Informatyka

Szkolna pracownia komputerowa

Zaję­cia z przed­mio­tu Infor­ma­ty­ka w Gim­na­zjum Miej­skim nr 2 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim pro­wa­dzo­ne są od tego roku w opar­ciu o pod­ręcz­nik:
Infor­ma­ty­ka dla Gim­na­zjum — Gra­ży­na Koba, wydaw­nic­two Migra, wyda­nie I, Wro­cław 2014

Zaję­cia są pro­wa­dzo­ne w cyklu 2-let­nim w kla­sie pierw­szej (33 godzi­ny) oraz kla­sie dru­giej (32 godzi­ny). Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są z podzia­łem na gru­py. Tema­ty­ka lek­cji zgod­na jest z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą naucza­nia przed­mio­tu Infor­ma­ty­ka w gim­na­zjum

Ramo­wy roz­kład mate­ria­łu (ze wzglę­dów nie­za­leż­ny­ch może pod­le­gać drob­nym zmia­nom)

Opis zało­żo­ny­ch osią­gnięć ucznia – przy­kła­dy wyma­gań na poszcze­gól­ne oce­ny szkol­ne

Od wrze­śnia 2014 r. lek­cje infor­ma­ty­ki w wybra­ny­ch oddzia­ła­ch pro­wa­dzo­ne będą w opar­ciu o narzę­dzia i apli­ka­cji Google. Klik­nij TUTAJ aby zalo­go­wać sie do usłu­gi Google Cla­sro­om (tyl­ko dla uczniów klas I E, I F oraz I G)