Program Wychowawczo-Profilaktyczny

program profilaktyczno-wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

 1. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał». Aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem.”

Jan Paweł II

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim jest efektem wspólnej pracy reprezentantów uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Sprecyzowano odpowiedzi na ważne pytania: Jakim człowiekiem ma być absolwent kończący szkołę? Jakie wartości są ważne dla niego samego, jego rodziców i nauczycieli. Dokonano oceny mocnych i słabych stron szkoły, a także jej szans i zagrożeń dostrzeganych z poziomu uczniów, rodziców i nauczycieli. Określono też najważniejsze cele działań profilaktyczno-wychowawczych.  Wspólnym elementem było określenie głównego celu, jakim jest rozwój osobowy młodego człowieka.

Aby zapewnić najszerszy ogląd środowiska szkolno-wychowawczego i potrzeb szkoły przeanalizowano różne źródła informacji. Są nimi: dokumenty szkolne (dzienniki, sprawozdania, protokoły Rad Pedagogicznych), wyniki ewaluacji wewnętrznych, wnioski z pracy zespołów nauczycielskich oraz współpracy z pedagogiem i psychologiem, obserwacje zachowania uczniów, wnioski rodziców zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas oraz spotkaniach Rady Rodziców, propozycje uczniów przy opracowywaniu planów wychowawczych klas, informacje uzyskane        od instytucji wspomagających pracę szkoły.

AKTY PRAWNE regulujące powstanie Programu profilaktyczno-wychowawczego:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78 poz.483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz.1148, 1078, 1287, 1680, 1681).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287).
 • Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zmianami).
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, 1578 z późn. zm.).
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249z późn. zm).
 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356z późn. zm.).

Programy narodowe i krajowe: 

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
 • Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży,
 • Narodowy Program Zdrowia.

 

WYCHOWANIE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.  poz.356z późn. zm.)

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która  w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

 

ZADANIA SZKOŁY:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Ponadto zadaniem szkoły jest:

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej,  a także stosowania profilaktyki.
 2. Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 3. Dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią.

 

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim bardzo dobrze funkcjonuje w rodzinie, klasie, szkole, środowisku lokalnym. Jest przygotowany do życia we współczesnym świecie. Pozytywnie patrzy na siebie i innych. Ma świadomość celów edukacyjnych, naukę traktuje jako coś ciągłego i oczywistego.

Jest kulturalny i uczciwy wobec innych. W sytuacjach trudnych jest opanowany, potrafi zachować się odpowiedzialnie i  asertywnie.

Jest ciekawy świata. Z pasją i kreatywnością rozwija swoje zainteresowania. Z optymizmem patrzy w przyszłość, prezentuje postawę twórczą wobec napotkanych problemów.

Potrafi współpracować w zespole. Jest empatyczny i otwarty na innych. W sposób komunikatywny przedstawia swoje poglądy. Dostrzega problemy swoje i innych, w razie potrzeby służy pomocą i potrafi o nią poprosić.

Jest pracowity, sumienny i konsekwentny. Dotrzymuje terminów, dobrze planuje swoje działania, szanując jednocześnie czas innych osób.

Jest patriotą. Szanuje tradycję i kulturę swojego narodu, jednocześnie wykazując się tolerancją wobec innych kultur czy tradycji.

Dba o zdrowie swoje i innych ludzi oraz posiada umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

Świadomie kreuje swoją przyszłość. Zna własną wartość, jest krytycznym obserwatorem wobec otaczającego go świata.

WARTOŚCI:

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wartości to rzeczy i sprawy ważne i pożądane. To życiowe drogowskazy, standardy myśli, postaw i zachowań. Mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. Decydują o kryteriach ocen, decyzji i wyborów. Najważniejszymi wartościami społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim są:

 • Przyjaźń Praca             •Szczęście       •Bezpieczeństwo
 • Tolerancja Mądrość        •Rodzina          •Szacunek
 • Wolność Zdrowie        •Wiedza          •Odpowiedzialność
 • Patriotyzm Miłość           •Prawda

ANALIZA SWOT

Na podstawie informacji uzyskanych od uczniów, ich rodziców i nauczycieli metodą ANALIZY SWOT wyłoniono mocne i słabe strony szkoły, a także jej szanse i zagrożenia. Są one wskazówkami do opracowania celów i zadań związanych z wychowaniem i profilaktyką.

