Egzamin Gimnazjalny 2018

Ter­mi­ny egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go:

  • czę­ść huma­ni­stycz­na — 18 kwiet­nia 2018r. (śro­da)
  • histo­ria i wie­dza o spo­łe­czeń­stwie — godz. 9.00
  • j.polski — godz. 11.00
  • czę­ść mate­ma­tycz­no — przy­rod­ni­cza — 19 kwiet­nia 2018r. (czwar­tek) 
  • przed­mio­ty przy­rod­ni­cze — godz. 9.00
  •  mate­ma­ty­ka — godz. 11.00
  • język obcy — 20 kwiet­nia 2018r. (pią­tek) 
  • na pozio­mie pod­sta­wo­wym — godz. 9.00
  • na pozio­mie roz­sze­rzo­nym — godz. 11.00