Kadra szkoły

Dyrektor Grzegorz WyszogrodzkiDyrek­tor
Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki

Wicedyrektor Urszula Ćwiek

Wice­dy­rek­tor
Urszu­la Ćwiek

Wice­dy­rek­tor
Iza­be­la Saga­now­ska

kadra styczeń 2015Pra­cow­ni­cy Szko­ły


Peda­gog szkol­ny
Justy­na Koło­dziej­czyk
Język pol­ski Paweł Ani­szew­ski
Agniesz­ka Kożu­chow­ska
Anna Lubie­niec­ka
Ewa Psz­czół­kow­ska
Iza­be­la Saga­now­ska
Anna Wie­sner
Alek­san­dra Wró­bel
Język angiel­ski Mag­da­le­na Brew­czyń­ska
Ewe­li­na Grom­ska
Moni­ka Gro­mul­ska
Justy­na Ryczek
Doro­ta Karcz­mar­czyk
Karo­li­na Łada
Ilo­na Kru­pa
Mar­ta Zbuc­ka
Język nie­miec­ki Kata­rzy­na Kozłow­ska-Wyszo­grodz­ka
Boże­na Saw­czuk
Agniesz­ka Gry­gie­le­wi­cz
Toma­sz Pasz­kow­ski
Mate­ma­ty­ka Mag­da­le­na Dobrzyń­ska
Agniesz­ka Kra­su­ska
ś.p. Anna Misio­łek
Bar­ba­ra Czer­wiń­ska
Rena­ta Ziół­kow­ska
Joan­na Sułek
Fizy­ka Nina Ostrow­ska
Doro­ta Sugier
Sła­wo­mir Rybiń­ski
Che­mia Nina Ostrow­ska
Doro­ta Sugier
Sła­wo­mir Rybiń­ski
Geo­gra­fia Alek­san­dra Bere­da
Agniesz­ka Rychar­ska
Bio­lo­gia Gra­ży­na Olczak
Wio­let­ta Kuciń­ska
Histo­ria Ewa Bor­kow­ska
Lil­la Kłos
Agniesz­ka Nowak
Wie­dza o spo­łe­czeń­stwie Urszu­la Ćwiek
Lil­la Kłos
Agniesz­ka Nowak
Wycho­wa­nie fizycz­ne Kamil Chło­pik
Elż­bie­ta Mro­czek
Marek Kudel­ski
Dawid Matwiej
Rena­ta Mrocz­kow­ska
Toma­sz Ruta
Aldo­na Szew­czyk
Olga Pech­cin
Pio­tr Licho­ta
Muzy­ka Mag­da­le­na Jaku­bow­ska
Paweł Jedliń­ski
Pla­sty­ka Kata­rzy­na Milew­ska
Zaję­cia arty­stycz­ne Mag­da­le­na Jaku­bow­ska
Kata­rzy­na Milew­ska
Paweł Jedliń­ski
Infor­ma­ty­ka Mariu­sz Jagu­ścik
Ewa Raczyń­ska
Zaję­cia tech­nicz­ne Mag­da­le­na Dobrzyń­ska
Ewa Raczyń­ska
Edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa Iwo­na Cie­siel­ska
Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie Lucy­na Smu­żyń­ska
Reli­gia Iwo­na Szu­law­ska
ks. Mar­cin Wojt­czak
Danu­ta Bożek
Ety­ka Marze­na Grzyb
Nauczy­cie­le biblio­te­ki Anna Bor­kow­ska
Kata­rzy­na Duczek
Nauczy­cie­le w kla­sie inte­gra­cyj­nej Marze­na Boruc­ka
Marze­na Grzyb
Dag­ma­ra Kac­przyk
Ane­ta Kor­ko­sz
Iwo­na Reszel­ska-Mać­ko­wiak
Psy­cho­log szkol­ny Moni­ka Złot­nik