Edukacyjna Wartość Dodana 2011

Cięż­ko pra­co­wa­li­śmy przez trzy lata, ale było war­to. Szko­ła dobrze uczy, ucznio­wie mają dobry start do szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch.

Wykres po lewej stro­nie poka­zu­je nasze ewd w zakre­sie przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch, wykres poni­żej — w zakre­sie przed­mio­tów mate­ma­tycz­no — przy­rod­ni­czy­ch.

Po pro­stu jeste­śmy szko­łą suk­ce­su!