Edukacyjna Wartość Dodana 2012

Jeste­śmy szko­łą suk­ce­su!

Zarów­no w przed­mio­ta­ch huma­ni­stycz­ny­ch (wykres po lewej) jak i w przed­mio­ta­ch mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­czy­ch (wykres na dole) efek­tyw­no­ść pra­cy szko­ły pozy­cjo­nu­je GM2 bar­dzo wyso­ko.