Zajęcia dodatkowe

“Za prio­ry­tet uwa­ża­my (…) ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ pro­wa­dzą­ce do uzy­ski­wa­nia przez wycho­wan­ków samo­świa­do­mo­ści moc­ny­ch stron i umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia wła­sne­go roz­wo­ju inte­lek­tu­al­ne­go.”
(z “Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go” Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3)

Ucznio­wie nasze­go gim­na­zjum mogą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia na

zaję­cia­ch poza­lek­cyj­ny­ch:

KOŁO TEATRALNE opie­ka:
p. Anna Lubie­niec­ka
ZESPÓŁ MUZYCZNO-INSTRUMENTALNYARS NOVA opie­ka:
p. Mag­da­le­na Jakubowska/p.Paweł Jedliń­ski
GAZETKA SZKOLNANA MARGINESIE opie­ka:
p. Iza­be­la Saganowska/p. Agniesz­ka Kożu­chow­ska
KOŁO TURYSTYCZNE opie­ka:
p. Paweł Ani­szew­ski
KOŁO PLASTYCZNE opie­ka:
p. Bogu­sła­wa Milew­ska
KRONIKA SZKOLNA opie­ka:
p. Kata­rzy­na Milew­ska i p. Kata­rzy­na Duczek
KOŁO PRZYJACIÓŁ MIASTAREGIONU opie­ka:
p. Lil­la Kłos
SZKOLNE KOŁO CARITAS opie­ka:                                                          p. Iwo­na Szu­law­ska
 KOŁO INFORMATYCZNE  opie­ka: p. Mariu­sz Jagu­ścik

Poza moż­li­wo­ścią roz­wi­ja­nia swo­ich pasji na zaję­cia­ch dodat­ko­wy­ch ucznio­wie nie­któ­ry­ch klas mają “zaję­cia inno­wa­cyj­ne”, czy­li zgod­ne z ich zain­te­re­so­wa­nia­mi:

- zaję­cia huma­ni­stycz­ne — p. Agniesz­ka Kożu­chow­ska

- zaję­cia języ­ko­we — p. Mag­da­le­na Brew­czyń­ska

- zaję­cia mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­ne — p. Bar­ba­ra Czer­wiń­ska

- zaję­cia poli­tech­nicz­ne — p. Bar­ba­ra Czer­wiń­ska

- zaję­cia teatral­ne — p. Anna Lubie­niec­ka

- zaję­cia mate­ma­tycz­no-eko­no­micz­ne — p. Agniesz­ka Kra­su­ska, p. Agniesz­ka Nowak

- zaję­cia infor­ma­tycz­ne — p. Mariu­sz Jagu­ścik

- zaję­cia języ­ko­wo-tury­stycz­ne — p. Ilo­na Kru­pa

- zaję­cia języ­ko­we — p. Moni­ka Gro­mul­ska

- zaję­cia przy­rod­ni­cze — p. Gra­ży­na Olczak, p. Nina Ostrow­ska

- zaję­cia spor­to­we — p. Marek Kudel­ski