Zespoły przedmiotowe

Żeby pod­no­sić sta­le jako­ść pra­cy szko­ły, kadra peda­go­gicz­na potra­fi dzia­łać w gru­pa­ch. Taka for­ma pra­cy słu­ży wymia­nie doświad­czeń, dosko­na­le­niu zawo­do­we­mu wewnątrz­sz­kol­ne­mu i spraw­ne­mu podej­mo­wa­niu dzia­łań i nowy­ch ini­cja­tyw. Oto pra­cu­ją­ce w naszej szko­le zespo­ły przed­mio­to­we:

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY:

Prze­wod­ni­czą­ca — p. Moni­ka Złot­nik

Skład zespo­łu: p. Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki, p. Urszu­la Ćwiek, p. Iza­be­la Saga­now­ska,   p. Justy­na Koło­dziej­czyk.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI POLONISTÓW:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Agniesz­ka Kożu­chow­ska

Skład zespo­łu: p. Paweł Ani­szew­ski, p. Anna Lubie­niec­ka, p. Iza­be­la Saga­now­ska, p. Anna Wie­sner, p. Alek­san­dra Wró­bel.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, RELIGII:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Lil­la Kłos

Skład zespo­łu: p. Urszu­la Ćwiek, p. Ewa Bor­kow­ska, p. Agniesz­ka Nowak, p. Maria Król, p. Anna Kut­kie­wi­cz, p. Iwo­na Szu­law­ska.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKIINFORMATYKI:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Rena­ta Ziół­kow­ska

Skład zespo­łu: ś.p. Anna Misio­łek, p. Agniesz­ka Kra­su­ska, p. Mag­da­le­na Dobrzyń­ska, p. Joan­na Sułek, p. Agniesz­ka Kra­su­ska, p. Bar­ba­ra Czer­wiń­ska, p. Ewa Raczyń­ska, p. Mariu­sz Jagu­ścik.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Agniesz­ka Rychar­ska

Skład zespo­łu: p. Sła­wo­mir Rybiń­ski, p. Maciej Cichoc­ki, p. Gra­ży­na Olczak, p. Nina Ostrow­ska, p. Mag­da­le­na Dobrzyń­ska, p. Iwo­na Cie­siel­ska, p. Dawid Matwiej.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Kata­rzy­na Kozłow­ska-Wyszo­grodz­ka

Skład zespo­łu: p. Boże­na Saw­czuk, p. Agniesz­ka Gry­gie­le­wi­cz.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Mag­da­le­na Brew­czyń­ska

Skład zespo­łu: p. Karo­li­na Łada, p. Ilo­na Kru­pa, p. Moni­ka Gro­mul­ska, p. Edy­ta Kren­dler.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Rena­ta Mrocz­kow­ska

Skład zespo­łu: p. Dawid Matwiej, p. Toma­sz Ruta, p. Kamil Chło­pik, p. Aldo­na Szew­czyk, p. Marek Kudel­ski, p. Olga Pech­cin, p. Pio­tr Licho­ta.

ZESPÓŁ DO SPRAW INTEGRACJI:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Marze­na Grzyb

Skład zespo­łu: p. Ane­ta Kor­ko­sz, p. Marze­na Boruc­ka, p. Iwo­na Reszel­ska-Mać­ko­wiak, p. Dag­ma­ra Kac­przyk.

ZESPÓŁ DO SPRAW EDUKACJI SZKOLNEJPRZEDSZKOLNEJ:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Iwo­na Szu­law­ska

Skład zespo­łu: p. Anna Maj­szyk, p. Lucy­na Smu­żyń­ska, p. Edy­ta Kopań­ska, p. Syl­wia Wasi­lew­ska, p. Mar­ta Woź­ni­ca, p. Anna Misio­łek.

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Alek­san­dra Wró­bel

Skład zespo­łu: co roku inna gru­pa nauczy­cie­li.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI:

Prze­wod­ni­czą­ca: p. Iza­be­la Saga­now­ska

Rzecz­nik pra­so­wy szko­ły: p. Agniesz­ka Kożu­chow­ska

SZKOLNY KOORDYNATOR DORADZTWA ZAWODOWEGO: p. Ewa Raczyń­ska

SZKOLNY KOORDYNATOR SYSTEMU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ: p. Anna Lubie­niec­ka