Baza Szkoły

Nasza szko­ła mie­ści się w zmo­der­ni­zo­wa­nym, este­tycz­nym budyn­ku. Wszyst­kie kla­sy są odno­wio­ne, korzy­sta­my z pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej, labo­ra­to­rium języ­ko­we­go, sali mul­ti­me­dial­nej oraz jedy­nej w powie­cie szkol­nej sali teatral­nej. W szko­le mamy nie tyl­ko nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­ne kla­so­pra­cow­nie (m.in. w pro­jek­to­ry i ekra­ny), ale tak­że gry, sprzęt spor­to­wy i mul­ti­me­dial­ny, tele­wi­zor pla­zmo­wy, któ­re udo­stęp­nio­ne są uczniom na kory­ta­rza­ch. Biblio­te­ka nasze­go gim­na­zjum to miej­sce, w któ­rym są zarów­no książ­ki, jak i Inter­ne­to­we Cen­trum Infor­ma­cji Mul­ti­me­dial­nej. Szko­ła jest otwar­ta na inte­gra­cję, więc jed­na z łazie­nek zosta­ła dosto­so­wa­na do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­ny­ch. Do dys­po­zy­cji ucznio­wie mają tak­że salę tera­pii meto­dą inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i salę doświad­cza­nia świa­ta.

Na zewną­trz budyn­ku znaj­du­je się — uło­żo­na w 2007 roku — kost­ka, szko­ła ma nową kolo­ro­wą ele­wa­cję, a cały budy­nek jest moni­to­ro­wa­ny dzię­ki sys­te­mo­wi kamer.

Nasza szko­ła posia­da pra­cow­nię kom­pu­te­ro­wą i Inter­ne­to­we Cen­trum Infor­ma­cji Mul­ti­me­dial­nej współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w rama­ch Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Pra­cow­nia wypo­sa­żo­na jest w nowo­cze­sny sprzęt kom­pu­te­ro­wy: 14 sta­no­wi­sk uczniow­ski­ch, ser­wer, sie­cio­wą dru­kar­kę lase­ro­wą i ska­ner. W Inter­ne­to­wym Cen­trum Infor­ma­cji znaj­du­ją się 4 kom­pu­te­ry, sie­cio­wa dru­kar­ka lase­ro­wa, ska­ner. Dopeł­nie­niem powyż­sze­go wypo­sa­że­nia jest mobil­ny zestaw mul­ti­me­dial­ny zło­żo­ny z kom­pu­te­ra prze­no­śne­go i vide­opro­jek­to­ra. Wszyst­kie kom­pu­te­ry są połą­czo­ne w sieć i mają dostęp do Inter­ne­tu.

W stycz­niu 2016 roku zosta­ła ofi­cjal­nie otwar­ta nowa hala wido­wi­sko­wo-spor­to­wa przy szko­le. To jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szy­ch obiek­tów spor­to­wy­ch w mie­ście. W głów­nej hali mogą jed­no­cze­śnie ćwi­czyć trzy gru­py (dzię­ki siat­kom prze­gra­dza­ją­cym powierzch­nię na trzy boiska). Do dys­po­zy­cji uczniów jest też siłow­nia i sala fit­ness. Naj­więk­szą atrak­cją nowej sali jest sce­na teatral­na z pro­fe­sjo­nal­nym nagło­śnie­niem i oświe­tle­niem.