Historia szkoły

Histo­ria szko­ły:

luty 1961r. – roz­po­czę­cie prac budow­la­ny­ch; rodzi­ce i żoł­nie­rze z jed­nost­ki woj­sko­wej zro­bi­li pierw­sze wyko­py pod fun­da­men­ty przy­szłej szko­ły;

kwie­cień 1961r. – wmu­ro­wa­nie aktu erek­cyj­ne­go, na doku­men­cie pod­pi­sał się m.in. pro­jek­tant budyn­ku T. Iskier­ka;

wrze­sień 1963r. – uro­czy­ste otwar­cie nowe­go budyn­ku szko­ły; była to tzw. „tysiąc­lat­ka” od hasła: „Tysiąc szkół na tysiąc­le­cie Pań­stwa Pol­skie­go”;

wrze­sień 1963r.- czer­wiec 2001r. – funk­cjo­no­wa­nie w budyn­ku Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Tade­usza Kościusz­ki; naj­pierw w sys­te­mie ośmio­kla­so­wym, po refor­mie edu­ka­cji – sze­ścio­kla­so­wym;

wrze­sień 1999r. – utwo­rze­nie na pod­sta­wie decy­zji Rady Mia­sta Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2; jed­no­cze­śnie rad­ni zde­cy­do­wa­li o likwi­da­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3;

wrze­sień 2005r. – uchwa­ła Rady Mia­sta w spra­wie nada­nia Gim­na­zjum Miej­skie­mu nr 2 imie­nia Jana Paw­ła II;

maj 2008r. – uro­czy­ste poświę­ce­nie i nada­nie Gim­na­zjum Miej­skie­mu nr 2 Sztan­da­ru z wize­run­kiem Patro­na;

wrze­sień 2017r. — prze­kształ­ce­nie Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2 im. Jana Paw­ła II w Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 3 im. Jana Paw­ła II — na pod­sta­wie uchwa­ły Rady Mia­sta Miń­sk Mazo­wiec­ki w wyni­ku refor­my oświa­ty;