Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008

Wyni­ki egza­mi­nu są bar­dzo wyso­kie. Śred­nio o 3 punk­ty wyż­sze niż w szko­ła­ch powia­tu miń­skie­go i woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go.

Bar­dzo nas to cie­szy i mobi­li­zu­je do pra­cy!