Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Program_wychowawczo-profilaktyczny – wersja do druku

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał».
Aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada»,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem.”

Jan Paweł II

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim jest efektem wspólnej pracy reprezentantów uczniów z kolejnych poziomów edukacji, ich rodziców i nauczycieli. Pracując w grupach, sprecyzowano odpowiedzi na ważne pytania: Jakim człowiekiem ma być absolwent kończący szkołę? Jakie wartości są ważne dla niego samego, jego rodziców i nauczycieli? Za pomocą analizy SWOT dokonano oceny mocnych i słabych stron szkoły, a także jej szans i zagrożeń dostrzeganych z poziomu uczniów, rodziców i nauczycieli. Określono też najważniejsze cele działań profilaktyczno-wychowawczych. W wielu obszarach odnotowano wspólne dla uczestników spotkania spostrzeżenia. Młodzież wykazała się dużą dojrzałością w pojmowaniu spraw dla niej istotnych. Wspólnym elementem było określenie głównego celu, jakim jest rozwój osobowy młodego człowieka.

AKTY PRAWNE regulujące powstanie Programu profilaktyczno-wychowawczego:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78 poz.483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz.1148, 1078, 1287, 1680, 1681).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287).
 • Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zmianami).
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, 1578 z późn. zm.).
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249 z późn. zm).
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356 z późn. zm.).

Programy narodowe i krajowe: 

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
 • Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży,
 • Narodowy Program Zdrowia.

WYCHOWANIE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.  poz.356 z późn. zm.)

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która  w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

ZADANIA SZKOŁY:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Ponadto zadaniem szkoły jest:

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.
 2. Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 3. Dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią.

 PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim bardzo dobrze funkcjonuje w rodzinie, klasie, szkole, środowisku lokalnym. Jest przygotowany do życia we współczesnym świecie. Pozytywnie patrzy na siebie i innych. Ma świadomość celów edukacyjnych, naukę traktuje jako coś ciągłego i oczywistego. Jest kulturalny i uczciwy wobec innych. W sytuacjach trudnych jest opanowany, potrafi zachować się odpowiedzialnie i  asertywnie. Jest ciekawy świata. Z pasją i kreatywnością rozwija swoje zainteresowania. Z optymizmem patrzy w przyszłość, prezentuje postawę twórczą wobec napotkanych problemów. Potrafi współpracować w zespole. Jest empatyczny i otwarty na innych. W sposób komunikatywny przedstawia swoje poglądy. Dostrzega problemy swoje i innych, w razie potrzeby służy pomocą i potrafi o nią poprosić. Jest pracowity, sumienny i konsekwentny. Dotrzymuje terminów, dobrze planuje swoje działania, szanując jednocześnie czas innych osób. Jest patriotą. Szanuje tradycję i kulturę swojego narodu, jednocześnie wykazując się tolerancją wobec innych kultur czy tradycji. Dba o zdrowie swoje i innych ludzi oraz posiada umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Świadomie kreuje swoją przyszłość. Zna własną wartość, jest krytycznym obserwatorem wobec otaczającego go świata.

WARTOŚCI:

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wartości to rzeczy i sprawy ważne i pożądane. To życiowe drogowskazy, standardy myśli, postaw i zachowań. Mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Decydują o kryteriach ocen, decyzji i wyborów. Najważniejszymi wartościami społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim są:

 • Przyjaźń          Praca             •Radość          •Zdrowie
 • Tolerancja                 Mądrość        •Rodzina         •Wiedza
 • Wolność                 Bezpieczeństwo        •Szczęście      •Odpowiedzialność
 • Patriotyzm                   Miłość           •Prawda          •Szacunek

ANALIZA SWOT

Na podstawie informacji uzyskanych od uczniów, ich rodziców i nauczycieli metodą ANALIZY SWOT wyłoniono mocne i słabe strony szkoły, a także jej szanse i zagrożenia. Są one wskazówkami do opracowania celów i zadań związanych z wychowaniem i profilaktyką.