 

Mocne strony Słabe strony

 

Uczniowie:

•      Pomocni nauczyciele

•      Dobra atmosfera pracy

•      Bezpieczeństwo

•      Dobrze wyposażone sale lekcyjne

•      Dobra współpraca szkoły z instytucjami

•      Możliwość wyrażania siebie

•      Liczne konkursy i akcje szkolne

•      Stołówka szkolna

•      Bezpłatne zajęcia  na basenie

•      Dużo wycieczek

•      Parking rowerowy

•      Nowoczesny plac zabaw

 

 

Uczniowie:

•      Dużo uczniów na małej powierzchni, ciasne korytarze

•      Mała biblioteka

•      Słaba pracownia komputerowa

•      Dwuzmianowość

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice:

•      Dobra opinia o szkole,

•      Prestiż patrona szkoły,

•      Najwyższe wyniki w nauce,

•      Dobre relacje dyrektor-nauczyciel-uczeń-rodzic, poczucie zrozumienia,

•      Szybka reakcja kadry w sytuacjach trudnych,

•      Doskonalenie zawodowe i otwartość na zmiany ze strony kadry,

•      Poczucie bezpieczeństwa – brak przemocy,

•      Podejmowanie działań na rzecz integracji z osobami

niepełnosprawnymi,

•      Inicjatywy społeczne i kulturalne,

•      Nowe zaplecze kuchenne i nowoczesny obiekt sportowy,

•      Dobrze zorganizowana nowoczesna świetlica,

•      Nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych uczniów,

•      Międzynarodowa wymiana uczniów,

•      Zagraniczne wycieczki językowe,

•      Przemyślane rozwiązania wprowadzone w dobie pandemii przez Dyrekcję Szkoły, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia uczniów i pracowników,

•      Liczne konkursy przedmiotowe i tematyczne sprzyjające rozwojowi uczniów klas młodszych i starszych,

•      Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem na Piątkę – pogłębianie wiedzy uczniów przez możliwość korzystania z organizowanych w szkole zajęć dodatkowych,

•      Udział Szkoły w licznych programach edukacyjnych dla uczniów, organizowanych przez podmioty zewnętrzne – np. “Szkoła dla innowatora.”

 

Rodzice:

•      Usytuowanie szkoły pod względem bezpieczeństwa uczniów,

•      Uboga oferta zajęć dodatkowych,

•      Dwuzmianowość,

•      Mała stołówka,

•      Słaba organizacja szatni dla uczniów,

•      Brak boiska szkolnego,

•      Mała ilość sprzętu i pracowni komputerowych w szkole

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciele:

•         Zarówno doświadczona jak i początkująca kadra pełna ciekawości poznawczej, pracująca z pasją i sympatią do ucznia

•      Kreatywność uczniów i nauczycieli;

•      Dobra komunikacja

•      Orientacja na przyszłość

•      Zaangażowanie rodziców w życie szkoły;

•      Szkoła sukcesu;

•      Dobre zarządzanie szkołą przez zespół kierowniczy;

•      Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, nowoczesna świetlica szkolna;

•      Nowoczesny plac zabaw

•      Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej

•      Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych;

•      Korzystne położenie szkoły – bliskość stadionu, parku i obiektów kulturalnych

•      Udział w akcji „Szkoła dla Innowatora”

•      Atrakcyjne imprezy dla społeczności lokalnej

 

  Nauczyciele:

•      Mała odpowiedzialność ucznia za uczenie się

•      Zbyt dużo wydarzeń w Planie Pracy Szkoły

•      Brak środków finansowych na dodatkowe zajęcia;

