Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

W 2012r. egza­min gim­na­zjal­ny odbył się na nowy­ch zasa­da­ch — zamia­st trzech egza­mi­nów zda­wa­li­śmy pięć (lub sześć), a wyni­ki przed­sta­wio­no w pro­cen­ta­ch.             W 9-stop­nio­wej ska­li sta­ni­no­wej upla­so­wa­li­śmy się pra­wie na samym szczy­cie —               w ósmym — bar­dzo wyso­kim sta­ni­nie.

I znów byli­śmy naj­lep­si!