Szkoła Odkrywców Talentów

W czerw­cu 2011 roku Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej przy­zna­ło naszej szko­le tytuł

SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Tyl­ko 9 szkół w powie­cie miń­skim może pochwa­lić się tym tytu­łem. Aby go otrzy­mać, musie­li­śmy wyka­zać się aktyw­no­ścią w odkry­wa­niu uczniow­ski­ch talen­tów. Oto jakie dzia­ła­nia pozwo­li­ły nam uzy­skać ten zaszczyt­ny i pre­sti­żo­wy tytuł:

DZIAŁANIE 1

Tytuł zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzi­na aktyw­no­ści: zaję­cia teatral­ne, szkol­ny teatr POD SPODEM.

Opis zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzin aktyw­no­ści: Zaję­cia mają cha­rak­ter warsz­ta­to­wy. Pole­ga­ją na roz­wi­ja­niu pasji aktor­ski­ch mło­dzie­ży. Mło­dzi akto­rzy aktyw­nie włą­cza­ją się w życie szko­ły, bio­rą udział w prze­glą­da­ch teatral­ny­ch i przy­go­to­wu­ją co roku kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny Tro­chę słoń­ca — do tej pory 11 edy­cji, a tak­że dni patro­na szko­ły,

Opis doko­nań uczniów: Nagro­dy za spek­ta­kle i grę aktor­ską, m.in. trzy­krot­nie Srebr­na Maska — Sie­dl­ce, czte­ro­krot­nie lau­re­aci Prze­glą­du Mały­ch Form Pro­fi­lak­tycz­ny­ch Miń­sk Maz., pię­cio­krot­nie Pała­co­wa Maska — Miń­sk Maz., dwu­krot­nie Kul­tu­ro­ma­niak — Mro­zy, wyróż­nie­nia w prze­glą­da­ch woje­wódz­ki­ch i ogól­no­pol­ski­ch.

Zaję­cia słu­żą odkry­wa­niu i roz­wi­ja­niu uzdol­nień: arty­stycz­ny­ch.

DZIAŁANIE 2

Tytuł zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzi­na aktyw­no­ści: koło dzien­ni­kar­skie.

Opis zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzin aktyw­no­ści:    Od 2004 r. mło­dzież gim­na­zjal­na wyda­je mie­sięcz­nik Two­je dziec­ko. Ucznio­wie bio­rą udział w warsz­ta­ta­ch dzien­ni­kar­ski­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch przez ogól­no­pol­skie dzien­ni­ki np. POLSKA THE TIMES, współ­pra­cu­ją z lokal­ną pra­są, pisząc tek­sty, bio­rąc udział w kon­kur­sa­ch lite­rac­ki­ch, udo­stęp­nia­jąc zdję­cia.

Opis doko­nań uczniów: Fina­list­ka 2 Ogól­no­pol­ski­ch Kon­kur­sów Lite­rac­ki­ch, 2 wyróż­nie­nia w Ogól­no­pol­skim i Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Twór­czo­ści Lite­rac­kiej LIPA, I m-ce w kon­kur­sie lite­rac­kim Moje spo­tka­nie z Andriol­lim, I m-ce w Powia­to­wym Kon­kur­sie Mło­dy­ch Poetów, I-III m-ca w pro­jek­cie Moje mia­sto.

Zaję­cia słu­żą odkry­wa­niu i roz­wi­ja­niu uzdol­nień: przed­mio­to­wy­ch.

DZIAŁANIE 3

Tytuł zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzi­na aktyw­no­ści:  Zaję­cia spor­to­we z pił­ki noż­nej i pił­ki siat­ko­wej chłop­ców.

Opis zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzin aktyw­no­ści:  Zaję­cia kształ­tu­ją wszech­stron­ny roz­wój spraw­no­ści fizycz­nej oraz gry fair play. Dosko­na­lą ele­men­ty tech­nicz­ne i tak­tycz­ne gry w pił­kę noż­ną i pił­kę siat­ko­wą. Udział w zawo­da­ch powia­to­wy­ch, regio­nal­ny­ch oraz tur­nie­ja­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch przez MOSiR w Miń­sku Maz. oraz w Powia­to­wej Lidze Pił­ki Siat­ko­wej.

