Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010

Wyni­ki naszy­ch egza­mi­nów obra­zu­ją pra­cę uczniów i nauczy­cie­li. Są wyso­kie — taki wła­śnie sta­nin — 7, wyso­ki, osią­gnę­li­śmy w tym roku.

Tak trzy­mać!