skiej – Wró­bel.        Była to pięk­na, peł­na cie­pła, ale i ukry­te­go w nim cier­pie­nia opo­wie­ść o auty­zmie i tole­ran­cji wobec każ­de­go prze­ja­wu inno­ści. Ucznio­wie z nie­zwy­kłą wraż­li­wo­ścią wpro­wa­dzi­li nas w świat, w któ­rym rze­czy­wi­sto­ść nie chce być tak bez­piecz­nie “nor­mal­na”, lecz ujaw­nia swe odmien­ne, dziw­ne, trud­ne do zaak­cep­to­wa­nia obli­cze. Uka­zu­je nam, jak z per­spek­ty­wy rodzeń­stwa dziec­ka cho­re­go wyglą­da­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne obja­wy auty­zmu: głę­bo­kie zabu­rze­nia komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej, nie­umie­jęt­no­ść wyra­ża­nia uczuć, nad­wraż­li­wo­ść na bodź­ce, przy­mus powta­rzal­no­ści zacho­wań, brak akcep­ta­cji dla jakich­kol­wiek zmian. Opo­wie­ść uwraż­li­wia na sytu­ację dziec­ka auty­stycz­ne­go, a zara­zem pod­su­wa pomy­sły i stra­te­gie, pomoc­ne w wypra­co­wy­wa­niu akcep­ta­cji, w radze­niu sobie ze swo­imi nega­tyw­ny­mi uczu­cia­mi, w budo­wa­niu rela­cji mimo komu­ni­ka­cyj­ny­ch barier.
Trud­ny temat przed­sta­wio­ny został z nie­zwy­kłą lek­ko­ścią. Choć uczu­cia są sil­ne i żywe, nie było przy­tła­cza­ją­ce­go dra­ma­tu, był opty­mi­zm, nadzie­ja, a nawet humor. Ten pro­sty pomy­sł wysta­wie­nia spek­ta­klu pozwo­lił na sub­tel­ną pró­bę odkry­cia przed inny­mi ludź­mi wewnętrz­ne­go świa­ta auty­stycz­ne­go dziec­ka. Mie­li­śmy wra­że­nie, że rze­czy­wi­ście czy­ta­my myśli dziec­ka auty­stycz­ne­go, odbie­ra­my jego lęki, przyj­mu­je­my wyja­śnie­nia, obser­wu­je­my jego swo­istą dziel­no­ść. Akto­rzy pod­ję­li się bar­dzo trud­ne­go zada­nia, ale nie­wąt­pli­wie podo­ła­li zada­niu, bo publicz­no­ść ze sku­pie­niem oglą­da­ła ich występ. Spek­ta­kl uka­zał praw­dę o auty­zmie, a tak­że wzru­szył reali­zmem.


Krzyk wielbłądów dla Korczaka

2012-12-03 14:09:51 anka­lu­bie­niec­ka

Gru­pa Teraz My! uświet­ni­ła spo­tka­nie nauczy­cie­li w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej z oka­zji miej­ski­ch obcho­dów roku Janu­sza Kor­cza­ka. Rewe­la­cyj­ny występ mło­dy­ch akto­rów wpra­wił peda­go­gów i orga­ni­za­to­rów w osłu­pie­nie. Mło­dzi ludzie wyty­ka­li błę­dy współ­cze­snej szko­ły, uka­zu­jąc tym samym, że mimo wie­lu zmian dużo jesz­cze łączy sys­tem edu­ka­cji współ­cze­sny Kor­cza­ko­wi i Pru­so­wi  z naszą codzien­no­ścią. Znów zagra­li dla inny­ch. Znów poka­za­li, że teatr im w duszy gra. Znów byli wspa­nia­li. Grom­kie bra­wa i pozy­tyw­ne komen­ta­rze zgro­ma­dzo­ny­ch były dla nich naj­więk­szą nagro­dą.


Zdobyli III miejsce w Zmaganiach o Pałacową Maskę

2012-03-14 17:31:23 anka­lu­bie­niec­ka

13 mar­ca gru­pa teatral­na Teraz MY! wzię­ła udział w powia­to­wym kon­kur­sie Zma­ga­nia o Pała­co­wą Maskę. Bra­wu­ro­wy występ naszy­ch uczniów w spek­ta­klu “Po dru­giej stro­nie” na pod­sta­wie wier­szy Wisła­wy Szym­bor­skiej spra­wił, że zdo­by­li III miej­sce w tym pre­sti­żo­wym kon­kur­sie w kate­go­rii Gim­na­zja, Szko­ły Ponad­gim­na­zjal­ne i Doro­śli. To był bar­dzo dobry występ naszej gru­py teatral­nej w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie teatral­nej kon­ku­ren­cji. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szy­ch suk­ce­sów.

