Szkoła z klasą

Już w pierw­szej edy­cji ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu orga­ni­zo­wa­ne­go przez „Gaze­tę Wybor­czą” i Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta RP w roku szkol­nym 2002/2003 zdo­by­li­śmy tytuł SZKOŁY z KLASĄ.

 

 Zosta­li­śmy “SZKOŁĄ Z KLASĄ”,która:

 1. DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.
  Potra­fi wyja­śniać i zacie­ka­wiać; dba, aby wszy­scy ucznio­wie osią­ga­li coraz lep­sze wyni­ki i roz­wi­ja­li swo­je aspi­ra­cje i zain­te­re­so­wa­nia.
 2. OCENIA SPRAWIEDLIWIE.
  Ucznio­wie wie­dzą, cze­go mają się nauczyć, są oce­nia­ni według jasny­ch i jaw­ny­ch zasad.
 3. UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.
  Uczy twór­cze­go i kry­tycz­ne­go myśle­nia, a wie­dza i umie­jęt­no­ści w niej zdo­by­te poma­ga­ją zro­zu­mieć to, co dzie­je się w ich miej­sco­wo­ści, w Pol­sce, na świe­cie oraz roz­wią­zy­wać real­ne pro­ble­my.
 4. ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.
  Ucznio­wie uczą się współ­dzia­ła­nia w zespo­le, anga­żu­ją się w pra­cę na rze­cz inny­ch ludzi oraz dzia­ła­ją dla dobra swej małej i dużej ojczy­zny oraz całe­go świa­ta.
 5. POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.
  W szko­le panu­je życz­li­wa, peł­na wza­jem­ne­go sza­cun­ku atmos­fe­ra, ucznio­wie mają szan­sę uwie­rzyć we wła­sne siły.
 6. PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.
  Uczy języ­ków obcy­ch, posłu­gi­wa­nia się kom­pu­te­rem i inter­ne­tem, przy­go­to­wu­je uczniów do życia w zjed­no­czo­nej Euro­pie i wpro­wa­dza w świat kul­tu­ry.