•      Zbyt mała ilość sal lekcyjnych;

•      Przeładowany program (brak godzin na utrwalanie materiału)

•      Jedna sala komputerowa;

 

 

 

SZANSE:

Uczniowie:

•      Nowy stadion i okoliczne obiekty powstające, np. Skatepark,

•      Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

•      Zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i naukowe

•      Możliwość organizowania imprez  we współpracy z innymi placówkami

•      Ciekawa, aktualna strona internetowa szkoły

 

 

Rodzice:

•      Merytoryczna kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje,

•      Nauka tolerancji,

•      Otwartość na świat,

•      Czerpanie wzorców ze starszych kolegów,

•      Monitoring parku,

·      Zwiększona ilość patroli straży miejskiej w parku,

•      Sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych,

•      Poprawa bezpieczeństwa dzieci z klas młodszych uczęszczających na świetlicę przez montaż wideodomofonu,

•      Poprawa bezpieczeństwa dzieci                                        i młodzieży przez wprowadzenie kodowanych wszystkich wejść do szkoły,

•      Zwiększenie zaangażowania nauczycieli w organizację zajęć dodatkowych,

•      Montaż na górnym korytarzu szafek na rzeczy dzieci starszych,

•      Poprawa przepływu informacji między szkołą a rodzicami przez uaktualnienie dotychczasowej strony internetowej lub utworzenie nowej,

•      Integracja między uczniami- nauczycielami-rodzicami w postaci pikników rodzinnych, dni rodziny itp. organizowanych dla uczniów naszej szkoły

•      Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania i organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym półkolonii letnich i zimowych   dla uczniów szkoły dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Piątkę

 

Nauczyciele:

•         Infrastruktura: stadion miejski, park, MDK, kościół, cmentarz (zabytki, miejsca kultu i pamięci);

•     Szkoła z wizją, podejmująca wyzwania

•      Mała szkoła;

•     Przestronna hala widowiskowo-sportowa

•      Rodzice wspierają rozwój pasji u dzieci

•      Przeniesienie odpowiedzialności za uczenie się na ucznia.

•      Możliwość udziału w programach ogólnopolskich np. Szkoła dla Innowatora

•      Zajęcia klas młodszych z tabletami, zajęcia z robotyki czy kodowania

 

 

 

 

ZAGROŻENIA:

Uczniowie:

•     Zagrożenia ze strony kierowców

•     Park miejski

•     Brak tolerancji ze strony nielicznych uczniów (wyśmiewanie, dokuczanie)

•     Cyberprzemoc

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice:

•     Bliskość parku

•     Ruchliwa droga i niebezpieczne zachowania kierowców i pieszych (rodziców i dzieci) wychodzących               z terenu szkoły od strony bocznego wejścia dla klas młodszych,

•     Nieogrodzony pobliski staw

•      Brak zaangażowania rodziców w sytuacje konfliktów między ich dziećmi

•      Cyberprzemoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele:

•      Cyberprzemoc;

•      Łatwiejszy dostępu uczniów do środków psychoaktywnych;

•      Brak sygnalizacji świetlnej przy przejściu do szkoły;

•      Próba przerzucania odpowiedzialności za wychowanie dzieci wyłącznie na nauczycieli;

•      Ograniczenia finansowe ze strony samorządu niepozwalające realizować wszystkich programów wsparcia dla ucznia;

 

 

 

 

 

CEL OGÓLNY:

Wspieranie dziecka we wszystkich obszarach rozwoju, zgodnie ze słowami naszego patrona Jana Pawła II „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał».  Aby poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem.”

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce
  z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.
 2. Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy akceptacji
  i szacunku dla drugiego człowieka.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.
 4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących.
 5. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego.
 6. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, solidarności, współpracy, altruizmu.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej przez całe życie.
 8. Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
 9. Kształtowanie postawy aktywności społecznej.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

 

Cele

 

Sposoby realizacji

 

Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce                                                        z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania uczniów w szkole.

