Ważne adresy i telefony

Porad­nia Psy­cho­lo­gicz­no –Peda­go­gicz­na

w Miń­sku Mazo­wiec­kim

ul. Kon­sty­tu­cji 3-go Maja 16

05–300 Miń­sk Mazo­wiec­ki tel: (25) 756 40 05

________________________________________________

Numer 112

jest nume­rem alar­mo­wym, pod któ­ry może­sz zadzwo­nić, gdy znaj­dzie­sz się w nie­bez­pie­czeń­stwie i będzie­sz potrze­bo­wać pomo­cy  ze stro­ny poli­cji, stra­ży pożar­nej lub pogo­to­wia. Jest to numer uni­wer­sal­ny co ozna­cza, że może­sz pod nie­go zadzwo­nić zawsze gdy czu­je­sz się zagrożony/a z jakie­go­kol­wiek powo­du.

_____________________________________________________

Dzie­cię­cy Tele­fon Zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka

0 800 12 12 12  jest tele­fo­nem skie­ro­wa­nym do wszyst­ki­ch dzie­ci potrze­bu­ją­cy­ch pomo­cy. Z nume­rem tym moż­na połą­czyć się bez­płat­nie z każ­de­go sta­cjo­nar­ne­go nume­ru oraz tele­fo­nów komór­ko­wy­ch Oran­ge. Tele­fon dzia­ła w godzi­na­ch 8:15–20:00.

_______________________________________________________________

Hel­pli­ne 0 800 100 100www.helpline.org.pl

Hel­pli­ne to miej­sce, któ­re­go celem jest pomoc mło­dym Inter­nau­tom w sytu­acja­ch zagro­że­nia w Inter­ne­cie oraz pod­czas korzy­sta­nia z tele­fo­nów komór­ko­wy­ch. Znaj­dzie­sz tu pora­dy na temat zapo­bie­ga­nia nie­bez­piecz­nym sytu­acjom, a tak­że infor­ma­cje o spo­so­ba­ch postę­po­wa­nia w przy­pad­ku wystą­pie­nia zagro­że­nia. Z nume­rem 0 800 100 100 moż­na połą­czyć się bez­płat­nie z każ­de­go tele­fo­nu sta­cjo­nar­ne­go oraz z tele­fo­nów komór­ko­wy­ch Oran­ge i dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­na­ch 11:00–16:00.

____________________________________________________________________

Gru­pa Pon­ton (022) 635 93 92 www.ponton.org.pl

Gru­pa Pon­ton to mło­dzi spe­cja­li­ści, któ­rzy pomo­gą Ci w spra­wa­ch doj­rze­wa­nia, sek­su­al­no­ści oraz anty­kon­cep­cji. Dorad­cy Pon­to­nu potra­fią roz­ma­wiać z mło­dy­mi ludź­mi o wszyst­kim co doty­czy roz­wo­ju sek­su­al­ne­go, bez skrę­po­wa­nia. Gru­pa Pon­ton pro­wa­dzi płat­ny tele­fon zaufa­nia pod nume­rem war­szaw­skim (połą­cze­nie jest płat­ne według staw­ki ope­ra­to­ra) czyn­ny w piąt­ki, w godzi­na­ch 16:00–20:00.

_________________________________________________________

Nie­bie­ska linia 0 801 12 00 02.

Tu może­sz zadzwo­nić jeśli jesteś ofia­rą prze­mo­cy w rodzi­nie lub zna­sz kogoś kto doświad­cza takiej prze­mo­cy w domu.
Połą­cze­nie z nume­rem Nie­bie­skiej Linii jest płat­ne za pierw­szy impuls według staw­ki ope­ra­to­ra. Tele­fon czyn­ny jest od ponie­dział­ku do sobo­ty w godzi­na­ch 10:00–22:00 oraz w  nie­dzie­le w godzi­na­ch 10:00–16:00.

_______________________________________________________________

Ogól­no­pol­ski Tele­fon Zaufa­nia Nar­ko­ty­ki – Nar­ko­ma­nia 0 801 199 990.

Pod tym nume­rem tele­fo­nu otrzy­ma­sz pomoc oraz wspar­cie jeśli Two­im pro­ble­mem są nar­ko­ty­ki i uza­leż­nie­nia od nar­ko­ty­ków. Pod numer 0 801 199 990 może­sz zadzwo­nić jeśli pro­blem doty­czy Cie­bie lub jeśli mar­twi­sz się, że ktoś Ci bli­ski ma pro­blem z nar­ko­ty­ka­mi.
Tele­fon jest czyn­ny codzien­ne od 16:00 do 21:00.
_________________________________________________________________

Info­li­nia Sto­wa­rzy­sze­nia KARAN 0 800 12 02 89.

W info­li­nii otrzy­ma­sz pomoc oraz wspar­cie jeśli  Two­im pro­ble­mem są nar­ko­ty­ki i uza­leż­nie­nia od nar­ko­ty­ków.  Pod numer 0 800 12 02 89 może­sz zadzwo­nić jeśli pro­blem doty­czy Cie­bie lub jeśli mar­twi­sz się, że ktoś Ci bli­ski ma pro­blem z nar­ko­ty­ka­mi.
Połą­cze­nie jest bez­płat­ne. Tele­fon jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­na­ch 10:00–17:00

______________________________________________________________________