Edukacyjna Wartość Dodana 2010

Świet­nie uczy­my przed­mio­tów mate­ma­tycz­no — przy­rod­ni­czy­ch (wykres na dole), bar­dzo dobrze przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch (wykres z lewej).

Po pro­stu jeste­śmy szko­łą suk­ce­su!