O Szkole

O NAS
Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim to wyjąt­ko­wa pla­ców­ka, któ­rej głów­nym celem jest zapew­nie­nie wyso­kie­go pozio­mu naucza­nia, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­ny­ch, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów, wraż­li­wo­ści na potrze­by inny­ch i aktyw­no­ści spo­łecz­nej. Nie­do­ści­głym wzo­rem dla całej spo­łecz­no­ści szkol­nej pozo­sta­je Jan Paweł II, któ­re­go zaszczyt­ne imię gim­na­zjum nosi od wrze­śnia 2005 roku.

HISTORIA SZKOŁY
Pra­ce budow­la­ne roz­po­czę­ły się w lutym 1961 roku, a już we wrze­śniu 1963 roku nastą­pi­ło uro­czy­ste otwar­cie budyn­ku szko­ły. Była to tzw. “tysiąc­lat­ka” od hasła: “Tysiąc szkół na tysiąc­le­cie Pań­stwa Pol­skie­go”. Od począt­ku ist­nie­nia do czerw­ca 2001 roku w budyn­ku mie­ści­ła się Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Tade­usza Kościusz­ki. Wsku­tek refor­my edu­ka­cji szko­łę tę zli­kwi­do­wa­no, a w pla­ców­ce we wrze­śniu 1999 roku roz­po­czę­ło dzia­łal­no­ść Gim­na­zjum Miej­skie nr 2, któ­re­go dyrek­to­rem od same­go począt­ku jest pan Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki. Wrze­sień 2005 roku to kolej­na waż­na data w histo­rii nasze­go gim­na­zjum, ponie­waż to wła­śnie wte­dy uchwa­łą Rady Mia­sta nada­no szko­le imię Jana Paw­ła II, a w maju 2008 roku — dzię­ki Radzie Rodzi­ców — gim­na­zjum otrzy­ma­ło Sztan­dar z wize­run­kiem Patro­na.
War­to zazna­czyć, że w pierw­szym roku dzia­łal­no­ści w gim­na­zjum uczy­ło się 166 uczniów. Obec­nie, w roku 2011, do szko­ły uczęsz­cza 569 uczniów. Mamy w sumie 25 klas, w tym 5 oddzia­łów inte­gra­cyj­ny­ch oraz 5 oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy (OHP).

CO NAS WYRÓŻNIA?
Kadrę naszej Szko­ły sta­no­wi zgra­ny zespół 58 dosko­na­le wykształ­co­ny­ch nauczy­cie­li, odda­je­my do dys­po­zy­cji uczniów nowo­cze­śnie i przy­jaź­nie urzą­dzo­ny i wypo­sa­żo­ny budy­nek. Wyni­ki egza­mi­nów gim­na­zjal­ny­ch osią­ga­ne przez uczniów naszej szko­ły są wyż­sze niż śred­nia powia­tu i woje­wódz­twa. Zosta­li­śmy uzna­ni za “Szko­łę z kla­są” już w pierw­szej edy­cji akcji. Orga­ni­zu­je­my wie­le imprez o zasię­gu lokal­nym. Co roku ucznio­wie, absol­wen­ci, nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy szko­ły wystę­pu­ją w kon­cer­cie cha­ry­ta­tyw­nym “Tro­chę słoń­ca” na rze­cz naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy­ch gim­na­zja­li­stów. Zapra­sza­my rów­nież miesz­kań­ców mia­sta i powia­tu do udzia­łu w Festi­wa­lu Kolęd i Pasto­ra­łek “Zaśpie­wam Jezu­sko­wi”. Pro­wa­dzi­my przy­po­mi­na­ją­cą rodzin­ny pik­nik Wysta­wę Psów i Inny­ch Zwie­rząt Domo­wy­ch. W naszej szko­le nie ma cza­su na nudę: dzia­ła szkol­ny teatr “Pod spodem”, Szkol­ny Klub Tury­sty­ki Kwa­li­fi­ko­wa­nej, Koło Przy­ja­ciół Mia­sta i Regio­nu i inne, licz­ne koła zain­te­re­so­wań. Mło­dzież wyda­je mie­sięcz­nik “Two­je Dziec­ko”. Pro­wa­dzi­my tak­że szkol­ną kro­ni­kę. Jeste­śmy szko­łą aktyw­ną, otwar­tą, przy­ja­zną uczniom, wyjąt­ko­wą!

CO OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM?

  • REALIZACJĘ atrak­cyj­ny­ch i nowa­tor­ski­ch pro­gra­mów naucza­nia, w tym unij­ny pro­jekt “Zagraj­my o suk­ces”
  • POMOCNAUCE (szcze­gól­nie uczniom klas trze­ci­ch) poprzez dodat­ko­we zaję­cia fakul­ta­tyw­ne ze wszyst­ki­ch przed­mio­tów.
  • NAUKĘ TAŃCA dla wszyst­ki­ch — w rama­ch lek­cji wycho­wa­nia fizycz­ne­go i dla szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­ny­ch pod­czas zajęć poza­lek­cyj­ny­ch.
  • SPRAWDZIANYPRACE KONTROLNE zapo­zna­ją­ce uczniów z for­mu­łą egza­mi­nów.
  • BIWAKI INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE dla uczniów klas pierw­szy­ch.
  • MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO zgod­nie z pre­fe­ren­cja­mi (angiel­ski, nie­miec­ki, rosyj­ski).
  • ROZWIJANIE pasji, zain­te­re­so­wań i aktyw­no­ści spo­łecz­nej poprzez licz­ne koła zain­te­re­so­wań i moż­li­wo­ść aktyw­ne­go uczest­nic­twa w orga­ni­za­cji i przy­go­to­wy­wa­niu róż­no­rod­ny­ch imprez.

ZAPRASZAMY WŁAŚNIE DO NAS!!!