Mocne strony Słabe strony

Uczniowie:

•        Zorganizowana i pomocna kadra

•        Dobra atmosfera pracy

•        Bezpieczeństwo

•        Dobrze wyposażone sale lekcyjne

•        Współpraca szkoły z instytucjami

•        Tolerancja

•        Możliwość wyrażania siebie

Uczniowie:

•        Dużo uczniów na małej powierzchni, ciasne korytarze i sale językowe

•        Słabe    zaopatrzenie w sprzęt sportowy

•        Mała biblioteka i słabe jej zaopatrzenie

•        Słaby Internet i ubogie zaopatrzenie pracowni komputerowej

•        Mało zaangażowani nauczyciele (bardzo pojedyncze przypadki)

•        Niewłaściwe zachowania uczniów z  oddziałów przysposabiających do pracy

•        Niezadowalająca organizacja planu

lekcji

Rodzice:

•        Dobra opinia o szkole,

•        Prestiż patrona szkoły,

•        Najwyższe wyniki w nauce,

•        Dobre relacje dyrektor-nauczyciel-uczeń-rodzic, poczucie zrozumienia,

•        Szybka reakcja kadry w sytuacjach trudnych,

•        Doskonalenie zawodowe i otwartość na zmiany ze strony kadry,

•        Poczucie bezpieczeństwa – brak przemocy,

•        Podejmowanie działań na rzecz integracji z osobami

niepełnosprawnymi,

•        Inicjatywy społeczne i kulturalne,

•        Nowe   zaplecze kuchenne i nowoczesny obiekt sportowy,

•        Dobrze zorganizowana nowoczesna świetlica,

•        Nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych uczniów,

•        Międzynarodowa wymiana uczniów,

•        Zagraniczne wycieczki językowe

Rodzice:

•        Usytuowanie szkoły pod względem bezpieczeństwa uczniów,

•        Uboga oferta zajęć dodatkowych,

•        Dwuzmianowość,

•       Nieprzystosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, brak komunikatorów wzrokowych dla uczniów z niedosłuchem),

•        Mała stołówka,

•        Słaba organizacja szatni dla uczniów,

•        Słaba komunikacja na linii Rada Rodziców – Dyrekcja Szkoły w zakresie podejmowania decyzji dotyczących większych przedsięwzięć finansowanych z funduszy Rady Rodziców,

•        Brak boiska szkolnego,

•        Niewystarczające rozwiązanie problemu przyprowadzania i odbierania dzieci młodszych z i na świetlicę szkolną

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciel

•        Dobrze wykształcona kadra, pracująca z pasją i sympatią do

ucznia;

•        Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych;

•        Kreatywność uczniów i nauczycieli;

•        Zaangażowanie rodziców w życie szkoły;

•        Szkoła sukcesu;

•        Dobre zarządzanie szkołą przez zespół kierowniczy;

•        Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych;

•        Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych;

•       Korzystne położenie szkoły – bliskość natury i obiektów kulturalno– sportowych;

 

 Nauczyciele:

•        Brak środków finansowych na dodatkowe zajęcia;

•        Zbyt mała ilość sal lekcyjnych;

•        Przeładowany program (brak godzin na utrwalanie materiału)

•        Jedna sala komputerowa;

•        Brak czytelni;

•        Słaby Internet;

•        Brak boiska szkolnego;

 

SZANSE:

Uczniowie:

•        Nowy stadion i obiekty powstające

•        Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

•        Zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i naukowe

•        Szkoła jako ciekawe miejsce, gdzie nie można się nudzić

•        Ciekawi uczniowie i nauczyciele

•        Zorganizowani nauczyciele

•        Możliwość organizowania imprez  we współpracy z innymi placówkami

Rodzice:

•        Merytoryczna kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje,

•        Nauka tolerancji,

•        Otwartość na świat,

•        Czerpanie wzorców ze starszych kolegów,

•        Monitoring parku,

Zwiększona ilość patroli straży miejskiej w parku,

•        Sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych,

•        Zmiany organizacyjne szatni przy wejściu głównym przez umieszczenie nad szatnią tabliczek informujących o kolejkach dla klas starszych i młodszych, przekazanie rodzicom przez wychowawców klas informacji o kolejkach do szatni, zwiększenie ilości pracowników szatni podczas przerw,

•        Poprawa bezpieczeństwa dzieci z klas 2 i 3 uczęszczających na świetlicę przez montaż wideodomofonu,

•        Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przez wprowadzenie kodowanych wszystkich wejść do szkoły,

•        Zwiększenie zaangażowania nauczycieli w organizację zajęć dodatkowych,

•        Montaż na górnym korytarzu szafek na rzeczy dzieci starszych,

•        Poprawa przepływu informacji między szkołą a rodzicami przez uaktualnienie dotychczasowej strony internetowej lub utworzenie nowej,