Zajęcia i różnorodne akcje szkolne dotyczące zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza szkołą.

Wdrażanie do postępowania zgodnego z zaleceniami MEN,  GIS w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z COVID-19

Spotkania uczniów z  pracownikami Komendy Powiatowej Policji na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły, kontrolowane wejścia do szkoły za pomocą kart chip, pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Dokonywanie cyklicznej analizy poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Zapoznanie uczniów z instrukcjami obowiązującymi w razie ogłoszenia alarmu,  tzw. próbne alarmy.

Znajomość przez uczniów służb dbających o zdrowie i bezpieczeństwo  oraz najważniejszych numerów alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie)

 

Tworzenie przyjaznej atmosfery szkoły.

Przeprowadzenie zajęć integracyjnych z uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole.

Organizacja klasowych i szkolnych wycieczek, wspólnych wyjazdów do teatru, kina i muzeów.

Organizacja imprez klasowych i szkolnych o charakterze rozrywkowym, charytatywnym, kulturalnym.

Działalność kół zainteresowań, dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zgodnych z potrzebami uczniów.

Informowanie o bieżących wydarzeniach szkolnych na stronie internetowej szkoły.

Działalność JPII SECURITY (opieki nad uczniami młodszymi przez uczniów starszych).

 

Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych

Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

Współpraca z rodzicami, Komendą Powiatową Policji i Sądem Rodzinnym w zakresie dbałości o  realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów.

Nagradzanie uczniów za bardzo wysoką frekwencję.

 

Budowanie dobrej współpracy                      z rodzicami.

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych, lekcjach otwartych, imprezach klasowych i szkolnych.

Budowanie przestrzeni na inicjatywy rodziców (np. dni rodziny, Bal Absolwentów, pikniki rodzinne).

Organizacja zebrań rodziców i dni otwartych, indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

Współpraca z Radą Rodziców. Współdecydowanie w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami, wykłady, pogadanki na ważne tematy wychowawcze.

 

 

Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy akceptacji                                                     i szacunku dla drugiego człowieka.

 

Integracja uczniów

niepełnosprawnych

ze sprawnymi rówieśnikami

 

Działalność  klas integracyjnych.

Zajęcia przybliżające specyfikę różnych zaburzeń rozwojowych i uwrażliwiające na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wnioskowanie do odpowiednich instytucji o wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny dla osób niepełnosprawnych.

Organizowanie imprez integracyjnych, np. rajdu rowerowego, igrzysk sportowych.

Działania zespołu do spraw integracji.

 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia.

Podejmowanie tematów dotyczących sfery emocjonalnej i społecznej człowieka podczas zajęć z wychowawcą lub pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Współdziałanie uczniów przy realizacji różnego rodzaju zadań szkolnych (kółka przedmiotowe, projekty grupowe, koła zainteresowań, rozgrywki sportowe).

Działalność grup samopomocy koleżeńskiej.

Promowanie talentów uczniów, stwarzanie okazji do osiągania sukcesów.

Rozwijanie tolerancji wobec odmiennych poglądów   i postaw. Zajęcia antydyskryminacyjne.

Zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia, oferta instytucji pomocowych.

Doskonalenie technik asertywnych – umiejętność mówienia NIE.

 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.

 

Kształtowanie umiejętności

korzystania z autorytetów, w tym patrona szkoły.

Odwoływanie się do nauki Jana Pawła II.

Organizowanie dni patrona szkoły oraz obchodów Powiatowych Dni Papieskich.

Promowanie postaci historycznych i żyjących mogących być autorytetami dla młodzieży.

 

Rozwijanie samorządności                     i przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego.

Działalność Samorządu          Uczniowskiego i samorządów klasowych oparta na procedurach demokratycznych.

Włączenie uczniów w działalność Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej.

Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Działalność gazetki szkolnej „Na marginesie”.

