Szkoła na medal

Trzy­krot­nie otrzy­ma­li­śmy tytuł

SZKOŁY NA MEDAL.

 

 „Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim otrzy­ma­ło na ręce dyrek­to­ra – tabli­cę Szko­ła na medal sygno­wa­ną przez Głos i MEN.   – W ten spo­sób chce­my wyróż­nić pla­ców­ki, w któ­ry­ch pra­cu­ją wyjąt­ko­wi nauczy­cie­le – mówił prof. Ste­fan M. Kwiat­kow­ski.”   (fragm. arty­ku­łu w “Gło­sie Nauczy­ciel­skim” z dn. 17 paź­dzier­ni­ka 2007r.)

 Sta­ło się to za spra­wą nauczy­cie­la mate­ma­ty­ki Dariu­sza Kul­my, któ­ry trzy­krot­nie brał udział w kon­kur­sie NAUCZYCIEL ROKU orga­ni­zo­wa­nym przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej i tygo­dnik “Głos Nauczy­ciel­ski” i za każ­dym razem był przez wybit­ne gro­no spe­cja­li­stów wyróż­nia­ny: w roku 2006 -

otrzy­mał tytuł NADZIEJA EDUKACJI

w roku 2007 — zdo­był WYRÓŻNIENIE, czy­li zna­la­zł się w ści­słym fina­le kon­kur­su

w roku 2008 — został NAUCZYCIELEM ROKU

Orga­ni­za­to­rzy kon­kur­su trzy­krot­nie wyróż­ni­li naszą szko­łę tytu­łem SZKOŁY NA MEDAL, któ­ry ma być potwier­dze­niem tego, że uczy u nas pro­fe­sjo­nal­na, wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­na i wybit­na kadra peda­go­gicz­na.