•        Integracja między uczniami- nauczycielami-rodzicami w postaci pikników rodzinnych, dni rodziny itp. organizowanych dla uczniów naszej szkoły

 

Nauczyciele:

•        Infrastruktura: boisko miejskie, park,

MDK, kościół, cmentarz (zabytki, miejsca kultu i pamięci);

•        Dobra – najlepsza szkoła;

•        Mała kameralna szkoła;

•        Finansowe wsparcie;

•        Rodzice wspierają rozwój pasji u dzieci;

•        Realizacja innowacji pedagogicznych – liczne możliwości rozwoju dla dzieci i nauczycieli;

•        Dużo kultury, sport, przyroda

ZAGROŻENIA:

Uczniowie:

•      Remonty dróg, zagrożenia ze strony kierowców

•      Obawy rodziców uczniów młodszych klas o bezpieczeństwo dzieci

•      Park miejski

•      Niektórzy starsi uczniowie szkoły

•      Brak tolerancji ze strony nielicznych uczniów

Rodzice:

•      Bliskość parku

•      Ruchliwa droga i niebezpieczne zachowania kierowców i pieszych (rodziców i dzieci) wychodzących               z terenu szkoły od strony bocznego wejścia dla klas młodszych,

•      Nieogrodzony pobliski staw

•        Brak zaangażowania rodziców w sytuacje konfliktów między ich dziećmi

•        Cyberprzemoc

Nauczyciele:

•        Cyberprzemoc;

•        Sąsiedztwo różnych typów szkół dla młodzieży i dorosłych;

•        Zagrożenie łatwiejszego dostępu do środków psychoaktywnych;

•        Brak sygnalizacji świetlnej przy przejściu do szkoły;

•        Brak boiska szkolnego;

•        Obawa o przerzucanie całkowitej odpowiedzialności za wychowanie na nauczycieli;

•        Bycie w ciągłej zmianie, brak stabilizacji, zmiana koncepcji działania szkoły wynikająca z rozporządzeń;

•        Ograniczenia finansowe ze strony samorządu niepozwalające realizować wszystkich innowacji pedagogicznych i programów pomocy dla ucznia;

•        Przeciążenie pracowników Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej

(dłuższy okres oczekiwania na współpracę).

 CELE OGÓLNE:

 1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej.
 2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.
 4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.
 2. Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.
 4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących.
 5. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego.
 6. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, solidarności, współpracy, altruizmu.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej przez całe życie.
 8. Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
 9. Kształtowanie postawy aktywności społecznej.

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Cele Sposoby realizacji
Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.
Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania uczniów w szkole.

Zajęcia i różnorodne akcje szkolne dotyczące zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza szkołą.

Spotkania uczniów z  pracownikami Komendy Powiatowej Policji na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły, kontrolowane wejścia do szkoły za pomocą kart chip, pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Dokonywanie cyklicznej analizy poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Ponowne wystąpienie do odpowiednich służb o wzmocnienie bezpieczeństwa w pobliżu szkoły (sygnalizacja świetlna, patrole i monitoring w miejskim parku).

Zapoznanie uczniów z instrukcjami obowiązującymi w razie ogłoszenia alarmu, również tzw. próbne alarmy.

Stosowanie zasad Regulaminu Bezpieczeństwa Uczniów.

 

Tworzenie przyjaznej atmosfery szkoły.

Przeprowadzenie zajęć integracyjnych z uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole.

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka.

Organizacja      klasowych i szkolnych wycieczek, wspólnych wyjazdów do teatru, kina i muzeów.

Organizacja imprez klasowych i szkolnych o charakterze rozrywkowym, charytatywnym, kulturalnym.

Działalność kół zainteresowań, dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zgodnych z potrzebami uczniów.

Informowanie o bieżących wydarzeniach szkolnych na stronie internetowej szkoły.

Działalność JPII SECURITY (opieki nad uczniami młodszymi przez uczniów starszych) oraz akcji

STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA (opieka nad uczniami kl. I przez uczniów starszych klas).

Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

Współpraca z rodzicami, Komendą Powiatową Policji i Sądem Rodzinnym w zakresie dbałości o  realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów.

Nagradzanie uczniów za bardzo wysoką frekwencję.

Stały nadzór nad uczniami (kadra pedagogiczna i niepedagogiczna).

Budowanie dobrej współpracy z rodzicami.

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych, lekcjach otwartych, imprezach klasowych i szkolnych.

