EWD — co to takiego?

Chcie­li­by­śmy, by każ­da szko­ła bar­dzo dobrze uczy­ła, a ucznio­wie osią­ga­li wyni­ki na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści albo powy­żej nich. Wyni­ki egza­mi­na­cyj­ne uczniów zale­żą od wie­lu czyn­ni­ków, tak­że tych nie­za­leż­ny­ch od szko­ły. Meto­da edu­ka­cyj­nej war­to­ści doda­nej (EWD) pozwa­la zmie­rzyć wkład szko­ły w wyni­ki naucza­nia. Może być więc przy­dat­na dla rodzi­ców i uczniów przy wybo­rze szko­ły dla dziec­ka. Poka­zu­je bowiem, czy szko­ła potra­fi wykrze­sać z dziec­ka to, co w nim drze­mie, czy­li czy poma­ga mu osią­gnąć suk­ces edu­ka­cyj­ny.

Meto­da EWD porów­nu­je ze sobą dwa wyni­ki: wynik spraw­dzia­nu po kla­sie szó­stej oraz wynik egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go. Po doko­na­niu takie­go pomia­ru, efekt pra­cy szko­ły moż­na zapre­zen­to­wać gra­ficz­nie poprzez umiesz­cze­nie jej w jed­nej z nastę­pu­ją­cy­ch stref:

1. szko­ła nie­wy­ko­rzy­sta­ny­ch moż­li­wo­ści

2. szko­ła wyma­ga­ją­ca pomo­cy

3. szko­ła wspie­ra­ją­ca

4. szko­ła suk­ce­su

Zaglą­da­jąc na poszcze­gól­ne zakład­ki spraw­dź:

Jaką szko­łą jest Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 im. Jana Paw­ła II