Opis doko­nań uczniów:  Trzy­krot­ne Wice­mi­strzo­stwo Powia­tu w pił­ce noż­nej. Wice­mi­strzo­stwo w Powia­to­wej Lidze Pił­ki Siat­ko­wej, awans do zawo­dów regio­nal­ny­ch — V miej­sce. I miej­sce w powie­cie w pił­ce pla­żo­wej. Licz­ne udzia­ły i zwy­cię­stwa w zawo­da­ch mię­dzysz­kol­ny­ch.

Zaję­cia słu­żą odkry­wa­niu i roz­wi­ja­niu uzdol­nień: spor­to­wy­ch.

DZIAŁANIE 4

Tytuł zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzi­na aktyw­no­ści:  zaję­cia tury­stycz­ne.

Opis zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzin aktyw­no­ści: Ucznio­wie pod kie­run­kiem opie­ku­na przy­go­to­wu­ją tra­sy i orga­ni­zu­ją wyjaz­dy na wyciecz­ki, raj­dy, spły­wy kaja­ko­we, biwa­ki pod namio­ta­mi. Uczą się prak­tycz­ny­ch umie­jęt­no­ści zakła­da­nia obo­zu, posłu­gi­wa­nia się sprzę­tem tury­stycz­nym, Współ­pra­cu­ją z PTTK w Miń­sku Maz. i Komi­sją Tury­sty­ki Gór­skiej w W-wie.

Opis doko­nań uczniów: Gru­pa mło­dzie­ży zdo­by­ła odzna­ki tury­sty­ki kwa­li­fi­ko­wa­nej — Odzna­kę Tury­sty­ki Pie­szej, Gór­ską Odzna­kę Tury­stycz­ną, Tury­sta Przy­rod­nik oraz odzna­ki jubi­le­uszo­we. Przy­go­to­wu­ją się do zdo­by­cia upraw­nień Mło­dzie­żo­we­go Orga­ni­za­to­ra Tury­sty­ki. Potra­fią uło­żyć pre­li­mi­na­rz i tra­sę wyciecz­ki.

Zaję­cia słu­żą odkry­wa­niu i roz­wi­ja­niu uzdol­nień:  przed­mio­to­wy­ch.

DZIAŁANIE 5

Tytuł zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzi­na aktyw­no­ści:  zespół wokal­no-instru­men­tal­ny.

Opis zajęć, pra­cy dodat­ko­wej lub dzie­dzin aktyw­no­ści: Ucznio­wie bio­rą udział w kon­kur­sa­ch, prze­glą­da­ch, two­rzą opra­wę uro­czy­sto­ści szkol­ny­ch i pozasz­kol­ny­ch. Uczą się grać na instru­men­ta­ch, dosko­na­lą umie­jęt­no­ści wokal­ne, poru­sza­nia się na sce­nie i pre­zen­to­wa­nia swo­ich talen­tów.

Opis doko­nań uczniów: I-III m-ca w powia­to­wy­ch prze­glą­da­ch i kon­kur­sa­ch: Tramp, Pio­sen­ki Obco­ję­zycz­nej, Anglo­ję­zycz­nej, udział w : Pio­sen­ki Patrio­tycz­nej, Kaba­re­to­wej i Teatral­nej. Co roku zespół two­rzy muzycz­ną opra­wę w kon­cer­cie cha­ry­ta­tyw­nym Tro­chę słoń­ca, Dniu Papie­skim, Tygo­dniu Inte­gra­cji i inny­ch uro­czy­sto­ścia­ch.

Zaję­cia słu­żą odkry­wa­niu i roz­wi­ja­niu uzdol­nień:  arty­stycz­ny­ch.