Budowanie przestrzeni na inicjatywy rodziców (np. dni rodziny, Bal Absolwentów, pikniki rodzinne).

Organizacja zebrań rodziców i dni otwartych, indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

Funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

Współpraca z Radą Rodziców. Współdecydowanie w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami, wykłady, pogadanki na ważne tematy wychowawcze, m.in. dotyczące specyfiki czasu dorastania, obniżenia nastroju oraz zdrowego żywienia.

Realizowanie programu „Szkoła dla Rodziców”.

 

Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.

Integracja uczniów

niepełnosprawnych ze sprawnymi rówieśnikami

Tworzenie klas integracyjnych.

Zajęcia psycho-edukacyjne przybliżające specyfikę różnych zaburzeń rozwojowych i uwrażliwiające na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wnioskowanie do odpowiednich instytucji o wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny dla osób niepełnosprawnych (winda, komunikatory wzrokowe dla uczniów z niedosłuchem i inne).

Organizowanie imprez integracyjnych.

Działania zespołu do spraw integracji.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia.

 

Podejmowanie tematów dotyczących sfery emocjonalnej i społecznej człowieka podczas zajęć z wychowawcą lub pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Współdziałanie uczniów przy realizacji różnego rodzaju zadań szkolnych (kółka przedmiotowe, projekty grupowe, koła zainteresowań, rozgrywki sportowe).

Zachęcanie        uczniów      do       aktywnego udziału i samodzielnego organizowania akcji i przedsięwzięć.   Działalność grup samopomocy koleżeńskiej.

Promowanie talentów uczniów, stwarzanie okazji do osiągania sukcesów.

Rozwijanie tolerancji wobec odmiennych poglądów   i postaw. Zajęcia antydyskryminacyjne.

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.

Kształtowanie umiejętności

korzystania z autorytetów, w tym patrona szkoły.

 

Odwoływanie się do nauki Jana Pawła II.

Organizowanie dni patrona szkoły oraz obchodów Powiatowych Dni Papieskich.

Promowanie postaci historycznych i żyjących mogących być autorytetami dla młodzieży.

Rozwijanie samorządności i przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego.

 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych oparta na procedurach demokratycznych.

Włączenie uczniów w działalność Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej.

Udział młodzieży w sesjach Rady Miasta, wycieczki do Sejmu RP.

Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Działalność gazetki szkolnej „Na marginesie”.

Organizowanie debat młodzieżowych i lekcji na temat istotnych problemów społecznych.

Rozwijanie tożsamości narodowej i europejskiej.

 

Udział uczniów w imprezach i konkursach o tematyce regionalnej, patriotycznej.

Apele okolicznościowe z okazji rocznic i świąt państwowych.

Zbieranie pamiątek, przedstawianie świadków przeszłości ukazujących życie naszych przodków.

Korzystanie z oferty lokalnych instytucji kultury.

Organizacja miesiąca języków obcych, współpraca  z wolontariuszami fundacji EBU.

Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych w Polsce i poza granicami kraju.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących.

Podejmowanie działań prozdrowotnych i profilaktyka uzależnień.

 

 

Propagowanie wśród uczniów wiedzy o substancjach uzależniających i zagrożeniach związanych z ich używaniem.

Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień.

Realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z MKRPA. Działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Organizowanie czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami i systematyczne analizowanie uzyskanych wyników.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Komendą Powiatową Policji w zakresie przeprowadzania warsztatów, n/t higieny, zdrowia psychicznego i szkodliwości stosowania używek.

Organizowanie spotkań, apeli, pogadanek w ramach miesiąca mądrej profilaktyki POD PARASOLEM.

Działania szkoły przeciwdziałające agresji i  przemocy.

Organizowanie lekcji, prelekcji, koncertów profilaktycznych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego (prelekcje, pogadanki, apele, filmy dydaktyczne).

Współpraca z kuratorami sądowymi i innymi instytucjami wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych demoralizacją.

Propagowanie zdrowego życia. stylu

Ukazywanie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu: wycieczki, koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

Realizacja zajęć z zakresu propagowania zdrowego odżywiania i zapobiegania zaburzeniom odżywiania, szczególnie nadwagi i otyłości wśród uczniów klas młodszych.

Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie hałasu w szkole.

Przeprowadzanie akcji szkolnych promujących zdrowy styl życia.

Zapoznanie uczniów klas młodszych z podstawowymi zasadami higieny i skutkami nieprzestrzegania jej.