 


Kobieta — monodram z okazji Dnia Kobiet (marzec 2012)

2012-03-10 20:14:28 anka­lu­bie­niec­ka

Z oka­zji obcho­dzo­ne­go w szko­le Dnia Kobiet szkol­na gru­pa teatral­na wysta­wi­ła mono­dram “Kobie­ta”. Nie­sa­mo­wi­ta i ory­gi­nal­na kre­acja współ­cze­snej kobie­ty w wyko­na­niu Anny Karcz­mar­czyk uka­za­ła kobie­tę zdra­dzo­ną, zako­cha­ną, szczę­śli­wą i nie­szczę­śli­wą.


Zdobyli I miejsce w Kulturomaniaku

2012-03-03 13:33:21 anka­lu­bie­niec­ka

Woje­wódz­ki Kon­kurs Róż­ny­ch Form Arty­stycz­ny­ch “Kul­tu­ro­ma­niak” przy­nió­sł naszej gru­pie teatral­nej ogrom­ny  suk­ces. Zdo­by­li I miej­sce za spek­ta­kl “Po dru­giej stro­nie” na pod­sta­wie wier­szy Wisła­wy Szym­bor­skiej. W jury zasia­dał Michał  Milo­wi­cz, któ­ry nie krył zachwy­tu nad wystę­pem naszy­ch akto­rów. Nie­za­po­mnia­ne spo­tka­nie kon­kur­so­we przy­nio­sło im wie­le satys­fak­cji, rado­ści i doświad­cze­nia. To był rewe­la­cyj­ny występ.


Druga przestrzeń — podsumowanie roku Miłosza w Miejskiej Bibliotece Publicznej (grudzień 2011)

2011-12-01 20:12:51 anka­lu­bie­niec­ka

 


Nasz patron — akademia szkolna (październik 2011)

2011-11-12 20:10:13 anka­lu­bie­niec­ka


Księżniczka na wieży zaprasza na koncert

2011-11-01 20:11:26 anka­lu­bie­niec­ka

Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie na XII Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny “Tro­chę Słoń­ca”, któ­ry odbę­dzie się 21 listo­pa­da 2011 roku w Miej­skiej Szko­le Arty­stycz­nej. Star­tu­je­my o 17.00. Jak zwy­kle — zbie­ra­my pie­nią­dze dla naj­uboż­szy­ch uczniów naszej szko­ły. Bądź­cie z nami! W tym roku kon­cert zapo­wia­da się bar­dzo kobie­co.


Bajka dla potłuczonych Kopciuszek — występ w Miejskiej Szkole Artystycznej w Dniu Integracji (maj 2011)

2011-06-12 20:08:15 anka­lu­bie­niec­ka

 


Akt nadania praw miejskich — Młodzieżowa Sesja Popularnonaukowa w 570 rocznicę nadania miastu praw miejskich (maj 2011)

2011-06-12 20:05:51 anka­lu­bie­niec­ka


Nasze życie — Przegląd Teatrów Młodzieżowych w Siedlcach (maj 2011)

2011-06-12 20:03:41 anka­lu­bie­niec­ka


Kopciuszek — Dzień Promocji Szkoły (kwiecień 2011)

2011-05-12 20:04:37 anka­lu­bie­niec­ka


Nasze życie — Powiatowy Konkurs Zmagania o Pałacową Maskę — II miejsce (marzec 2011)

2011-04-12 20:02:31 anka­lu­bie­niec­ka


Dwa światy — zapraszamy na koncert charytatywny

2010-11-12 20:01:14 anka­lu­bie­niec­ka

 [pe2-gal­le­ry class=“alignleft” ] [pe2-ima­ge src=“http://lh3.ggpht.com/-lCjipIlomi8/VQdWL4WUQGI/AAAAAAAAAbo/u8snwWea-jc/s144-c-o/t02-11.jpg” href=“https://picasaweb.google.com/101382552396022916598/Rozne#6126960580165386338” caption=“Dwa świa­ty — zapra­sza­my na kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny” type=“image” alt=“t02-11.jpg” pe2_single_image_size=“w500” ][/pe2-gallery]

Zapra­sza­my ser­decz­nie na XI Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny “Tro­chę Słoń­ca”, któ­ry odbę­dzie się 28 listo­pa­da 2010r. w Miej­skiej Szko­le Arty­stycz­nej. Zaczy­na­my o godz. 16.00. Będzie­my po raz kolej­ny kwe­sto­wać na rze­cz naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy­ch uczniów. Poka­że­my etiu­dy teatral­ne, pośpie­wa­my i przy­go­tu­je­my kier­ma­sz prac świą­tecz­ny­ch. Liczy­my na Waszą obec­no­ść!


Prawdy nie można zastrzelić — uroczystości katyńskie 2009

2009-04-12 19:56:04 anka­lu­bie­niec­ka