Talentomania

Przed­mio­tem kon­kur­su jest krót­ka pre­zen­ta­cja sce­nicz­na (śpiew, taniec, gim­na­sty­ka, gra na instru­men­cie, umie­jęt­no­ści manu­al­ne, itp.). Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim przy hono­ro­wym patro­na­cie Bur­mi­strza Mia­sta. Kon­kurs otwar­ty jest dla uczniów gim­na­zjów w Miń­sku Mazo­wiec­kim.

Cele Kon­kur­su

  1. Głów­nym celem kon­kur­su jest wyło­nie­nie uta­len­to­wa­nej oso­by lub gru­py osób, któ­re będą mia­ły moż­li­wo­ść uczest­ni­cze­nia w wyda­rze­nia­ch pro­mo­cyj­ny­ch mia­sta.
  2. Pro­mo­cja i akty­wi­za­cja mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej.
  3. Popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy o lokal­ny­ch talen­ta­ch.

Warun­ki uczest­nic­twa w kon­kur­sie

  1. Warun­kiem uczest­nic­twa w kon­kur­sie jest dostar­cze­nie wypeł­nio­nej Kar­ty Zgło­sze­nia do Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2 lub na adres e-mail: ankalubieniecka@o2.pl w odpo­wied­nim ter­mi­nie (prze­wi­dzia­nym w aktu­al­nym regu­la­mi­nie)
  2. Kar­tę Zgło­sze­nia moż­na uzy­skać w sekre­ta­ria­cie gim­na­zjum i na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły www.gm2.pl

Zasa­dy uczest­nic­twa

  1. Kon­kurs zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w 2 eta­pa­ch:
  2. Pre­zen­to­wa­ny występ sce­nicz­ny nie może prze­kra­czać 5 minut.
  3. For­ma pre­zen­ta­cji sce­nicz­nej jest dowol­na.