Realizacja profilaktyki zdrowego uzębienia (fluoryzacja).

Wdrażanie uczniów do utrzymywania w czystości miejsca pracy.

Udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej.

Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Poruszanie tematyki dotyczącej dbałości o środowisko naturalne, ochrony przyrody i ekologii.

Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.

Kształtowanie wśród uczniów klas młodszych umiejętności obserwowania przyrody i uświadamianie odpowiedzialności za czystość środowiska.

Zapoznanie i współpraca z wybranymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Organizowanie Wystawy Psów i Innych Zwierząt Domowych.

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, solidarności, współpracy, altruizmu.
Kształtowanie   umiejętności nawiązywania właściwych relacji międzyludzkich.

Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania i kształtowanie kultury języka.

Kształtowanie postawy życzliwości i bycia dobrym kolegą ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  klasach młodszych.

Promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.

Uczenie tolerancji w stosunku do drugiego człowieka.

Wskazywanie innych niż media społecznościowe form kontaktu z drugim człowiekiem, ograniczenie możliwości korzystania z telefonów podczas przerw międzylekcyjnych.

Uczenie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych i rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, wprowadzanie metod mediacji i negocjacji.

Podejmowanie działań o charakterze charytatywnym (coroczny Koncert Charytatywny „Trochę słońca”, współpraca z Domem Dziecka w Falbogach, domem seniora, przedszkolami, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt).

Działalność Szkolnego Koła Caritas.

Promowanie wolontariatu.

 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej przez całe życie.

Rozwijanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do rozwijania pasji.

 

Rozwijanie motywacji uczniów do nauki.

Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów.

Promowanie sukcesów uczniów – na stronie internetowej szkoły, na tablicy „szkolnych sukcesów”, w mediach lokalnych.

Działalność kół zainteresowań.

Funkcjonowanie      Szkolnego      Systemu      Wspierania

Uzdolnień (np. prezentowanie uzdolnień na zajęciach z wychowawcą i dyrekcją).

Organizowanie konkursów        tematycznych. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Organizacja szkolnego kalendarza poprzez podział na tygodnie tematyczne (organizowanie konkursów, zabaw, gier z poszczególnych przedmiotów szkolnych).

Wyrównywanie wiedzy uczniów i zmniejszanie zaburzeń rozwojowych.

Realizowanie zajęć dla uczniów w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosowanie się do indywidualnych potrzeb uczniów i zaleceń PPP.

Realizowanie stosownych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie  z zalecaniami zawartymi w orzeczeniach.

Stworzenie uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości nauki w klasie integracyjnej.

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania pełnego obrazu przyczyn trudności szkolnych.

Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Przygotowanie do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.

 

Kształcenie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach i okolicznościach oraz wyrażania własnego zdania.

Promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów, wzbogacanie systemu nagradzania uczniów. Ukazywanie potrzeby istnienia norm społecznych regulujących zachowania ludzi.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i planowania dalszej drogi kształcenia.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój.

Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, współpraca.

Realizacja zajęć z zakresu samopoznania i samorozwoju.

Wdrażanie do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia.

Organizowanie różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.

Organizowanie dla uczniów warsztatów i zajęć z zakresu techniki pracy umysłowej.

Udział w spektaklach filmowych i teatralnych odbywających się na terenie placówek kulturalnych  w naszym mieście oraz poza nim.

Wprowadzanie uczniów w świat kultury.

Kształtowanie postawy aktywności społecznej. 
Wspieranie inicjatyw społecznych.

Organizowanie przez młodzież imprez szkolnych  i klasowych.

Organizacja akcji promujących ideę wolontariatu.

Działalność Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej, Samorządu Uczniowskiego samorządów klasowych, gazetki szkolnej.

Otwartość kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły na inicjatywy uczniowskie.

Działalność kół zainteresowań i prezentacja ich dokonań.

Wieloaspektowa aktywizacja uczniów podczas bieżących lekcji.

EWALUACJA:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się sytuacją wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz ewaluacji. Działania wychowawcze będą systematycznie co roku modyfikowane. Na podstawie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawcy tworzą co roku klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne. Koncepcja szkoły określana co roku w rocznym planie pracy szkoły zawiera priorytetowe na danych rok szkolny działania wychowawcze.

Sposoby zbierania informacji:

 • obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;
 • rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;
 • analiza dokumentów;
 • ankiety;