Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 7 stycz­nia 2003 r. pomoc psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na pole­ga w szcze­gól­no­ści na:

1) dia­gno­zo­wa­niu śro­do­wi­ska ucznia;

2) roz­po­zna­wa­niu poten­cjal­ny­ch moż­li­wo­ści oraz indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb ucznia i umoż­li­wia­niu ich zaspo­ko­je­nia;

3) roz­po­zna­wa­niu przy­czyn trud­no­ści w nauce i nie­po­wo­dzeń szkol­ny­ch;

4) wspie­ra­niu ucznia z wybit­ny­mi uzdol­nie­nia­mi;

5) orga­ni­zo­wa­niu róż­ny­ch form pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej;

6) podej­mo­wa­niu dzia­łań wycho­waw­czy­ch i pro­fi­lak­tycz­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z pro­gra­mu wycho­waw­cze­go szko­ły i pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki, o któ­ry­ch mowa w odręb­ny­ch prze­pi­sa­ch, oraz wspie­ra­niu nauczy­cie­li w tym zakre­sie;

7) pro­wa­dze­niu edu­ka­cji proz­dro­wot­nej i pro­mo­cji zdro­wia wśród uczniów, nauczy­cie­li i rodzi­ców;

8 ) wspie­ra­niu uczniów, meto­da­mi aktyw­ny­mi, w doko­ny­wa­niu wybo­ru kie­run­ku dal­sze­go kształ­ce­nia, zawo­du i pla­no­wa­niu karie­ry zawo­do­wej oraz udzie­la­niu infor­ma­cji w tym zakre­sie;

9) wspie­ra­niu nauczy­cie­li w orga­ni­zo­wa­niu wewnątrz­sz­kol­ne­go sys­te­mu doradz­twa oraz zajęć zwią­za­ny­ch z wybo­rem kie­run­ku kształ­ce­nia i zawo­du;

10) wspie­ra­niu nauczy­cie­li i rodzi­ców w dzia­ła­nia­ch wyrów­nu­ją­cy­ch szan­se edu­ka­cyj­ne ucznia;

11) udzie­la­niu nauczy­cie­lom pomo­cy w dosto­so­wa­niu wyma­gań edu­ka­cyj­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z reali­zo­wa­ny­ch przez nich pro­gra­mów naucza­nia do indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb psy­cho­fi­zycz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch ucznia, u któ­re­go stwier­dzo­no zabu­rze­nia i odchy­le­nia roz­wo­jo­we lub spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w ucze­niu się, unie­moż­li­wia­ją­ce spro­sta­nie tym wyma­ga­niom;

12) wspie­ra­niu rodzi­ców i nauczy­cie­li w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów wycho­waw­czy­ch;

13) umoż­li­wia­niu roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści wycho­waw­czy­ch rodzi­ców i nauczy­cie­li;

14) podej­mo­wa­niu dzia­łań media­cyj­ny­ch i inter­wen­cyj­ny­ch w sytu­acja­ch kry­zy­so­wy­ch.

Do zadań peda­go­ga nale­ży w szcze­gól­no­ści:

1) roz­po­zna­wa­nie indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb uczniów oraz ana­li­zo­wa­nie przy­czyn nie­po­wo­dzeń szkol­ny­ch;

2) okre­śla­nie form i spo­so­bów udzie­la­nia uczniom, w tym uczniom z wybit­ny­mi uzdol­nie­nia­mi, pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, odpo­wied­nio do roz­po­zna­ny­ch potrzeb;

3) orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie róż­ny­ch form pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej dla uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li;

4) podej­mo­wa­nie dzia­łań wycho­waw­czy­ch i pro­fi­lak­tycz­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z pro­gra­mu wycho­waw­cze­go szko­ły i pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki, o któ­ry­ch mowa w odręb­ny­ch prze­pi­sa­ch, w sto­sun­ku do uczniów, z udzia­łem rodzi­ców i nauczy­cie­li;

5) wspie­ra­nie dzia­łań wycho­waw­czy­ch i opie­kuń­czy­ch nauczy­cie­li, wyni­ka­ją­cy­ch z pro­gra­mu wycho­waw­cze­go szko­ły i pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki, o któ­ry­ch mowa w odręb­ny­ch prze­pi­sa­ch;

6) pla­no­wa­nie i koor­dy­no­wa­nie zadań reali­zo­wa­ny­ch przez szko­łę na rze­cz uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li w zakre­sie wybo­ru przez uczniów kie­run­ku kształ­ce­nia i zawo­du, w przy­pad­ku gdy w szko­le nie jest zatrud­nio­ny dorad­ca zawo­do­wy;

7) dzia­ła­nie na rze­cz zor­ga­ni­zo­wa­nia opie­ki i pomo­cy mate­rial­nej uczniom znaj­du­ją­cym się w trud­nej sytu­acji życio­wej.

Do zadań psy­cho­lo­ga nale­ży w szcze­gól­no­ści:

1) pro­wa­dze­nie badań i dzia­łań dia­gno­stycz­ny­ch doty­czą­cy­ch uczniów, w tym dia­gno­zo­wa­nie poten­cjal­ny­ch moż­li­wo­ści oraz wspie­ra­nie moc­ny­ch stron ucznia;

2) dia­gno­zo­wa­nie sytu­acji wycho­waw­czy­ch w celu wspie­ra­nia roz­wo­ju ucznia, okre­śle­nia odpo­wied­ni­ch form pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym dzia­łań pro­fi­lak­tycz­ny­ch, media­cyj­ny­ch i inter­wen­cyj­ny­ch wobec uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li;

3) orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie róż­ny­ch form pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej dla uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li;

4) zapew­nie­nie uczniom doradz­twa w zakre­sie wybo­ru kie­run­ku kształ­ce­nia i zawo­du;

5) mini­ma­li­zo­wa­nie skut­ków zabu­rzeń roz­wo­jo­wy­ch, zapo­bie­ga­nie zabu­rze­niom zacho­wa­nia oraz ini­cjo­wa­nie róż­ny­ch form pomo­cy wycho­waw­czej w śro­do­wi­sku szkol­nym i pozasz­kol­nym ucznia;

6) wspie­ra­nie wycho­waw­ców klas oraz zespo­łów wycho­waw­czy­ch i inny­ch zespo­łów pro­ble­mo­wo-zada­nio­wy­ch w dzia­ła­nia­ch wyni­ka­ją­cy­ch z pro­gra­mu wycho­waw­cze­go szko­ły i pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki, o któ­ry­ch mowa w odręb­ny­ch prze­pi­sa­ch.