Laura

W maju 2008 roku otrzy­ma­li­śmy pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie

LAURĘ

Nagro­da Powia­tu Miń­skie­go LAURA przy­zna­wa­na jest za indy­wi­du­al­ne lub zbio­ro­we osią­gnię­cia twór­cze, gospo­dar­cze i spo­łecz­ne słu­żą­ce roz­wo­jo­wi i pro­mo­cji powia­tu.  LAURA przy­zna­wa­na jest corocz­nie miesz­kań­com powia­tu miń­skie­go oraz innym oso­bom, któ­re w szcze­gól­ny spo­sób przy­czy­ni­ły się do roz­wo­ju i pro­mo­cji powia­tu miń­skie­go.

Nasza szko­ła LAURĘ zawdzię­cza swo­jej aktyw­no­ści spo­łecz­nej na rze­cz spo­łecz­no­ści lokal­nej. Jeste­śmy zna­ni z zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go i licz­ny­ch dzia­łań o zasię­gu miej­skim i powia­to­wym. Co roku orga­ni­zu­je­my Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny “Tro­chę Słoń­ca”, co dwa lata — Festi­wal Kolęd, Pasto­ra­łek i Pio­se­nek Reli­gij­ny­ch “Zaśpie­wam Jezu­sko­wi” oraz Wysta­wę Psów i Inny­ch Zwie­rząt Domo­wy­ch. Poza tym łączy­my spo­łecz­no­ść lokal­ną wokół posta­ci Jana Paw­ła II, orga­ni­zu­jąc paź­dzier­ni­ko­we obcho­dy Dnia Papie­skie­go. Reali­zu­je­my ideę inte­gra­cji, sta­wia­my na roz­wój inte­lek­tu­al­ny, ale tak­że spor­to­wy, emo­cjo­nal­ny, spo­łecz­ny. Jeste­śmy otwar­ci na potrze­by śro­do­wi­ska lokal­ne­go i reagu­je­my na zmia­ny, wyprze­dza­jąc inne pla­ców­ki. LAURA potwier­dzi­ła, że kie­ru­nek roz­wo­ju szko­ły, któ­ry wybra­li­śmy, jest wła­ści­wy.