Ramowy program nauczania

Plan opra­co­wa­ny w opar­ciu o “Plan wyni­ko­wy naucza­nia infor­ma­ty­ki w gim­na­zjum w dwu­let­nim cyklu kształ­ce­nia” opra­co­wa­ny przez wydaw­nic­two Helion

Pod­ręcz­nik:

Infor­ma­ty­ka Euro­pej­czy­ka. Pod­ręcz­nik dla gim­na­zjum. Edy­cja: Win­dows Vista, Linux Ubun­tu, MS Offi­ce 2007, OpenOffice.org. Wyda­nie II . Jolan­ta Pań­czyk

(Nr dopusz­cze­nia — 75/2009)

Pro­gram naucza­nia:

Infor­ma­ty­ka Euro­pej­czy­ka. Pro­gram naucza­nia infor­ma­ty­ki w gim­na­zjum. Edy­cja: Win­dows XP, Win­dows Vista, Linux Ubun­tu. Wyda­nie III. Jolan­ta Pań­czyk

Pro­gram naucza­nia dosto­so­wa­ny do nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej (zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r.) został pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez:

 • Wło­dzi­mie­rza Krusz­wic­kie­go – opi­nia dydak­tycz­no-mery­to­rycz­na
 • Zdzi­sła­wa Nowa­kow­skie­go – opi­nia dydak­tycz­no-mery­to­rycz­na

Mate­ria­ły dodat­ko­we dostęp­ne na stro­nie http://edukacja.helion.pl

Poniż­sze tre­ści są zgod­nie z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą oraz pro­gra­mem naucza­nia, pod­ręcz­ni­kiem i porad­ni­kiem meto­dycz­nym autor­stwa Jolan­ty Pań­czyk.

Cel głów­ny

Celem głów­nym jest przy­go­to­wa­nie mło­de­go czło­wie­ka do aktyw­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go życia w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym.

Cele szcze­gó­ło­we

 1. Przy­go­to­wa­nie do bez­piecz­ne­go, samo­dziel­ne­go posłu­gi­wa­nia się zesta­wem kom­pu­te­ro­wym i opro­gra­mo­wa­niem oraz korzy­sta­nia z sie­ci kom­pu­terowej.
 2. Omó­wie­nie pod­sta­wo­wy­ch pojęć infor­ma­tycz­ny­ch.
 3. Wyszu­ki­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie (gro­ma­dze­nie, selek­cjo­no­wa­nie, prze­twa­rza­nie) infor­ma­cji pocho­dzą­cy­ch z róż­ny­ch źró­deł infor­ma­cji, w tym z inter­ne­tu.
 4. Komu­ni­ko­wa­nie się za pomo­cą kom­pu­te­ra i tech­no­lo­gii informacyjno­komunikacyjnych.
 5. Opra­co­wy­wa­nie za pomo­cą kom­pu­te­ra rysun­ków, tek­stów, dany­ch licz­bo­wy­ch, moty­wów, anima­cji, pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­ny­ch.
 6. Roz­wią­zy­wa­nie za pomo­cą kom­pu­te­ra pro­ble­mów prak­tycz­ny­ch z zakre­su róż­ny­ch przed­mio­tów, stosowa­nie po­dej­­ścia algo­ryt­micz­ne­go.
 7. Reali­za­cja pro­jek­tów z wyko­rzy­sta­niem róż­ny­ch pro­gra­mów użyt­ko­wy­ch.
 8. Uka­zy­wa­nie spo­łecz­ny­ch, etycz­ny­ch i eko­no­micz­ny­ch aspek­tów roz­wo­ju infor­ma­ty­ki oraz oce­na zagro­żeń i ograni­czeń.
 9. Uwraż­li­wie­nie na zagro­że­nia pły­ną­ce z nie­wła­ści­we­go wyko­rzy­sta­nia dostęp­ny­ch infor­ma­cji.
 10. Umoż­li­wie­nie reali­za­cji wła­sny­ch zain­te­re­so­wań.

Podział godzin:

 • I rok nauki – 1 godzi­na tygo­dnio­wo (33 godz.)
 • II rok nauki – 1 godzi­na tygo­dnio­wo (32 godz.)

Razem: 65 godzin