Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011

W tym roku po raz ostat­ni zda­wa­li­śmy egza­min z trzech grup przed­mio­tów: huma­ni­stycz­ny­ch, mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­czy­ch oraz z języ­ka obce­go.                           W ska­li sta­ni­no­wej 9-stop­nio­wej zaj­mu­je­my ósmy — bar­dzo wyso­ki sto­pień.

Bra­wo dla nas!