Moda na polski

MODA NA POLSKI to kon­kurs pro­mu­ją­cy zain­te­re­so­wa­nie języ­kiem pol­skim wśród gim­na­zja­li­stów wymy­ślo­ny i opra­co­wa­ny przez naszą polo­nist­kę Agniesz­kę Kożu­chow­ską. Pierw­sza edy­cja kon­kur­su w wer­sji szkol­nej odby­ła się w lutym 2011 roku. Od tam­tej pory co roku z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go cała szko­ła bie­rze udział w polo­ni­stycz­ny­ch zma­ga­nia­ch. To jedy­ny taki kon­kurs, w któ­rym bawią się wszy­scy ucznio­wie i wszy­scy polo­ni­ści. Od 2013 roku do zaba­wy języ­kiem pol­skim zapro­sze­ni zosta­li ucznio­wie z pozo­sta­ły­ch miń­ski­ch gim­na­zjów. 21 lute­go 2013 roku odby­ło się I Miń­skie Świę­to Języ­ka Pol­skie­go pod hasłem MODA NA POLSKI.