Organizowanie debat młodzieżowych i lekcji na temat istotnych problemów społecznych.

 

Rozwijanie tożsamości narodowej i europejskiej.

Udział uczniów w imprezach i konkursach o  tematyce regionalnej, patriotycznej.

Apele okolicznościowe z okazji rocznic i świąt państwowych.

Zbieranie pamiątek, przedstawianie świadków przeszłości ukazujących życie naszych przodków.

Korzystanie z oferty lokalnych instytucji kultury.

Organizacja miesiąca języków obcych, współpraca z wolontariuszami fundacji EBU.

Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych w Polsce i poza granicami kraju.

 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących.

 

Podejmowanie działań prozdrowotnych i profilaktyka uzależnień.

Propagowanie wśród uczniów wiedzy o substancjach uzależniających i zagrożeniach związanych z ich używaniem.

Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień.

Realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z MKRPA. Działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Organizowanie czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji w zakresie przeprowadzania warsztatów, n/t higieny, zdrowia psychicznego i szkodliwości stosowania używek.

Organizowanie spotkań, apeli, pogadanek w ramach miesiąca mądrej profilaktyki POD PARASOLEM.

 

Działania szkoły przeciwdziałające agresji                       i  przemocy.

Organizowanie lekcji, prelekcji, koncertów profilaktycznych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego (prelekcje, pogadanki, apele, filmy dydaktyczne).

Współpraca z kuratorami sądowymi i innymi instytucjami wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych demoralizacją.

Uświadamianie pojęć „dobry dotyk”, „zły dotyk”, oraz uczenie asertywności i nieufności w kontaktach z osobami obcymi.

 

Propagowanie zdrowego stylu życia

Ukazywanie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu: wycieczki, koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

Realizacja zajęć z zakresu propagowania zdrowego odżywiania i zapobiegania zaburzeniom odżywiania, szczególnie nadwagi i otyłości.

Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie hałasu w szkole.

Przeprowadzanie akcji szkolnych promujących zdrowy styl życia.

Realizacja profilaktyki zdrowego uzębienia (fluoryzacja).

Wdrażanie uczniów do utrzymywania w czystości miejsca pracy.

Udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej.

Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Propagowanie właściwych zachowań oraz informowanie dzieci o ryzykownych skutkach opalania i zachowań narażających na zachorowanie na choroby zakaźne, w tym COVID-19.

 

Kształtowanie umiejętności korzystania z dóbr użyteczności publicznej.

 

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z nierozważnego zachowania.

Zajęcia dotyczące właściwego korzystania z dróg rowerowych, przejść dla pieszych, ze środków komunikacji publicznej.

Zajęcia dotyczące szacunku dla dóbr i respektowanie wartości pracy innych ludzi.

Ćwiczenie zachowania rozwagi w nawiązywaniu znajomości w sieci i realnym życiu.

 

 

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego

 

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Poruszanie tematyki dotyczącej dbałości o środowisko naturalne, ochrony przyrody i ekologii.  Rozumienie przez uczniów konieczności segregacji śmieci i pojęcia recyclingu, oszczędzania energii,  ochrony lasów, wód przed zanieczyszczeniami i degradacją

Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.

Kształtowanie wśród uczniów klas młodszych umiejętności obserwowania przyrody i uświadamianie odpowiedzialności za czystość środowiska.

Zapoznanie i współpraca z wybranymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Organizowanie Wystawy Psów i Innych Zwierząt Domowych.

 

 

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, solidarności, współpracy, altruizmu.

 

Kształtowanie             umiejętności nawiązywania właściwych relacji międzyludzkich.

Uczenie tolerancji w stosunku do drugiego człowieka.

Wskazywanie innych niż media społecznościowe form kontaktu z drugim człowiekiem, ograniczenie możliwości korzystania z telefonów podczas przerw międzylekcyjnych.

Uczenie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych i rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, wprowadzanie metod mediacji i negocjacji.

Podejmowanie działań o charakterze charytatywnym (coroczny Koncert Charytatywny „Trochę słońca”, współpraca z Domem Dziecka w Falbogach, domem seniora, przedszkolami, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt).

Działalność Szkolnego Koła Caritas.

Promowanie wolontariatu.

 

Stosowanie zasad dobrego zachowania na co dzień.

 

Uświadamianie uczniom konieczności poznania i przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz wskazanie korzyści, jakie z tego płyną.

Promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.

Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania i kształtowanie kultury języka.

Kształtowanie postawy życzliwości i bycia dobrym kolegą ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  klasach młodszych.

Stałe poprawianie relacji społecznych, eliminowanie konfliktów, zachowań aroganckich, wulgarnych i agresywnych.                                               Wykorzystanie zasad dobrego wychowania w różnych sytuacjach i różnych miejscach.

 

 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej przez całe życie.

 

Rozwijanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do rozwijania pasji.

Rozwijanie motywacji uczniów do nauki.

Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów.

Promowanie sukcesów uczniów  na stronie internetowej szkoły, na tablicy „szkolnych sukcesów”, w mediach lokalnych.

Działalność kół zainteresowań.

Funkcjonowanie Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień (np. prezentowanie uzdolnień na zajęciach z wychowawcą i dyrekcją).

Organizowanie           konkursów tematycznych.

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Umiejętność korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.

Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z komputera i Internetu, oddzielenia postaci fikcyjnych od rzeczywistych.

Kształtowanie umiejętności zachowania dystansu do świata reklam i fikcji.

Poruszanie tematyki  zagrożeń wynikających z zawierania znajomości z anonimowymi, nieznajomymi internautami podczas zajęć z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

Wyrównywanie wiedzy uczniów i zmniejszanie zaburzeń rozwojowych.

Realizowanie zajęć dla uczniów w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosowanie się do indywidualnych potrzeb uczniów i zaleceń PPP.

Realizowanie stosownych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie  z zalecaniami zawartymi w orzeczeniach.

Stworzenie uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości nauki w klasie integracyjnej.

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania pełnego obrazu przyczyn trudności szkolnych.

 

 

Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

 

Przygotowanie do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.

Kształcenie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach i okolicznościach oraz wyrażania własnego zdania.

Promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów, wzbogacanie systemu nagradzania uczniów. Ukazywanie potrzeby istnienia norm społecznych regulujących zachowania ludzi.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i planowania dalszej drogi kształcenia.

 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój.

Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, współpraca.

Realizacja zajęć z zakresu samopoznania i samorozwoju.

Wdrażanie do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia.

Organizowanie różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.

Organizowanie dla uczniów warsztatów i zajęć z zakresu techniki pracy umysłowej.

Udział w spektaklach filmowych i teatralnych odbywających się na terenie placówek kulturalnych  w naszym mieście oraz poza nim.  Wprowadzanie uczniów w świat kultury.

 

 

Kształtowanie postawy aktywności społecznej. 

 

Wspieranie inicjatyw społecznych

Organizowanie przez młodzież imprez szkolnych  i klasowych.

Organizacja akcji promujących ideę wolontariatu.

Działalność Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej, Samorządu Uczniowskiego samorządów klasowych, gazetki szkolnej.

Otwartość kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły na inicjatywy uczniowskie.

Działalność kół zainteresowań i prezentacja ich dokonań.

Wieloaspektowa aktywizacja uczniów podczas bieżących lekcji.

 

 

 

EWALUACJA:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się sytuacją wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz ewaluacji. Działania wychowawcze będą systematycznie co roku modyfikowane. Na podstawie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawcy tworzą co roku klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne. Koncepcja szkoły określana co roku w rocznym planie pracy szkoły zawiera priorytetowe na danych rok szkolny działania wychowawcze.

Sposoby zbierania informacji:

 • obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;
 • rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;
 • analiza dokumentów;
 • ankiety;